LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ IR PREPARATŲ APSKAITOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2008 m. liepos 2 d. Nr. D1-360

Vilnius

 

1. Tvirtinu Cheminių medžiagų ir preparatų apskaitos tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 29 d. įsakymą Nr. 389 „Dėl Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 79-3391);

2.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. lapkričio 6 d. įsakymą Nr. 540 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. 389 „Dėl Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų apskaitos tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2003, Nr. 108-4845).

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                             ARTŪRAS PAULAUSKAS

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos

2008-06-09 raštu Nr. 10-3255

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2008 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. D1-360

 

CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ IR PREPARATŲ APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS

 

I. TVARKOS APRAŠO PASKIRTIS IR TAIKYMO SRITIS

 

1. Cheminių medžiagų ir preparatų tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) paskirtis – nustatyti bendruosius cheminių medžiagų – atskirų ir preparatų ar gaminių sudėtyje esančių – ir preparatų, apibrėžtų Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymu (Žin., 2000, Nr. 36-987), 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančiu Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančiu Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančiu Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/ EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL 2006 L 396, p. 1) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006), apskaitos organizavimo reikalavimus, skirtus ūkio subjekto cheminių medžiagų ir preparatų apskaitai tvarkyti.

2. Tvarkos apraše nustatyti reikalavimai privalomi ūkio subjektams, gaminantiems, importuojantiems, tiekiantiems rinkai, naudojantiems pramoninėje, profesinėje ar kitoje ūkinėje veikloje, taip pat eksportuojantiems šio Tvarkos aprašo 1 punkte nurodytas chemines medžiagas ir preparatus.

3. Šis Tvarkos aprašas netaikomas apskaitai:

3.1. atliekų;

3.2. augalų apsaugos ir biocidinių produktų;

3.3. galutiniam vartotojui skirtų gaminių: kosmetikos gaminių, maisto produktų, pašarų, vaistų ir veterinarinių preparatų, taip pat invazinių medicinos įtaisų ar įtaisų, naudojamų tiesioginiam fiziniam sąlyčiui su žmogaus kūnu;

3.4. radioaktyviųjų medžiagų ir jų turinčių preparatų;

3.5. tranzitu gabenamų cheminių medžiagų ir preparatų, kuriuos prižiūri muitinė, jeigu jie neperdirbami ar kitaip neapdorojami.

 

II. SĄVOKOS

 

4. Šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

4.1. cheminių medžiagų ir preparatų apskaita – duomenų ir informacijos apie ūkio subjekto pagamintų, importuotų, patiektų rinkai, pramoninėje, profesinėje ar kitoje ūkinėje veikloje sunaudotų, taip pat eksportuotų cheminių medžiagų ir preparatų savybes, kiekius ir jų pakitimus rinkimas, apibendrinimas laisvai pasirinkta duomenų ir informacijos apskaitos suvestine rašytine ar elektronine forma ir saugojimas;

4.2. cheminių medžiagų ar preparatų duomenų ir informacijos apskaitos suvestinė – ūkio subjekto cheminių medžiagų ir preparatų apskaitos dokumentas, parengtas pagal buhalterinės apskaitos dokumentus, saugos duomenų lapo informaciją, cheminių medžiagų ir preparatų atliktų tyrinėjimų (esamos informacijos apie savybes ir poveikį surinkimas ir įvertinimas, įskaitant bandymų rezultatus) rezultatus, kuriame įrašomi apibendrinti duomenys apie esančių ūkio subjekto nuosavybėje cheminių medžiagų ir preparatų savybes, metinius kiekius ir jų pakitimus;

4.3. CAS Nr. – Cheminių medžiagų santrumpų tarnybos registracijos numeris;

4.4. IUPAC – Tarptautinės teorinės ir taikomosios chemijos sąjunga;

4.5. ūkio subjektas – juridinis ar fizinis asmuo, kuris vykdydamas ūkinę veiklą, susijusią su cheminių medžiagų ir preparatų gamyba, importu, tiekimu rinkai, eksportu, naudojimu pramoninėje, profesinėje, žemės ūkio, paslaugų teikimo ar kitose veiklose, siekia gauti bet kokių pajamų.

