EUROPOS SUTARTIES, STEIGIANČIOS ASOCIACIJĄ TARP EUROPOS BENDRIJŲ BEI JŲ ŠALIŲ NARIŲ, IŠ VIENOS PUSĖS, IR LIETUVOS RESPUBLIKOS, IŠ KITOS PUSĖS, PROTOKOLAS DĖL PRAMONĖS GAMINIŲ ATITIKTIES ĮVERTINIMO IR PRIPAŽINIMO (EBAP)

 

EUROPOS BENDRIJA ir LIETUVOS RESPUBLIKA, toliau vadinamos „Šalimis“,

KADANGI Lietuvos Respublika yra pareiškusi norą tapti Europos Sąjungos nare ir tokia narystė reiškia, kad reikia veiksmingai įgyvendinti Europos Bendrijos teisyną (acquis);

PRIPAŽINDAMOS, kad, nuosekliai priimant ir įgyvendinant Bendrijos teisės aktus, atsiranda galimybė padidinti tam tikrą vidaus rinkos teikiamą naudą ir užtikrinti, kad ji sėkmingai funkcionuotų tam tikruose sektoriuose dar prieš įstojant;

MANYDAMOS, kad sektoriuose, kuriems taikomas šis Protokolas, Lietuvos Respublikos nacionalinė teisė perima daug Bendrijos teisės nuostatų;

ATSIŽVELGDAMOS į kartu pripažįstamus laisvo prekių judėjimo ir gaminių kokybės gerinimo principus, kuriais jos siekia užtikrinti savo piliečių sveikatą ir saugą bei saugoti aplinką, be kita ko, teikdamos techninę pagalbą ir taikydamos kitas bendradarbiavimo formas;

NORĖDAMOS sudaryti Europos sutarties protokolą dėl pramonės gaminių atitikties įvertinimo ir pripažinimo (toliau – šis Protokolas), kuris nustatytų abipusį teisėto pateikimo į vienos iš Šalių rinką reikalavimus atitinkančių pramonės gaminių pripažinimą ir abipusį pramonės gaminių, kuriems taikoma Bendrijos ar nacionalinė teisė, atitikties įvertinimo rezultatų pripažinimą, ir pažymėdamos, kad Europos sutarties 76 straipsnis tam tikrais atvejais numato abipusio pripažinimo susitarimų sudarymą;

PAŽYMĖDAMOS Europos Bendrijos ir Islandijos, Lichtenšteino bei Norvegijos glaudžius santykius pagal Europos ekonominės erdvės sutartį, kuri leidžia manyti, jog yra tikslinga sudaryti panašų Lietuvos Respublikos ir šių valstybių Europos susitarimą dėl atitikties įvertinimo, lygiavertį šiam Protokolui;

TURĖDAMOS GALVOJE savo kaip Pasaulinės prekybos organizacijos steigimo sutarties Susitariančiųjų Šalių statusą ir, svarbiausia, suvokdamos savo įsipareigojimus pagal Pasaulinės prekybos organizacijos sutartį dėl techninių prekybos kliūčių,

SUSITARĖ:

 

1 STRAIPSNIS

Tikslas

 

Šio Protokolo tikslas – padėti Šalims panaikinti technines pramonės gaminių prekybos kliūtis. Šio tikslo siekiama Lietuvos Respublikai nuosekliai priimant ir įgyvendinant Bendrijos teisės aktams tolygius nacionalinius teisės aktus.

Šiame Protokole nustatomas:

1) prieduose „Dėl abipusio pramonės gaminių pripažinimo“ išvardytų pramonės gaminių, atitinkančių į vienos iš Šalių rinką pateikiamiems gaminiams keliamus reikalavimus, abipusis pripažinimas;

2) pagal prieduose „Dėl atitikties įvertinimo rezultatų abipusio pripažinimo“ išvardytus Bendrijos ir atitinkamus Lietuvos nacionalinės teisės aktus atlikto pramonės gaminių atitikties įvertinimo rezultatų abipusis pripažinimas.

