LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBINIŲ PAŠALPŲ ŠEIMOMS, AUGINANČIOMS VAIKUS, ĮSTATYMO 5, 7, 8, 9 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

1998 m. gruodžio 21 d. Nr. VIII-985

Vilnius

 

(Žin., 1994, Nr. 89-1706; 1997, Nr. 99-2506; 1998, Nr. 35-934)

 

1 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 5 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

5 straipsnis.Vaiko globos pašalpa

Fiziniam asmeniui, šeimynai arba nevyriausybinei globos institucijai, įstatymų nustatyta tvarka paskirtai likusio be tėvų globos vaiko globėju, šiam vaikui išlaikyti mokama 4 MGL dydžio pašalpa kiekvieną mėnesį, kol jam sukaks 18 metų.

Likusiam be tėvų globos vaikui, sulaukusiam pilnametystės, nustatyto dydžio pašalpa mokama jam pačiam, kol jis mokosi dieninėje bendrojo lavinimo mokykloje arba ją baigus iki tų pačių metų rugsėjo 1 d., jeigu jis tuo metu nedirba.

Kai globojamas vaikas įstatymų nustatyta tvarka gauna našlaičių pensiją arba alimentus, globėjui šiam vaikui išlaikyti mokama pašalpa, lygi skirtumui tarp šio straipsnio pirmojoje dalyje nustatyto vaiko globos pašalpos dydžio ir gaunamos našlaičių pensijos bei gaunamų alimentų dydžio.

Už valstybės išlaikomą vaiką globos pašalpa nemokama.“

 

2 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 7 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

7 straipsnis. Našlaičio stipendija

Našlaičiams ir likusiems be tėvų globos vyresniems negu 18 metų aukštųjų mokyklų dieninių skyrių nedirbantiems studentams, pirmą kartą įgyjantiems bakalauro ar magistro laipsnį, bei aukštesniųjų ir profesinių mokyklų dieninių skyrių nedirbantiems moksleiviams, pirmą kartą įgyjantiems profesiją, mokama 3 MGL, o nuo 2000 m. sausio 1 d. – 4 MGL dydžio našlaičio stipendija. Jiems paliekama teisė gauti stipendijas pagal mokymosi rezultatus.

Našlaičiui ar likusiam be tėvų globos vaikui, įstatymų nustatyta tvarka gaunančiam našlaičių pensiją, mokama našlaičio stipendija, lygi skirtumui tarp šio straipsnio pirmojoje dalyje nustatyto našlaičio stipendijos dydžio ir gaunamos našlaičių pensijos dydžio.

Našlaičiams ir likusiems be tėvų globos vaikams, nesukakusiems 18 metų, kai jie mokosi pirmojoje šio straipsnio dalyje nurodytose mokymo įstaigose, nustatyto dydžio našlaičio stipendija mokama, jeigu jiems nėra įsteigta globa.“

 

3 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 8 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

8 straipsnis. Pašalpa našlaičiams ir likusiems be tėvų globos vaikams įsikurti

Sukakusiems 18 metų našlaičiams ir likusiems be tėvų globos vaikams, kurie iki pilnametystės buvo globojami globos institucijose, šeimynose arba globėjų, skiriama vienkartinė 50 MGL dydžio pašalpa gyvenamajam namui, butui (gyvenamajai patalpai) įsigyti arba įsikurti, jeigu jie nėra toliau valstybės išlaikomi globos institucijose.“

 

4 straipsnis. 9 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 9 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„Pašalpos, nurodytos šio įstatymo 2, 4, 41, 6 ir 8 straipsniuose, mokamos iš tikslinių lėšų, numatytų savivaldybių biudžetams skaičiuojant jų finansinius rodiklius.“

 

5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

1. Šio įstatymo 1, 2, 4 straipsniai įsigalioja nuo 1999 m. sausio 1 d., o 3 straipsnis – nuo 2000 m. sausio 1 d.

2. Vyriausybė arba jos įgaliota institucija iki 1999 m. spalio 1 d. parengia vienkartinės pašalpos, skirtos našlaičiams ir likusiems be tėvų globos vaikams įsikurti, išmokėjimo tvarką.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________