RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL RADIJO RYŠIO ĮRENGINIŲ IR TELEKOMUNIKACIJŲ GALINIŲ ĮRENGINIŲ TECHNINIO REGLAMENTO PATVIRTINIMO

 

2002 m. spalio 14 d. Nr. 138

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos telekomunikacijų įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 2002, Nr. 75-3215) 1 straipsnyje išdėstytos naujos Lietuvos Respublikos telekomunikacijų įstatymo redakcijos 8 straipsnio 1 dalies 3 punktu:

1. Tvirtinu Radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių techninį reglamentą (toliau – Reglamentas) (pridedama).

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2003 m. sausio 1 d.

3. Nustatau, kad Reglamento 14 punktas ir 37 punktas, kiek jis yra susijęs su Europos Bendrijų Komisijos informavimu, įsigalioja nuo Lietuvos Respublikos įstojimo į Europos Sąjungą dienos.

4. Nustatau, kad įsigaliojus šiam įsakymui netenka galios šie teisės aktai:

4.1. Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2002 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. 45 „Dėl leidimų naudoti radijo ryšio stotis PR27 ir PMR446 išdavimo taisyklių patvirtinimo“;

4.2. Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2002 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. 46 „Dėl leidimų prekiauti radioelektronine aparatūra ir elektros įrenginiais, kurie veikdami spinduliuoja arba gali spinduliuoti radijo bangas, išdavimo taisyklių patvirtinimo“.

5. Nurodau paskelbti įsakymą oficialiame leidinyje „Valstybės žinios“.

 

 

 

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

L. E. DIREKTORIAUS PAREIGAS                                             ROMUALDAS LEONAVIČIUS


PATVIRTINTA

Ryšių reguliavimo tarnybos

prie Lietuvos Respublikos

Vyriausybės direktoriaus

2002 m. spalio 14 d. įsakymu

Nr. 138

 

Radijo ryšio ĮReNGinių IR telekomunikacijų galinių įrenginių techninis reglamentas

 

I. REGLAMENTO PASKIRTIS

 

1. Radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių techninis reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato laisvo radijo ryšio įrenginių ir galinių įrenginių judėjimo ir jų teikimo į rinką, naudojimo bei jungimo į telekomunikacijų tinklus sąlygas, esminius reikalavimus, taip pat įpareigojimus, susijusius su informacija apie sąsajų specifikacijas, atitikties šiems reikalavimams įvertinimo, patvirtinimo ir priežiūros tvarką bei sąlygas.

2. Šis Reglamentas parengtas atsižvelgiant bei perkeliant į Lietuvos Respublikos teisę Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 1999/5/EB „Dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių bei abipusio jų atitikties pripažinimo“ (OJ 1999 L 091) bei 2000 m. balandžio 6 d. Europos Bendrijų Komisijos sprendimo „Dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių klasifikavimo“ (OJ 2000 L 97/13) nuostatas.

 

II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

3. Šiame Reglamente vartojamos sąvokos:

Aktyvieji implantuojami medicinos įtaisai – medicinos įrenginiai, kurių veikimas pagrįstas elektros energija ar bet kokiu kitu ne žmogaus kūno ir ne gravitacijos generuojamu maitinimo šaltiniu, kurie yra skirti visiškai ar iš dalies chirurgiškai ar mediškai įterpti į žmogaus kūną ar mediškai įkišti į natūralią angą ir kurie pasilieka žmogaus kūne ar natūralioje angoje po procedūros.

Aparatai – bet kurie radijo ryšio įrenginiai ir (arba) galiniai įrenginiai.

Aparatų klasė – atskiri aparatų tipai, kurie pagal šį Reglamentą laikomi panašiais, ir tos sąsajos, kurioms šie aparatai skirti. Aparatai gali priklausyti daugiau nei vienai klasei.

Aparatų teikėjas – asmuo, teikiantis aparatus į rinką, t. y. aparatų gamintojas, gamintojo įgaliotasis atstovas ir (arba) importuotojas.

Aparatų teikimas į rinką – aparatų įvežimas arba gamyba ir pardavimas Lietuvos Respublikoje galutiniam naudojimui.

Darnusis Europos standartas – standartas, kurį Europos standartizacijos organizacijos parengia ir priima Europos Bendrijų Komisijos pavedimu ir kurio nuorodinis žymuo paskelbtas oficialiajame Europos Bendrijų leidinyje „Official Journal of the European Communities“.

Darnusis Lietuvos standartas – darnusis Europos standartas, perimtas kaip Lietuvos standartas.

Įgaliotasis atstovas – asmuo, įsteigtas Lietuvos Respublikoje arba Europos Sąjungoje (toliau – ES) ir turintis nuolatinę buveinę Lietuvoje, kuriam gamintojas atskiru veiksmu suteikė teisę Lietuvos Respublikoje parduoti gamintojo pagamintus aparatus ir, gamintojo pavedimu, įsipareigojęs vykdyti kitas su aparatų teikimu į Lietuvos rinką susijusias ir šiame Reglamente įtvirtintas gamintojo pareigas.

Įgaliotoji institucija – valstybės institucija, atsakinga už šio Reglamento įgyvendinimą.

Medicinos įrenginiai – įrankiai, priemonės, įtaisai, medžiagos ar kitokie daiktai, kurie yra naudojami atskirai ar sujungti, įskaitant ir programinę įrangą, reikalingą jų tinkamam naudojimui, kurių pagrindinio poveikio žmogaus kūne ar ant kūno negalima nustatyti farmakologinėmis, imunologinėmis ar metabolinėmis priemonėmis, bet kurių naudojimas gali padėti taikant minėtas priemones ir kuriuos gamintojas deklaruoja kaip skirtus:

žmonių ligoms diagnozuoti, stebėti, gydyti ar pasekmėms sušvelninti bei prevencijai;

žmonių sužalojimams ar fiziniams trūkumams diagnozuoti, stebėti, gydyti, pasekmėms sušvelninti ar kompensuoti bei prevencijai;

žmonių anatomijai ar fiziologiniams procesams tirti, pakeisti ar modifikuoti;

žmonių apvaisinimą reguliuoti (kontroliuoti).

Paskelbtoji (notifikuotoji) įstaiga – bandymų laboratorija, sertifikacijos ar kontrolės įstaiga, kurią Įgaliotoji institucija paskiria atsakinga už atitikties įvertinimą ir apie ją praneša kitoms ES valstybėms narėms arba kuri yra atsakingų institucijų paskirta kitose ES valstybėse narėse.

Sąsaja – tai tinklo galinis taškas, skirtas fiziniam sujungimui, kuriame naudotojui suteikiama prieiga prie viešųjų telekomunikacijų tinklų, ir (arba) erdvinė (orinė) sąsaja, apibrėžianti radijo ryšio veikimą tarp radijo ryšio įrenginių bei šių įrenginių technines specifikacijas.

Techninių dokumentų byla – dokumentų, kuriuose aprašomi aparatai ir pateikiama informacija bei paaiškinimai dėl jų atitikties esminiams reikalavimams, visuma.