 

2 STRAIPSNIS

Sąvokos

 

Šiame Protokole:

– „pramonės gaminiai“ – gaminiai, kaip apibūdinta Europos sutarties 9 straipsnyje ir jos 2 protokole;

– „Bendrijos teisės aktai“ – visi Europos Bendrijos teisės aktai ir jų įgyvendinimo praktika, taikomi su pramonės gaminiais susijusiai konkrečiai situacijai, rizikai ar pramonės gaminių kategorijai, kaip aiškina Europos Bendrijų Teisingumo Teismas;

– „nacionalinės teisės aktai“ – visi Lietuvos Respublikos teisės aktai ir jų įgyvendinimo praktika, kuriais ji perima Bendrijos teisę, taikytiną su pramonės gaminiais susijusiai situacijai, rizikai ar pramonės gaminių kategorijai.

Šiame Protokole vartojamos sąvokos turi tą prasmę, kokią joms suteikia Bendrijos teisė ir Lietuvos nacionalinė teisė.

 

3 STRAIPSNIS

Teisės aktų derinimas

 

Įgyvendindama šį Protokolą, Lietuvos Respublika sutinka, pasikonsultavusi su Europos Komisija, imtis atitinkamų priemonių išlaikyti arba užbaigti Bendrijos teisės perėmimą, ypač standartizacijos, metrologijos, akreditacijos, atitikties įvertinimo, rinkos priežiūros, bendros gaminių saugos ir gamintojo atsakomybės srityse.

 

4 STRAIPSNIS

Abipusis pramonės gaminių pripažinimas

 

Šalys susitaria, kad, įgyvendinant abipusį pramonės gaminių pripažinimą, prieduose „Dėl abipusio pramonės gaminių pripažinimo“ išvardyti pramonės gaminiai, kurie atitinka teisėtai į vienos Šalies rinką pateikiamiems gaminiams keliamus reikalavimus, gali būti pateikti į kitos Šalies rinką be jokių papildomų suvaržymų. Ši nuostata taikoma nepažeidžiant Europos sutarties 35 straipsnio.

5 STRAIPSNIS

Abipusis atitikties įvertinimo procedūrų rezultatų pripažinimas

 

Šalys susitaria pripažinti pagal prieduose „Dėl abipusio atitikties įvertinimo rezultatų pripažinimo“ išvardytus Bendrijos ir nacionalinės teisės aktus atliktų atitikties įvertinimo procedūrų rezultatus. Siekiant pripažinti atitikties įvertinimą, Šalys nereikalauja pakartoti procedūrų ir nenustato papildomų reikalavimų.

 

6 STRAIPSNIS

Apsaugos priemonių straipsnis

 

Kai viena Šalis nustato, kad pagal šį Protokolą jos teritorijoje į rinką pateiktas ir pagal paskirtį naudojamas pramonės gaminys gali pakenkti naudotojų ar kitų asmenų saugumui ar sveikatai arba kitiems teisėtiems bei prieduose išvardytų teisės aktų saugomiems interesams, ji gali imtis atitinkamų priemonių pašalinti tokį gaminį iš rinkos, uždrausti jį pateikti į rinką, uždrausti pradėti jį naudoti ar suvaržyti jo laisvą judėjimą. Prieduose numatoma tokiais atvejais taikytina tvarka.

 

7 STRAIPSNIS

Taikymo srities išplėtimas

Lietuvos Respublikai priimant bei įgyvendinant Bendrijos teisę perimančius vėlesnius nacionalinės teisės aktus, Šalys gali pataisyti arba sudaryti naujus priedus 14 straipsnyje nustatyta tvarka.

 

8 STRAIPSNIS

Kilmė

 

Šio Protokolo nuostatos taikomos pramonės gaminiams nepriklausomai nuo jų kilmės.

 

9 STRAIPSNIS

Šalių įsipareigojimai dėl valdžios institucijų ir įstaigų

 

Šalys užtikrina, kad jų jurisdikcijai priklausančios valdžios institucijos, atsakingos už Bendrijos ir nacionalinės teisės aktų veiksmingą įgyvendinimą, nuolatos juos taikytų. Be to, jos užtikrina, kad tokios valdžios institucijos, siekdamos, kad pramonės gaminiai atitiktų Bendrijos ir nacionalinės teisės aktus, arba reikalaudamos, kad tie pramonės gaminiai būtų pašalinti iš rinkos, prireikus galėtų pranešti apie įstaigų paskelbimą (notifikavimą), sustabdyti jų paskelbimą (notifikavimą), taip pat tokį sustabdymą ar paskelbimą (notifikavimą) panaikinti.

