Konvencija Nr. 73 Dėl jūreivių sveikatos patikrinimo

 

Tarptautinės darbo organizacijos Generalinė konferencija,

Tarptautinio darbo biuro Administracinės tarybos sušaukta Sietle ir 1946 m. birželio 6 d. susirinkusi į dvidešimt aštuntąją sesiją,

nusprendusi priimti tam tikrus pasiūlymus dėl jūreivių sveikatos patikrinimo, o tai yra penktasis sesijos darbotvarkės klausimas,

nusprendusi įforminti šiuos pasiūlymus kaip tarptautinę konvenciją,

tūkstantis devyni šimtai keturiasdešimt šeštųjų metų birželio dvidešimt devintą dieną priima šią Konvenciją, kurią galima vadinti 1946 m. konvencija dėl (jūreivių) sveikatos patikrinimo:

 

1 straipsnis

 

1. Ši Konvencija taikoma kiekvienam tiek valstybės, tiek ir privačiam jūroje plaukiojančiam laivui, pervežančiam krovinį prekybiniais tikslais arba keleivius ir registruotam teritorijoje, kurioje galioja ši Konvencija.

2. Nacionaliniai įstatymai ar kiti norminiai aktai nustato atvejus, kada laivai laikomi jūroje plaukiojančiais.

3. Ši Konvencija netaikoma:

a) mažesniems kaip 200 tonų bruto registro talpos laivams;

b) tokiems primityviu būdu pastatytiems mediniams laivams, kaip plokščiadugniai ir džonkos;

c) žvejybiniams laivams;

d) upių žiotyse plaukiojantiems laivams.

 

2 straipsnis

 

Nedarydama žalos priemonėms, kurių imamasi garantuoti, kad toliau minimi asmenys būtų geros sveikatos ir nesukurtų pavojaus kitų laive esančių asmenų sveikatai, ši Konvencija taikoma kiekvienam asmeniui, laive einančiam bet kokias pareigas, išskyrus -

(a) pilotą (ne komandos narį);

(b) asmenis, kuriuos laive įdarbino ne laivo savininkas, o kitas darbdavys, išskyrus karininkus-radistus arba operatorius, tarnaujančius belaidžio telegrafo kompanijoje;

(c) dokininkus (ne komandos narius);

(d) krante dirbančius asmenis, kurie paprastai jūroje nedirba.

 

3 straipsnis

 

1. Asmuo, kuriam taikoma ši Konvencija, nepriimamas į darbą laive, kuriame taikoma ši Konvencija, jeigu jis nepateikia daktaro pasirašyto pažymėjimo, patvirtinančio, jog šis asmuo tinka darbui jūroje, arba jei pažymėjimas yra tik apie jo regėjimą, – asmens, kompetentingo valdžios institucijos įgalioto išduoti tokį pažymėjimą.

2. Tačiau dvejus metus nuo šios Konvencijos įsigaliojimo atitinkamoje teritorijoje datos asmuo gali būti priimtas į darbą, jeigu jis pateikia įrodymus, kad prieš tai dvejus metus didžiąją laiko dalį dirbo jūroje plaukiojančiame laive, kuriame taikoma ši Konvencija.

 

4 straipsnis

 

1. Kompetentinga valdžios institucija, pasikonsultavusi su atitinkamomis laivų savininkų ir jūreivių organizacijomis, nustato sveikatos patikrinimo pobūdį bei duomenis, kurie įrašomi sveikatos pažymėjime.

2. Nustatant patikrinimo pobūdį, atsižvelgiama į tikrinamo asmens amžių bei pareigas, kurias jis turės eiti.

3. Be to, sveikatos pažymėjimas patvirtina -

(a) kad asmens klausa ir regėjimas, o tuo atveju, kai asmuo numatomas darbui denyje (išskyrus tam tikrus specialistus, kurių sugebėjimas skirti spalvas neturi įtakos būsimam darbui), jo sugebėjimas skirti spalvas, yra patenkinami;

(b) kad jis neserga jokia liga, kuri galėtų paaštrėti arba padaryti jį netinkamą tarnybai jūroje arba galėtų sukelti pavojų kitų laive esančių asmenų sveikatai.

 

5 straipsnis

 

1. Sveikatos pažymėjimas galioja ne ilgiau kaip dvejus metus nuo jo išdavimo datos.

2. Sveikatos pažymėjimas, nurodantis sugebėjimą skirti spalvas, galioja ne ilgiau kaip šešerius metus nuo jo išdavimo datos.

3. Jeigu pažymėjimo galiojimo laikas baigiasi kelionės metu, jo galiojimas pratęsiamas iki kelionės pabaigos.

 

6 straipsnis

 

1. Išimties atvejais kompetentinga valdžios institucija gali leisti priimti į darbą asmenį vienai kelionei, neatsižvelgdama į prieš tai esančių straipsnių reikalavimus.

2. Tokiais atvejais priėmimo į darbą terminai ir sąlygos yra tokios pat, kaip ir tos pačios kategorijos jūreiviams, turintiems sveikatos pažymėjimą.

