LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL APLINKOS MINISTRO 2004 M. BALANDŽIO 29 D. ĮSAKYMO NR. D1-231 „DĖL ŠILTNAMIO DUJŲ APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ IŠDAVIMO IR PREKYBOS JAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2006 m. liepos 10 d. Nr. D1-337

Vilnius

 

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymą Nr. D1-231 „Dėl Šiltnamio dujų apyvartinių taršos leidimų išdavimo ir prekybos jais tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 78-2764; 2005, Nr. 137-4948):

1. Išdėstau 2.2 ir 2.3 papunkčius taip:

2.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentams (toliau – RAAD), Valstybinei aplinkos apsaugos inspekcijai, Aplinkos apsaugos agentūrai ir Šiltnamio dujų apyvartinių taršos leidimų registro tvarkymo įstaigai (toliau – VšĮ „Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas“) teikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai pareikalavus raštu informaciją ir duomenis pagal 2005 m. gegužės 4 d. Komisijos sprendimo Nr. 2005/381/EB formą šio įsakymo 2.1 papunktyje nurodytoms ataskaitoms parengti;

2.3. RAAD raštu per 10 darbo dienų pranešti VšĮ „Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas“ ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai apie taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) arba gamtos išteklių naudojimo (toliau – GIN) leidimų išdavimą, atnaujinimą ar koregavimą dėl apyvartinių taršos leidimų (toliau – ATL) skaičiaus pasikeitimo ar jų panaikinimą, pateikiant:

2.3.1. RAAD pavadinimą;

2.3.2. ūkinės veiklos vykdytojo pavadinimą bei duomenis apie jo valdomą įrenginį (pavadinimas, identifikavimo kodas (kuriems jis suteiktas), adresas);

2.3.3. TIPK ar GIN leidime įrašytą leidžiamą per kalendorinius metus išmesti anglies dioksido ekvivalento kiekį;

2.3.4. TIPK ar GIN leidimo išdavimo, atnaujinimo ar koregavimo dėl ATL skaičiaus pasikeitimo ar panaikinimo datą ir priežastis.“.

2. Išdėstau nurodytuoju įsakymu patvirtinto Šiltnamio dujų apyvartinių taršos leidimų išdavimo ir prekybos jais tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) 6 punktą taip:

6. Leidime išmesti šiltnamio dujas turi būti nurodoma:

6.1. įrenginio šaltiniai, iš kurių į atmosferą išmetamos šiltnamio dujos;

6.2. kuras ir žaliavos, kuriuos naudojant išmetamos šiltnamio dujos, ir jų kiekis;

6.3. planuojamas per kalendorinius metus išmesti šiltnamio dujų kiekis, išreikštas anglies dioksido ekvivalento tonomis, atitinkantis veiklos vykdytojui Tvarkos aprašo nustatyta tvarka paskirtą ir aplinkos ministro nustatyta tvarka aukciono būdu, iš rezervo naujiems įrenginiams ar kitu būdu įsigytą ATL skaičių;

6.4. reikalavimai šiltnamio dujų monitoringo (apskaitos) vykdymui ir ataskaitų teikimui;

6.5. sąlyga, atitinkanti veiklos vykdytojo paraiškoje TIPK ar GIN leidimui gauti pateiktą įsipareigojimą, kad ūkinės veiklos vykdytojas kiekvienais metais iki balandžio 30 d. registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. D1-287 (Žin., 2005, Nr. 73-2657, Nr. 135-4872) (toliau – Registro nuostatai), nustatyta tvarka privalo deklaruoti tokį ATL skaičių, kuris atitiks per praėjusius kalendorinius metus faktiškai į atmosferą išmestą ir Tvarkos apraše nustatyta tvarka patikrintą bei patvirtintą anglies dioksido ekvivalento kiekį.“.

3. Išdėstau Tvarkos aprašo 12 punktą taip:

12. Veiklos vykdytojas nedelsdamas turi raštu informuoti TIPK ar GIN leidimą išdavusį RAAD ir VšĮ „Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas“ apie tai, kad ATL perleido kitam asmeniui arba įsigijo iš kito asmens, ir nurodyti perleistų ar įsigytų ATL skaičių.“.

4. Išdėstau Tvarkos aprašo 13 punktą taip:

13. Veiklos vykdytojas gali nedeklaruoti per praėjusius kalendorinius metus iš įrenginio faktiškai į atmosferą išmestą anglies dioksido ekvivalento kiekį arba deklaruoti mažesnį kiekį, jeigu jis tą kiekį kompensuoja (užskaita) lygiaverčiu skaičiumi:

13.1. PTMV, sukauptais registro sąskaitoje nuo 2005 m. sausio 1 d., ir (arba)

13.2. TMV, sukauptais registro sąskaitoje nuo 2008 m. sausio 1 d.“.

5. Išdėstau Tvarkos aprašo 16 punktą taip:

16. Veiklos vykdytojas, norėdamas pasinaudoti 13 punkto išlygomis, VšĮ „Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas“ apie tai praneša raštu ir nurodo kompensuotino (užskaitytino) anglies dioksido ekvivalento kiekį. Pagal tokį veiklos vykdytojo prašymą VšĮ „Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas“ Registro nuostatų nustatyta tvarka prideda veiklos vykdytojui po vieną ATL už vieną PTMV ir (arba) TMV.“.

 

 

 

L. E. APLINKOS MINISTRO PAREIGAS                                              ARŪNAS KUNDROTAS