LIETUVOS RESPUBLIKOS
AVIACIJOS ĮSTATYMO 56 STRAIPSNIO PAKEITIMO
ĮSTATYMAS

 

2003 m. rugsėjo 23 d. Nr. IX-1744

Vilnius

 

(Žin., 2000, Nr. 94-2918)

 

1 straipsnis. 56 straipsnio 1 ir 2 dalių pakeitimas

1. 56 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžių „susisiekimo ministro“ įrašyti žodžius ir santrumpą „Susisiekimo ministerijos arba jos įgaliotos CAA“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Oro susisiekimui vykdyti vežėjas privalo turėti Susisiekimo ministerijos arba jos įgaliotos CAA išduotą licenciją.“

2. 56 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžių „susisiekimo ministras“ įrašyti žodžius ir santrumpą „Susisiekimo ministerija arba jos įgaliota CAA“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Užsienio valstybių vežėjai turi teisę vykdyti oro susisiekimą pagal atitinkamą Lietuvos Respublikos tarptautinę sutartį. Kol tokios sutarties nėra, Susisiekimo ministerija arba jos įgaliota CAA gali išduoti atitinkamą leidimą.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                             ROLANDAS PAKSAS