3. Šiame straipsnyje nurodytas darbas 3 straipsnio tikslu niekada vėliau nebus laikomas ankstesniu darbu.

 

7 straipsnis

 

Kompetentinga valdžios institucija kaip sveikatos pažymėjimo pakaitalą gali numatyti nustatytos formos pažymą, liudijančią, kad reikalaujamas pažymėjimas buvo išduotas.

 

8 straipsnis

 

Asmeniui, kuriam po atlikto patikrinimo buvo atsisakyta išduoti pažymėjimą, sudaroma galimybė kreiptis į mediką arba medikus, nepriklausomus nuo bet kurio laivo savininko ar nuo bet kurios laivų savininkų arba jūreivių organizacijos, pasitikrinti dar kartą.

 

9 straipsnis

 

Pagal šią Konvenciją bet kuri kompetentingos valdžios institucijos funkcija, pasikonsultavus su laivų savininkų ir jūreivių organizacijomis, gali būti visiškai ar iš dalies perduota organizacijai ar valdžios institucijai, paprastai atliekančioms panašias funkcijas jūreivių atžvilgiu.

 

10 straipsnis

 

Oficialūs šios Konvencijos ratifikavimo raštai siunčiami Tarptautinio darbo biuro Generaliniam direktoriui užregistruoti.

 

11 straipsnis

 

1. Ši Konvencija privaloma tik toms Tarptautinės darbo organizacijos narėms, kurių ratifikavimo raštus yra užregistravęs Generalinis direktorius.

2. Ji įsigalioja po dvylikos mėnesių nuo tos dienos, kai Generalinis direktorius užregistruoja dviejų Organizacijos narių ratifikavimo raštus.

3. Kiekvienoje valstybėje Organizacijos narėje ši Konvencija pradeda galioti po dvylikos mėnesių nuo jos ratifikavimo rašto užregistravimo dienos.

 

12 straipsnis

 

1. Kiekviena Organizacijos narė, ratifikavusi šią Konvenciją, praėjus dešimčiai metų nuo jos įsigaliojimo dienos, gali ją denonsuoti pasiųsdama Tarptautinio darbo biuro Generaliniam direktoriui užregistruoti pareiškimą dėl denonsavimo. Denonsavimas įsigalioja po metų nuo jo užregistravimo dienos.

2. Kiekvienai Organizacijos narei, kuri ratifikavo šią Konvenciją ir pasibaigus 1 punkte nurodytam dešimties metų terminui per metus nepasinaudojo šiame straipsnyje numatyta denonsavimo teise, Konvencija galios dar dešimtį metų, o vėliau galės ją denonsuoti pasibaigus kiekvienam dešimties metų terminui šiame straipsnyje nustatyta tvarka.

 

13 straipsnis

 

1. Tarptautinio darbo biuro Generalinis direktorius informuoja visas Tarptautinės darbo organizacijos nares apie visų ratifikavimo raštų ir pareiškimų dėl denonsavimo, kuriuos jam atsiuntė Organizacijos narės, užregistravimą.

2. Informuodamas Organizacijos nares apie gauto antrojo ratifikavimo rašto užregistravimą, Generalinis direktorius atkreipia jų dėmesį į šios Konvencijos įsigaliojimo datą.

 

14 straipsnis

 

Tarptautinio darbo biuro Generalinis direktorius nusiunčia Jungtinių Tautų Generaliniam sekretoriui užregistruoti pagal Jungtinių Tautų Įstatų 102 straipsnį išsamius duomenis apie visus ratifikavimo raštus ir pareiškimus dėl denonsavimo, kuriuos jis yra užregistravęs pagal ankstesnių straipsnių nuostatas.

 

15 straipsnis

 

Jei Tarptautinio darbo biuro Administracinė taryba laiko, jog yra būtina, ji informuoja Generalinę konferenciją apie šios Konvencijos taikymą ir svarsto, ar į Konferencijos darbotvarkę įtraukti klausimą dėl Konvencijos visiško ar dalinio pakeitimo.

 

16 straipsnis

 

1. Jei Konferencija priims naują konvenciją, ištisai ar iš dalies pakeičiančią šią Konvenciją, ir jeigu naujojoje konvencijoje nebus numatyta kitaip, tai:

kuriai nors Organizacijos narei ratifikavus naująją – pakeičiančią konvenciją, nepaisant 12 straipsnio nuostatų, automatiškai tuoj pat denonsuojama ši Konvencija, su sąlyga, kad naujoji – pakeičianti konvencija yra įsigaliojusi;

nuo naujosios – pakeičiančios konvencijos įsigaliojimo dienos Organizacijos narės šios Konvencijos ratifikuoti negali.

2. Ši Konvencija kiekvienu atveju galioja savo forma ir turiniu toms Organizacijos narėms, kurios ją ratifikavo, bet neratifikavo pakeičiančios konvencijos.

 

17 straipsnis

 

Šios Konvencijos angliškas ir prancūziškas tekstai turi vienodą galią.

______________