LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2003 m. GRUODŽIO 30 d. ĮSAKYMO Nr. 3D-564 „DĖL AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ ĮVEŽIMO, SANDĖLIAVIMO, PREKYBOS IR NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. liepos 29 d. Nr. 3D-695

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymą Nr. 3D-564 „Dėl augalų apsaugos produktų įvežimo, sandėliavimo, prekybos ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 15-481; 2005, Nr. 117-4264) ir išdėstau jį nauja redakcija:

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

ĮSAKYMAS

 

DĖL AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ ĮVEŽIMO, SANDĖLIAVIMO,

PREKYBOS IR NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 90-2013; 2010, Nr. 13-620) 30 straipsnio 1 dalimi:

t v i r t i n u Augalų apsaugos produktų įvežimo, sandėliavimo, prekybos ir naudojimo taisykles (pridedama).“

 

 

 

Aplinkos ministras,

pavaduojantis žemės ūkio ministrą                   Gediminas Kazlauskas

 

SUDERINTA                                                    SUDERINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos        Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos

2010-07-22 raštu Nr. (10-1)-D8-7070                2010-07-14 raštu Nr. 10-4568


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 3D-564

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2010 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. 3D-695 redakcija)

 

AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ ĮVEŽIMO, SANDĖLIAVIMO, PREKYBOS IR NAUDOJIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Augalų apsaugos produktų įvežimo, sandėliavimo, prekybos ir naudojimo taisyklės (toliau – taisyklės) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymu (Žin., 1995, Nr. 90-2013; 2010, Nr. 13-620).

2. Taisyklės reglamentuoja augalų apsaugos produktų (toliau – produktai) įvežimo, sandėliavimo, prekybos, perpakavimo, vežimo, naudojimo ir nukenksminimo tvarką Lietuvos Respublikoje, siekiant užtikrinti saugų darbą bei higienos ir aplinkos apsaugos reikalavimų laikymąsi.

3. Taisyklės privalomos fiziniams ir juridiniams asmenims, kurių veikla susijusi su produktų įvežimu, sandėliavimu, prekyba, perpakavimu, vežimu, naudojimu ir nukenksminimu.

4. Produktų įvežimą, sandėliavimą, prekybą, perpakavimą, vežimą, naudojimą ir nukenksminimą pagal savo kompetenciją kontroliuoja Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Tarnyba) ir Aplinkos ministerija ir (ar) jos įgaliotos institucijos.

5. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

Aerozoliai – dispersinė sistema, susidedanti iš kietų arba skystų dalelių ore.

Neprofesionalusis naudojimas – veikla, kai prieš augalų ir augalinių produktų kenksmingus organizmus naudojami neprofesionaliajam naudojimui skirti augalų apsaugos produktai, kurių įsigijimui ir naudojimui neprivalomas agronomo diplomas arba augalų apsaugos kursų baigimo pažymėjimas ir turint teisę įsigyti ir naudoti tik neprofesionaliajam naudojimui skirtus augalų apsaugos produktus.

Perpakavimas – augalų apsaugos produktų perfasavimas į mažesnės talpos pakuotę.

Profesionalusis naudojimas – veikla, kai prieš augalų ir augalinių produktų kenksmingus organizmus naudojami profesionaliajam naudojimui skirti augalų apsaugos produktai turint agronomo diplomą arba augalų apsaugos kursų baigimo pažymėjimą ir teisę įsigyti ir naudoti profesionaliajam naudojimui skirtus augalų apsaugos produktus.

Vežimas – bet koks augalų apsaugos produktų transportavimas Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

6. Leidžiama tiekti rinkai ir naudoti tuos produktus, kurie įregistruoti Lietuvos Respublikoje, išskyrus tuos, kurie skirti moksliniams tyrimams ir ribotam naudojimui, jei šalyje pasirodytų kenksmingieji organizmai, kurių negalima sunaikinti turimais įregistruotais produktais.

7. Produktams įvežti ne iš Europos Sąjungos valstybių narių ar kitų Europos ekonominės erdvės valstybių (toliau – Europos Sąjungos valstybės narės) privaloma įsigyti vienkartinius leidimus.

8. Prekiaujantieji produktais privalo turėti leidimus prekybai.

9. Parduodantieji, atsakingi už sandėliavimą, perkantieji ir naudojantieji profesionaliajam naudojimui skirtus produktus turi turėti agronomo diplomą arba augalų apsaugos kursų baigimo pažymėjimą.

10. Produktai tiekiami Lietuvos Respublikos rinkai tvarkingoje, sandariai uždarytoje originalioje gamintojo arba perpakuotojo taroje su originaliomis gerai įskaitomomis nustatytos formos etiketėmis lietuvių kalba.

11. Produktai turi būti supakuoti, suklasifikuoti ir paženklinti vadovaujantis 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančiu ir panaikinančiu direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančiu reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1), Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymu (Žin., 2000, Nr. 36-987; 2008, Nr. 76-3000) bei Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 532/742 (Žin., 2001, Nr. 16-509; 2009, Nr. 157-7112), ir Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų pakuotės reikalavimų bei pakavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. 599 (Žin., 2002, Nr. 115-5161; 2008, Nr. 53-1989).

12. Saugos duomenų lapo reikalavimai turi atitikti Komisijos reglamento (ES) Nr. 453/2010, iš dalies keičiančio Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) (OL 2010 L, 133 p. 1), reikalavimus.

13. Statant produktų sandėlį, sėklų beicavimo punktą, aikštelę purškimo tirpalams ruošti bei sandėliuojant produktus, privaloma laikytis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22-652; 1996, Nr. 2-43), o naudojant produktus būtina vadovautis Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymu (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902) bei Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 540 (Žin., 2001, Nr. 95-3372; 2007, Nr. 23-892).