Transporto priemonės motorinės transporto priemonės su kėbulu ar be jo, aprūpintos aukštos įtampos uždegimo sistemomis, turinčios mažiausiai keturis ratus ir kurių suprojektuotas didžiausias greitis viršija 25 km/h, išskyrus bėgiais važiuojančias transporto priemones, žemės ūkio paskirties traktorius ir mechanizmus bei viešųjų darbų mechanizmus, taip pat dviratės ar triratės keliu važiuoti skirtos motorinės transporto priemonės bei šių transporto priemonių mazgai ar atskiros techninės dalys, išskyrus tas transporto priemones bei jų mazgus ar technines dalis, kurių didžiausias greitis neviršija 6 km/h arba kai jos skirtos:

pėsčiųjų priežiūrai;

naudoti žmonėms su negalia;

varžyboms ant kelio ar kitose vietose;

laisvalaikiui ir naudojamos ne ant kelio, kurių ratai yra simetriškai išdėstyti taip, kad priekyje yra vienas ratas, o gale du.

Žalingi trukdžiai – radijo trukdžiai, keliantys grėsmę radijo navigacinių tarnybų ar bet kurių kitų saugumo tarnybų funkcionavimui ar kurie ženkliai pablogina, trukdo ar nuolat pertraukia teisėtai veikiantį radijo ryšį.

4. Kitos sąvokos suvokiamos taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos telekomunikacijų įstatyme (Žin., 1998, Nr. 56-1548; 2002, Nr. 75-3215).

 

III. TAIKYMO SRITIS

 

5. Šis Reglamentas privalomas visiems aparatų teikėjams, viešųjų telekomunikacijų tinklų operatoriams ir viešųjų telekomunikacijų paslaugų teikėjams.

6. Nepažeidžiant medicinos įrenginių ir aktyviųjų implantuojamų medicinos įtaisų teikimą į Lietuvos Respublikos rinką, pardavimą ir naudojimą reglamentuojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų, šis Reglamentas taikomas ir aparatams, kurių sudedamoji dalis ar priedai yra medicinos įrenginiai ir aktyvieji implantuojami medicinos įtaisai.

7. Nepažeidžiant transporto priemonių teikimą į Lietuvos Respublikos rinką, pardavimą ir naudojimą reglamentuojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų, šis Reglamentas taikomas transporto priemonėms.

8. Reglamentas netaikomas šiems aparatams:

8.1. radijo ryšio įrenginiams, kuriuos naudoja radijo mėgėjai, jei tokie įrenginiai neteikiami komerciniais pagrindais. Radijo mėgėjų surenkamų įrenginių dalys bei radijo mėgėjų naudojimo metu modifikuoti (perdirbti) komerciniai įrenginiai nelaikomi komerciniu pagrindu teikiamais įrenginiais;

8.2. radijo ryšio įrenginiams, naudojamiems jūrų tarnybose pagal 1974 m. tarptautinę konvenciją „Dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje“ (SOLAS-74);

8.3. kabeliams ir laidams;

8.4. radijo ryšio įrenginiams, skirtiems tik radijo ir televizijos transliavimo signalams priimti;

8.5. civilinėje aviacijoje naudojamiems gaminiams (įrenginiams), prietaisams ir komponentėms;

8.6. skrydžių valdymo įrenginiams ir sistemoms, skirtoms ryšiui, navigacijai, skrydžių aptarnavimui ir valdymui bei automatinei kontrolei.

9. Šis Reglamentas netaikomas aparatams, naudojamiems veikloje, susijusioje su visuomenės saugumu, gynyba, valstybės saugumu ir baudžiamojo proceso metu.

 

IV. Esminiai reikalavimai aparatams

 

10. Aparatams taikomi šie esminiai reikalavimai:

10.1. reikalavimai, susiję su naudotojo ir bet kurio kito asmens sveikatos apsauga ir sauga, apimantys Elektrotechninių gaminių saugos techniniame reglamente (Žin., 1999, Nr. 90-2663; 2001, Nr. 54-1932) apibrėžtus saugos reikalavimus, netaikant įtampos apribojimų;

10.2. reikalavimai aparatų elektromagnetiniam suderinamumui (toliau – EMS), apibrėžti Elektromagnetinio suderinamumo techniniame reglamente (Žin., 2001, Nr. 47-1637, Nr. 52-1850);

10.3. radijo ryšio įrenginiai turi būti sukonstruoti taip, kad jie efektyviai naudotų dažnių spektrą, skirtą antžeminiams ir (arba) kosminiams ir palydoviniams ryšiams, ir būtų išvengta žalingų trukdžių.

11. Pripažįstama, kad aparatai visiškai atitinka šiame skyriuje nustatytus esminius reikalavimus, kai jie atitinka jiems taikomus darniuosius Europos standartus arba darniuosius Lietuvos standartus, nustatančius reikalavimus tam tikro tipo aparatams. Darniųjų Europos standartų, susijusių su Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 1999/5/EB „Dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių bei abipusio jų atitikties pripažinimo“ (OJ 1999 L 091) taikymo sritimi, nuorodiniai žymenys ir antraštės skelbiami oficialiame Europos Bendrijų leidinyje „Official Journal of the European Communities“. Darniųjų Lietuvos standartų nuorodiniai žymenys ir antraštės skelbiami Lietuvos nacionalinės standartizacijos institucijos periodiniame leidinyje.

 

v. pranešimas apie SĄSAJŲ specifikacijas ir jų skelbimas

 

12. Viešųjų telekomunikacijų tinklų operatoriai arba viešųjų telekomunikacijų paslaugų teikėjai per 30 dienų nuo paslaugų teikimo pradžios arba nuo specifikacijų pasikeitimo privalo raštu pateikti Ryšių reguliavimo tarnybai (toliau – Tarnyba) ir paskelbti informaciją savo interneto tinklalapyje bei pranešti to paprašiusiems asmenims apie visų šioms paslaugoms teikti naudojamų sąsajų tikslias ir pakankamas technines specifikacijas.

13. Viešųjų telekomunikacijų tinklų operatorių arba viešųjų telekomunikacijų paslaugų teikėjų teikiamoje informacijoje turi būti:

13.1. išsamūs techninių specifikacijų duomenys, reikalingi gaminant galinius įrenginius, galinčius naudoti visas telekomunikacijų tinklo paslaugas, teikiamas per nurodomas sąsajas;

13.2. išsamūs techninių specifikacijų pasikeitimai, įskaitant informaciją apie naujas tinklo charakteristikas, kurios gali įtakoti galinių įrenginių veiką;

13.3. informacija, kurios reikia gamintojui atlikti atitikties esminiams reikalavimams bandymus.

14. Informaciją apie Lietuvos Respublikoje viešuosiuose telekomunikacijų tinkluose paslaugų teikimui naudojamų sąsajų tipus Tarnyba pateikia Europos Bendrijų Komisijai bei valstybėms narėms.

