LIETUVOS RESPUBLIKOS

BAUDŽIAMOJO KODEKSO 7, 38, 47, 63, 66, 70, 75, 82, 93, 129, 166, 167, 172, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 189, 194, 196, 197, 198, 1981, 1982, 199, 202, 213, 214, 215, 225, 227, 228, 231, 233, 235, 252, 256, 257, 262, 284, 285, 312 STRAIPSNIŲ, PRIEDO PAKEITIMO IR PAPILDYMO, XXVI, XXX SKYRIŲ PAVADINIMŲ PAKEITIMO IR KODEKSO PAPILDYMO 2561, 2571 STRAIPSNIAIS

Į S T A T Y M A S

 

2007 m. birželio 28 d. Nr. X-1233

Vilnius

 

(Žin., 2000, Nr. 89-2741; 2003, Nr. 38-1733, Nr. 74-3423; 2004, Nr. 25-760, Nr. 54-1835, Nr. 72-2492, Nr. 108-4030, Nr. 188-6995; 2005, Nr. 81-2945; 2006, Nr. 77-2961)

 

1 straipsnis. 7 straipsnio 9 punkto pakeitimas ir straipsnio papildymas 11 punktu

1. Pakeisti 7 straipsnio 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

9) neteisėtą elgesį su branduolinėmis ar radioaktyviosiomis medžiagomis arba kitais jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais (256, 2561 ir 257 straipsniai);“.

2. Papildyti 7 straipsnį 11 punktu:

11) nusikaltimus aplinkai (270, 2701, 271, 272, 274 straipsniai).“

 

2 straipsnis. 38 straipsnio 1 dalies 3 punkto pakeitimas

38 straipsnio 1 dalies 3 punkte vietoj žodžio „nukentėjusiuoju“ įrašyti žodžius „nukentėjusiu asmeniu“, po žodžio „asmens“ išbraukti žodžius „arba valstybės institucijos“ ir šį punktą išdėstyti taip:

3) susitaikė su nukentėjusiu asmeniu arba juridinio asmens atstovu, ir;“.

 

3 straipsnis. 47 straipsnio 4 dalies pakeitimas

47 straipsnio 4 dalyje vietoj skaičiaus „10000“ įrašyti skaičių „50000“ ir šią dalį išdėstyti taip:

4. Juridiniam asmeniui nustatoma iki 50000 MGL dydžio bauda.“

 

4 straipsnis. 63 straipsnio 6 dalies pakeitimas

Pakeisti 63 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Jeigu skiriant galutinę bausmę dalis paskirtų bausmių gali būti apimamos, o kitos – tik visiškai ar iš dalies sudedamos, teismas bausmes bendrina bausmių apėmimo ir sudėjimo būdu. Bausmių bendrinimo tvarką teismas pasirenka įvertinęs padarytų nusikalstamų veikų pobūdį ir pavojingumą.“

 

5 straipsnis. 66 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 66 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Kardomasis kalinimas (suėmimas) į paskirtą bausmę įskaitomas pagal šio kodekso 65 straipsnio 1 dalies taisykles vieną kardomojo kalinimo (suėmimo) dieną prilyginant vienai laisvės atėmimo ar arešto parai, dviejų MGL dydžio baudai, šešioms viešųjų darbų valandoms, dviem laisvės apribojimo dienoms.“

 

6 straipsnis. 70 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 70 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Teismas skiria nuo 20 iki 100 valandų nemokamų darbų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos ar kitose valstybinėse ar nevalstybinėse įstaigose bei organizacijose. Skirdamas nemokamus darbus, teismas nustato terminą, per kurį jie turi būti atlikti. Šis terminas negali būti ilgesnis kaip vieneri metai.“

 

7 straipsnis. 75 straipsnio 2 ir 4 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 75 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Atidėdamas bausmės vykdymą, teismas paskiria nuteistajam šio kodekso IX skyriuje numatytą baudžiamojo poveikio priemonę ir (ar) vieną ar kelis iš šių įpareigojimų:

1) atlyginti arba pašalinti nusikaltimu padarytą turtinę žalą;

2) atsiprašyti nukentėjusio asmens;

3) teikti nukentėjusiam asmeniui pagalbą, kol šis gydosi;

4) pradėti dirbti ar užsiregistruoti darbo biržoje, be teismo sutikimo nekeisti darbo vietos;

5) pradėti mokytis, tęsti mokslą ar įgyti specialybę;

6) gydytis nuo alkoholizmo, narkomanijos, toksikomanijos ar venerinės ligos, kai nuteistasis sutinka;

7) be institucijos, prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą, sutikimo neišvykti iš gyvenamosios vietos ilgiau kaip septynioms paroms.“

2. Pakeisti 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Jeigu nuteistasis bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu:

