Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS ELEKTROS RINKOS plėtros PLANO PATVIRTINIMO

 

2009 m. liepos 8 d. Nr. 740

 

Vilnius

 

Įgyvendindama Nacionalinę energetikos strategiją, patvirtintą Lietuvos Respublikos Seimo 2007 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. X-1046 (Žin., 2007, Nr. 11-430), Penkioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos programos, kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Seimo 2008 m. gruodžio 9 d. nutarimu Nr. XI-52 (Žin., 2008, Nr. 146-5870), trečios dalies 50 punktą ir ketvirtos dalies 332, 334 ir 347 punktus, taip pat atsižvelgdama į 2009 m. balandžio 27 d. bendrą Lietuvos, Estijos ir Latvijos ministrų pirmininkų deklaraciją, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti pridedamą Lietuvos elektros rinkos plėtros planą (toliau vadinama – Planas).

2. Pavesti Energetikos ministerijai:

2.1. koordinuoti Plano vykdymą – užtikrinti efektyvų valstybinį reguliavimą, priežiūrą ir sprendimų priėmimą;

2.2. atsižvelgiant į Plano nuostatas, parengti ir iki 2009 m. liepos 30 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybei pateikti Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 66-1984; 2004, Nr. 107-3964) pakeitimo įstatymo projektą, taip pat išanalizuoti kitus elektros rinkos teisinį pagrindą sudarančius teisės aktus ir prireikus pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl jų tobulinimo.

3. Rekomenduoti Lietuvos Respublikos Vyriausybei nepavaldiems subjektams pagal kompetenciją dalyvauti užtikrinant efektyvų sprendimų priėmimą pagal Planą.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

ENERGETIKOS MINISTRAS                                                         ARVYDAS SEKMOKAS

 

______________

 

 

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 740

 

LIETUVOS ELEKTROS RINKOS plėtros PLANAS

 

I. PLANO TIKSLAI

 

1. Lietuvos elektros rinkos plėtros plane (toliau vadinama – šis planas) nustatyti šie Lietuvos Respublikos Vyriausybės tikslai:

1.1. sudaryti Lietuvos elektros energijos vartotojams galimybę pagal individualius jų poreikius užsitikrinti elektros energijos tiekimą už lengvai ir aiškiai palyginamą, skaidrią kainą, laisvai pasirinkti elektros energijos tiekėją, naudotis laisvos elektros energijos rinkos mechanizmais;

1.2. sukurti efektyvią konkurencijos tarp elektros energijos gamintojų, importuotojų ir tiekėjų aplinką;

1.3. sudaryti elektros energijos tiekėjams galimybę be apribojimų laisvai prekiauti elektros energija (tiek importuojama iš Europos Sąjungos valstybių narių, tiek į jas eksportuojama), nustatyti skaidrias prekybos elektros energija, importuota ne iš Europos Sąjungos valstybių narių, sąlygas;

1.4. įgyvendinti priemones bendrai Baltijos valstybių elektros energijos rinkai sukurti, remiantis Šiaurės valstybių elektros energijos rinkos („Nord Pool“) principais ir patirtimi.

 

II. PLANO PRINCIPAI

 

2. Nuo 2010 m. sausio 1 d. reguliuojami (visuomeniniai) elektros energijos tarifai neturi būti taikomi vartotojams, kurių suvartojama elektros energija sudaro ne mažiau kaip 35 procentus Lietuvos elektros energijos poreikio bet kurią valandą, kaip numatyta 2009 m. balandžio 27 d. bendroje Lietuvos, Estijos ir Latvijos ministrų pirmininkų deklaracijoje. Įgyvendinant šią nuostatą, tikslinga inicijuoti teisinį reguliavimą, pagal kurį:

2.1. nuo 2010 m. sausio 1 d. buitiniams elektros energijos vartotojams ir kitiems elektros energijos vartotojų objektams, kurių objekto leistinoji naudoti galia 2009 m. liepos 31 d. nesiekia 400 kW, taip pat visiems naujiesiems vartotojų objektams (išskyrus buitinius vartotojus), kurių objekto prijungimo prie elektros energijos skirstomojo tinklo leistinoji naudoti galia nesiekia 400 kW, gali būti taikomi reguliuojami (visuomeniniai) elektros energijos tarifai;

2.2. kitiems elektros energijos vartotojų objektams, nenurodytiems šio plano 2.1 punkte, reguliuojami (visuomeniniai) elektros energijos tarifai netaikomi;

2.3. elektros energijos vartotojų, kuriems gali būti taikomi reguliuojami (visuomeniniai) elektros energijos tarifai, palaipsniui mažinama:

2.3.1. nuo 2011 m. sausio 1 d. buitiniams elektros energijos vartotojams ir kitiems elektros energijos vartotojų objektams, kurių objekto leistinoji naudoti galia 2010 m. liepos 31 d. nesiekia 100 kW, taip pat visiems naujiesiems vartotojų objektams (išskyrus buitinius vartotojus), kurių objekto prijungimo prie elektros energijos skirstomojo tinklo leistinoji naudoti galia nesiekia 100 kW, gali būti taikomi reguliuojami (visuomeniniai) elektros energijos tarifai;

2.3.2. nuo 2012 m. sausio 1 d. buitiniams elektros energijos vartotojams ir kitiems elektros energijos vartotojų objektams, kurių objekto leistinoji naudoti galia 2011 m. liepos 31 d. nesiekia 30 kW, taip pat visiems naujiesiems vartotojų objektams (išskyrus buitinius vartotojus), kurių objekto prijungimo prie elektros energijos skirstomojo tinklo leistinoji naudoti galia nesiekia 30 kW, gali būti taikomi reguliuojami (visuomeniniai) elektros energijos tarifai;

2.3.3. nuo 2013 m. sausio 1 d. reguliuojami elektros energijos tarifai taikomi tik buitiniams elektros energijos vartotojams;

2.3.4. nuo 2015 m. sausio 1 d. visiems elektros energijos vartotojams taikomi nereguliuojami elektros energijos tarifai (išskyrus Europos Sąjungos teisės aktus atitinkančius garantinius tarifus įstatymo nustatytoms vartotojų grupėms);

2.4. visuomeniniai tiekėjai, tiekiantys elektros energiją vartotojams, kuriems taikomi reguliuojami (visuomeniniai) elektros energijos tarifai, teisės aktų nustatyta tvarka superka remiamų elektros energijos gamintojų pagamintą remiamą elektros energiją (toliau vadinama – remiama elektros energija);

2.5. superkamos remiamos elektros energijos valandinis kiekis visais atvejais neturi viršyti elektros energijos vartotojų, kuriems taikomi reguliuojami (visuomeniniai) elektros energijos tarifai, valandinio vartojimo poreikio;

2.6. remiamos elektros energijos gamybos kainų skirtumas tarp vidutinės elektros energijos rinkos kainos ir remiamos elektros energijos gamybos kainos paskirstomas visiems Lietuvos elektros energijos vartotojams pagal jų suvartotą elektros energijos kiekį;

2.7. elektros energijos perdavimo ir skirstymo kainos ir tarifai reguliuojami įstatymų nustatyta tvarka.

3. Tikslinga inicijuoti teisinį reguliavimą, pagal kurį remiamos elektros energijos gamybos apimtis 2010 metais sudarytų apie 4,5 TWh ir būtų paskirstoma taip:

3.1. iki 3 TWh – akcinei bendrovei Lietuvos elektrinei, su sąlyga, kad remiama elektros energija bus gaminama kintamuoju grafiku pagal elektros energijos vartotojų, kuriems taikomi reguliuojami (visuomeniniai) elektros energijos tarifai, vartojimo poreikį, atsižvelgiant į akcinės bendrovės Lietuvos elektrinės įrenginių techninius parametrus ir galimybes;

3.2. iki 1,15 TWh – Lietuvos termofikacinėms elektrinėms pagal energetikos ministro nustatytas kvotas, su sąlyga, kad remiama elektros energija bus gaminama termofikaciniu režimu (pagal šilumos poreikio apkrovas), pagal elektros energijos vartotojų, kuriems taikomi reguliuojami (visuomeniniai) elektros energijos tarifai, vartojimo poreikį;

3.3. superkama visa elektros energija, gaminama naudojant atsinaujinančius energijos išteklius.

 

III. PLANO ĮGYVENDINIMAS

 

4. Iki 2009 m. gruodžio 31 d. turi būti nustatytas elektros energijos rinkos priežiūros ir reguliavimo mechanizmas.

5. Nuo 2010 m. sausio 1 d. visiems elektros energijos tiekėjams ir gamintojams turi būti nustatyta valandinė elektros energijos prekybos ir balansavimo atsakomybė, išskyrus atvejus, numatytus teisės aktuose.

6. Nuo 2010 m. sausio 1 d. turėtų įsigalioti pakeisti teisės aktai, reglamentuojantys elektros energijos importą. Šiuo tikslu iki 2009 m. rugsėjo 30 d. turi būti atlikti teisės aktų pakeitimai, susiję su:

6.1. ribojimų elektros energijos gamintojams ir tiekėjams laisvai prekiauti elektros energija, pagaminta Europos Sąjungos valstybėse narėse, panaikinimu;

6.2. skaidrių ir konkurenciją užtikrinančių įėjimo į Lietuvos elektros energijos rinką ir elektros perdavimo tinklą tarifų nustatymu, valdymo ir kontrolės mechanizmų, taikomų elektros energijai, pagamintai ne Europos Sąjungos valstybių narių gamintojų, nustatymu.