 

VI. APARATŲ TEIKIMAS Į RINKĄ IR NAUDOJIMAS

 

15. Aparatai gali būti teikiami į rinką ir naudojami, jei išpildomos 16 punkte ir 17 punkte nurodytos sąlygos.

16. Turi būti išpildytos šios sąlygos:

16.1. aparatai atitinka IV skyriuje nurodytus esminius reikalavimus;

16.2. atitiktis esminiams reikalavimams įvertinta šio Reglamento VIII skyriuje nustatytu būdu;

16.3. pateikta 1 priedo 4 punkte nurodyta informacija apie aparatus, jų naudojimo instrukcijos;

16.4. aparatai pažymėti laikantis X skyriaus ir 6 priedo reikalavimų;

16.5. aparatų teikėjas turi atitikties deklaraciją, parengtą pagal 7 priedo reikalavimus.

17. Aparatų, priklausančių antrajai aparatų klasei pagal 8 priedą, teikėjas ne vėliau kaip 4 savaitės prieš pateikiant aparatus į rinką, turi apie tai informuoti Tarnybą.

18. Aparatų teikėjas pranešime Tarnybai turi raštu pateikti informaciją apie aparatų technines charakteristikas: dažnių juostas, kanalų atskyrimus, moduliavimo tipus, galią bei paskelbtosios (notifikuotosios) įstaigos identifikacinį numerį, jei atitikties įvertinimui buvo naudotos procedūros, nurodytos 3 ir 4 prieduose.

19. Tarnyba ne ilgiau kaip per 4 savaites nuo pranešimo gavimo datos informuoja aparatų teikėją dėl tokių aparatų teikimo į rinką galimybių arba pateikia motyvuotą neigiamą atsakymą Reglamento 20 punkte nustatytu atveju. Jei pareiškėjas tokio pranešimo negauna, laikoma, kad Tarnyba neprieštarauja tokių aparatų teikimui į Lietuvos rinką.

20. Tarnyba turi teisę neleisti teikti aparatų į rinką tik tuo atveju, jei numatoma, kad jie sudarys žalingus trukdžius jau veikiančioms ar ateityje pagal Tarnybos parengtus ir patvirtintus radijo ryšio plėtros planus numatomoms radijo ryšio tarnyboms, kurių dažnių juostos yra apibrėžtos Nacionalinėje radijo dažnių paskirstymo lentelėje.

21. Aparatams Tarnyba gali nustatyti jų naudojimo sąlygas dėl priežasčių, susijusių su efektyviu ir tinkamu radijo spektro naudojimu, žalingų trukdžių išvengimo ir visuomenės sveikatos apsaugos tikslais.

22. Aparatai, neatitinkantys šio Reglamento nuostatų, gali būti demonstruojami parodose ir mugėse, tačiau jie negali būti žymimi CE žymeniu ir kitais jį lydinčiais žymenimis pagal šio Reglamento 6 priede nurodytus reikalavimus bei jungiami į viešųjų telekomunikacijų tinklus.

23. Parodose ir mugėse demonstruojant radijo ryšio įrenginius, Tarnyba turi teisę apriboti šių įrenginių įjungimą siuntimo veika, kad būtų išvengta žalingų trukdžių ar poveikio žmonių sveikatai.

 

VII. ĮJUNGIMAS Į VIEŠUOSIUS TELEKOMUNIKACIJŲ TINKLUS

 

24. Viešųjų telekomunikacijų tinklų operatoriai arba viešųjų telekomunikacijų paslaugų teikėjai neturi teisės atsisakyti jungti prie atitinkamų tinklo sąsajų galinių įrenginių, jei jie atitinka šio Reglamento reikalavimus.

25. Viešųjų telekomunikacijų tinklų operatoriams arba viešųjų telekomunikacijų paslaugų teikėjams nustačius ir Tarnybai patvirtinus, kad galinis įrenginys, deklaruojamas kaip atitinkantis šio Reglamento reikalavimus, pažeidžia tinklą ar jo funkcionalumą ar sukelia žalingus trukdžius, viešųjų telekomunikacijų tinklų operatoriai arba viešųjų telekomunikacijų paslaugų teikėjai turi teisę atsisakyti jį jungti į tinklus ar atjungti, jei buvo įjungtas, arba neteikti paslaugų.

26. Viešųjų telekomunikacijų tinklų operatoriai arba viešųjų telekomunikacijų paslaugų teikėjai grėsmės tinklo veikimui, vientisumui, patikimumui, paslaugų suderinamumui, duomenų apsaugos užtikrinimui atveju turi teisę nedelsdami atjungti galinius įrenginius, jei tai reikalinga tinklo saugai užtikrinti. Telekomunikacijų tinklų paslaugų teikimo sutrikimus viešųjų telekomunikacijų tinklų operatorius arba viešųjų telekomunikacijų paslaugų teikėjas privalo pašalinti per kiek įmanoma trumpesnį laiką, bet ne ilgesnį nei 24 valandas, ir privalo užtikrinti kitų analogiškų paslaugų teikimą be papildomo apmokėjimo, jei kitaip nėra nustatyta atitinkamose paslaugų teikimo taisyklėse. Viešųjų telekomunikacijų tinklų operatoriai arba viešųjų telekomunikacijų paslaugų teikėjai apie buvusį aparatų atjungimą nuo viešųjų telekomunikacijų tinklų bei analogiškų paslaugų suteikimą turi nedelsdami (ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas nuo atjungimo dienos) raštu pranešti Tarnybai, nurodydami atjungimo priežastis.

 

VIII. aparatŲ atitikties įvertinimas

 

27. Reglamente nustatytas aparatų atitikties įvertinimo procedūras turi atlikti aparatų gamintojai ar jų įgaliotieji atstovai (ar kiti asmenys jų vardu).

28. Aparatų gamintojai ar jų įgaliotieji atstovai gali pasirinkti vieną iš atitikties įvertinimo procedūrų, pateiktų šio Reglamento 1, 2, 3 ir 4 prieduose. Atitikties įvertinimo procedūros pasirenkamos tokiu būdu:

28.1. telekomunikacijų galiniams įrenginiams, nenaudojantiems antžeminiams ir (arba) kosminiams ryšiams skirto radijo dažnių spektro, taip pat radijo ryšio įrenginių imtuvinėms dalims (imtuvams), pasirinktinai taikomos 1, 3 ir 4 prieduose pateiktos procedūros;

28.2. radijo ryšio įrenginiams, nepriklausantiems 28.1 punkte nurodytai sričiai, kuriems gamintojas taikė Europos ar Lietuvos darniuosius standartus, pasirinktinai taikomos 2, 3 ir 4 prieduose pateiktos procedūros;

28.3. radijo ryšio įrenginiams, nepriklausantiems 28.1 punkte nurodytai sričiai, kuriems gamintojas netaikė ar tik iš dalies taikė Europos ar Lietuvos darniuosius standartus, pasirinktinai taikomos 3 ir 4 prieduose pateiktos procedūros;

28.4. esminių reikalavimų, pateiktų šio Reglamento 10.1 ir 10.2 punktuose, atitikčiai įvertinti, be 28.1, 28.2 ir 28.3 punktuose nurodytų procedūrų, kaip alternatyva gali būti taikomos ir Elektrotechninių gaminių saugos techniniame reglamente (Žin., 1999, Nr. 90-2663; 2001, Nr. 54-1932) bei Elektromagnetinio suderinamumo techniniame reglamente (Žin., 2001, Nr. 47-1637, Nr. 52-1850) numatytos atitikties įvertinimo procedūros.