Šalys užtikrina, kad pagal jų atitinkamą jurisdikciją paskelbtos (notifikuotos) įstaigos, įpareigotos vertinti atitiktį pagal prieduose nurodytų Bendrijos ar nacionalinės teisės aktų reikalavimus, nuolatos laikytųsi Bendrijos ar nacionalinės teisės aktų reikalavimų. Be to, jos imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad tokios įstaigos išlaikytų kompetenciją, būtiną atlikti tas užduotis, kurioms jos yra paskelbtos (notifikuotos).

 

10 STRAIPSNIS

Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos

 

Šiame Protokole iš pradžių paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos – tai įstaigos, įrašytos į sąrašus, kuriais Lietuvos Respublika ir Bendrija apsikeitė prieš baigdamos šiam Protokolui įsigalioti būtinas procedūras.

Vėliau paskelbiant (notifikuojant) įstaigas, įpareigotas vertinti atitiktį pagal prieduose nurodytų Bendrijos ar nacionalinės teisės aktų reikalavimus, taikoma ši procedūra:

a) viena Šalis kitai Šaliai raštu praneša apie įstaigą;

b) kai kita Šalis raštu patvirtina, kad tokį pranešimą gavo, įstaiga nuo tos dienos laikoma paskelbtąja (notifikuota) ir kompetentinga vertinti atitiktį pagal prieduose nurodytus reikalavimus.

Jei Šalis nusprendžia atšaukti jos jurisdikcijoje esančią paskelbtąją (notifikuotą) įstaigą, apie tai ji kitai Šaliai praneša raštu. Tokia įstaiga nustoja vertinti atitiktį pagal prieduose nurodytus reikalavimus ne vėliau kaip jos atšaukimo dieną. Tačiau prieš tą dieną atliktas atitikties įvertinimas galioja, jei Asociacijos taryba nenusprendžia kitaip.

 

11 STRAIPSNIS

Paskelbtųjų (notifikuotų) įstaigų patikrinimas

 

Kiekviena Šalis gali prašyti kitos Šalies patikrinti jos jurisdikcijai priklausančios paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos techninę kompetenciją ir ar ši laikosi reikalavimų. Toks prašymas yra pagrindžiamas siekiant, kad Šalis, atsakinga už paskelbimą (notifikavimą), galėtų atlikti prašomą patikrinimą ir greitai apie jį pranešti kitai Šaliai. Šalys taip pat gali tikrinti įstaigą drauge, dalyvaujant atitinkamoms institucijoms. Šiuo tikslu Šalys užtikrina visišką savo jurisdikcijai priklausančių įstaigų bendradarbiavimą. Šalys imasi visų būtinų veiksmų ir taiko visas joms prieinamas priemones, kurių gali prireikti, kad išspręstų visus nustatytus probleminius klausimus.

Jei abi Šalis patenkinančiu būdu probleminių klausimų išspręsti negalima, Šalys apie savo nesutarimą ir jo priežastis gali pranešti Asociacijos tarybos pirmininkui. Asociacijos taryba gali nuspręsti dėl atitinkamų veiksmų.

Jei Asociacijos taryba nenusprendžia kitaip ir kol ji nenusprendžia kitaip, įstaigos paskelbimas (notifikavimas) ir jos kompetencijos vertinti atitiktį pagal prieduose nurodytų Bendrijos ir nacionalinės teisės aktų reikalavimus pripažinimas visiškai ar iš dalies sustabdomas nuo tos dienos, kai apie Šalių nesutarimą buvo pranešta Asociacijos tarybos pirmininkui.

 

12 STRAIPSNIS

Keitimasis informacija ir bendradarbiavimas

 

Siekdamos užtikrinti teisingą ir vienodą šio Protokolo taikymą bei išaiškinimą, Šalys, jų valdžios institucijos ir paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos:

a) keičiasi visa aktualia informacija apie teisės aktų ir praktinių veiksmų taikymą, įskaitant, svarbiausia, informaciją apie tvarką, kuria siekiama, kad paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos laikytųsi reikalavimų;

b) dalyvauja atitinkamuose informacijos, koordinavimo ir kitokios Šalių vykdomos susijusios veiklos mechanizmuose;

c) skatina savo įstaigas bendradarbiauti, kad būtų pasiekta abipusio pripažinimo susitarimų savanoriškumo srityje.