14. Asmenims iki 18 metų draudžiama dirbti su tais produktais, kaip nurodyta Asmenų iki aštuoniolikos metų įdarbinimo, sveikatos patikrinimo ir jų galimybių dirbti konkretų darbą nustatymo tvarkos, darbo laiko, jiems draudžiamų dirbti darbų, sveikatai kenksmingų pavojingų veiksnių sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 138 (Žin., 2003, Nr. 13-502).

15. Draudžiama produktus purkšti traktoriniais pakabinamais, prikabinamais, uždedamais ir savaeigiais vamzdiniais bei ventiliatoriniais produktų purkštuvais (toliau – purkštuvai), dėl kurių nėra išduotas pažymėjimas arba kai jų konstrukcija ar veikimas neatitinka Purkštuvų tikrinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 199 (Žin., 2001, Nr. 55-1967), reikalavimų.

16. Dirbantieji produktų sandėliuose, parduodantieji bei naudojantieji produktus, privalo pasitikrinti sveikatą pagal patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymą Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ (Žin., 2000, Nr. 47-1365).

17. Produktų kokybės tyrimams pavyzdžius paima ir pristato į akredituotą laboratoriją Tarnybos pareigūnai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymu (Žin., 1999, Nr. 52-1673; 2001, Nr. 64-2324), Lietuvos Respublikos nuodingųjų medžiagų kontrolės įstatymu (Žin., 2001, Nr. 64-2330), Gaminių bandinių paėmimo ir apmokėjimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. 1103 (Žin., 2001, Nr. 80-2792; 2006, Nr. 136-5175), ir Nuodingųjų medžiagų bandinių tyrimams atlikti ėmimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 690 (Žin., 2002, Nr. 8-299), o produktų saugos ekspertizė laboratorijoje atliekama vadovaujantis minėtais įstatymais bei Valstybinės produktų saugos ekspertizės atlikimo ir apmokėjimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugsėjo 21 d. nutarimu Nr. 1150 (Žin., 2001, Nr. 83-2888).

18. Profesionaliajam naudojimui skirtų produktų negalima naudoti sodininkų bendrijų soduose.

 

II. LEIDIMŲ IŠDAVIMO TVARKA

 

19. Vienkartinius leidimus Lietuvos Respublikoje registruotiems produktams įvežti iš ne Europos Sąjungos valstybių išduoda Tarnyba žemės ūkio ministro nustatyta tvarka.

20. Sandėliuoti produktus leidžiama turint:

20.1. augalų apsaugos produktų sandėliavimo kontrolės lapą, išduotą Tarnybos pareigūno vadovaujantis Augalų apsaugos produktų kontrolės taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 3D-555 (Žin., 2004, Nr. 15-480);

20.2. asmenims, atsakingiems už sandėliavimą, agronomo diplomą arba augalų apsaugos kursų baigimo pažymėjimą.

21. Leidimus prekiauti augalų apsaugos produktais (2 priedas), išskyrus šių taisyklių 22 punktą, išduoda Tarnyba penkeriems metams. Leidimui gauti pateikiami šie dokumentai:

21.1. laisvos formos paraiška;

21.2. augalų apsaugos produktų sandėliavimo kontrolės lapas;

21.3. už produktų prekybą atsakingo asmens agronomo diplomo arba Augalų apsaugos kursų baigimo pažymėjimo (1 priedas) kopija.

22. Leidimus dėl produktų perpakavimo išduoda Aplinkos ministerija ir (ar) jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.

23. Leidimus įsigyti, parduoti ar kitaip perleisti nuodingųjų medžiagų grupei priskirtus produktus išduoda Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, vadovaudamasi Leidimų įsigyti, parduoti ar kitaip perlesti nuodingąsias medžiagas išdavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 302 (Žin., 2002, Nr. 70-2932, Nr. 116-5227).

 

III. PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO TVARKA

 

24. Asmenys, parduodantys produktus, ir atsakingi už sandėliavimą, perkantys ir naudojantys profesionaliajam naudojimui skirtus produktus privalo turėti agronomo diplomą arba Augalų apsaugos kursų baigimo pažymėjimą. Pasikeitus produktų pardavėjams ar atsakingiems už sandėliavimą asmenims, vietoj jų paskirtieji (jeigu jie neturi agronomo diplomo) privalo būti apmokyti ir jiems išduoti pažymėjimai ne vėliau kaip per 1 mėnesį.

25. Asmenims, parduodantiems, atsakingiems už sandėliavimą, perkantiems ir naudojantiems profesionaliajam naudojimui skirtus produktus, neturintiems agronomo mokslo diplomo, išklausius nustatytą mokymo kursą pagal Žemės ūkio ministerijos patvirtintas programas, penkeriems metams išduodami Augalų apsaugos kursų baigimo pažymėjimai (1 priedas). Mokymo kursus organizuoja Žemės ūkio konsultavimo tarnyba, žemės ūkio mokyklos arba kitos šią teisę turinčios institucijos.

26. Perkant ir naudojant produktus, skirtus neprofesionaliajam naudojimui, agronomo diplomas arba Augalų apsaugos kursų baigimo pažymėjimas neprivalomas.

 

IV. PRODUKTŲ PREKYBOS TVARKA

 

27. Perkant profesionaliajam naudojimui skirtus produktus pardavėjas privalo reikalauti, o pirkėjas pateikti agronomo diplomą arba Augalų apsaugos kursų baigimo pažymėjimą (1 priedas) ir, jeigu šis produktas priskiriamas nuodingosioms medžiagoms, leidimą įsigyti, parduoti ar kitaip perleisti nuodingąją medžiagą. Šių dokumentų nepateikus, produktus parduoti draudžiama.

