LIETUVOS RESPUBLIKOS
ANTSTOLIŲ ĮSTATYMO 8 IR 47 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO
Į S T A T Y M A S

 

2012 m. lapkričio 6 d. Nr. XI-2317

Vilnius

 

(Žin., 2002, Nr. 53-2042; 2008, Nr. 138-5444)

 

1 straipsnis. 8 straipsnio 5 dalies pakeitimas

8 straipsnio 5 dalyje vietoj žodžių „Valstybės žiniose“ įrašyti žodžius „Teisingumo ministerijos interneto svetainėje“ ir šią dalį išdėstyti taip:

5. Lietuvos antstolių sąrašą sudaro ir tvarko Teisingumo ministerija. Teisingumo ministras Lietuvos antstolių sąrašą skelbia Teisingumo ministerijos interneto svetainėje.“

 

2 straipsnis. 47 straipsnio 2 dalies 5 punkto pakeitimas

47 straipsnio 2 dalies 5 punkte vietoj žodžių „Valstybės žiniose“ įrašyti žodžius „Teisės aktų registre“ ir šį punktą išdėstyti taip:

5) priima Lietuvos antstolių rūmų įstatus, Antstolių profesinės etikos kodeksą; teisingumo ministras juos skelbia Teisės aktų registre;“.

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2014 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