1) įvykdė teismo paskirtą baudžiamojo poveikio priemonę ir (ar) įpareigojimus, nepadarė šios dalies 3 punkte numatytų pažeidimų ir yra pagrindas manyti, kad jis laikysis įstatymų, nedarys naujų nusikalstamų veikų, teismas atleidžia nuteistąjį nuo bausmės, kai sueina bausmės vykdymo atidėjimo terminas;

2) vykdo teismo paskirtą baudžiamojo poveikio priemonę ir (ar) įpareigojimus, tačiau padaro kitų teisės pažeidimų, už kuriuos jam taikytos administracinės nuobaudos ar drausminio poveikio priemonės, teismas gali vieneriems metams pratęsti bausmės vykdymo atidėjimo terminą;

3) be pateisinamų priežasčių neįvykdo teismo paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės ir (ar) įpareigojimų arba pažeidinėja viešąją tvarką, girtauja ar padaro kitų teisės pažeidimų, už kuriuos jam ne mažiau kaip du kartus taikytos administracinės nuobaudos ar drausminio poveikio priemonės, teismas nuteistojo elgesį kontroliuojančios institucijos teikimu įspėja nuteistąjį, kad bausmės vykdymo atidėjimas gali būti panaikintas. Jeigu nuteistasis toliau nevykdo teismo paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės ir (ar) įpareigojimų ar daro teisės pažeidimus, teismas nuteistojo elgesį kontroliuojančios institucijos teikimu priima sprendimą panaikinti bausmės vykdymo atidėjimą ir vykdyti pagal nuosprendį paskirtą bausmę;

4) padaro naują nusikalstamą veiką, teismas skiria jam bausmę pagal šio kodekso 64 straipsnyje numatytas taisykles.“

 

8 straipsnis.         82 straipsnio 1 dalies pakeitimas ir 3 dalies pripažinimas netekusia galios

1. Pakeisti 82 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Nepilnamečiui, padariusiam baudžiamąjį nusižengimą ar nusikaltimą ir atleistam nuo baudžiamosios atsakomybės ar bausmės, gali būti skiriamos šios auklėjamojo poveikio priemonės:

1) įspėjimas;

2) turtinės žalos atlyginimas arba jos pašalinimas;

3) nemokami auklėjamojo pobūdžio darbai;

4) atidavimas tėvams ar kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims, kurie rūpinasi vaikais, ugdyti ir prižiūrėti;

5) elgesio apribojimas;

6) atidavimas į specialią auklėjimo įstaigą.“

2. 82 straipsnio 3 dalį pripažinti netekusia galios.

 

9 straipsnis. 93 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 93 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Nepilnametis, pirmą kartą padaręs baudžiamąjį nusižengimą ar neatsargų arba nesunkų ar apysunkį tyčinį nusikaltimą, teismo gali būti atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, jeigu jis:

1) nukentėjusio asmens atsiprašė ir visiškai ar iš dalies savo darbu ar pinigais atlygino arba pašalino padarytą turtinę žalą arba

2) pripažintas ribotai pakaltinamu, arba

3) pripažino savo kaltę ir gailisi padaręs nusikalstamą veiką arba yra kitų pagrindų manyti, kad nepilnametis laikysis įstatymų ir nedarys naujų nusikalstamų veikų.“

 

10 straipsnis. 129 straipsnio pakeitimas

129 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžio „penkerių“ įrašyti žodį „septynerių“, 2 dalies paskutiniame sakinyje vietoj žodžio „penkerių“ įrašyti žodį „aštuonerių“ ir šį straipsnį išdėstyti taip:

129 straipsnis. Nužudymas

1. Tas, kas nužudė kitą žmogų,

baudžiamas laisvės atėmimu nuo septynerių iki penkiolikos metų.

2. Tas, kas nužudė:

1) mažametį;

2) bejėgiškos būklės žmogų;

3) savo motiną, tėvą ar vaiką;

4) nėščią moterį;

5) du ar daugiau žmonių;

6) kankindamas ar kitaip itin žiauriai;

7) kitų žmonių gyvybei pavojingu būdu;

8) dėl chuliganiškų paskatų;

9) dėl savanaudiškų paskatų;

10) dėl nukentėjusio asmens tarnybos ar piliečio pareigų vykdymo;

11) siekdamas nuslėpti kitą nusikaltimą;

12) siekdamas įgyti nukentėjusio asmens organą ar audinį transplantavimui,

baudžiamas laisvės atėmimu nuo aštuonerių iki dvidešimties metų arba laisvės atėmimu iki gyvos galvos.“

 

11 straipsnis. 166 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 166 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