28. Profesionaliajam naudojimui skirtus produktus perkančius fizinius ir juridinius asmenis pardavėjas privalo įregistruoti žurnale. Užrašomas įmonės pavadinimas arba pirkėjo vardas ir pavardė, adresas arba gyvenamoji vieta, agronomo diplomo arba Augalų apsaugos kursų baigimo pažymėjimo numeris, produkto pavadinimas, kiekis, pardavimo data, pirkėjas pasirašo.

29. Šio skyriaus reikalavimai netaikomi perkant produktus, skirtus neprofesionaliajam naudojimui.

 

V. LEIDIMŲ IR PAŽYMĖJIMŲ GALIOJIMO APRIBOJIMAS ARBA PANAIKINIMAS

 

30. Asmenims, kurie pakartotinai per metus padarė šių taisyklių reikalavimų pažeidimą, už kurį jau buvo paskirta administracinė nuobauda, Tarnybos direktoriaus įsakymu apribojamas arba panaikinamas išduotų prekybos leidimų bei augalų apsaugos kursų baigimo pažymėjimų galiojimas. Prekybos leidimų bei augalų apsaugos kursų baigimo pažymėjimų galiojimo apribojimo arba panaikinimo tvarka nustatoma Augalų apsaugos produktų kontrolės taisyklėse.

 

VI. DARBŲ SAUGOS REIKALAVIMAI

 

31. Prekiaujant, sandėliuojant, perpakuojant, pervežant, naudojant ir nukenksminant produktus, būtina griežtai laikytis higienos normų, aplinkos apsaugos ir priešgaisrinių reikalavimų bei darbų saugos taisyklių. Už tai atsakingi įmonių vadovai ir savininkai arba vadovų įsakymais paskirti asmenys. Darbdaviai ir dirbantieji vadovaujasi Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu (Žin., 2003, Nr. 70-3170).

32. Darbuotojai nustatyta tvarka turi būti supažindinti su galimais pavojais sveikatai, naudojamų produktų pavojingomis savybėmis, pagalbos priemonėmis, darbų saugos reikalavimais, jiems privalu turėti sveikatos patikrinimo pažymėjimus.

33. Dirbti su produktais neleidžiama tiems asmenims, kuriems nustatytos ligos ir būklės, kurioms esant draudžiama dirbti pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymą Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ (Žin., 2000, Nr. 47-1365).

34. Dirbti su produktais leidžiama ne ilgiau kaip 6 valandas per dieną, o naudojant labai toksiškus ir toksiškus preparatus – 4 valandas per dieną.

35. Dirbančiajam apsinuodijus, būtina kuo skubiau kreiptis į gydytoją. Pirmąją pagalbą gali suteikti šalia esantys asmenys pagal etiketėje nurodytus reikalavimus, o specialiąją pagalbą suteikia medikai.

36. Dirbant su produktais, būtina naudotis tinkamomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis, kurios nurodytos produktų etiketėse bei saugos duomenų lapuose, nevalgyti, negerti, nerūkyti.

37. Už darbuotojų, dirbančių su produktais, aprūpinimą asmeninėmis apsaugos priemonėmis ir jų nukenksminimą atsakingi darbdaviai, kurie turi vadovautis Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. A1-331 (Žin., 2007, Nr. 123-5055), reikalavimais.

38. Darbuotojai privalo laikytis produktų etiketėse bei saugos duomenų lapuose nurodytų reikalavimų.

39. Produktų sandėliai, beicavimo punktai, tirpalų ruošimo vietos ženklinami įspėjamaisiais ženklais, o dirbantieji vadovaudamiesi Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 95 (Žin. 1999, Nr. 104-3014), privalo laikytis įpareigojamųjų ženklų nurodymų dėl asmeninių apsaugos priemonių naudojimo.

 

VII. PRODUKTŲ VEŽIMAS

 

40. Produktai vežami ir transporto priemonės ženklinamos pagal Europos sutartį dėl pavojingų krovinių, tarptautinių vežimų keliais (ADR), (Žin., 1998, Nr. 106-2931) bei vadovaujantis Pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimu Nr.337 (Žin., 2000, Nr. 26-694; 2003, Nr. 102-4597).

41. Darbuotojai, pakraunantys ar iškraunantys produktų krovinį kėlimo įrenginiais, turi būti darbdavio pasirašytinai supažindinti su galimu pavojumi, atsargumo priemonėmis ir atestuoti.

42. Vežantis produktus vairuotojas privalo turėti sveikatos patikrinimo pažymėjimą ir atitinkamą vairuotojo pasirengimo vežti pavojingus krovinius pažymėjimą bei asmenines apsaugos priemones.

43. Draudžiama palikti transporto priemones su produktais be priežiūros.

44. Produktų siuntėjas privalo įteikti raštišką instrukciją vairuotojui, kurioje nurodomas vežamo produkto pavadinimas, jo keliamas pavojus, veiksmai avarijos atveju produktams nutekėjus ar užsidegus, gelbėjimo ir kitų tarnybų telefonai bei kita reikalinga informacija. Šią instrukciją vairuotojas privalo laikyti lengvai pasiekiamoje vietoje, atskirai nuo kitų instrukcijų.

45. Griežtai draudžiama transporto priemonėje su produktais vežti keleivius, maisto produktus, pašarus, trąšas ir kt.

46. Vežti produktus lengvojo automobilio priekaboje arba bagažinėje galima neviršijant ADR pavojingų krovinių vežimo ribinių kiekių.