 

13 STRAIPSNIS

Konfidencialumas

 

Šalių atstovai, ekspertai ir kiti įgaliotiniai, net ir nustoję eiti savo pareigas, negali atskleisti pagal šį Protokolą gautos informacijos, kuriai taikomi profesinio konfidencialumo įsipareigojimai. Tokios informacijos negalima naudoti kitiems šiame Protokole nenumatytiems tikslams.

 

14 STRAIPSNIS

Protokolo valdymas

 

Asociacijos taryba pagal Europos sutarties 111 straipsnį yra atsakinga už šio Protokolo efektyvų funkcionavimą. Visų pirma ji turi įgaliojimus priimti sprendimus dėl:

a) priedų pataisų;

b) naujų priedų;

c) jungtinės ekspertų grupės ar grupių skyrimo siekiant patikrinti paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos techninę kompetenciją ir kaip ji laikosi reikalavimų;

d) keitimosi informacija apie siūlomus ar jau esamus prieduose minėtų Bendrijos ir nacionalinės teisės aktų pakeitimus;

e) naujų ar papildomų atitikties įvertinimo procedūrų, turinčių įtakos tam tikram priede nurodytam sektoriui, svarstymo;

f) visų su šio Protokolo taikymu susijusių klausimų.

Asociacijos taryba pirmiau minėtas šiame Protokole išdėstytas pareigas gali perduoti pagal Europos sutarties 115 straipsnio 2 dalį.

 

15 STRAIPSNIS

Techninis bendradarbiavimas ir pagalba

 

Bendrija gali bendradarbiauti su Lietuvos Respublika ir teikti jai techninę pagalbą, kai to reikia veiksmingam šio Protokolo įgyvendinimui ir taikymui paremti.

 

16 STRAIPSNIS

Susitarimai su kitomis šalimis

 

Vienos iš Šalių susitarimai dėl atitikties įvertinimo su šalimi, kuri nėra šio Protokolo Šalis, neįpareigoja kitos Šalies pripažinti toje trečioje šalyje atliktų atitikties įvertinimo procedūrų rezultatų, jei nėra aiškaus Šalių susitarimo Asociacijos taryboje.

 

17 straipsnis

ĮSIGALIOJIMAS

 

Šis Protokolas įsigalioja pirmą antro mėnesio dieną nuo tos dienos, kurią Šalys pasikeičia diplomatinėmis notomis, patvirtinančiomis, jog yra užbaigtos šiam Protokolui įsigalioti būtinos atitinkamos procedūros.

 

18 STRAIPSNIS

Protokolo statusas

 

Šis Protokolas yra Europos sutarties sudedamoji dalis.

Šis Protokolas yra sudarytas dviem egzemplioriais anglų, danų, graikų, ispanų, italų, olandų, portugalų, prancūzų, suomių, švedų, vokiečių ir lietuvių kalbomis. Kiekvienas tekstas yra vienodai autentiškas.

 

Sudaryta Briuselyje du tūkstančiai antrų metų gegužės 21 d.

______________


priedai

 

dėl pramonės gaminių Abipusio Pripažinimo

(protokolui)

 

priedai dėl Atitikties Įvertinimo Rezultatų Abipusio Pripažinimo

Turinys

 

1. Mašinos

2. Liftai

3. Asmeninės apsauginės priemonės

4. Elektros prietaisų sauga

5. Elektromagnetinis suderinamumas

6. Paprasti slėgio indai

 

Priedas dėl Atitikties Įvertinimo Rezultatų Abipusio Pripažinimo:

Mašinos

 

I skyrius

Bendrijos ir nacionalinės teisės aktai

 

Bendrijos teisės aktai:

1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/37/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su mašinomis, derinimo (OJ L 207, 1998 07 23, 1 p.) su pakeitimais, padarytais 1998 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/79/EB (OJ L 331, 1998 12 07, 1 p.).

Nacionalinės teisės aktai:

Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. kovo 6 d. įsakymas Nr. 28 „Dėl techninio reglamento „Mašinų sauga“ patvirtinimo“ (Valstybės žinios, 2000 m. kovo 17 d. Nr. 23-601, 43 p.), iš dalies pakeistas 2001 m. balandžio 23 d. socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. 53 (Valstybės žinios, 2001 m. gegužės 2 d. Nr. 37-1267, 62 p.).

