LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL PAŽEIDIMŲ, UŽFIKSUOTŲ VEŽANT PAVOJINGUS KROVINIUS KELIŲ TRANSPORTU, RIZIKOS KATEGORIJŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO IR ATASKAITŲ APIE PAŽEIDIMUS IR NUOBAUDAS, KURIOS TURI BŪTI IŠSIŲSTOS KOMISIJAI, RENGIMO IR TEIKIMO

 

2005 m. lapkričio 9 d. Nr. 3-498

Vilnius

 

Įgyvendindamas Tarybos direktyvos 95/50/EB dėl pavojingų krovinių vežimo keliais vienodų tikrinimo procedūrų (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2004 m. gruodžio 13 d. Komisijos direktyva 2004/112/EB) nuostatas:

1. Tvirtinu:

1.1. Pažeidimų, užfiksuotų vežant pavojingus krovinius kelių transportu, rizikos kategorijų sąrašą (pridedama);

1.2. ataskaitos apie pažeidimus ir nuobaudas, kuri turi būti išsiųsta Komisijai, formos pavyzdį (pridedama).

2. Nustatau, kad:

2.1. ataskaita apie pažeidimus ir nuobaudas, kuri turi būti išsiųsta Komisijai (toliau – ataskaita), rengiama už kalendorinius metus ir Europos Komisijai teikiama praėjus ne daugiau kaip dvylikai mėnesių po atitinkamų metų pabaigos;

2.2. pirmoji ataskaita apima 2004 metų gegužės–gruodžio mėn. ir turi būti pateikta iki 2006 m. sausio 1 d.

3. Pavedu:

3.1. Valstybinei kelių transporto inspekcijai prie Susisiekimo ministerijos:

3.1.1. vykdant pavojingų krovinių vežimo kontrolę ir pildant pavojingų krovinių vežimo automobilių transportu kontrolės protokolus, vadovautis šio įsakymo 1.1 punktu patvirtintu Pažeidimų, užfiksuotų vežant pavojingus krovinius kelių transportu, rizikos kategorijų sąrašu;

3.1.2. pagal šio įsakymo 1.2 punktu patvirtintą ataskaitos formos pavyzdį rengti ir teikti Europos Komisijai ataskaitas apie pažeidimus ir nuobaudas (ataskaitos kopiją – Susisiekimo ministerijos Saugaus eismo departamentui);

3.2. šio įsakymo vykdymo kontrolę ministerijos sekretoriui, kuruojančiam pavojingų krovinių vežimą.

 

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS                                                                                  PETRAS ČĖSNA

______________


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo

ministro 2005 m. lapkričio 9 d.

įsakymu Nr. 3-498

 

PAŽEIDIMŲ, UŽFIKSUOTŲ VEŽANT PAVOJINGUS KROVINIUS KELIŲ TRANSPORTU, RIZIKOS KATEGORIJŲ SĄRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pažeidimų, užfiksuotų vežant pavojingus krovinius kelių transportu, rizikos kategorijų sąrašas (toliau – sąrašas) parengtas pagal 2004 m. gruodžio 13 d. Komisijos direktyvos 2004/112/EB, derinančios su technikos pažanga Tarybos direktyvą 95/50/EB dėl pavojingų krovinių vežimo keliais vienodų tikrinimo procedūrų, II priedą.

2. Šiame sąraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Europos sutarties dėl tarptautinių pavojingų krovinių vežimų keliais (ADR) techniniuose prieduose (toliau – ADR) (Žin., 2004, Nr. 91-3349; 2005, Nr. 77-2795, Nr. 78, Nr. 79).

3. Sąraše pateikti pažeidimais laikomi atvejai sugrupuoti į tris rizikos kategorijas. Didžiausios rizikos kategorija laikoma I kategorija.