47. Įvykus avarijai būtina:

47.1. pranešti atitinkamoms tarnyboms, nurodytoms raštiškoje vairuotojo instrukcijoje;

47.2. pagal galimybę, naudojant asmenines apsaugos priemones, izoliuoti išsipylusius ar išbirusius produktus, – mažus nuotekius užpilti žemėmis, smėliu, gesintomis kalkėmis, didelius pirmiausia aptverti žemių ar smėlio sankasa.

48. Pakraunant ir iškraunant produktus reikia saugoti pakuotę, vengti smūgių, mėtymo. Produktams išsiliejus ar išsibarsčius, imtis skubių priemonių jiems surinkti ir nukenksminti.

49. Produktais užteršta transporto priemonė rūpestingai išvaloma ir nukenksminama, tik po to naudojama toliau.

50. Transporto priemonėje privalo būti gesintuvas, skirtas produktams gesinti.

 

VIII. PRODUKTŲ SANDĖLIAVIMAS

 

51. Griežtai draudžiama produktus laikyti lauke, stoginėse, žeminėse, rūsiuose.

52. Naudotojai produktus iki 500 kg (sodininkų bendrijų nariai iki 5 kg) gali laikyti ūkiniame pastate užrakinamoje dėžėje, o didesnius kaip 500 kg produktų kiekius privaloma saugoti laikantis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų reikalavimų.

53. Produktams sandėliuoti parduotuvėse parengiama atskira užrakinama patalpa arba užrakinama spinta. Prekybos vietoje turi būti informacinis stendas.

54. Sandėliai turi būti sausi, erdvūs, tvarkingais stogais, betoninėmis grindimis, užrakinti. Sandėlio grindys turi būti aukščiau žemės paviršiaus, medinės konstrukcijos padengtos ugniai atspariais mišiniais.

55. Sandėliuose būtina įrengti lentynas, natūralią arba dirbtinę ventiliaciją.

56. Draudžiama produktus laikyti ant grindų be padėklų.

57. Draudžiama laikyti produktus kartu su maisto produktais, pašarais ir trąšomis.

58. Produktus ir mineralines trąšas leidžiama laikyti viename pastate tik tuomet, kai juos skiriančios patalpos izoliuotos aklina nedegių medžiagų siena.

59. Draudžiama sandėlyje palikti išlietus ar išbarstytus produktus.

60. Prieš pradedant darbą, sandėlis vėdinamas ventiliacijos įrenginiais arba, jeigu jų nėra, – sukėlus skersvėjį.

61. Sandėlininkui ir kitiems darbuotojams sandėlyje leidžiama būti tik priimant arba išduodant produktus bei atliekant kitokį trumpalaikį darbą.

62. Produktai į sandėlį priimami kartu su saugos duomenų lapu. Saugos duomenų lapai, susegti į aplanką, laikomi produktų sandėlyje metalinėje nerakinamoje spintelėje, pakabintoje prie pagrindinių lauko durų iš kairės pusės.

63. Visi į sandėlį priimami ir iš jo išduodami produktai turi būti registruojami.

64. Iš sandėlio produktai išduodami tik originalioje taroje su originaliomis lietuviškomis etiketėmis.

65. Sandėliuose ne rečiau kaip vieną kartą per metus turi būti daroma inventorizacija ir surašomas aktas.

66. Prie sandėlių įrengiamos buitinės patalpos, kuriose laikomos asmeninės apsaugos priemonės, vanduo, muilas, rankšluosčiai ir pirmosios pagalbos vaistinėlės, taip pat produktų likučių nukenksminimo priemonės (kalcinuota soda, chlorkalkės, gesintos kalkės). Pirmosios pagalbos vaistinėlės turi būti sukomplektuotos, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“ (Žin., 2003, Nr. 79-3605) 2.5 punkte.

67. Sandėliuose priešgaisrinis inventorius sukomplektuojamas pagal priešgaisrinį apyrašą, iškabintą matomoje vietoje.

68. Nesilaikant produktų sandėliavimo taisyklių, kontroliuojantys pareigūnai gali uždrausti toliau eksploatuoti patalpas, kol nebus pašalinti sandėliavimo trūkumai.

 

IX. PRODUKTŲ NAUDOJIMAS

 

69. Produktai naudojami laikantis geros augalų apsaugos praktikos bei integruotos kontrolės principų pagal etiketėse bei saugos duomenų lapuose nurodytus reikalavimus.

70. Profesionaliajam naudojimui skirtų produktų naudotojai privalo pildyti Naudotų augalų apsaugos produktų apskaitos žurnalą (3 priedas), kuris saugomas 5 metus. Žurnalas turi būti užpildytas ne vėliau kaip per 24 valandas po produkto naudojimo.

71. Produktų purškimui galima naudoti tik tuos purkštuvus, kurie turi purkštuvų pažymėjimus ir jų konstrukcija bei veikimas atitinka keliamus reikalavimus, kaip nurodyta šių taisyklių 14 punkte.

72. Ant augalų apsaugos įrenginių ir mašinų (purkštuvų, beicavimo mašinų ir kt.) būtini trumpi užrašai, perspėjantys apie pavojingumą dirbant be asmeninių apsaugos priemonių.

73. Prie augalų apsaugos mašinų turi būti ne mažesnės kaip 5 litrų talpos bakeliai su vandeniu rankoms plauti.

74. Esant gedimams, augalų apsaugos mašinas reikia nedelsiant sustabdyti ir atlikti remonto darbus, nenusiėmus asmeninių apsaugos priemonių.

