LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL IŠEIKVOTŲ BATERIJŲ IR AKUMULIATORIŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2002 m. gruodžio 21 d. Nr. 625

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2000, Nr. 90-2276) 26 straipsniu ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų (Žin., 1998, Nr. 84-2353) 6 punktu:

1. Tvirtinu Išeikvotų baterijų ir akumuliatorių tvarkymo taisykles (pridedama).

2. Nustatau, kad Išeikvotų baterijų ir akumuliatorių tvarkymo taisyklės įsigalioja nuo 2003 m. sausio 1 d.

3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gegužės 30 d. įsakymą Nr. 293 „Dėl naudotų akumuliatorių tvarkymo aplinkosauginių taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 49-1721) bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. rugpjūčio 20 d. įsakymą Nr. 425 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 293 „Dėl naudotų akumuliatorių tvarkymo aplinkosauginių taisyklių patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2001, Nr. 75-2651) l a i k a u negaliojančiais nuo 2003 m. sausio 1 d.

4. Taisyklių reikalavimų vykdymo kontrolę pavedu Aplinkos ministerijos Valstybinei aplinkos apsaugos inspekcijai bei regionų aplinkos apsaugos departamentams.

5. Šio įsakymo vykdymo kontrolę pavedu viceministrui V. Augliui.

6. Aplinkos ministerijos informacijos kompiuterinėje sistemoje vadovautis reikšminiu žodžiu „atliekos“.

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos

ministro 2001 m. gruodžio 21 d.

įsakymu Nr. 625

 

IŠEIKVOTŲ BATERIJŲ IR AKUMULIATORIŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šios taisyklės nustato išeikvotų baterijų ir akumuliatorių (toliau – baterijų ir akumuliatorių) surinkimo, laikino saugojimo, vežimo, naudojimo, kontrolės ir dokumentacijos saugojimo tvarką.

2. Šių taisyklių privalo laikytis juridiniai ir fiziniai asmenys ir įmonės, neturinčios juridinio asmens teisių, kurių veikla susijusi su baterijų ir akumuliatorių tvarkymu.

 

II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

3. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. pavojingų atliekų tvarkymo, šalinimo, naudojimo, surinkimo apibrėžimai atitinka Atliekų tvarkymo taisyklėse vartojamas sąvokas;

3.2. baterija ir akumuliatorius reiškia elektros energiją gaminantį šaltinį, vykstant cheminės energijos tiesioginei konversijai, susidedantį iš vieno ar daugiau pagrindinių (neperkraunamų) baterijų ar antrinių (perkraunamų) elementų, kaip išvardyta šių taisyklių priede;

3.3. išeikvota baterija ar akumuliatorius reiškia bateriją ar akumuliatorių, kurio daugiau nebegalima naudoti ir kuris tinka tik atnaujinimui ar pašalinimui;

3.4. surinkimas reiškia išeikvotų baterijų ir akumuliatorių surinkimą, rūšiavimą ir/arba grupavimą;

3.5. baterijas ir akumuliatorius naudojanti įmonė – įmonė, vykdanti baterijų ir akumuliatorių perdirbimą arba eksportuojanti baterijas ir akumuliatorius perdirbimui.

 

III. BATERIJŲ IR AKUMULIATORIŲ SURINKIMAS, VEŽIMAS IR APSKAITA

 

4. Surenkant baterijas ir akumuliatorius draudžiama maišyti su kitomis atliekomis ir juos šalinti nepavojingų bei inertinių atliekų sąvartynuose.

5. Pavojingų atliekų sąvartynuose išeikvotos baterijos ir akumuliatoriai gali būti šalinami tik tuo atveju, kai techniškai neįmanoma jų perdirbti Lietuvos Respublikoje aplinkai saugiu būdu.

6. Baterijos ir akumuliatoriai turi būti surenkami atskirai ir transportuojami tik tam tikslui skirtuose konteineriuose. Šis reikalavimas netaikomas asmenims, pristatantiems nedidelius akumuliatorių kiekius (iki 5 vnt.) į jų surinkimo vietas.

7. Konteineriai baterijoms ir akumuliatoriams surinkti turi būti atitinkamai paženklinti, užrakinami, sandarūs, atsparūs rūgštims, korozijai bei su atitinkamomis angomis baterijoms ir akumuliatoriams įdėti:

7.1. konteineriai turi būti pagaminti taip, kad juose esančių baterijų ir akumuliatorių atliekos nepatektų į aplinką ir į juos nepatektų krituliai;

7.2. šarminės baterijos ir akumuliatoriai turi būti surenkami į atskirus konteinerius juos atitinkamai ženklinant;

7.3. konteinerių tipus nustato bei jų išdėstymo vietas derina miestų ir rajonų savivaldybės institucijos arba jų įgalioti juridiniai asmenys.