29. Iki įsigalios Europos sutarties, steigiančios asociaciją tarp Europos Bendrijų valstybių narių, atstovaujančių vienai šaliai, ir Lietuvos Respublikos, atstovaujančios kitai šaliai, protokolo dėl pramonės gaminių atitikties įvertinimo ir pripažinimo priedas dėl aparatų, patenkančių į šio Reglamento taikymo sritį, arba iki Lietuvos Respublikos įstojimo į ES, ir iki Lietuvos Respublikoje bus paskirtos šio Reglamento IX skyriuje numatytos atitikties įvertinimo įstaigos, aparatų atitiktis šio Reglamento esminiams reikalavimams taip pat gali būti patvirtinama Tarnybos arba atitinkamai sričiai akredituotų Lietuvos Respublikos atitikties įvertinimo įstaigų išduotu atitikties pažymėjimu.

 

Ix. PASKELBTOSIOS (NOTIfiKUOTOS) ATITIKTIES ĮVERTINIMO ĮSTAIGOS

 

30. Įsigaliojus Europos sutarties, steigiančios asociaciją tarp Europos Bendrijų valstybių narių, iš vienos pusės, ir Lietuvos Respublikos, iš kitos pusės, protokolo dėl pramonės gaminių atitikties įvertinimo ir pripažinimo papildymo priedui dėl aparatų, patenkančių į šio Reglamento taikymo sritį, arba Lietuvos Respublikai įstojus į ES, ir vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka ir šio Reglamento 5 priede nurodytais reikalavimais, gali būti paskirtos su šio Reglamento taikymo sritimi susijusios paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos, apie jas ir apie šio Reglamento srityje Lietuvos Respublikoje veikiančias kompetentingas atitikties įvertinimo įstaigas pranešant Europos Bendrijų Komisijai ir ES valstybėms narėms. Paskelbtosios (notifikuotosios) įstaigos privalo užtikrinti tinkamą šiame Reglamente nustatytų funkcijų vykdymą.

31. Paskelbtųjų (notifikuotų) įstaigų išlaidas, susijusias su atitikties įvertinimu, apmoka asmenys, kurių iniciatyva vykdomos aparatų atitikties įvertinimo procedūros.

 

X. APARATŲ ŽYMĖJIMAS

 

32. Aparatai, atitinkantys šio Reglamento 10 ir 11 punktų reikalavimus, prieš juos pateikiant į rinką, turi būti pažymėti CE žymeniu ir kitais jį lydinčiais žymenimis pagal šio Reglamento 6 priede nurodytus reikalavimus. Žymint aparatus taip pat turi būti nurodytas aparatų teikėjo pavadinimas, aparatų tipas ir serijos numeris. Aparatų naudotojai turi būti informuojami, jeigu aparatai veikia radijo dažnių diapazonuose, kurių naudojimo paskirtis nėra vienoda ES ir Lietuvoje, o galinių irenginių naudotojams turi būti nurodomi viešųjų telekomunikacijų tinklų sąsajų tipai, prie kurių šie įrenginiai gali būti jungiami.

33. Šio Reglamento reikalavimų neatitinkančius aparatus draudžiama žymėti CE žymeniu ir kitais jį lydinčiais žymenimis pagal šio Reglamento 6 priede nurodytus reikalavimus, taip pat žymėti aparatus ženklais, savo reikšme galinčiais klaidinti trečiąsias šalis.

34. Iki įsigalios Europos sutarties, steigiančios asociaciją tarp Europos Bendrijų valstybių narių, atstovaujančių vienai šaliai, ir Lietuvos Respublikos, atstovaujančios kitai šaliai, protokolo dėl pramonės gaminių atitikties įvertinimo ir pripažinimo priedas dėl aparatų, patenkančių į šio Reglamento taikymo sritį, arba iki Lietuvos Respublikos įstojimo į ES, ir iki Lietuvos Respublikoje bus paskirtos šio Reglamento IX skyriuje numatytos atitikties įvertinimo įstaigos, aparatai, atitinkantys šio Reglamento reikalavimus, gali būti pažymėti Tarnybos nustatytu atitikties žymeniu.

 

xi. aparatų ATITIKTIES REGLAMENTO REIKALAVIMAMS PRIEŽIŪRA

 

35. Teikiamų į rinką aparatų atitikties šio Reglamento reikalavimams priežiūrą vykdo Tarnyba bei pagal savo kompetenciją Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos.

36. Jei Tarnyba nustato, kad aparatai neatitinka šio Reglamento reikalavimų, ji turi teisę uždrausti tokių įrenginių teikimą į rinką ar naudojimą ir reikalauti jų visiško pašalinimo iš rinkos ar naudojimo uždraudimo. Apie tokį sprendimą ir jo priežastis Tarnyba praneša aparatų teikėjui.

37. Tarnyba nedelsdama informuoja Europos Bendrijų Komisiją bei Asociacijos Tarybą ir pateikia informaciją savo interneto tinklalapyje apie šio Reglamento 36 punkte numatytus sprendimus ir jų priežastis, jei aparatai neatitinka Reglamento reikalavimų todėl, kad:

37.1. aparatai neatitinka šio Reglamento IV skyriuje nurodytų esminių reikalavimų;

37.2. neteisingai pritaikyti šio Reglamento 11 punkte nurodyti standartai;

37.3. yra netikslumų ar trūkumų šio Reglamento 11 punkte nurodytuose standartuose.

38. Kai nustatoma, kad aparatai neteisingai ar netinkamai pažymėti CE žymeniu ir kitais 6 priede nurodytais žymenimis, Tarnyba įpareigoja aparatų teikėją iki nustatytos datos užtikrinti aparatų žymėjimo reikalavimų atitikimą. Jeigu iki nurodytos datos įpareigojimas neįvykdomas, Tarnyba turi teisę apriboti arba uždrausti pateikti minėtus aparatus į rinką arba reikalauti jų visiško pašalinimo iš rinkos.

39. Vykdydama šio Reglamento priežiūrą, Tarnyba atlieka aparatų bandymus ir kitus matavimus pati ir (arba) kreipiasi į kitas atitinkamoje srityje kompetentingas atitikties įvertinimo įstaigas ar bandymų laboratorijas.

40. Jei Tarnyba, vykdydama jai pavestus radijo stebėsenos ir radijo ryšio sistemų priežiūros darbus, nustato radijo trukdžių šaltinį, atsiradusį dėl aparatų neatitikimo šio Reglamento reikalavimams, ji turi teisę imtis atitinkamų priemonių pagal šio Reglamento 36 punkto nuostatas bei Radijo trukdžių nustatymo ir pašalinimo tvarką.

