LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. BALANDŽIO 26 D. įsakymo Nr. ĮV-246 „Dėl Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

2013 m. spalio 15 d. Nr. ĮV-704

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. ĮV-246 „Dėl Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 51-2531), ir papildau šiais 9.2 ir 9.3 punktais (buvusius 9.2–9.11 punktus laikau 9.4–9.13 punktais):

9.2. rengia ir teikia Kultūros ministerijai tvirtinti periodinių UNESCO Pasaulio paveldo objektų Lietuvoje, už kurių apsaugą atsakinga Kultūros ministerija, būklės ir juose vykdomos veiklos ataskaitų projektus, bei kitus reikiamus dokumentus Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos konvencijos įgyvendinimo gairių, patvirtintų Pasaulio paveldo komiteto 2005 m. vasario 2 d., V skyriuje nustatyta tvarka;

9.3. dalyvauja tarptautiniuose UNESCO Pasaulio paveldo objektų nacionalinių koordinatorių susitikimuose;“.

 

 

Kultūros ministras                                                                      Šarūnas Birutis