75. Dirbant su augalų apsaugos mašinomis draudžiama:

75.1. įtempti grandines, veržti varžtus, tarpines, riebokšlius bei kitas detales;

75.2. atidaryti rezervuaro dangčius, siurblio vožtuvus, apsauginius ir redukcinius vožtuvus;

75.3. valyti užsikimšusius antgalius, filtrus, purkštukus;

75.4. išsukti manometrus;

75.5. atjungti žarnas;

75.6. burna prapūsti užsiteršusius antgalius.

76. Lauko remonto metu išardytas dalis reikia prapūsti siurbliu ar išplauti vandeniu, nenusiėmus asmeninių apsauginių priemonių, taip pat ir pirštinių.

77. Draudžiama dirbti su augalų apsaugos mašinomis be apsauginių movų ir skydų.

78. Apdorojant pasėlius produktais, būtina nuolat stebėti purkštuvo darbą, produkto suvartojimo normą, taip pat maišytuvo darbą, kad ant purkštuvo dugno nesusidarytų nuosėdų.

79. Baigus darbą, produktų likučiai nuo augalų apsaugos mašinų ir įrengimų nuvalomi mechaniškai ir nuplaunami vandeniu, o prieš remontą ar kitų produktų vartojimą nukenksminami tam skirtose vietose.

80. Produktų tirpalų ruošimo specialios vietos turi atitikti higienos ir aplinkos apsaugos reikalavimus, kaip nurodyta šių taisyklių 12 punkte.

81. Rezervuarų pripildymas turi būti kontroliuojamas tik pagal lygio matuoklės parodymus. Draudžiama atidaryti rezervuarą ir jo pripildymo lygį tikrinti vizualiai.

82. Produktų tirpalų paruošiama tiek, kiek reikės tos dienos darbams.

83. Draudžiama produktus purkšti iš lėktuvų, išskyrus atvejus, kai pasireiškia kenksmingųjų organizmų antplūdis ir kitais būdais neįmanoma jų sunaikinti. Darbų apimtys, teritorijos ir laikas turi būti suderinti su Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentais.

84. Ruošiantis apdoroti pasėlius produktais, ne vėliau kaip prieš dvi dienas apie tai būtina raštu pranešti asmenims, kurie turi bičių 1 km atstumu nuo purškiamo ploto. Saugant bites, produktus geriausia naudoti vakare.

85. Draudžiama augalus produktais purkšti jų žydėjimo metu, išskyrus tuos, kurie nekenkia bitėms.

86. Purškiant sekti, kad purškiamo tirpalo dulksna nepatektų ant gretimo lauko ar sodybų.

87. Karštu metų laiku purškimo darbus reikia atlikti ryte arba vakare. Purškiant ventiliatoriniais purkštuvais smulkialašiu būdu, vėjo greitis turi būti ne didesnis kaip 3 m/s, o stambialašiu – 4 m/s. Purškiant hidrauliniais (su purškimo vamzdžiu) purkštuvais smulkialašiu būdu, vėjo greitis turi būti ne didesnis kaip 4 m/s, o stambialašiu – 5 m/s. Griežtai laikytis tų sąlygų ir būdų, kurie yra nurodyti etiketėse bei saugos duomenų lapuose.

88. Apdorojant augalus nugariniais purkštuvais, negalima naudoti labai toksiškų ir toksiškų produktų. Kitų produktų purškimas atliekamas tokia kryptimi, kad vėjo srovės neužneštų purškiamo tirpalo ant dirbančiojo.

89. Dirbant su purkštuvais, nuolat stebimi manometro parodymai ir užtikrinama, kad sistemos slėgis atitiktų rekomenduojamą normą.

90. Draudžiama palikti produktus ir purškimui paruošto tirpalo likučius lauke be priežiūros.

91. Supylus produktą į purkštuvą ir dar apie 30 s palaukus, kol išvarvės paskutiniai lašeliai, pakuotė turi būti skalaujama. Produkto likučiai neturi išdžiūti. Taikomi integruoto skalavimo arba trigubo skalavimo metodai. Purkštuve integruotas pakuočių skalavimo įtaisas pakuotes skalauja iki 3–5 barų suspausto vandens srove. Išskalavus, naudotas vanduo supilamas į purkštuvą.

Taikant trigubo skalavimo metodą, rekomenduojama 25–30 proc. pakuotės užpildyti švariu vandeniu ir, sandariai užsukus dangtelį, apie 30 s kratyti, sukti, kad vanduo pasiektų visus pakuotės kampelius. Tuomet skalavimo skystį supilti į purkštuvą. Procedūrą pakartoti dar mažiausiai du kartus, kol pakuotė vizualiai atrodys švari.

Vanduo, panaudotas purkštuvui ar pakuotei plauti, išpurškiamas ant to paties produktais apdoroto lauko.

92. Purškiamas tirpalas ruošiamas specialiose patalpose su aktyviąja ventiliacija arba aikštelėse, kuriose privalo būti plaunamosios ir nukenksminamosios priemonės bei vaistinėlės.

93. Purškiamojo tirpalo ruošimo aikštelių danga ir patalpų vidaus apdaila turi būti iš lengvai nuplaunamų medžiagų.

94. Augalus apdorojant produktais rankiniu būdu, darbininkai eina ne mažesniu kaip 5–6 metrai vienas nuo kito atstumu ir seka, kad purslų bei dulksnos srovė nebūtų nukreipta į žmogų, elektrotechninius įrenginius ir komunikacijas.

95. Po darbo su produktais šiltnamiai turi būti užrakinami ir pažymimi įspėjamaisiais ženklais pagal šių taisyklių 38 punkte nurodytus reikalavimus.

