LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

į s a k y m a s

 

DĖL ENERGETIKOS MINISTRO 2012 M. RUGSĖJO 20 D. ĮSAKYMO Nr. 1-182 „DĖL CENTRALIZUOTOS PREKYBOS BIOKURU TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. gruodžio 11 d. Nr. 1-257

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 20 d. įsakymą Nr. 1-182 „Dėl Centralizuotos prekybos biokuru taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 110-5606):

1. Išdėstau 2.1 punktą taip:

2.1. 121, 151, 171, 25, 26, 271, 281, 341, 381, 391 punktai įsigalioja 2013 m. birželio 1 dieną;“.

2. Išdėstau 2.2 punktą taip:

2.2. 12, 15, 17, 27, 28, 34, 38, 39 punktai galioja iki 2013 m. gegužės 31 dienos“.

 

 

 

L. e. energetikos ministro pareigas                             Arvydas Sekmokas