 

xii. aparatų teikėjo pareigos

 

41. Aparatų teikėjas privalo:

41.1. teikti į rinką aparatus, atitinkančius šio Reglamento ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus, o sužinojęs, kad aparatai neatitinka šio Reglamento reikalavimų, nedelsdamas nutraukti jų teikimą į rinką, informuoti naudotojus bei Tarnybą;

41.2. saugoti visus su aparatų atitikties įvertinimu susijusius dokumentus ir informaciją ne trumpiau kaip 10 metų nuo paskutinio įrenginių pateikimo į Lietuvos Respublikos rinką datos ir, esant reikalui, juos pateikti Tarnybai pareikalavus;

41.3. vykdyti Tarnybos nurodymus;

41.4. įstatymų nustatyta tvarka atlyginti naudotojui Reglamento reikalavimų neatitinkančiais aparatais padarytus nuostolius.

42. Aparatų teikėjai, pažeidę šio Reglamento reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

XIII. PEREINAMASIS LAIKOTARPIS

 

43. Aparatai, kurių atitiktis buvo įvertinta vadovaujantis 1997 m. rugsėjo 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 981 „Dėl telekomunikacijų techninių priemonių sertifikavimo“ (Žin., 1997, Nr. 85-2139) bei ryšių ir informatikos ministro 1997 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. 142 „Dėl telekomunikacijų techninių priemonių sertifikavimo“ (Žin., 1997, Nr. 102-2578) bei patvirtinta terminuotais atitikties pažymėjimais (sertifikatais) ar kitais dokumentais, bus laikomi teisėtai teikiami į rinką ir parduodami iki 2003 m. birželio 1 d.

 

SUDERINTA

Valstybinės ne maisto produktų

inspekcijos prie Ūkio ministerijos viršininkas

R. Lebedys

2002 10 14

______________


Radijo ryšio įrenginių ir

telekomunikacijų galinių

įrenginių techninio reglamento

1 priedas

 

ATITIKTIES ĮVERTINIMO PROCEDŪRA.

VIDINĖ GAMYBOS KONTROLĖ

 

1. Šiame priede apibrėžta procedūra, pagal kurią aparatų gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas deklaruoja ir užtikrina, kad aparatai atitinka jiems taikomus šio Reglamento reikalavimus. Aparatų gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas privalo žymėti kiekvieną aparatą CE žymeniu ir parengti raštu atitikties deklaraciją.

2. Gamintojas privalo parengti techninę dokumentaciją, aprašytą šio priedo 4 punkte. Gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas, Tarnybai pareikalavus, turi šią informaciją pateikti dešimt metų nuo aparatų pagaminimo.

3. Jei gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas nėra įsteigti Lietuvos Respublikoje arba Europos Bendrijoje, tai saugoti ir Tarnybai pateikti techninę dokumentaciją privalo aparatų importuotojas.

4. Techninė dokumentacija turi būti pakankama, kad būtų galima įvertinti aparatų atitiktį esminiams reikalavimams. Joje turi būti pateikta informacija apie aparatų konstrukciją, gamybą ir veikimą, būtent:

4.1. bendras aparatų aprašas;

4.2. pagrindiniai konstrukcijos ir gamybos brėžiniai, sudėtinių dalių (komponentų) schemos, mazgų, grandžių schemos;

4.3. aprašai ir paaiškinimai, reikalingi tokių brėžinių ir schemų bei aparatų veikimui suprasti;

4.4. visiškai ar iš dalies taikomų standartų, nurodytų IV skyriuje, sąrašas, atitiktį esminiams Reglamento reikalavimams užtikrinančių priemonių aprašai ir paaiškinimai, jei IV skyriuje nurodyti standartai netaikomi ar jų iš viso nėra;

4.5. konstrukcijos skaičiavimų rezultatai, atlikti tyrimai;

4.6. bandymų rezultatai.

5. Gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas privalo saugoti atitikties deklaracijos kopiją kartu su technine dokumentacija.

6. Gamintojas privalo užtikrinti, kad gamybos proceso metu gaminami aparatai atitiktų šio priedo 2 punkte nurodytą techninę dokumentaciją ir šio Reglamento reikalavimus, taikomus tiems aparatams.

______________


Radijo ryšio įrenginių ir

telekomunikacijų galinių

įrenginių techninio reglamento

2 priedas

 

ATITIKTIES ĮVERTINIMO PROCEDŪRA.

VIDINĖ GAMYBOS KONTROLĖ IR SPECIFINIAI APARATŲ BANDYMAI

 

1. Šią procedūrą sudaro 1 priede nurodyti ir šie papildomi reikalavimai:

1.1. gamintojas arba kitas asmuo jo vardu privalo atlikti visus esminius radijo bandymus kiekvieno tipo aparatams. Nustatyti, kurie bandymai yra esminiai, privalo gamintojo pasirinkta paskelbtoji (notifikuotoji) įstaiga, išskyrus, jei tie bandymai nurodyti darniuosiuose Europos ar Lietuvos standartuose. Paskelbtoji (notifikuotoji) įstaiga privalo atsižvelgti į anksčiau priimtus kitų paskelbtųjų (notifikuotojų) įstaigų sprendimus;

1.2. aparatų gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas turi deklaruoti, kad šie bandymai buvo atlikti ir kad aparatai atitinka esminius reikalavimus;

1.3. paskelbtosios (notifikuotosios) įstaigos identifikacinis numeris turi būti pritvirtintas prie aparatų gamybos proceso metu.

______________


Radijo ryšio įrenginių ir

telekomunikacijų galinių

įrenginių techninio reglamento

3 priedas

 

ATITIKTIES ĮVERTINIMO PROCEDŪRA.

TECHNINIŲ DOKUMENTŲ BYLA

 

1. Šią procedūrą sudaro 2 priede nurodyti ir šie papildomi reikalavimai:

1.1. techninė dokumentacija, nurodyta 1 priedo 4 punkte, ir atitikties deklaracija specifiniams radijo bandymams, nurodyta 2 priede, sudaro techninių dokumentų bylą;

1.2. aparatų gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas turi pateikti šią bylą vienai ar kelioms paskelbtosioms (notifikuotosioms) įstaigoms, ir kiekviena iš įstaigų, gavusi tokią bylą, turi pranešti apie tai kitoms paskelbtosioms (notifikuotosioms) įstaigoms;

1.3. paskelbtoji (notifikuotoji) įstaiga privalo peržiūrėti šią bylą ir nusprendusi, kad byloje nėra pakankamai duomenų, įrodančių atitiktį šio Reglamento reikalavimams, gali pranešti apie tai aparatų gamintojui ar jo įgaliotajam atstovui ir privalo apie tai pranešti kitoms paskirtosioms (notifikuotosioms) įstaigoms, gavusioms šią bylą. Ši nuomonė turi būti pareikšta ne vėliau kaip per 4 savaites nuo dienos, kurią paskelbtoji (notifikuotoji) įstaiga gavo šią bylą. Aparatai gali būti pateikti į rinką po paskelbtosios (notifikuotosios) įstaigos pranešimo gavimo arba praėjus 4 savaitėms nuo techninių dokumentų bylos pateikimo, nepažeidžiant Reglamento 16, 17 ir 36 punktų nuostatų;

1.4. aparatų gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas, Tarnybai pareikalavus, privalo pateikti šią bylą ne mažiau kaip dešimt metų nuo to laiko, kai pagaminamas paskutinis aparatas.