 

II skyrius

skelbiančiosios (NOTIFIKUOJANČIOS) INSTITUCIJOS

 

Europos Bendrija:

—Belgija:

Ministère de l'Emploi et du Travail / Ministerie voor Arbeid en Tewerkstelling.

—Danija:

Direktoratet for Arbejdstilsynet.

—Vokietija:

Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung.

—Graikija:

Υπουργείο Ανάπτυξης. Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας(Ministry of Development. General Secretariat of Industry).

—Ispanija:

Ministerio de Ciencia y Tecnologia.

—Prancūzija:

Ministère de l’Emploi et de la Solidarité, Direction des relations du travail, Bureau CT 5.

—Airija:

Department of Enterprise and Employment.

—Italija:

Ministero delle Attività Produttive.

—Liuksemburgas:

Ministère du Travail (Inspection du travail et des Mines).

—Nyderlandai:

Minister van Sociale Zanken en Werkgelegenheid.

—Austrija:

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit.

—Portugalija:

Under the authority of the Government of Portugal:Instituto Português da Qualidade.

—Suomija:

Sosiaali-ja terveysministeriö/ Social-och hälsovårds ministeriet.

—Švedija:

Under the authority of the Government of Sweden:Styrelsen főr ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC).

—Jungtinė Karalystė:

Department of Trade and Industry.

Lietuvos Respublika:

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

 

III SKYRIUS

PASKELBTOSIOS (NOTIFIKUOTOS) ĮSTAIGOS

 

Europos Bendrija

Įstaigos, kurias Bendrijos valstybės narės paskelbė (notifikavo) pagal I skyriuje nurodytus Bendrijos teisės aktus ir apie kurias pranešė Lietuvos Respublikai pagal šio Protokolo 10 straipsnį.

Lietuvos Respublika

Įstaigos, kurias Lietuvos Respublika įgaliojo/paskyrė pagal I skyriuje nurodytus Lietuvos nacionalinės teisės aktus ir apie kurias pranešė Bendrijai pagal šio Protokolo 10 straipsnį.

 

IV SKYRIUS

SPECIFINIAI SUSITARIMAI

 

Apsaugos priemonių straipsniai

A . Apsaugos priemonių straipsnis dėl pramonės gaminių

1. Jeigu Šalis ėmėsi priemonės į savo rinką neleisti laisvai patekti pramonės gaminiams, paženklintiems atitikties ženklu „CE“, kuriems taikomas šis priedas, ji nedelsdama apie tai praneša kitai Šaliai, nurodydama savo sprendimo priežastis ir paaiškindama, kaip buvo nustatyta, jog nesilaikoma reikalavimų.

2. Šalys apsvarsto šį klausimą bei joms pateiktus įrodymus ir viena kitai praneša savo tyrimų rezultatus.

3. Jei Šalys susitaria, jos imasi atitinkamų priemonių siekdamos užtikrinti, kad tokie gaminiai nebūtų pateikti į rinką.

4. Jei dėl tokių tyrimų rezultatų nesutariama, klausimas perduodamas Asociacijos tarybai, kuri gali nuspręsti, kad reikia pasitelkti ekspertus.

5. Jeigu Asociacijos taryba nustato, kad priemonė:

a) nepateisinama, Šalies, kuri ėmėsi tokios priemonės, nacionalinė institucija ją atšaukia;

b) pateisinama, Šalys imasi atitinkamų priemonių siekdamos užtikrinti, kad tokie gaminiai nebūtų pateikti į rinką.

B . Apsaugos priemonių straipsnis dėl darniųjų standartų

1. Jeigu Lietuvos Respublika mano, kad kuris nors darnusis standartas, minėtas šiame priede nurodytuose teisės aktuose, neatitinka esminių tokių teisės aktų reikalavimų, ji apie tai praneša Asociacijos tarybai ir nurodo tokios savo nuomonės priežastis.

2. Asociacijos taryba klausimą apsvarsto ir gali prašyti, kad Bendrija elgtųsi šiame priede nurodytų Bendrijos teisės aktų numatyta tvarka.