5. Kitos šioje Tvarkoje vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatyme, Reglamente (EB) Nr. 1907/2006 ir 2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 304/2003 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 11 skyrius, 46 tomas, p. 65).

 

III. BENDRIEJI CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ IR PREPARATŲ APSKAITOS REIKALAVIMAI

 

6. Ūkio subjektas turi turėti buhalterinės apskaitos dokumentus, patvirtinančius pagamintų, importuotų, patiektų rinkai, sunaudotų pramoninėje, profesinėje ar kitoje ūkinėje veikloje, eksportuotų cheminių medžiagų ir preparatų kiekius, taip pat Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 nustatytais atvejais saugos duomenų lapus ir kitus dokumentus, patvirtinančius informaciją ir duomenis apie cheminių medžiagų ir preparatų tapatybę, savybes ir preparatų sudėtį.

7. Dokumentai, nurodyti 6 punkte, turi būti prieinami pareigūnams, įgaliotiems atlikti valstybinę cheminių medžiagų ir preparatų kontrolę.

8. Ūkio subjektas privalo rinkti duomenis ir informaciją apie kiekvieną jo nuosavybėje esančią cheminę medžiagą – atskirą ir preparato sudėtyje esančią – ir preparatą, juos apibendrinti ir rengti duomenų ir informacijos apskaitos suvestinę pasirinkta laisva rašytine arba elektronine forma, kurioje privalo įrašyti visus šio Tvarkos aprašo 14 punkte nurodytus duomenis ir informaciją pagal 6 punkte nurodytus dokumentus.

9. Ūkio subjektas, užsiimantis gamyba ir importu, privalo taip pat rinkti duomenis ir informaciją apie kiekvieno jam priklausančio gaminio sudėtyje esančią cheminę medžiagą, juos apibendrinti ir įrašyti duomenų ir informacijos apskaitos suvestinėje šio Tvarkos aprašo 14.1–14.4, 14.6, 14.8–14.10 ir 14.12–14.13 punktuose nurodytus duomenis ir informaciją pagal 6 punkte nurodytus dokumentus.

10. Už cheminių medžiagų ir preparatų apskaitos organizavimą ir su apskaita susijusių dokumentų išsaugojimą atsako ūkio subjekto vadovas.

11. Cheminių medžiagų ir preparatų apskaitą tvarko ūkio subjekto vadovo paskirtas asmuo, kuris yra atsakingas, kad laiku ir teisingai būtų padaryti įrašai cheminių medžiagų ir preparatų duomenų ir informacijos apskaitos suvestinėje ir įrašyti visi duomenys, nurodyti šio Tvarkos aprašo 14 punkte.

12. Buhalterinės apskaitos dokumentai, patvirtinantys pagamintų, importuotų, patiektų rinkai, sunaudotų pramoninėje, profesinėje ar kitoje ūkinėje veikloje, taip pat eksportuotų cheminių medžiagų ir preparatų kiekius, turi būti saugomi laikantis Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 13 „Dėl buhalterinės apskaitos dokumentų saugojimo terminų“ (Žin., 1996, Nr. 18-489; 1998, Nr. 69-2039) nustatytų terminų. Saugos duomenų lapai, cheminių medžiagų ir preparatų duomenų ir informacijos apskaitos suvestinės, taip pat kiti dokumentai, nurodyti šio Tvarkos aprašo 6 punkte, turi būti saugomi ne mažiau kaip 10 metų po to, kai ūkio subjektas cheminę medžiagą ar preparatą paskutinį kartą pagamino, importavo, patiekė rinkai ar naudojo.