______________


Radijo ryšio įrenginių ir

telekomunikacijų galinių

įrenginių techninio reglamento

4 priedas

 

ATITIKTIES ĮVERTINIMO PROCEDŪRA.

VISIŠKAS KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS

 

1. Visiškas kokybės užtikrinimas – tai procedūra, pagal kurią gamintojas, vykdantis šio priedo 2 punkto įpareigojimus, užtikrina ir deklaruoja, kad tam tikri aparatai atitinka jiems taikomus šio Reglamento reikalavimus. Gamintojas privalo pažymėti kiekvieną gaminį 6 priede nurodytu žymeniu ir parengti atitikties deklaraciją.

2. Gamintojas privalo taikyti patvirtintą kokybės sistemą, apimančią projektavimą, gamybą, galutinę įrenginių kontrolę ir bandymus, kaip nurodyta šio priedo 3 punkte. Gamintojo priežiūra bus vykdoma šio priedo 7 punkte nustatyta tvarka.

3. Gamintojas privalo pateikti paraišką paskelbtajai (notifikuotajai) įstaigai įvertinti jo kokybės sistemą. Paraiškoje turi būti nurodyta:

3.1. visa reikalinga informacija apie numatomus gaminti aparatus;

3.2. kokybės sistemos dokumentai.

4. Kokybės sistemos taikymas turi užtikrinti aparatų atitiktį šio Reglamento reikalavimams. Visi gamintojo taikomos kokybės sistemos elementai, reikalavimai ir nuostatos turi būti raštu įtvirtintos veiklos principuose, procedūrose ir instrukcijose. Kokybės sistemos dokumentai turi užtikrinti bendrą kokybės sistemos principų ir procedūrų, tokių kaip kokybės programos, planai, vadovų ir duomenų įrašai, supratimą.

5. Kokybės sistemos dokumentuose turi būti aprašyta:

5.1. kokybės sistemos objektai ir organizacinės struktūros, įmonės vadovų pareigos ir įgaliojimai aparatų kokybės užtikrinimo ir konstravimo metu;

5.2. techninės specifikacijos, įskaitant darniuosius Lietuvos ir darniuosius Europos standartus, techninės taisyklės, atitinkamų bandymų specifikacijos, kurios bus taikomos ir tada, kai nebus laikomasi visų Reglamento IV skyriuje nurodytų standartų reikalavimų, taip pat priemonės, kurios bus naudojamos užtikrinti, kad aparatai atitinka jiems taikomus šio Reglamento reikalavimus;

5.3. konstravimo valdymo ir konstrukcijos tikrinimo metodai, procesai ir sistemingi veiksmai, kurie naudojami konstruojant aparatus;

5.4. atitinkami gamybos, kokybės valdymo ir kokybės užtikrinimo metodai, procesai ir sistemingi veiksmai, kurie bus naudojami;

5.5. tyrimų ir bandymų, kurie bus atliekami prieš ar po gamybos bei gamybos metu ir jų dažnumas, taip pat bandymų, pasiekus tinkamą gamybos lygį, rezultatai;

5.6. priemonės, kuriomis užtikrinama, kad šių bandymų ir tyrimų būdai atitinka būtiniems bandymams atlikti keliamus reikalavimus;

5.7. kokybės duomenų įrašai, tokie kaip patikrinimo ataskaitos ir bandymų duomenys, kalibravimo duomenys, darbuotojų atestavimo ataskaitos ir kt.;

5.8. priemonės, kuriomis stebima, kaip pasiekiama reikalaujama konstrukcijos ir aparatų kokybė, ir kokybės sistemos efektyvus funkcionavimas.

6. Paskelbtoji (notifikuotoji) įstaiga privalo įvertinti kokybės sistemą, kad galėtų nustatyti, ar ji tenkina šio priedo 5 punkto reikalavimus. Kokybės sistema bus laikoma atitinkančia šiuos reikalavimus, jeigu ji bus įdiegta pagal atitinkamą darnųjį Europos arba Lietuvos kokybės sistemos standartą.

7. Paskelbtoji (notifikuotoji) įstaiga privalo įvertinti, ar kokybės valdymo sistema užtikrina aparatų atitiktį pagal šio Reglamento reikalavimus, atsižvelgdama į atitinkamus dokumentus, pateikiamus pagal 3 ir 5 punktų reikalavimus, įskaitant, kai reikia, gamintojo pateiktus bandymų rezultatus.

8. Paskelbtosios (notifikuotosios) įstaigos suformuotoje patikrinimo grupėje turi būti bent vienas narys, turintis atitinkamos gaminio technologijos įvertinimo eksperto patirtį. Įvertinimo procedūroje turi būti numatytas įvertinimo vizitas į gamintojo patalpas.

9. Apie sprendimą turi būti pranešta gamintojui. Tokiame pranešime turi būti tyrimo išvados ir motyvuotas sprendimas.

10. Patvirtinus kokybės sistemą, gamintojas privalo vykdyti kokybės sistemos dokumentuose įtvirtintus įsipareigojimus, palaikyti tinkamą ir efektyvią sistemą.

11. Gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas turi pranešti paskelbtajai (notifikuotajai) įstaigai, kuri patvirtino kokybės sistemą, apie bet kokius numatomus kokybės sistemos pakeitimus.

12. Paskelbtoji (notifikuotoji) įstaiga privalo įvertinti numatomus pakeitimus ir nuspręsti, ar kokybės sistema su pakeitimais atitiks reikalavimus, nurodytus 5 punkte, ar reikės ją įvertinti iš naujo.

13. Paskelbtoji (notifikuotoji) įstaiga turi pranešti gamintojui apie savo sprendimą. Tokiame pranešime turi būti tyrimo išvados ir motyvuotas sprendimas.

14. Paskelbtosios (notifikuotosios) įstaigos priežiūros tikslas yra įsitikinti, kad gamintojas deramai vykdo pareigas, susijusias su įdiegta ir patvirtinta kokybės sistema.

15. Gamintojas privalo leisti paskelbtajai (notifikuotajai) įstaigai kontrolės tikslais patekti į projektavimo, gamybos, kontrolės ir bandymų bei sandėliavimo patalpas ir privalo pateikti jai šią informaciją:

15.1. kokybės sistemos dokumentus;

15.2. kokybės duomenų įrašus, numatytus kokybės sistemos dalyje, apimančioje projektavimą, pvz.: analizių, skaičiavimų, bandymų ir kitokius rezultatus;

15.3. kokybės duomenų įrašus, įrašus apie kokybę, numatytus kokybės sistemos dalyje, apimančioje gamybą, pvz.: kontrolės ataskaitas ir bandymų duomenis, kalibravimo duomenis, darbuotojų atestavimo ataskaitas ir kt.