96. Aerozolius galima naudoti nesant vėjo arba jo greičiui esant ne didesniam kaip 2 m/s tik dideliuose soduose ir laukuose, pavėjui nuo pastatų ir fermų, kai oro temperatūra ne aukštesnė kaip +18° C.

97. Draudžiama įjungti ir išjungti aerozolinį generatorių patalpoje ir arčiau kaip 5 metrai nuo pastato. Elektrotechniniai įrenginiai ir komunikacijos, į kurias gali pakliūti aerozoliai, išjungiamos iš elektros tinklo.

98. Augalų apsaugos mašinų su aerozoliniu generatoriumi kabina turi būti sandari, kėbulas – metalinis su įrengtu specialios paskirties gesintuvu.

99. Darbuotojai ir vadovaujantys asmenys turi būti apmokyti pagal asmenų, dirbančių su fumigantais, specialią mokymo programą dirbti su labai toksiškais ir toksiškais produktais, skirtais sandėlių kenkėjams naikinti. Augalų apsaugos kursų baigimo pažymėjimuose pažymima apie specialios mokymo programos dėl labai toksiškų ir toksiškų produktų naudojimo išklausymą. Nuodingąsias medžiagas gaminančių, teikiančių rinkai, įsigyjančių, laikančių, naudojančių, taip pat jomis prekiaujančių asmenų kompetencija turi atitikti reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 18 d. nutarime Nr. 372 „Dėl Nuodingąsias medžiagas gaminančių, teikiančių rinkai, įsigyjančių, laikančių, naudojančių, taip pat jomis prekiaujančių asmenų kompetencijos ir kitų priemonių, skirtų nuodingųjų medžiagų saugai užtikrinti, reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 30-1082; 2006, Nr. 72-2711). Ši veikla leidžiama turint Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos leidimą, išduotą vadovaujantis Leidimų įsigyti, parduoti ar kitaip perleisti nuodingąsias medžiagas išdavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 302 (Žin., 2002, Nr. 70-2932, Nr. 116-5227).

100. Atlikus fumigaciją, sandėlių durys užrakinamos ir pakabinami įspėjamieji ženklai pagal šių taisyklių 39 punkte nurodytus reikalavimus.

101. Beicavimo vietoje draudžiama būti pašaliniams asmenims.

102. Beicuotas sėklas į sėjos vietą leidžiama vežti sėjamųjų piltuvuose su sandariais dangčiais arba maišuose, ant kurių turi būti užrašas „Beicuota“ ir produkto pavadinimas.

103. Draudžiama beicuotas sėklas perrinkti, rūšiuoti, kalibruoti ir kitaip jas apdoroti.

104. Sėjant beicuotą sėklą, sėjamosios dėžės dangčiai sėjos metu turi būti sandariai uždaryti. Beicuotos sėklos sėjamosios dėžėse negalima sklaidyti rankomis.

105. Nepanaudojus visos beicuotos sėklos, jos likučiai iki kitų metų sėjos sandėliuojami atskiroje sėklų sandėlio patalpoje, maišuose su užrašu „Beicuota“ ir užrašomas produkto pavadinimas.

106. Griežtai draudžiama vartoti beicuotus grūdus maistui, šerti jais gyvulius, lesinti paukščius.

107. Draudžiama beicuotus grūdus plauti, valyti nuo jų produktus, maišyti su nebeicuotais.

108. Sunaudojus beicuotas sėklas ir baigus beicavimo darbus, patalpa kruopščiai išvaloma, o po to nukenksminama.

109. Taip pat nukenksminami beicavimo aparatai, sėjamosios bei pakuotė.

 

X. ASMENINĖS APSAUGOS PRIEMONĖS DIRBANT SU PRODUKTAIS

 

110. Dirbantieji su produktais privalo naudotis asmeninėmis apsaugos priemonėmis taip, kaip nurodyta produktų etiketėse bei saugos duomenų lapuose.

111. Asmuo, atsakingas už darbą su produktais, arba ūkininkas parenka asmenines apsaugos priemones, atsižvelgdamas į etiketėse bei saugos duomenų lapuose nurodytus reikalavimus.

112. Draudžiama asmenines apsaugos priemones laikyti produktų saugojimui skirtoje patalpoje.

113. Griežtai draudžiama baigus darbą dėvėti specialius drabužius ir avėti specialią avalynę.

114. Asmeninių apsaugos priemonių laikymą, priežiūrą ir nukenksminimą organizuoja įmonių administracija bei ūkininkai.

115. Dirbant su dulkančiais produktais, beicuojant ar sėjant beicuotą sėklą, purškiant naudojamos filtruojančios kvėpavimo takų apsaugos priemonės (priemonės ir filtro tipas turi būti nurodyti produkto saugos duomenų lape ir etiketėje).

116. Fumiguojant patalpas labai toksiškais ir toksiškais produktais, naudojami kvėpavimo aparatai.

117. Asmenys, atsakingi už darbų atlikimą, parengia kiekvienos kvėpavimo aparatų ar filtruojančių kvėpavimo takų apsaugos priemones filtrų pasus, kuriuose nurodomos eksploatavimo sąlygos (produktų pavadinimai, naudojimo būdas, dirbtų valandų skaičius).

118. Baigiantis garantiniam laikui, taip pat pajutus produkto kvapą, kvėpavimo aparatų ar filtruojančių kvėpavimo takų apsaugos priemonių filtrus būtina pakeisti.

119. Produktų tirpalų ruošėjai, jų pilstytojai į purkštuvus, sėklų beicuotojai privalo juosėti neperšlampančias prijuostes.

