VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

N U T A R I M A S

 

DĖL Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. O3-116 „DĖL ATSKIRŲ ENERGIJOS IR KURO RŪŠIŲ SĄNAUDŲ NORMATYVŲ BŪSTUI ŠILDYTI IR KARŠTAM VANDENIUI RUOŠTI“ PAKEITIMO

 

2013 m. balandžio 30 d. Nr. O3-144

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo (Žin., 2003, Nr. 73-3352; 2011, Nr. 155-7353) 12 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, 51-2254; 2007, Nr. 130-5259; 2009, Nr. 10-355, Nr. 61-2402) 12 straipsnio 2 dalimi, 15 straipsnio 1 dalimi ir 26 straipsnio 2 dalimi bei atsižvelgdama į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) Šilumos ir vandens departamento Skundų skyriaus 2013 m. balandžio 17 d. pažymą Nr. O5-118 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. O3-116 „Dėl atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvų būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti“ pakeitimo“, Komisija n u t a r i a:

Pakeisti Atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvų būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti nustatymo bei taikymo metodiką, patvirtintą Komisijos 2003 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. O3-116 (Žin., 2003, Nr. 124-5667; 2012, Nr. 130-6604) (toliau – Metodika):

1. Pakeisti Metodikos 5.1 punktą ir išdėstyti jį taip:

5.1. Energijos (qe) normatyvinės sąnaudos, kurios gali būti kompensuojamos, nustatomos pagal 6, 7, 71 ir 8 punktus.“

2. Papildyti Metodiką 71 punktu ir išdėstyti jį taip:

71. Daugiabučio namo gyventojams teisės aktų nustatyta tvarka pasirinkus apsirūpinimo karštu vandeniu būdą, kai centralizuotai paruoštas karštas vanduo perkamas iš karšto vandens tiekėjo arba, kai šilumos tiekėjas yra karšto vandens tiekėjas Šilumos ūkio įstatymo 15 straipsnio 2 dalies pagrindu, konkrečiam ūkio subjektui Komisijos nutarimu nustatytoje karšto vandens kainos kintamojoje dedamojoje nurodytas šilumos kiekis prilyginamas šalto vandens pašildymo normatyvui.“

 

Komisijos pirmininkė                                                                Diana Korsakaitė