16. Paskelbtoji (notifikuotoji) įstaiga privalo periodiškai atlikti patikrinimus, kad įsitikintų, jog gamintojas palaiko ir naudoja kokybės sistemą, ir patikrinimo ataskaitą pateikti gamintojui.

17. Paskelbtoji (notifikuotoji) įstaiga gali patikrinti gamintoją be išankstinio įspėjimo. Tokių patikrinimų metu paskelbtoji (notifikuotoji) įstaiga gali atlikti bandymus arba nurodyti juos atlikti gamintojui ar kitam asmeniui jo vardu, siekdama patikrinti, ar kokybės sistema veikia teisingai. Paskelbtoji (notifikuotoji) įstaiga privalo pateikti gamintojui patikrinimo ataskaitą ir, jei buvo atlikti bandymai, bandymų protokolą.

18. Gamintojas mažiausiai 10 metų nuo to laiko, kai buvo pagamintas paskutinis gaminys, privalo laikyti ir prireikus pateikti Tarnybai:

18.1. dokumentus, nurodytus šio priedo 3 punkte;

18.2. dokumentus, nurodytus šio priedo 11 punkte;

18.3. paskelbtųjų (notifikuotojų) įstaigų sprendimus ir ataskaitas, nurodytus šio priedo 13, 16 ir 17 punktuose.

19. Kiekviena paskelbtoji (notifikuotoji) įstaiga privalo sudaryti galimybę kitoms paskelbtosioms (notifikuotosioms) įstaigoms gauti informaciją apie išduotus ir atšauktus kokybės sistemų patvirtinimus, taip pat ir apie su jomis susijusius aparatus.

______________


Radijo ryšio įrenginių ir

telekomunikacijų

galinių įrenginių techninio

reglamento

5 priedas

 

įstaigų, kurios gali būti paskelbtosios (notifikuotos), įvertinimo kriterijai

 

1. Lietuvos Respublikos šio Reglamento taikymo srityje paskiriamos paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos turi atitikti šiuos minimalius reikalavimus:

1.1. įstaiga, jos vadovas ir darbuotojai, atsakingi už paskirtų užduočių vykdymą, neturi būti aparatų projektuotojai, gamintojai, tiekėjai, montuotojai ar kiti asmenys, veikiantys jų vardu. Jie neturi nei tiesiogiai, nei kaip asmenys, veikiantys jų vardu, dalyvauti šiuos aparatus teikiant į rinką. Šie įpareigojimai neužkerta kelio gamintojui ir paskelbtajai (notifikuotajai) įstaigai keistis technine informacija;

1.2. paskelbtoji (notifikuotoji) įstaiga ir jos darbuotojai paskirtas užduotis turi atlikti aukščiausiu profesiniu ir techninės kompetencijos lygiu, nepriklausyti nuo patikrinimo rezultatais suinteresuotų asmenų ar asmenų grupių bet kokio spaudimo ar paskatinimų, ypač finansinių, kurie gali daryti įtaką jų sprendimams ar kontrolės rezultatams;

1.3. paskelbtoji (notifikuotoji) įstaiga turi turėti kompetentingų darbuotojų ir būtinų priemonių, sudarančių sąlygas tinkamai atlikti su patikrinimu susijusias užduotis;

1.4. darbuotojai, atsakingi už kontrolę, turi:

1.4.1. turėti gerą techninį ir profesinį pasirengimą;

1.4.2. gerai išmanyti daromų bandymų ar patikrinimų reikalavimus ir turėti tokių bandymų ar patikrinimų patirtį;

1.4.3. mokėti parengti sertifikatus, protokolus bei ataskaitas, reikalingas atliktiems patikrinimams patvirtinti;

1.5. turi būti užtikrintas kontrolės darbuotojų nešališkumas. Jų atlyginimas neturi priklausyti nei nuo padarytų bandymų ar patikrinimų skaičiaus, nei nuo šių bandymų ar patikrinimų rezultatų;

1.6. paskelbtoji (notifikuotoji) įstaiga turi apsidrausti civilinę atsakomybę, nebent pagal nacionalinius įstatymus atsakomybę prisiima valstybė;

1.7. paskelbtosios (notifikuotosios) įstaigos darbuotojai privalo užtikrinti informacijos, kurią jie sužino atlikdami savo užduotis, saugumą ir slaptumą, išskyrus atvejus, kai teisės aktai nustato kitaip.

______________


Radijo ryšio įrenginių ir

telekomunikacijų galinių

įrenginių techninio reglamento

6 priedas

 

APARATŲ ŽYMĖJIMAS

 

1. ES atitikties patvirtinimo žymenį sudaro tokios formos raidės „CE“:

2. Jei CE žymuo didinamas ar mažinamas, turi būti išlaikomos brėžinyje nurodytos proporcijos.

3. CE žymuo turi būti ne mažesnis kaip 5 mm aukščio, išskyrus tuos atvejus, kai to neleidžia aparatų ypatybės.

4. CE žymuo turi būti pritvirtintas prie įrenginių ar ant jų informacinės lentelės. Papildomai jis turi būti pritvirtintas ant pakuotės, jei tokia yra, ir ant pridedamų dokumentų.

5. CE žymuo turi būti pritvirtintas matomoje vietoje, turi būti įskaitomas ir nenusitrinti.

6. Prie CE žymens turi būti nurodytas paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos identifikacinis kodas, jei tokia įstaiga dalyvavo atitikties įvertinimo procedūroje, taip pat aparatų klasės identifikacinis ženklas, jei aparatai priklauso 8 priede nurodytai 2 aparatų klasei. Identifikaciniam ženklui atitinkamai taikomi šio priedo 2–5 punktuose nustatyti reikalavimai ir jis turi būti tokio paties aukščio kaip ir CE žymuo.

7. Identifikacinis ženklas turi atrodyti taip:

______________


Radijo ryšio įrenginių ir

telekomunikacijų galinių

įrenginių techninio reglamento

7 priedas

 

ES atitikties deklaracija

 

1. ES atitikties deklaracijoje turi būti nurodyta:

1.1. aparatų aprašymas;

1.2. nuorodos į standartus ir (arba) specifikacijas, kurioms yra deklaruojama atitiktis, ir, jeigu reikia, į specialiąsias priemones, taikomas siekiant užtikrinti aparatų atitiktį šio Reglamento nuostatoms;

1.3. deklaraciją patvirtinusio atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos;

1.4. atitikties įvertinimo procedūroje dalyvavusi paskelbtoji (notifikuotoji) įstaiga.

2. Rengiant ES atitikties deklaraciją galima vadovautis Lietuvos standartu LST EN 45014 „Bendrieji tiekėjų atitikties deklaracijai keliami reikalavimai“.