120. Dirbant su dulkančiais produktais, dėvimi dulkėms nepralaidūs kombinezonai.

121. Atliekant fumigavimo darbus ir nukenksminant patalpas, dėvimi impregnuoti kombinezonai.

122. Dirbant su emulsijomis, pastomis, tirpalais ir kitokiais produktais, rankos apsaugomos guminėmis, rūgštims ir šarmams atspariomis pirštinėmis.

123. Dirbant su dulkančiais ir mažai pavojingais produktais, galima mūvėti kombinuotas su neperšlampančiais antdelniais pirštines.

124. Draudžiama naudoti gumines medicinines pirštines.

125. Guminiai batai turi būti atsparūs rūgštims ir šarmams.

126. Akių apsaugai naudojami hermetiški akiniai.

127. Baigus darbą, pirštinės nenumovus nuo rankų, nuplaunamos nukenksminamuoju tirpalu (3–5 proc. kalcinuotos sodos tirpalas, kalkių pienas), po to vandeniu, nusiaunami batai, nusivelkamas kombinezonas, nusiimami apsauginiai akiniai, filtruojančios kvėpavimo takų apsaugos priemonės ir vėl nukenksminamuoju tirpalu ir vandeniu nuplaunamos pirštinės.

128. Asmeninės apsaugos priemonės valomos ir nukenksminamos. Augalų apsaugos produktų naudotojai asmenines apsaugos priemones turi laikyti kitiems asmenims neprieinamoje tam skirtoje vietoje.

 

XI. AUGALŲ APSAUGOS MAŠINŲ, TRANSPORTO PRIEMONIŲ, PATALPŲ IR ASMENINIŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ NUKENKSMINIMAS

 

129. Nukenksminimo darbai atliekami specialiai įrengtose (betoninėse arba biologinėse) aikštelėse atvirame ore arba specialiose gerai vėdinamose patalpose, dėvint asmenines apsaugos priemones.

130. Aikštelės gali būti įrengtos su betonine danga ir specialiai išbetonuota plaunamojo vandens surinkimo duobe arba biologinė aikštelė, užpildyta specialiu organiniu mišiniu (durpėmis, šiaudais).

131. Ant paplavų ir panaudotų plovimo priemonių duobės turi būti hermetiškas dangtis.

132. Nukenksminant transporto priemones, įrenginius, patalpas, specialius drabužius, plaunamąjį vandenį reikia papildomai apdoroti chlorkalkėmis arba gesintomis kalkėmis (0,5 kg 10 litrų paplavų).

133. Nukenksminti paplavų ir produktų likučiai, netinkami naudoti skudurai, šepečiai, šluotos, netinkamos filtruojančios kvėpavimo takų apsaugos priemonės, jų filtrai, pirštinės, kombinezonai, batai ir kt. tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016) bei kituose atliekų tvarkymą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytais reikalavimais. Tuščios pakuotės – vadovaujantis Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme (Žin., 2001, Nr. 85-2968), Atliekų tvarkymo įstatyme, Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 (Žin., 2002, Nr. 81-3503), bei Atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 (Žin., 1999, Nr. 63-2065; 2004, Nr. 68-2381), taip pat kituose atliekų tvarkymą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytais reikalavimais.

134. Griežtai draudžiama nukenksminimo darbus atlikti prie upių, ežerų, tvenkinių ir kitų vandens telkinių bei vandenviečių.

135. Po darbo su produktais specialūs drabužiai pakabinti išdulkinami arba išsiurbiami, išvalomi šepečiu. Išvalyti drabužiai pakabinami atviroje pastogėje ir laikomi 6–12 val., kad prapūstų vėjas, arba patalpoje su aktyviąja ventiliacija.

136. Priklausomai nuo užteršimo laipsnio, bet ne rečiau kaip kas 6 darbo pamainos, specialius drabužius reikia skalbti.

137. Skalbiant skalbimo mašina, prieš skalbimą specialūs drabužiai mirkomi 2 val. Per tą laiką mirkymui skirtas tirpalas keičiamas 3 kartus. Specialūs drabužiai plaunami 2,5 proc. muilo ir 0,5 proc. sodos tirpale.

138. Guminiai specialūs drabužiai, avalynė, pirštinės, prijuostė ir drabužiai su sintetine plėvele plaunami 3–5 proc. natrio šarmo tirpalu arba ištrinami chlorkalkių košele, paskui nuplaunami vandeniu.

139. Paplavas būtina nukenksminti gesintomis kalkėmis arba chlorkalkėmis (0,5 kg 10 l paplavų).

140. Augalų apsaugos mašinos, įrengimai ir transporto priemonės produktams pervežti valomos ir nukenksminamos šiais atvejais:

140.1. prieš pradedant naudoti kitą cheminį produktą;

140.2. prieš remontuojant;

140.3. keičiant dalis;

140.4. prieš atliekant planinę techninę apžiūrą;

140.5. stipriai užsiteršus įrenginiams;

140.6. baigus sezono purškimo darbus.

141. Transporto priemonės, augalų apsaugos mašinos ir įrengimai nukenksminami 3–5 proc. natrio arba kalio šarmo, 5 proc. skalbiamosios sodos tirpalais, chlorkalkių skiediniu arba gesintomis kalkėmis (1 kg chlorkalkių arba gesintų kalkių 4 litrams vandens).

142. Pagal technologinius reikalavimus paviršiai valomi dulkių siurbliu, purvas ir produktų nuosėdos nugremžiamos grandikliais. Po to nuimamos guminės žarnos ir 30 min. pamerkiamos į rezervuarą su aktyviai maišomu plovimo tirpalu. Išlaikius nustatytą laiką, guminės dalys kelis kartus nuplaunamos vandeniu.