166 straipsnis. Asmens susižinojimo neliečiamumo pažeidimas

1. Tas, kas neteisėtai perėmė paštu ar per pasiuntinių paslaugos teikėją siunčiamą siuntą ar siuntinį arba neteisėtai perėmė, fiksavo ar stebėjo asmens elektroninių ryšių tinklais siunčiamus pranešimus, arba neteisėtai fiksavo, klausėsi ar stebėjo asmens pokalbius elektroninių ryšių tinklais, arba kitaip pažeidė asmens susižinojimo neliečiamumą,

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

2. Už šiame straipsnyje numatytą veiką atsako ir juridinis asmuo.“

 

12 straipsnis. 167 straipsnio 1 dalies pakeitimas

167 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžio „dvejų“ įrašyti žodį „trejų“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Tas, kas neteisėtai rinko informaciją apie privatų asmens gyvenimą,

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.“

 

13 straipsnis. XXVI skyriaus pavadinimo pakeitimas

Pakeisti XXVI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

XXVI SKYRIUS

NUSIKALTIMAI ASMENŲ RINKIMŲ TEISĖMS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO, SEIMO, EUROPOS PARLAMENTO BEI SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ RINKIMŲ AR REFERENDUMŲ TVARKAI“.

 

14 straipsnis. 172 straipsnio pakeitimas

172 straipsnyje vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos piliečiui“ įrašyti žodį „asmeniui“ ir šį straipsnį išdėstyti taip:

172 straipsnis. Trukdymas pasinaudoti rinkimų ar referendumo teise

Tas, kas naudodamas psichinę prievartą arba papirkdamas, arba apgaulės būdu trukdė asmeniui realizuoti savo teisę rinkti, būti išrinktam arba dalyvauti referendume,

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.“

 

15 straipsnis. 178 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 178 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

178 straipsnis. Vagystė

1. Tas, kas pagrobė svetimą turtą,

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.

2. Tas, kas atvirai pagrobė svetimą turtą arba pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į patalpą, saugyklą ar saugomą teritoriją, arba viešoje vietoje pagrobė svetimą turtą iš asmens drabužių, rankinės ar kitokio nešulio (kišenvagystė) arba automobilį,

baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės apribojimu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.

3. Tas, kas pagrobė didelės vertės svetimą turtą arba didelės mokslinės, istorinės ar kultūrinės reikšmės turinčias vertybes arba pagrobė svetimą turtą dalyvaudamas organizuotoje grupėje,

baudžiamas laisvės atėmimu iki aštuonerių metų.

4. Tas, kas pagrobė nedidelės vertės svetimą turtą, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu.

5. Už šio straipsnio 1 ir 4 dalyse numatytas veikas asmuo atsako tik tuo atveju, kai yra nukentėjusio asmens skundas ar jo teisėto atstovo pareiškimas, ar prokuroro reikalavimas.“

 

16 straipsnis. 180 straipsnio 3 dalies pakeitimas

180 straipsnio 3 dalyje po žodžių „didelės vertės turtą“ įrašyti žodžius „ar didelės mokslinės, istorinės arba kultūrinės reikšmės turinčias vertybes“ ir šią dalį išdėstyti taip:

3. Tas, kas apiplėšė panaudojęs šaunamąjį ginklą ar sprogmenį arba apiplėšęs pagrobė didelės vertės turtą ar didelės mokslinės, istorinės arba kultūrinės reikšmės turinčias vertybes, arba apiplėšė dalyvaudamas organizuotoje grupėje,

baudžiamas laisvės atėmimu nuo dvejų iki dešimties metų.“

 

17 straipsnis. 181 straipsnio 3 dalies pakeitimas

181 straipsnio 3 dalyje po žodžių „didelės vertės turtą“ įrašyti žodžius „arba didelės mokslinės, istorinės ar kultūrinės reikšmės turinčias vertybes“ ir šią dalį išdėstyti taip:

3. Tas, kas prievartavo didelės vertės turtą arba didelės mokslinės, istorinės ar kultūrinės reikšmės turinčias vertybes arba prievartavo turtą dalyvaudamas organizuotoje grupėje,

baudžiamas laisvės atėmimu nuo trejų iki dešimties metų.“

 

18 straipsnis. 182 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 182 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Tas, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą ar turtinę teisę arba didelės mokslinės, istorinės ar kultūrinės reikšmės turinčias vertybes arba išvengė didelės vertės turtinės prievolės, arba ją panaikino, arba sukčiavo dalyvaudamas organizuotoje grupėje,

baudžiamas laisvės atėmimu iki aštuonerių metų.“

 

19 straipsnis. 183 straipsnio 2 dalies pakeitimas

183 straipsnio 2 dalyje po žodžių „didelės vertės svetimą turtą ar turtinę teisę“ įrašyti žodžius „arba didelės mokslinės, istorinės ar kultūrinės reikšmės turinčias vertybes“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Tas, kas pasisavino jam patikėtą ar jo žinioje buvusį didelės vertės svetimą turtą ar turtinę teisę arba didelės mokslinės, istorinės ar kultūrinės reikšmės turinčias vertybes,

baudžiamas laisvės atėmimu iki dešimties metų.“

 