 

II. I RIZIKOS KATEGORIJA

 

4. Šiai rizikos kategorijai priskiriami pažeidimai, kai dėl atitinkamų ADR nuostatų nesilaikymo atsiranda didelė mirties, asmens rimto sužeidimo ar didelės žalos aplinkai rizika. Nustačius tokius pažeidimus, turi būti imtasi skubių ir tinkamų priemonių pažeidimams pašalinti, įskaitant transporto priemonės imobilizavimą.

5. I rizikos kategorijai priskiriami šie pažeidimai:

5.1. vežami pavojingi kroviniai, kuriuos vežti draudžiama;

5.2. pavojingi kroviniai teka/byra;

5.3. kroviniai vežami uždraustu vežimo būdu arba netinkamo tipo transporto priemonėmis;

5.4. kroviniai vežami palaidai struktūriškai netinkamame (nepatvariame) konteineryje;

5.5. kroviniai vežami tinkamumo patvirtinimo sertifikato neturinčia transporto priemone;

5.6. transporto priemonė neatitinka nustatytų reikalavimų ir kelia tiesioginį pavojų;

5.7. naudojama nepatvirtinta pakuotė;

5.8. pakuotė neatitinka taikomų pakavimo instrukcijų;

5.9. nesilaikoma specialiųjų mišraus pakavimo sąlygų;

5.10. nesilaikoma krovinio tvirtinimo ir sukrovimo taisyklių;

5.11. nesilaikoma mišraus pakuočių sukrovimo taisyklių;

5.12. nesilaikoma leistino cisternų ar pakuočių užpildymo lygio;

5.13. nesilaikoma nuostatų dėl vienu transporto vienetu vežamų krovinių kiekio ribojimo;

5.14. pavojingi kroviniai vežami be jokios nuorodos į jų buvimą (pvz., be dokumentų, nepažymėtose, nepaženklintose pakuotėse, nepaženklinta transporto priemone);

5.15. kroviniai vežami transporto priemone, nepaženklinta oranžinėmis lentelėmis, dideliais pavojaus ženklais ir kitomis žymomis;

5.16. nepateikiama su vežama medžiaga susijusi informacija (pvz., JT numeris, tinkamas siunčiamo krovinio pavadinimas, pakavimo grupė ir kt.), kuri leistų nustatyti I rizikos kategorijos pažeidimą;

5.17. vairuotojas neturi galiojančio profesinio pasirengimo pažymėjimo (vairuotojo pasirengimo vežti pavojingus krovinius pagal ADR pažymėjimo);

5.18. naudojama atvira liepsna ar neapsaugotos apšvietimo priemonės;

5.19. nesilaikoma draudimo rūkyti.

 

III. II RIZIKOS KATEGORIJA

 

6. Šiai rizikos kategorijai priskiriami pažeidimai, kai dėl atitinkamų ADR nuostatų nesilaikymo atsiranda asmens rimto sužeidimo ar žalos aplinkai rizika. Nustačius tokius pažeidimus, turi būti imtasi atitinkamų priemonių pažeidimams pašalinti, jei įmanoma ir reikia, pažeidimus šalinant kontrolės vietoje ar pristačius krovinį.

7. II rizikos kategorijai priskiriami šie pažeidimai:

7.1. transporto vienetą sudaro daugiau kaip viena priekaba/puspriekabė;

7.2. transporto priemonė nebeatitinka nustatytų reikalavimų, tačiau nekelia tiesioginio pavojaus;

7.3. transporto priemonėje nėra reikalaujamų veikiančių gesintuvų. Išimtiniu atveju gesintuvas gali būti pripažįstamas veikiančiu, jei ant jo nėra tik reikalaujamos plombos ir (ar) nenurodyta galiojimo data, tačiau ši išlyga netaikoma, jei gesintuvas akivaizdžiai neveikiantis, pvz., gesintuvo manometro rodmuo yra 0;

7.4. transporto priemonėje nėra ADR ar raštiškose instrukcijose nurodytos įrangos;