3. Apie klausimo sprendimo eigą Bendrija nuolat informuoja Asociacijos tarybą ir kitą Šalį.

4. Apie tyrimo rezultatus pranešama kitai Šaliai.

_______________


 

Priedas dėl Atitikties Įvertinimo Rezultatų Abipusio Pripažinimo:

Liftai

 

I SKYRIUS

Bendrijos ir nacionalinės teisės aktai

 

Bendrijos teisės aktai:

1995 m. birželio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/16/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su liftais, derinimo (OJ L 213, 1995 09 07, 1 p.).

Nacionalinės teisės aktai:

Socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 106 „Dėl techninio reglamento „Liftai“ patvirtinimo“ (Valstybės žinios, 2000 m. balandžio 5 d. Nr. 28-785, 30 p.), iš dalies pakeistas socialinės apsaugos ir darbo ministro 2001 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 17 (Valstybės žinios, 2001 m. vasario 17 d. Nr. 15-471, 84 p.), 2001 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 54 (Valstybės žinios, 2001 m. gegužės 2 d. Nr. 37-1268, 63 p.), 2001 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 83 (Valstybės žinios, 2001 m. liepos 7 d. Nr. 58-2103, 68 p.).

 

II SKYRIUS

SKELBIANČIOSIOS (NOTIFIKUOJANČIOS) INSTITUCIJOS

 

Europos Bendrija:

—Belgija:

Ministère de l'Emploi et du Travail / Ministerie voor Arbeid en Tewerkstelling.

—Danija:

Direktoratet for Arbejdstilsynet.

—Vokietija:

Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung.

—Graikija:

Υπουργείο Ανάπτυξης. Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας(Ministry of Development. General Secretariat of Industry).

—Ispanija:

Ministerio de Ciencia y Tecnologia.

—Prancūzija:

Ministère de l’equipment, des transports et du logement, Direction générale de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction.

—Airija:

Department of Enterprise and Employment.

—Italija:

Ministero delle Attività Produttive.

—Liuksemburgas:

Ministère du Travail (Inspection du Travail et des Mines).

—Nyderlandai:

Minister van Sociale Zanken en Werkgelegenheid.

—Austrija:

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit.

—Portugalija:

Under the authority of the Government of Portugal: Instituto Português da Qualidade.

—Suomija:

Kauppa-ja teollisuusministeriö/ Handels-och industriministeriet.

—Švedija:

Under the authority of the Government of Sweden:

Styrelsen főr ackreditering och teknisk kontrol (SWEDAC).

—Jungtinė Karalystė:

Department of Trade and Industry.

Lietuvos Respublika:

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

 

III SKYRIUS

PASKELBTOSIOS (NOTIFIKUOTOS) ĮSTAIGOS

 

Europos Bendrija

Įstaigos, kurias Bendrijos valstybės narės paskelbė (notifikavo) pagal I skyriuje nurodytus Bendrijos teisės aktus ir apie kurias pranešė Lietuvos Respublikai pagal šio Protokolo 10 straipsnį.

 

Lietuvos Respublika

Įstaigos, kurias Lietuvos Respublika įgaliojo/paskyrė pagal I skyriuje nurodytus Lietuvos nacionalinės teisės aktus ir apie kurias pranešė Bendrijai pagal šio Protokolo 10 straipsnį.

 

IV SKYRIUS

SPECIFINIAI SUSITARIMAI

 

Apsaugos priemonių straipsniai

A. Apsaugos priemonių straipsnis dėl pramonės gaminių

1. Jeigu Šalis ėmėsi priemonės į savo rinką neleisti laisvai patekti pramonės gaminiams, paženklintiems atitikties ženklu „CE“, kuriems taikomas šis priedas, ji nedelsdama apie tai praneša kitai Šaliai, nurodydama savo sprendimo priežastis ir paaiškindama, kaip buvo nustatyta, jog nesilaikoma reikalavimų.

2. Šalys apsvarsto šį klausimą bei joms pateiktus įrodymus ir viena kitai praneša savo tyrimų rezultatus.

3. Jei Šalys susitaria, jos imasi atitinkamų priemonių siekdamos užtikrinti, kad tokie gaminiai nebūtų pateikti į rinką.

4. Jei dėl tokių tyrimų rezultatų nesutariama, klausimas perduodamas Asociacijos tarybai, kuri gali nuspręsti, kad reikia pasitelkti ekspertus.

