LIETUVOS RESPUBLIKOS

BRANDUOLINĖS ENERGIJOS ĮSTATYMO 20, 21 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

2004 m. vasario 5 d. Nr. IX-2003

Vilnius

 

(Žin., 1996, Nr. 119-2771)

 

1 straipsnis. 20 straipsnio 2 dalies pripažinimas netekusia galios

20 straipsnio 2 dalį pripažinti netekusia galios.

 

2 straipsnis. 21 straipsnio papildymas 2 dalimi

Papildyti 21 straipsnį 2 dalimi:

2. Civilinės saugos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos:

1) sudaro valstybinį gyventojų radiacinės apsaugos planą branduolinės avarijos atveju, pagal kurį savus branduolinės avarijos prevencijos ir avarijų likvidavimo bei pasekmių šalinimo planus rengia kitos nustatyta tvarka įpareigotos institucijos;

2) pagal savo kompetenciją įgyvendina avarijos ir jos pasekmių likvidavimo priemones;

3) kartu su kitomis valstybės institucijomis organizuoja gyventojų apsaugos branduolinių avarijų atveju pratybas.“

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis Įstatymas įsigalioja nuo 2004 m. balandžio 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                 ROLANDAS PAKSAS