7.5. nesilaikoma taros, VTK ar didelės taros bandymų, patikros periodiškumo ir naudojimo terminų;

7.6. vežamos pažeistos pakuotės, pažeisti VTK ar didelė tara arba pažeista tuščia nevalyta tara;

7.7. supakuoti kroviniai vežami struktūriškai nepatvariame konteineryje;

7.8. cisternos/konteinerinės cisternos (įskaitant tuščiais ir nevalytas) tinkamai neuždarytos;

7.9. kroviniai vežami kombinuotoje taroje, kurios išorinė tara netinkamai uždaryta;

7.10. neteisingas ženklinimas, žymėjimas ar ženklinimas oranžinėmis lentelėmis ir dideliais pavojaus ženklais;

7.11. nėra ADR atitinkančių raštiškų instrukcijų arba raštiškos instrukcijos nesusijusios su vežamu kroviniu;

7.12. transporto priemonė netinkamai stebima ar statoma stovėjimo vietoje.

 

IV. III RIZIKOS KATEGORIJA

 

8. Šiai rizikos kategorijai priskiriami pažeidimai, kai dėl atitinkamų ADR nuostatų nesilaikymo atsiranda nedidelė asmens sužeidimo ar žalos aplinkai rizika. Nustačius tokius pažeidimus, nebūtina imtis atitinkamų priemonių jiems pašalinti transporto operacijos metu – tai galima atlikti vėliau įmonėje.

9. III rizikos kategorijai priskiriami šie pažeidimai:

9.1. oranžinių lentelių ar didelių pavojaus ženklų dydis arba raidžių, skaitmenų ar simbolių, rašomų oranžinėse lentelėse ar dideliuose pavojaus ženkluose, dydis neatitinka reikalavimų;

9.2. transporto dokumentuose nepateikiama kita reikalaujama informacija, išskyrus 5.16 punkte nurodytą informaciją;

9.3. vairuotojas negali pateikti profesinio pasirengimo pažymėjimo (vairuotojo pasirengimo vežti pavojingus krovinius pagal ADR pažymėjimo), tačiau esama įrodymų (arba galima patikrinti), kad vairuotojas jį turi.

______________


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo

ministro 2005 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 3-498

 

ATASKAITOS APIE PAŽEIDIMUS IR NUOBAUDAS, KURI TURI BŪTI IŠSIŲSTA KOMISIJAI,

FORMOS PAVYZDYS

 

Šalis.....................................................                          Metai......................................................

 

PAVOJINGŲ KROVINIŲ VEŽIMO KELIAIS PATIKRINIMAI

 

 

Transporto priemonės registracijos vieta (1)

Bendras skaičius

Valstybė, kurioje buvo atliktas patikrinimas

Kitos ES valstybės narės

Trečiosios šalys

Pagal krovinio turinį (ir ADR) patikrintų transporto vienetų skaičius

 

 

 

 

ADR neatitinkančių transporto vienetų skaičius

 

 

 

 

Imobilizuotų transporto vienetų skaičius

 

 

 

 

Nustatytų pažeidimų skaičius pagal rizikos kategoriją(2) (3)

I rizikos kategorija

 

 

 

 

II rizikos kategorija

 

 

 

III rizikos kategorija

 

 

 

Taikytų nuobaudų skaičius pagal nuobaudos rūšį

Įspėjimas

 

 

 

 

Bauda

 

 

 

Kita

 

 

 

 

Apskaičiuotasis bendrasis kelias vežamų pavojingų krovinių kiekis:

 

 

......................................t

 

arba............................................tonkilometrių

 

 

1 registracijos vieta laikoma šalis, kurioje registruota motorinė transporto priemonė;

2 kelių pažeidimų viename  transporto vienete atveju taikoma tik didžiausia rizikos kategorija;

3 rizikos kategorija nustatoma vadovaujantis susisiekimo ministro patvirtintu rizikos kategorijų sąrašu

______________