13. Bendrieji reikalavimai, išdėstyti šio Tvarkos aprašo 8, 9, ir 11 punktuose, netaikomi:

13.1. ūkio subjektams, užsiimantiems mažmenine prekyba cheminių medžiagų ir preparatų, kuriuos jie parduoda galutiniam vartotojui asmeniniams ar namų ūkio poreikiams tenkinti;

13.2. ūkio subjektams, užsiimantiems žemės ūkio veikla, išskyrus atvejus, kai jie patys yra cheminių medžiagų ir preparatų tiekėjai rinkai;

13.3. ūkio subjektams, vykdantiems mokslinius ar technologinius tyrimus, laboratorinius tyrimus, išskyrus atvejus, kai laboratoriniai tyrimai tiesiogiai susiję su gamyba ar kita ūkine veikla;

13.4. ūkio subjektams, užsiimantiems naftos produktų prekyba ir laikymu degalinėse, skirtose naftos produktus priimti, laikyti ir parduoti galutiniam vartojimui, įskaitant žinybinio pobūdžio degalines, kurios skirtos tik savo poreikiams tenkinti;

13.5. ūkio subjektams, naudojantiems galutiniam vartojimui skirtas chemines medžiagas ir preparatus savo reikmėms ir (ar) vidaus poreikiams, nesusijusiems tiesiogiai su gamyba ar kita ūkine veikla, tenkinti.

 

IV. CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ IR PREPARATŲ DUOMENŲ IR INFORMACIJOS APSKAITOS SUVESTINĖ

 

14. Cheminių medžiagų ir preparatų duomenų ir informacijos apskaitos suvestinėje privalo būti įrašyti šie duomenys:

14.1. ūkio subjekto tapatybė ir kontaktiniai duomenys;

14.2. asmens, atsakingo už cheminių medžiagų ir preparatų duomenų ir informacijos apskaitos suvestinės tvarkymą, vardas, pavardė, pareigos ir parašas;

14.3. įrašų data;

14.4. cheminės medžiagos – atskiros ir preparato ar gaminio sudėtyje esančios pavadinimas pagal IUPAC nomenklatūrą ir kiti pavadinimai;

14.5. cheminio preparato prekinis (-iai) pavadinimas (-ai);

14.6. cheminės medžiagos – atskiros ir preparato ar gaminio sudėtyje esančios CAS numeris;

14.7. cheminio preparato sudėtis;

14.8. cheminės medžiagos – atskiros ir preparato ar gaminio sudėtyje esančios – ir preparato pavojingumo kategorija pagal Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymą;

14.9. cheminės medžiagos – atskiros ir preparato ar gaminio sudėtyje esančios – ir preparato fizikinės, cheminės, toksikologinės ir ekotoksikologinės savybės;

14.10. iš kur (šalies pavadinimas) ir kada gauta cheminė medžiaga – atskira ir preparato ar gaminio sudėtyje esanti – ir preparatas;

14.11. pagamintas, importuotas, patiektas rinkai, sunaudotas pramoninėje, profesinėje ar kitoje ūkinėje veikloje, taip pat eksportuotas atskiros cheminės medžiagos ir cheminio preparato kiekis tonomis per kalendorinius metus;

14.12. pagamintas, importuotas cheminės medžiagos- preparato ar gaminio sudėtyje esančios kiekis tonomis per kalendorinius metus;

14.13. nuoroda į buhalterinės apskaitos ar kitus dokumentus, patvirtinančius šio Tvarkos aprašo 14.11 ir 14.12 punktuose nurodytus duomenis.

15. Duomenys, nurodyti 14.7 punkte, pateikiami pagal saugos duomenų lapą, parengtą laikantis Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 II priedo nurodymų, arba pridedama pagal šiuos nurodymus užpildyto atitinkamo saugos duomenų lapo skyriaus kopija.

16. Duomenys ir informacija apie cheminės medžiagos ar preparato sudėtį, fizikines, chemines, toksikologines ir ekotoksikologines savybes ir kiti šio Tvarkos aprašo 14 punkte nurodyti duomenys ir informacija, išskyrus duomenis, paminėtus 14.3, 14.11, 14.12 ir 14.13 punktuose, duomenų ir informacijos apskaitos suvestinėje įrašomi vieną kartą suvestinės pildymo pradžioje ir kitą kartą tikslinami tik tuo atveju, jei gaunami nauji ar papildomi duomenys.

17. Praėjusių kalendorinių metų duomenys, nurodyti šio Tvarkos aprašo 14.3, 14.11, 14.12 ir 14.13 punktuose, duomenų ir informacijos apskaitos suvestinėje įrašomi ne vėliau kaip iki kovo 1 d.

 

_________________