20 straipsnis. 184 straipsnio 2 dalies pakeitimas ir straipsnio papildymas 6 dalimi

1. 184 straipsnio 2 dalyje po žodžių „turtinę teisę“ įrašyti žodžius „arba didelės mokslinės, istorinės ar kultūrinės reikšmės turinčias vertybes“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Tas, kas iššvaistė jam patikėtą ar jo žinioje buvusį didelės vertės svetimą turtą ar turtinę teisę arba didelės mokslinės, istorinės ar kultūrinės reikšmės turinčias vertybes,

baudžiamas laisvės atėmimu iki septynerių metų.“

2. Papildyti 184 straipsnį 6 dalimi:

6. Už šio straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.“

 

21 straipsnis. 185 straipsnio pakeitimas

185 straipsnyje po žodžio „lobį“ įrašyti žodžius „didelės mokslinės, istorinės ar kultūrinės reikšmės turinčias vertybes“ ir šį straipsnį išdėstyti taip:

185 straipsnis. Radinio pasisavinimas

Tas, kas pasisavino rastą lobį, didelės mokslinės, istorinės ar kultūrinės reikšmės turinčias vertybes, kitą didelės vertės radinį ar atsitiktinai jam patekusį didelės vertės svetimą turtą,

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.“

 

22 straipsnis. 189 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 189 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Tas, kas įgijo, naudojosi arba realizavo didelės vertės turtą ar didelės mokslinės, istorinės ar kultūrinės reikšmės turinčias vertybes žinodamas, kad tas turtas ar vertybės gauti nusikalstamu būdu,

baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.“

 

23 straipsnis. 194 straipsnio 1 dalies pakeitimas

194 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžių „kompiuterines programas“ įrašyti žodžius „programinę įrangą“ ir šį straipsnį išdėstyti taip:

1. Tas, kas neteisėtai pašalino bet kokias technines apsaugos priemones, kurias autorių teisių ar gretutinių teisių subjektai naudoja savo teisėms įgyvendinti ar apsaugoti, arba komercijos tikslais gamino, importavo, eksportavo, laikė, gabeno ar platino galimybę pašalinti tas technines apsaugos priemones suteikiančius prietaisus (dekoderius, dekodavimo korteles ar kitokius prietaisus) arba programinę įrangą, slaptažodžius, kodus ar kitokius panašius duomenis,

baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.“

 

24 straipsnis. Kodekso XXX skyriaus pavadinimo pakeitimas

Pakeisti Kodekso XXX skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

XXX SKYRIUS

NUSIKALTIMAI ELEKTRONINIŲ DUOMENŲ IR INFORMACINIŲ SISTEMŲ SAUGUMUI“.

 

25 straipsnis. 196 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 196 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

196 straipsnis. Neteisėtas poveikis elektroniniams duomenims

1. Tas, kas neteisėtai sunaikino, sugadino, pašalino ar pakeitė elektroninius duomenis arba technine įranga, programine įranga ar kitais būdais apribojo naudojimąsi tokiais duomenimis padarydamas didelės žalos,

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.

2. Tas, kas šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką padarė strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui ar didelę reikšmę valstybės valdymui, ūkiui ar finansų sistemai turinčios informacinės sistemos elektroniniams duomenims,

baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.

3. Tas, kas padarė šiame straipsnyje numatytą veiką padarydamas nedidelės žalos, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu.

4. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.“

 

26 straipsnis. 197 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 197 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

197 straipsnis. Neteisėtas poveikis informacinei sistemai

1. Tas, kas neteisėtai sutrikdė ar nutraukė informacinės sistemos darbą padarydamas didelės žalos,

baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.

2. Tas, kas šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką padarė strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui arba didelę reikšmę valstybės valdymui, ūkiui ar finansų sistemai turinčiai informacinei sistemai,

baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.

3. Tas, kas padarė šiame straipsnyje numatytą veiką padarydamas nedidelės žalos, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu.

4. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.“

 

27 straipsnis. 198 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 198 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

198 straipsnis. Neteisėtas elektroninių duomenų perėmimas ir panaudojimas

1. Tas, kas neteisėtai stebėjo, fiksavo, perėmė, įgijo, laikė, pasisavino, paskleidė ar kitaip panaudojo neviešus elektroninius duomenis,

baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.

