vALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

N U T A R I M A S

 

DĖL valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. rugsėjo 28 d. nutarimo nr. O3-279 „dėl VIEŠUOSIUS INTERESUS ATITINKANČIų PASLAUGų ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIUJE KAINOS nustatymo METODIKOS patvirtinimo“ pakeitimo

 

2012 m. gruodžio 21 d. Nr. O3-418

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1536 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 916 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2012, Nr. 150-7692), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1537 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. 1157 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2012, Nr. 150-7693) ir atsižvelgdama į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus 2012 m. gruodžio 20 d. pažymą Nr. O5-376 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. rugsėjo 28 d. nutarimo Nr. O3-279 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainos nustatymo metodikos patvirtinimo” pakeitimo“, Komisija n u t a r i a:

Pakeisti Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainos nustatymo metodiką, patvirtintą Komisijos 2012 m. rugsėjo 28 d. nutarimu Nr. O3-279 (Žin., 2012, Nr. 115-5858):

1. Išdėstyti 1 punktą taip:

1. Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainos nustatymo metodika (toliau – Metodika) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2224; 2011, Nr. 160-7576) 8 straipsnio 9 dalies 2 punktu ir 19 straipsnio 2 dalimi bei Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 66-1984; 2012, Nr. 17-752) 9 straipsnio 3 dalies 7 punktu, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo (Žin., 2011, Nr. 62-2936) (toliau – Įstatymas) 15 straipsnio 4 dalimi, 20 ir 21 straipsniais, atsižvelgiant į Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 916 (Žin., 2012, Nr. 88-4609, Nr. 150-7692) (toliau – VIAP aprašas), Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje administravimo tvarkos aprašą, patvirtintą Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimu 1157 (Žin., 2012, Nr. 113-5704, Nr. 150-7693) (toliau – VIAP administravimo aprašas), ir Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 827 (Žin., 2012, Nr. 81-4239) (toliau – Skatinimo aprašas).”

2. Išdėstyti 8 punktą taip:

8. Komisija nustato VIAP lėšų biudžetą:

8.1. įvertinusi VIAP aprašo 7.2–7.3 punktuose nurodytoms paslaugoms finansuoti reikalingą lėšų apimtį:

8.1.1. įvertinusi VIAP lėšų, skirtų VIAP aprašo 7.2–7.3 punktuose nurodytoms paslaugoms teikti, likučių saugojimo finansinių priemonių rezultato prognozę ateinantiems kalendoriniams metams;

8.1.2. įvertinusi VIAP lėšų, skirtų VIAP aprašo 7.2–7.3 punktuose nurodytoms paslaugoms teikti, likučių saugojimo finansinių priemonių faktinio rezultato ir prognozuoto rezultato skirtumą už praėjusius kalendorinius metus;

8.1.3. įvertinusi VIAP lėšų, skirtų VIAP aprašo 7.2–7.3 punktuose nurodytoms paslaugoms teikti, trūkumui padengti skolinimosi finansinių priemonių rezultato prognozę ateinantiems kalendoriniams metams;

8.1.4. įvertinusi VIAP lėšų, skirtų VIAP aprašo 7.2–7.3 punktuose nurodytoms paslaugoms teikti, trūkumui padengti skolinimosi finansinių priemonių faktinio rezultato ir prognozuoto rezultato skirtumą per praėjusius kalendorinius metus;

8.1.5. kaip Metodikos 8.1.1–8.1.4 punktuose nurodytų rezultatų ir Metodikos 7.2–7.3 punktuose nurodytiems VIAP teikėjams nustatytų VIAP lėšų ateinantiems kalendoriniams metams sumą;

8.2. įvertinusi VIAP aprašo 7.1, 7.4–7.9 punktuose nurodytoms paslaugoms finansuoti reikalingą lėšų apimtį:

8.2.1. įvertinusi VIAP lėšų, skirtų VIAP aprašo 7.1, 7.4–7.9 punktuose nurodytoms paslaugoms teikti, likučių saugojimo finansinių priemonių rezultato prognozę ateinantiems kalendoriniams metams;

8.2.2. įvertinusi VIAP lėšų, skirtų VIAP aprašo 7.1, 7.4–7.9 punktuose nurodytoms paslaugoms teikti, likučių saugojimo finansinių priemonių faktinio rezultato ir prognozuoto rezultato skirtumą už praėjusius kalendorinius metus;

8.2.3. įvertinusi VIAP lėšų, skirtų VIAP aprašo 7.1, 7.4–7.9 punktuose nurodytoms paslaugoms teikti, trūkumui padengti skolinimosi finansinių priemonių rezultato prognozę ateinantiems kalendoriniams metams;

8.2.4. įvertinusi VIAP lėšų, skirtų VIAP aprašo 7.1, 7.4–7.9 punktuose nurodytoms paslaugoms teikti, trūkumui padengti skolinimosi finansinių priemonių faktinio rezultato ir prognozuoto rezultato skirtumą per praėjusius kalendorinius metus;

8.2.5. kaip Metodikos 8.2.1–8.2.4 punktuose nurodytų rezultatų ir Metodikos 7.1, 7.4–7.10 punktuose nurodytiems VIAP teikėjams nustatytų VIAP lėšų ateinantiems kalendoriniams metams sumą.“

3. Išdėstyti 9 punktą taip:

9. Komisija nustato VIAP kainą už paslaugas, nurodytas VIAP aprašo 7.2–7.3 punktuose:

9.1. įvertinusi Metodikos 8.1 punkte nustatytą VIAP lėšų biudžeto dalį;

9.2. įvertinusi skirtumą tarp prognozuotų surinkti ir faktiškai surinktų VIAP lėšų, nurodytų Metodikos 8.1 punkte, praėjusiais kalendoriniais metais;

9.3. įvertinusi prognozuojamą asmenų, išskyrus asmenis, nurodytus VIAP aprašo 20.1 ir 21 punktuose, suvartoti elektros energijos kiekį per ateinančius kalendorinius metus;

9.4. kaip santykį tarp Metodikos 9.1–9.2 punktuose nurodytų lėšų dydžių sumos ir 9.3 punkte nurodyto vartojimo kiekio.“

4. Išdėstyti 11.11.5 punktą taip:

11.11.5. apie faktiškai išmokėtų ir prognozuotų išmokėti VIAP lėšų skirtumą atskirai Metodikos 7.2–7.3 ir 7.1, 7.4–7.10 punktuose nurodytiems VIAP lėšų gavėjams už praėjusius kalendorinius metus;“.

5. Išdėstyti 11.13 punktą taip:

11.13. VIAP lėšų administratorius, Metodikos 9.3 punkte nurodytu atveju, ne vėliau kaip iki einamųjų kalendorinių metų rugsėjo 15 d. Komisijai raštu pateikia informaciją ir pagrindžiančius dokumentus apie prognozuojamą asmenų, išskyrus asmenų nurodytų VIAP aprašo 20.1 ir 21 punktuose, suvartoti elektros energijos kiekį per ateinančius kalendorinius metus, kuriam taikytini VIAP mokėjimai;“.

6. Pripažinti netekusiu galios 11.14 punktą.

7. Ankstesnįjį 11.15 punktą laikyti 11.14 punktu.

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                Diana Korsakaitė