______________


Radijo ryšio įrenginių ir

telekomunikacijų galinių

įrenginių techninio reglamento

8 priedas

 

APARATŲ KLASĖS

 

1. Pirmajai aparatų klasei priklauso:

1.1. galiniai įrenginiai, jungiami į viešuosius fiksuoto telefono ryšio tinklus, ir radijo ryšio įrenginių imtuvinės dalys:

1.1.1. skaitmeninio visuminių paslaugų tinklo (ISDN) galiniai įrenginiai (ISDN pagrindinės spartos, ISDN pirminės spartos, ISDN U, plačiajuosčio ISDN, ATM);

1.1.2. virtualiųjų privačių tinklų, viešojo fiksuoto tinklo (PSTN) galiniai įrenginiai (analoginiai telefono aparatai, įskaitant aparatus, kurie sudaro galimybę naudoti centrinės stoties išplėstines telefono ryšio paslaugas (centrekso paslaugas);

1.1.3. skirtųjų linijų galiniai įrenginiai (analoginiai dvilaidžių linijų, keturlaidžių linijų, skaitmeninių linijų, SDH linijų, optinių skaidulų);

1.1.4. laidiniai galiniai duomenų perdavimo įrenginiai (X.21, X.25, Ethernet, Token Ring, Token Bus, TCP/IP, Frame Relay);

1.1.5. laidiniai galiniai interaktyvieji transliavimo įrenginiai (komutuojami arba nekomutuojami, vaizdo arba garso);

1.1.6. telekso galiniai įrenginiai (vienos linijos, keleto linijų);

1.1.7. kiti galiniai įrenginiai, jungiami į viešuosius fiksuoto telefono ryšio tinklus;

1.1.8. radijo ryšio įrenginiai-imtuvai;

1.2. tinklu valdomi siunčiamieji radijo ryšio įrenginiai:

1.2.1. GSM tinklų galiniai įrenginiai (GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 ir GSM 450);

1.2.2. skrydžių antžeminių telefono sistemų (TFTS) galiniai įrenginiai;

1.2.3. sausumos judriųjų palydovinių tarnybų, veikiančių 1,5/1,6 GHz dažnių juostose, antžeminės stotys (galiniai įrenginiai);

1.2.4. sausumos judriųjų palydovinių tarnybų, veikiančių 10,7-15,0 GHz dažnių juostoje, antžeminės stotys (galiniai įrenginiai);

1.2.5. TETRA sistemos galiniai įrenginiai;

1.2.6. palydovinio personalinio ryšio tarnybų, veikiančių 1,6/2,4 GHz dažnių juostose, antžeminės stotys (galiniai įrenginiai);

1.2.7. palydovinio personalinio ryšio tarnybų, veikiančių 1,9/2,1 GHz dažnių juostose, žemės stotys (galiniai įrenginiai);

1.2.8. sausumos judriųjų palydovinių tarnybų, veikiančių 1,5/1,6 GHz dažnių juostose, mažos duomenų perdavimo spartos žemės stotys (galiniai įrenginiai);

1.2.9. kiti tinklu valdomi siunčiamieji radijo ryšio įrenginiai;

1.3. radijo ryšio įrenginiai-siųstuvai, techniškai suderinti visoje ES ir kurių teikimui į rinką netaikomi apribojimai:

1.3.1. belaidžiai DECT sistemos telefonai;

1.3.2. nespecifinės paskirties mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiai:

1.3.2.1. dažnių juostos: 40,665 MHz, 40,675MHz, 40,685 MHz ir 40,695 MHz, efektyvioji spinduliuotės galia: 10 mW, kanalų atskyrimas: 10 kHz, veikimo ciklas: ≤100%; neapima aparatų, skirtų garso ir vaizdo signalams perduoti;

1.3.2.2. dažnių juosta: 433,050–434,790 MHz, efektyvioji spinduliuotės galia: 10 mW, veikimo ciklas: ≤10%; neapima aparatų, skirtų garso ir vaizdo signalų perdavimui;

1.3.2.3. dažnių juosta: 2446,5–2475,0 MHz, efektyvioji spinduliuotės galia: 10 mW, veikimo ciklas: ≤100%; apima tik patalpose naudojamus vaizdo signalų perdavimo aparatus, veikiančius 2454–2475 MHz dažnių juostoje;

1.3.3. vietinio radijo ryšio tinklų įrenginiai (RLAN):

1.3.3.1. dažnių diapazonas: 2446,5–2475,0 MHz, efektyvioji spinduliuotės galia: 100 mW, veikimo ciklas: ≤100%; gali būti taikomi tam tikri apribojimai atskirose geografinėse vietose, apima tik patalpose naudojamus įrenginius;

1.4. induktyviniai mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiai (automobilių imobilaizeriai, gyvulių ir žmonių identifikatoriai, pavojaus (apsaugos) sistemos, kabelių diagnostikos, nuostolių kompensavimo, belaidžio balso perdavimo, įėjimo kontrolės aparatai, artėjimo jutikliai, apsaugos nuo vagių kontrolės priemonės, duomenų perdavimo nešiojami aparatai, automatinio prekių kodo nuskaitymo aparatai, belaidės kontrolės sistemos ir kelių mokesčių rinkliavos aparatai. Naudojant šiuos įrenginius neturi būti sukeliami trukdžiai arti esantiems kitų radijo ryšio tarnybų imtuvams, o ypač tose pačiose dažnių juostose veikiančioms gelbėjimo ir saugos tarnybų ryšių sistemoms:

1.4.1. dažnių diapazonas: 115–119 kHz, lauko stipris: 42 dBµA/m 10 m nuotoliu, veikimo ciklas: ≤100%;

1.4.2. dažnių juosta: 13,553–13,567 MHz, lauko stipris: 42 dBµA/m 10 m nuotoliu, veikimo ciklas: ≤100%.

2. Antrajai aparatų klasei priklauso:

2.1. VSAT radijo ryšio įrenginiai, veikiantys 3,4–7,0 GHz dažnių juostoje;

2.2. VSAT radijo ryšio įrenginiai, veikiantys 10,7–15,0 GHz dažnių juostoje;

2.3. palydovinio ryšio naujienų rinkimo Žemės stotys, veikiančios 10,7–15,0 GHz dažnių juostoje;

2.4. TETRA sistemos tiesioginės veikos radijo ryšio įrenginiai;

2.5. TETRAPOL radijo ryšio sistemų įrenginiai;

2.6. privačiojo (asmeninio) radijo ryšio įrenginiai;

2.7. mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiai;

2.8. mikrobanginio radijo ryšio įrenginiai;

2.9. fiksuotos tarnybos radijo ryšio įrenginiai;

2.10. transliavimo (radijo ir televizijos) siųstuvai;

2.11. jūrinio radijo ryšio įrenginiai;

2.12. radijo ryšio įrenginiai, skirti naudoti infrastruktūroje (pvz.: pagrindinės stotys);

2.13. radijo mėgėjų dažnių diapazonuose veikiantys radijo ryšio įrenginiai.

______________