2. Tas, kas neteisėtai stebėjo, fiksavo, perėmė, įgijo, laikė, pasisavino, paskleidė ar kitaip panaudojo strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui arba didelę reikšmę valstybės valdymui, ūkiui ar finansų sistemai turinčius neviešus elektroninius duomenis,

baudžiamas laisvės atėmimu iki šešerių metų.

3. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.“

 

28 straipsnis. 1981 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 1981 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

1981 straipsnis. Neteisėtas prisijungimas prie informacinės sistemos

1. Tas, kas neteisėtai prisijungė prie informacinės sistemos pažeisdamas informacinės sistemos apsaugos priemones,

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.

2. Tas, kas neteisėtai prisijungė prie strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui arba didelę reikšmę valstybės valdymui, ūkiui ar finansų sistemai turinčios informacinės sistemos,

baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.

3. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.“

 

29 straipsnis. 1982 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 1982 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

1982 straipsnis. Neteisėtas disponavimas įrenginiais, programine įranga, slaptažodžiais, prisijungimo kodais ir kitokiais duomenimis

1. Tas, kas neteisėtai gamino, gabeno, pardavė ar kitaip platino įrenginius ar programinę įrangą, taip pat slaptažodžius, prisijungimo kodus ar kitokius panašius duomenis, tiesiogiai skirtus daryti nusikalstamas veikas, arba tuo pačiu tikslu juos įgijo ar laikė,

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.

2. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.“

 

30 straipsnis. 199 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 199 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Tas, kas per Lietuvos Respublikos valstybės sieną gabendamas privalomus pateikti muitinei daiktus, kurių vertė viršija 250 MGL dydžio sumą, nepateikė jų muitinės kontrolei ar kitaip šios kontrolės išvengė arba neturėdamas leidimo per Lietuvos Respublikos valstybės sieną gabeno kilnojamąsias kultūros vertybes ar antikvarinius daiktus,

baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki aštuonerių metų.“

 

31 straipsnis. 202 straipsnio 1 ir 2 dalių pakeitimas

1. 202 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžio „dvejų“ įrašyti žodį „ketverių“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Tas, kas versliškai ar stambiu mastu ėmėsi ūkinės, komercinės, finansinės ar profesinės veiklos neturėdamas licencijos (leidimo) veiklai, kuriai ji (jis) reikalinga, ar kitokiu neteisėtu būdu,

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.“

2. 202 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžio „dvejų“ įrašyti žodį „ketverių“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Tas, kas vertėsi uždrausta ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla,

baudžiamas laisvės atėmimu iki ketverių metų.“

 

32 straipsnis. 213 straipsnio 1 dalies pakeitimas

213 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžių „kompiuterines programas“ įrašyti žodžius „programinę įrangą“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Tas, kas pagamino netikrus ar klastojo tikrus Lietuvos ar kitos valstybės apyvartoje esančius ar oficialiai patvirtintus, bet į apyvartą dar neišleistus pinigus arba vertybinius popierius arba įgijo, laikė ar realizavo netikrus arba suklastotus Lietuvos ar kitos valstybės apyvartoje esančius ar oficialiai patvirtintus, bet į apyvartą dar neišleistus pinigus arba vertybinius popierius, arba gamino, įgijo, laikė ar realizavo įrangą, programinę įrangą ar specialiąsias medžiagas netikriems pinigams ar vertybiniams popieriams gaminti ar tikriems pinigams ar vertybiniams popieriams klastoti,

baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.“

 

33 straipsnis. 214 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 214 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

214 straipsnis.   Netikros elektroninės mokėjimo priemonės gaminimas, tikros elektroninės mokėjimo priemonės klastojimas ar neteisėtas disponavimas elektronine mokėjimo priemone arba jos duomenimis

1. Tas, kas gamino vieną ar daugiau netikrų elektroninių mokėjimo priemonių ar jų dalių ar suklastojo vieną ar daugiau tikrų elektroninių mokėjimo priemonių arba neteisėtai įgijo, laikė, perdavė ar realizavo vieną ar daugiau svetimų, netikrų ar suklastotų elektroninių mokėjimo priemonių, arba neteisėtai įgijo, laikė, perdavė ar realizavo vienos ar daugiau svetimų elektroninių mokėjimo priemonių ar jų naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, arba gamino, įgijo, laikė, perdavė ar realizavo techninę įrangą, programinę įrangą ar kitokias priemones, tiesiogiai skirtas ar pritaikytas netikroms elektroninėms mokėjimo priemonėms ar jų dalims gaminti ar tikroms elektroninėms mokėjimo priemonėms klastoti,

baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.

2. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.“

 

34 straipsnis. 215 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 215 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

215 straipsnis.   Neteisėtas elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimas

1. Tas, kas neteisėtai inicijavo ar atliko vieną ar daugiau finansinių operacijų viena ar daugiau svetimų, netikrų ar suklastotų elektroninių mokėjimo priemonių arba neteisėtai panaudodamas vieną ar daugiau svetimų elektroninių mokėjimo priemonių ar jų naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, arba panaudodamas žinomai netikrus vienos ar daugiau tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, arba žinomai neteisėtą vienos ar daugiau svetimų, netikrų ar suklastotų elektroninių mokėjimo priemonių panaudojimą pripažino teisėtu,

baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.

2. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.“

 

35 straipsnis. 225 straipsnio 1 ir 2 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 225 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, savo ar kitų naudai tiesiogiai ar netiesiogiai priėmęs, pažadėjęs ar susitaręs priimti kyšį, reikalavęs ar provokavęs jį duoti už teisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus,

baudžiamas teisės dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla atėmimu arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.“

2. Pakeisti 225 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, savo ar kitų naudai tiesiogiai ar netiesiogiai priėmęs, pažadėjęs ar susitaręs priimti kyšį, reikalavęs ar provokavęs jį duoti už neteisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus,

baudžiamas teisės dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla atėmimu arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.“

 

36 straipsnis. 227 straipsnio 3 ir 4 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 227 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Tas, kas siekdamas papirkti valstybės tarnautoją ar jam prilygintą asmenį pasiūlė, pažadėjo arba davė jam arba tarpininkui mažesnės negu 1 MGL vertės kyšį, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir

baudžiamas laisvės apribojimu arba bauda, arba areštu.“

2. 227 straipsnio 4 dalyje vietoj žodžio „nedelsdamas“ įrašyti žodžius „iki pranešimo apie įtarimą jam įteikimo“ ir šią dalį išdėstyti taip:

4. Asmuo atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės už papirkimą, jeigu kyšio iš jo buvo reikalaujama, provokuojama jį duoti ir jis, pasiūlęs, pažadėjęs ar davęs kyšį, iki pranešimo apie įtarimą jam įteikimo apie tai pranešė teisėsaugos institucijai arba kyšį jis pasiūlė, pažadėjo ar davė su teisėsaugos institucijos žinia.“

 

37 straipsnis. 228 straipsnio papildymas 3 dalimi

Papildyti 228 straipsnį 3 dalimi:

3. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.“

 

38 straipsnis.       231 straipsnio pavadinimo ir 1 dalies pakeitimas, straipsnio papildymas 3 dalimi

1. 231 straipsnio pavadinime išbraukti žodį „teismo“ ir straipsnio pavadinimą išdėstyti taip:

231 straipsnis.   Trukdymas teisėjo, prokuroro, ikiteisminio tyrimo pareigūno, advokato ar antstolio veiklai“.

2. Pakeisti 231 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Tas, kas bet kokiu būdu trukdė teisėjui, prokurorui, ikiteisminio tyrimo pareigūnui, advokatui arba Tarptautinio baudžiamojo teismo ar kitos tarptautinės teisminės institucijos pareigūnui atlikti su baudžiamosios, civilinės, administracinės arba tarptautinės teisminės institucijos bylos tyrimu ar nagrinėjimu susijusias pareigas arba trukdė antstoliui vykdyti teismo sprendimą,

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.“

3. Papildyti 231 straipsnį 3 dalimi:

3. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.“

 

39 straipsnis. 233 straipsnio 1 dalies pakeitimas ir straipsnio papildymas 4 dalimi

1. Pakeisti 233 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Tas, kas bet kokiu būdu siekė paveikti liudytoją, nukentėjusį asmenį, ekspertą, specialistą ar vertėją, kad šie ikiteisminio tyrimo metu, teisme arba Tarptautiniame baudžiamajame teisme ar kitoje tarptautinėje teisminėje institucijoje duotų melagingus parodymus, išvadas, paaiškinimus ar neteisingai išverstų, arba trukdė jiems pagal šaukimą atvykti pas ikiteisminio tyrimo pareigūną, prokurorą, į teismą arba į Tarptautinį baudžiamąjį teismą ar kitą tarptautinę teisminę instituciją,

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.“

2. Papildyti 233 straipsnį 4 dalimi:

4. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.“

 

40 straipsnis. 235 straipsnio 1 dalies pakeitimas

235 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžių „ar Tarptautiniame baudžiamajame teisme“ įrašyti žodžius „arba Tarptautiniame baudžiamajame teisme ar kitoje tarptautinėje teisminėje institucijoje“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Tas, kas ikiteisminio tyrimo metu, teisme arba Tarptautiniame baudžiamajame teisme ar kitoje tarptautinėje teisminėje institucijoje būdamas liudytoju ar nukentėjusiu asmeniu davė melagingus parodymus, būdamas ekspertu ar specialistu pateikė melagingą išvadą ar paaiškinimą arba būdamas vertėju melagingai ar žinomai neteisingai išvertė,

