LIETUVOS RESPUBLIKOS Aplinkos MINISTRO IR

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖl DAUGIABUČIO NAMO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMOS PRIVALOMųjų REIKALAVIMų patvirtinimo

 

2010 m. liepos 10 d. Nr. D1-595/1-201

Vilnius

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259) 23 straipsnio 1 dalimi ir vykdydami Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. 765 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymą“ (Žin., 2003, Nr. 59-2659; 2009, Nr. 117-5010) 2 punkto nuostatas,

t v i r t i n a m e Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomuosius reikalavimus (pridedama).

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas

 

Energetikos ministras                                                         Arvydas Sekmokas

 

_________________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

aplinkos ministro ir

Lietuvos Respublikos

energetikos ministro

2010 m. liepos 10 d.

įsakymu Nr. D1-595/1-201

 

DAUGIABUČIO NAMO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMOS PRIVALOMIEJI REIKALAVIMAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Privalomieji reikalavimai nustatomi daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemoms (toliau – sistemos):

1.1. suprojektuotoms rengiant statinio projektą naujo daugiabučio namo statybai, esamo rekonstravimui ar kapitaliniam remontui, kai projektavimas pradėtas po 2003 m. liepos 1 d. (toliau – naujos sistemos);

1.2. suprojektuotoms rengiant statinio projektą naujo daugiabučio namo statybai, esamo rekonstravimui ar kapitaliniam remontui, kai projektavimas pradėtas iki 2003 m. liepos 1 d. (toliau – senos sistemos).

 

II. NAUJŲ SISTEMŲ PRIVALOMIEJI REIKALAVIMAI

 

2. Naujos sistemos, gaunančios šilumą iš aprūpinimo šiluma sistemų, privalo atitikti Statybos techninio reglamento STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. D1-289 (Žin., 2005, Nr. 75-2729), Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. 4-80 (Žin., 2005, Nr. 30-945), ir Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 4-253 (Žin., 2005, Nr. 85-3175), reikalavimus.

 

III. SENŲ SISTEMŲ PRIVALOMIEJI REIKALAVIMAI

 

3. Senos sistemos turi atitikti šių daugiabučių namų projektinėje dokumentacijoje arba, jeigu tokios dokumentacijos nėra, 2 punkte nurodytuose dokumentuose nustatytus reikalavimus šildymo prietaisų galiai, šilumnešio debitų paskirstymui, vamzdynų šiluminei izoliacijai.

4. Senose sistemose turi būti:

4.1. hidraulinio balansavimo priemonės;

4.2. atsiskaitomieji apskaitos prietaisai suvartojamos šilumos ir (ar) karšto vandens kiekiui nustatyti;

4.3. įrenginiai reguliuoti šilumos suvartojimą pastate.

 

_________________