7. Nuo 2010 m. sausio 1 d. turi būti nustatyti ir taikomi skaidrūs ir nediskriminaciniai elektros energijos persiuntimo tarifai.

8. Turės būti atskirtos perdavimo sistemos operatoriaus veiklos, nesusijusios su elektros energijos perdavimu ir sistemos valdymu; užtikrintas perdavimo sistemos operatoriaus veiklos nepriklausomumas pagal Europos Sąjungos teisės aktus, reguliuojančius elektros energetikos sektoriaus veiklą.

9. Prekybos elektros energija aukcione (biržoje) tvarka turi būti persvarstyta šiais etapais:

9.1. nuo 2010 m. sausio 1 d. – įdiegtas elektros energijos kainos formavimo mechanizmas pagal ribinių kainų metodą, atitinkantis biržos („Nord Pool Spot“) principus;

9.2. iki 2010 m. gruodžio 31 d. – įdiegta biržos („Nord Pool Spot“) principais veikianti prekybos platforma.

10. Iki 2010 m. liepos 1 d. turi būti persvarstyti ir prireikus pakeisti teisės aktai, nustatantys elektros energijos gamintojų rėmimo principus, užtikrinančius, kad parama tam tikroms elektros energijos gamintojų grupėms, laikantis Nacionalinės energetikos strategijos ir kitų taikytinų teisės aktų reikalavimų, būtų teikiama tokios apimties ir tokiu būdu, kad nebūtų iškreipiama elektros energijos kaina rinkoje ar sudaromos kliūtys funkcionuoti elektros energijos rinkai.

11. Iki 2010 m. gruodžio 31 d. įstatymų nustatyta tvarka turi būti parinkta įmonė, atliksianti elektros biržos funkcijas, kuri turės gauti atitinkamą veiklos licenciją.

12. Iki 2010 m. gruodžio 31 d. turi būti sukurti ir patvirtinti garantinio elektros energijos tiekėjo veiklos principai ir tvarka, atitinkantys Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių elektros energetikos sektorių, reikalavimus.

13. Su šio plano įgyvendinimu susijusių teisės aktų projektai rengiami pagal šio plano įgyvendinimo priemones (1 priedas), atsižvelgiant į prognozuojamą vartotojų poreikio užtikrinimą 2010 metais (2 priedas).

 

_________________

 

 

 

Lietuvos elektros rinkos plėtros plano

1 priedas

 

Lietuvos Elektros rinkos plėtros PLANO įgyvendinimo PRIEMONĖS

Eil. Nr.

Priemonės

Orientacinis (siektinas) įgyvendinimo terminas

Atsakingi vykdytojai

1.

Parengti ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei pateikti Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo pakeitimo įstatymo projektą

2009 metų liepa

Energetikos ministerija, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, elektros energetikos veikloje dalyvaujančios įmonės

2.

Parengti teisės aktus, susijusius su Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimu

per 2 mėnesius nuo Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo pakeitimų priėmimo

Energetikos ministerija, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, elektros energetikos veikloje dalyvaujančios įmonės

3.

Atsižvelgiant į teisės aktų, susijusių su elektros energetikos sektoriumi, pakeitimus, parengti reglamentus, kurių reikės perdavimo sistemos operatoriaus veiklai

2009 metų III– IV ketvirčiai

elektros energetikos veikloje dalyvaujančios įmonės

4.

Atsižvelgiant į teisės aktų, susijusių su elektros energetikos sektoriumi, pakeitimus, parengti reglamentus, kurių reikės rinkos operatoriaus veiklai

2009 metų III–IV ketvirčiai

elektros energetikos veikloje dalyvaujančios įmonės

5.

Persvarstyti teisės aktus, nustatančius elektros energijos gamintojų rėmimo principus, ir prireikus parengti atitinkamus teisės aktus

2010 metų I–II ketvirčiai

Energetikos ministerija, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, elektros energetikos veikloje dalyvaujančios įmonės

6.

Parengti teisės aktus, nustatančius garantinio elektros energijos tiekėjo veiklos principus ir tvarką

2010 metų II– IV ketvirčiai

Energetikos ministerija, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, elektros energetikos veikloje dalyvaujančios įmonės

7.

Užtikrinti perdavimo sistemos operatoriaus veiklos nepriklausomumą pagal Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus

Europos Sąjungos teisės aktų nustatytais terminais

Energetikos ministerija, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

8.

Parinkti įmonę, kuri atliks elektros energijos biržos funkcijas

2010 metai

elektros energetikos veikloje dalyvaujančios įmonės

_________________

 

 

Lietuvos elektros rinkos plėtros plano

2 priedas

 

Prognozuojamas vartotojų poreikio užtikrinimas 2010 metais

 

E_ElRinka

 

_________________