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.“

 

41 straipsnis. 252 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 252 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Tas, kas pagrobė ar laikė pagrobtą žmogų ir už paleidimą reikalavo iš tarptautinės viešosios organizacijos, valstybės ar jos institucijos atlikti bet kokį veiksmą ar susilaikyti nuo veiksmų, taip pat tas, kas grasino tuoj pat nužudysiąs ar sužalosiąs pagrobtą žmogų reikalaudamas sudaryti sąlygas išvengti sulaikymo,

baudžiamas laisvės atėmimu nuo trejų iki dešimties metų.“

 

42 straipsnis. 256 straipsnio pavadinimo ir 1 dalies pakeitimas

1. Pakeisti 256 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

256 straipsnis.   Neteisėtas disponavimas branduolinėmis ar radioaktyviosiomis medžiagomis arba kitais jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais“.

2. Pakeisti 256 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Tas, kas pagrobė ar kitaip neteisėtai įgijo, gamino, gabeno, laikė, panaudojo ar suardė bet kokio pavidalo ir bet kokios fizinės būsenos branduolines ar radioaktyviąsias medžiagas arba kitus jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius,

baudžiamas areštu arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.“

 

43 straipsnis. Kodekso papildymas 2561 straipsniu

Papildyti Kodeksą 2561 straipsniu:

2561 straipsnis. Grasinimas panaudoti ar kitaip paveikti arba neteisėtai įgyti branduolines ar radioaktyviąsias medžiagas arba kitus jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius

1. Tas, kas grasino panaudoti ar kitaip paveikti bet kokio pavidalo ir bet kokios fizinės būsenos branduolines ar radioaktyviąsias medžiagas arba kitus jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, kad jie sukeltų pavojų žmogaus gyvybei, sveikatai arba aplinkai, arba grasino pagrobti ar kitaip neteisėtai įgyti šiuos šaltinius,

baudžiamas areštu arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.

2. Už šiame straipsnyje numatytą veiką atsako ir juridinis asmuo.“

 

44 straipsnis. 257 straipsnio pavadinimo ir 1 dalies pakeitimas

1. Pakeisti 257 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

257 straipsnis.   Teisėto disponavimo branduolinėmis ar radioaktyviosiomis medžiagomis arba kitais jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais taisyklių pažeidimas“.

2. Pakeisti 257 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Tas, kas pažeidė bet kokio pavidalo ir bet kokios fizinės būsenos branduolinių ar radioaktyviųjų medžiagų arba kitų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių laikymo, naudojimo, gabenimo taisykles, jeigu dėl to galėjo atsirasti sunkių padarinių,

baudžiamas teisės dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla atėmimu arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.“

 

45 straipsnis. Kodekso papildymas 2571 straipsniu

Papildyti Kodeksą 2571 straipsniu:

2571 straipsnis. Įrenginių sprogstamosioms medžiagoms, sprogmenims ar radioaktyviosioms medžiagoms gaminti gaminimas arba jų gamybos technologijų ar instrukcijų rengimas ar platinimas

Tas, kas neteisėtai gamino, laikė, gabeno, perdavė ar realizavo aparatus ar kitus įrenginius, tiesiogiai skirtus ar pritaikytus sprogstamosioms medžiagoms, sprogmenims ar radioaktyviosioms medžiagoms gaminti, arba neteisėtai rengė ar platino sprogstamųjų medžiagų, sprogmenų ar radioaktyviųjų medžiagų gamybos technologijas ar instrukcijas,

baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.

2. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.“

 

46 straipsnis. 262 straipsnio pakeitimas

262 straipsnyje vietoj žodžio „trejų“ įrašyti žodį „ketverių“ ir šį straipsnį išdėstyti taip:

262 straipsnis.   Įrenginių narkotinėms ar psichotropinėms medžiagoms gaminti gaminimas arba narkotinių ar psichotropinių medžiagų gamybos technologijų ar instrukcijų rengimas

Tas, kas neteisėtai gamino, laikė, gabeno ar realizavo aparatus ar kitus įrenginius narkotinėms ar psichotropinėms medžiagoms gaminti arba neteisėtai rengė ar platino narkotinių ar psichotropinių medžiagų gamybos technologijas ar instrukcijas,

baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.“

 

47 straipsnis. 284 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 284 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Tas, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, patyčiomis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką,

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.“

 

48 straipsnis. 285 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 285 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Tas, kas melagingai pranešė ar paskleidė žinią apie visuomenei gresiantį pavojų arba didelę nelaimę, jeigu dėl to buvo iškviestos specialios tarnybos, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu.“

 

49 straipsnis. 312 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 312 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

312 straipsnis. Kapo ar kitos viešosios pagarbos vietos išniekinimas

1. Tas, kas suardė ar kitaip išniekino kapą arba suniokojo paminklą, arba išniekino kitą viešosios pagarbos vietą,

baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.