143. Mašinų įrengimų ir dalių paviršiai apdorojami plaunamaisiais tirpalais bei nuplaunami tekančiu vandeniu.

144. Vidinis rezervuarų, siurblių, purškiamųjų įrenginių, žarnų ir purškiamųjų vamzdžių paviršius nukenksminamas cirkuliaciniu skalavimo režimu atitinkamai sujungus mašinų įrengimus ir dalis.

145. Plaunamieji tirpalai paruošiami atskiruose rezervuaruose. Į purkštuvų ir tirpalų ruošimo agregatų rezervuarus tirpalas suleidžiamas ežektoriais ar stacionariais siurbliais. Plaunamasis tirpalas turi užpildyti 10 proc. jų talpos.

146. Plaunamasis tirpalas iš rezervuaro per siurblį patenka į darbines dalis, o per purškiamąjį vamzdį ir prijungtą žarną sugrįžta į purkštuvo (ar agregato) rezervuarą. Po 10 min. išjungiamas traktoriaus darbinis velenas. Plaunamasis tirpalas laikomas rezervuare 20 min. Po to vėl įjungiamas ir 10 min. plaunamas plaunamuoju tirpalu.

147. Pašalinus plaunamąjį tirpalą, purkštuvas išplaunamas vandeniu.

148. Prisibarstę sausi produktai susemiami, o skysti suvalomi pjuvenomis, durpėmis arba smėliu. Užterštos vietos nukenksminamos chlorkalkėmis.

149. Užterštas produktais patalpas ir grindis reikia plauti natrio šarmo tirpalu (200 g šarmo kibirui vandens), po to 10 proc. chlorkalkių arba gesintų kalkių tirpalu.

150. Išskalautą tuščią pakuotę iki išvežimo į surinkimo vietas būtina laikyti produktų sandėlyje arba užrakinamoje dėžėje, kur laikomi produktai.

151. Produktų pakuotę kitiems tikslams naudoti draudžiama.

152. Tuščios produktų pakuotės turi būti tvarkomos pagal šių taisyklių 133 punkte nurodytus reikalavimus. Tuščios produktų pakuotės, išskalautos pagal šių taisyklių 91 punkte nustatytus reikalavimus, yra nepavojingos atliekos, kurios turi būti surenkamos atskirai nuo kitų nepavojingų atliekų savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose.

Neišskalautos ar išskalautos nesilaikant šių taisyklių 91 punkte nustatytų reikalavimų produkto pakuotės yra pavojingos atliekos ir turi būti tvarkomos laikantis pavojingų atliekų tvarkymo reikalavimų.

 

XII. ATSAKOMYBĖ

 

153. Asmenys, pažeidę šių taisyklių reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________


Augalų apsaugos produktų įvežimo,

sandėliavimo, prekybos ir naudojimo taisyklių

1 priedas

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2010 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. 3D-695 redakcija)

 

(Augalų apsaugos kursų baigimo pažymėjimo forma)

(herbas)

 

LIETUVOS RESPUBLIKA

 

__________________________________________________________________________

(pažymėjimą išdavusios institucijos pavadinimas)

 

Augalų apsaugos kursų baigimo

PAŽYMĖJIMAS

 

AAKB    Nr.  ___________

 

_________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, asmens kodas)

 

_________________________________________________________________________

(adresas)

 

__________________________ išklausė augalų apsaugos kursą pagal mokymo programą

(data)

 

____________________________________ ir gali _______________________________

(pavadinimas, kodas)           (sandėliuoti, parduoti, pirkti ir naudoti)

 

profesionaliojo naudojimo augalų apsaugos produktus.

 

Pažymėjimas galioja iki ________ m. _____________ d.

 

____________

(pareigos)

____________

(parašas)

____________

(vardas, pavardė)

 

____________

(išdavimo data)

Reg. Nr. ________

 

_________________


Augalų apsaugos produktų įvežimo,

sandėliavimo, prekybos ir naudojimo taisyklių

2 priedas

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2010 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. 3D-695 redakcija)

 

(Leidimo prekiauti augalų apsaugos produktais forma)

(herbas)

 

LIETUVOS RESPUBLIKA

 

VALSTYBINĖ AUGALININKYSTĖS TARNYBA PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

 

LEIDIMAS

prekiauti augalų apsaugos produktais

 

LPAAP    Nr.  ___________

 

_________________________________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinė arba vardas, pavardė, asmens kodas, adresas)

 

_________________________________________________________________________

(prekiavimo vietos adresas)

 

 

Leidimas galioja iki _______ m. ______________ d.

 

Direktorius

____________

(parašas)

____________

(vardas, pavardė)

 

A. V.

 

____________

(išdavimo data)

Reg. Nr. _______

 

_________________


Augalų apsaugos produktų įvežimo,

sandėliavimo, prekybos ir naudojimo taisyklių

3 priedas

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2010 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. 3D-695 redakcija)

 

(Naudotų augalų apsaugos produktų apskaitos žurnalo forma)

 

NAUDOTŲ AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ

APSKAITOS ŽURNALAS

 

Eil. Nr.

Sėjomainos arba lauko Nr.

Apdorojamų augalų, beicuojamų sėklų, dezinfekuojamų sandėlių, šiltnamių arba kitų objektų pavadinimas

Produkto pavadinimas

Norma (kg/ha, kg/t, kg/m2)

Apdorojimo data

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

Eil. Nr.

Sėjomainos arba lauko Nr.

Apdorota

(ha, t, m2)

Ligos, kenkėjo

(ir t. t.) pavadinimas

Produkto įsigijimo dokumentas ir jo Nr.

Derliaus nuėmimo data

1

2

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

____________

(pareigos)

____________

(parašas)

____________

(vardas, pavardė)

 

_________________