8. Konteineriai baterijoms ir akumuliatoriams surinkti statomi vietose vadovaujantis reikalavimais, nustatytais Buityje susidarančių pavojingų atliekų surinkimo punktų įrengimo ir eksploatavimo taisyklėse, taip pat:

8.1. konteineriai akumuliatoriams gali būti: degalinėse, garažų bendrijose ir įmonių, užsiimančių transporto priemonių technine priežiūra ir remontu bei baterijas ir akumuliatorius naudojančių įmonių teritorijose ir patalpose;

8.2. konteineriai baterijoms gali būti: degalinėse, prekybos centruose, baterijomis ir akumuliatoriais prekiaujančių bei naudojančių įmonių teritorijose ir patalpose.

9. Užpildyti konteineriai surinkimo vietose gali būti saugomi ne ilgiau kaip 3 mėn.

10. Baterijų ir akumuliatorių surinkimu gali užsiimti tik baterijas ir akumuliatorius naudojančios ar šalinančios įmonės arba įmonės, sudariusios sutartis su baterijas ir akumuliatorius naudojančiomis įmonėmis.

11. Įmonės, užsiimančios akumuliatorių surinkimu, privalo priimti akumuliatorius su juose esančiu elektrolitu.

12. Vežant baterijas ir akumuliatorius iš jų surinkimo vietų į naudojimo įmonę, būtina turėti pavojingų atliekų lydraštį ir krovinio važtaraštį.

13. Įmonės, užsiimančios baterijų ir akumuliatorių surinkimu, privalo registruotis Atliekas tvarkančių įmonių registre ir tvarkyti pirminę apskaitą.

 

IV. REIKALAVIMAI BATERIJAS IR AKUMULIATORIUS NAUDOJANČIOMS ĮMONĖMS

 

14. Įmonė, prieš pradėdama baterijų ir akumuliatorių naudojimo veiklą, turi turėti Ūkio ministerijos patvirtintą veiklos nutraukimo planą. Šiame plane turi būti numatytas didžiausias leidžiamas naudoti ar šalinti atliekų kiekis, įmonės uždarymo bei galutinio sutvarkymo priemonės ir išlaidos, po šios įmonės uždarymo būtina priežiūra, jos trukmė ir išlaidos, taip pat lėšų kaupimo sistema.

15. Baterijas ir akumuliatorius naudojanti įmonė turi gauti gamtos išteklių naudojimo leidimą bei įsiregistruoti Atliekas tvarkančių įmonių registre.

16. Baterijas ir akumuliatorius naudojanti įmonė privalo turėti atliekų naudojimo ir šalinimo techninį reglamentą, tvarkyti pirminę atliekų apskaitą, teikti valstybinės atliekų apskaitos ataskaitas ir tvarkyti pavojingų atliekų naudojimo ir šalinimo darbo žurnalą, kuriame registruotų visus darbo etapus.

17. Likviduojant ar reorganizuojant įmonę, sukauptos baterijos ir akumuliatoriai, jų atliekos turi būti perduodami likviduojamos įmonės funkcijų perėmėjui, o baterijų ir akumuliatorių tvarkymo apskaitos dokumentai perduodami atitinkamo regiono aplinkos apsaugos departamentui nustatytąja tvarka.

 

V. AVARIJOS IR JŲ LIKVIDAVIMAS

 

18. Įmonės, eksploatuojančios konteinerius baterijoms ir akumuliatoriams surinkti bei perdirbančios baterijas ir akumuliatorius, įvykus avarijai, turi vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 783 „Dėl avarijų likvidavimo planų sudarymo tvarkos patvirtinimo“ bei aplinkos ministro 1999 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. 312 „Dėl veiksmų ypatingųjų ekologinių ir kitų ekstremalių situacijų bei avarijų atvejais ir jų padarinių likvidavimo valdymo“.

 

VI. TEISINĖ ATSAKOMYBĖ

 

19. Juridiniai ir fiziniai armenys, pažeidę šių taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

______________


 

Išeikvotų baterijų ir akumuliatorių

tvarkymo taisyklių priedas

 

BATERIJOS IR AKUMULIATORIAI, KURIEMS TAIKOMOS ŠIOS TAISYKLĖS

 

1. Baterijos ir akumuliatoriai, kuriuose:

– kiekvienam elementui tenka daugiau nei 25 mg gyvsidabrio, išskyrus šarmines mangano baterijas;

– daugiau kaip 0,025 proc. svorio sudaro kadmis;

– daugiau kaip 0,4 proc. svorio sudaro švinas.

2. Šarminės mangano baterijos, kuriose gyvsidabris sudaro daugiau kaip 0,25 proc. svorio.

______________