2. Tas, kas atliko vandališkus veiksmus kapinėse ar kitoje viešosios pagarbos vietoje arba dėl rasinių, nacionalinių ar religinių motyvų išniekino kapą ar kitą viešosios pagarbos vietą,

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.“

 

50 straipsnis. Kodekso priedo pakeitimas ir papildymas

Pakeisti ir papildyti Kodekso priedą ir jį išdėstyti taip:

„Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso

priedas

 

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

 

1. 2000 m. gegužės 29 d. Tarybos pagrindų sprendimas 2000/383/TVR dėl apsaugos nuo padirbinėjimo griežtinimo kriminalinėmis bausmėmis ir kitokiomis sankcijomis ryšium su euro įvedimu (OL 2004 m. specialusis leidimas, 19 skyrius, 1 tomas, p. 187).

2. 2001 m. gruodžio 6 d. Tarybos pagrindų sprendimas 2001/888/TVR, iš dalies keičiantis Tarybos pagrindų sprendimą 2000/383/TVR dėl apsaugos nuo padirbinėjimo griežtinimo kriminalinėmis bausmėmis ir kitokiomis sankcijomis ryšium su euro įvedimu (OL 2004 m. specialusis leidimas, 19 skyrius, 4 tomas, p. 182).

3. 2001 m. gegužės 28 d. Tarybos pagrindų sprendimas 2001/413/TVR, skirtas kovai su sukčiavimu negrynosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimu (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 6 tomas, p. 123).

4. 2001 m. birželio 26 d. Tarybos pagrindų sprendimas 2001/500/TVR dėl pinigų plovimo, nusikaltimo priemonių ir nusikalstamu būdu įgytų pajamų nustatymo, paieškos, įšaldymo, areštavimo ir konfiskavimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 19 skyrius, 4 tomas, p. 158).

5. 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pagrindų sprendimas 2002/475/TVR dėl kovos su terorizmu (OL 2004 m. specialusis leidimas, 19 skyrius, 6 tomas, p. 18).

6. 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pagrindų sprendimas 2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 19 skyrius, 6 tomas, p. 34).

7. 2002 m. liepos 19 d. Tarybos pagrindų sprendimas 2002/629/TVR dėl kovos su prekyba žmonėmis (OL 2004 m. specialusis leidimas, 19 skyrius, 6 tomas, p. 52).

8. 2002 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2002/90/EB, apibrėžianti padėjimą neteisėtai atvykti, vykti tranzitu ir apsigyventi (OL 2004 m. specialusis leidimas, 19 skyrius, 6 tomas, p. 64).

9. 2002 m. lapkričio 28 d. Tarybos pagrindų sprendimas 2002/946/TVR dėl bausmių sistemos stiprinimo siekiant užkirsti kelią padėjimui neteisėtai atvykti, vykti tranzitu ir apsigyventi (OL 2004 m. specialusis leidimas, 19 skyrius, 6 tomas, p. 61).

10. 2003 m. liepos 22 d. Tarybos pagrindų sprendimas 2003/568/TVR dėl kovos su korupcija privačiame sektoriuje (OL 2004 m. specialusis leidimas, 19 skyrius, 6 tomas, p. 182).

11. 2003 m. gruodžio 22 d. Tarybos pagrindų sprendimas 2004/68/TVR dėl kovos su seksualiniu vaikų išnaudojimu ir vaikų pornografija (OL 2004 m. specialusis leidimas, 19 skyrius, 7 tomas, p. 10).

12. 2004 m. spalio 25 d. Tarybos pagrindų sprendimas 2004/757/TVR, nustatantis būtiniausias nuostatas dėl nusikalstamų veikų sudėties požymių ir bausmių neteisėtos prekybos narkotikais srityje (OL 2004 L 335, p. 8).

13. 2005 m. vasario 24 d. Tarybos pagrindų sprendimas 2005/212/TVR dėl nusikalstamu būdu įgytų lėšų, nusikaltimo priemonių ir turto konfiskavimo (OL 2005 L 68, p. 49).

14. 2005 m. vasario 24 d. Tarybos pagrindų sprendimas 2005/222/TVR dėl atakų prieš informacines sistemas (OL 2005 L 69, p. 67).

15. 2005 m. liepos 12 d. Tarybos pagrindų sprendimas 2005/667/TVR dėl baudžiamosios teisės sistemos stiprinimo įgyvendinant teršimui iš laivų taikomą teisę (OL 2005 L 255, p. 164).

16. 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/35/EB dėl taršos iš laivų ir sankcijų už pažeidimus įvedimo (OL 2005 L 255, p. 11).“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________