5. Jeigu Asociacijos taryba nustato, kad priemonė:

a) nepateisinama, Šalies, kuri ėmėsi tokios priemonės, nacionalinė institucija ją atšaukia;

b) pateisinama, Šalys imasi atitinkamų priemonių siekdamos užtikrinti, kad tokie gaminiai nebūtų pateikti į rinką.

 

B. Apsaugos priemonių straipsnis dėl darniųjų standartų

1. Jeigu Lietuvos Respublika mano, kad kuris nors darnusis standartas, minėtas šiame priede nurodytuose teisės aktuose, neatitinka esminių tokių teisės aktų reikalavimų, ji apie tai praneša Asociacijos tarybai ir nurodo tokios savo nuomonės priežastis.

2. Asociacijos taryba klausimą apsvarsto ir gali prašyti, kad Bendrija elgtųsi šiame priede nurodytų Bendrijos teisės aktų numatyta tvarka.

3. Apie klausimo sprendimo eigą Bendrija nuolat informuoja Asociacijos tarybą ir kitą Šalį.

4. Apie tyrimo rezultatus pranešama kitai Šaliai.

______________


 

Priedas dėl Atitikties Įvertinimo Rezultatų Abipusio Pripažinimo:

Asmeninės Apsauginės Priemonės

 

I SKYRIUS

Bendrijos ir nacionalinės teisės aktai

 

Bendrijos teisės aktai:

1989 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyva 89/686/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis, derinimo (OJ L 399, 1989 12 30, 18 p.) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1996 m. rugsėjo 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/58/EB (OJ L 236, 1996 09 18, 44 p.).

Nacionalinės teisės aktai:

Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. liepos 3 d. įsakymas Nr. 69 „Dėl techninio reglamento „Asmeninės apsaugos priemonės“ patvirtinimo (Valstybės žinios, 2000 m. rugpjūčio 2 d. Nr. 65-1967, 42 p.), iš dalies pakeistas socialinės apsaugos ir darbo ministro 2001 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 52 (Valstybės žinios, 2001 m. gegužės 2 d. Nr. 37-1266, 62 p.).

 

II SKYRIUS

SKELBIANČIOSIOS (NOTIFIKUOJANČIOS) INSTITUCIJOS

 

Europos Bendrija:

—Belgija:

Ministère de l'Emploi et du Travail / Ministerie voor Arbeid en Tewerkstelling.

—Danija:

Direktoratet for Arbejdstilsynet.

—Vokietija:

Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung.

—Graikija:

Υπουργείο Ανάπτυξης. Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (Ministry of Development. General Secretariat of Industry)

—Ispanija:

Ministerio de Ciencia y Tecnologia.

—Prancūzija:

Ministère de l’emploi et de la solidarité, Direction des relations du travail, Bureau CT 5. Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie. Direction générale de l’industrie, des technologies de l’information et des postes (DiGITIP) – SQUALPI.

—Airija:

Department of Enterprise and Employment.

—Italija:

Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artiginiato.

—Liuksemburgas:

Ministère du Travail (Inspection du Travail et des Mines).

—Nyderlandai:

Minister van Volksgezoondheid, Welzijn en Sport.

—Austrija:

Bundesministerium für Wirtschaftund Arbeit.

—Portugalija:

Under the authority of the Government of Portugal: Instituto Português da Qualidade.

—Suomija:

Sosiaali-ja terveysministeriö/ Social-och hälsovårdsministeriet.

—Švedija:

Under the authority of the Government of Sweden: Styrelsen főr ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC).

—Jungtinė Karalystė:

Department of Trade and Industry.

Lietuvos Respublika:

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

 

III SKYRIUS

PASKELBTOSIOS (NOTIFIKUOTOS) ĮSTAIGOS

 

Europos Bendrija

Įstaigos, kurias Bendrijos valstybės narės paskelbė (notifikavo) pagal I skyriuje nurodytus Bendrijos teisės aktus ir apie kurias pranešė Lietuvos Respublikai pagal šio Protokolo 10 straipsnį.

 

Lietuvos Respublika

Įstaigos, kurias Lietuvos Respublika įgaliojo/paskyrė pagal I skyriuje nurodytus Lietuvos nacionalinės teisės aktus ir apie kurias pranešė Bendrijai pagal šio Protokolo 10 straipsnį.

 

IV SKYRIUS

SPECIFINIAI SUSITARIMAI

 

Apsaugos priemonių straipsniai

 

A. Apsaugos priemonių straipsnis dėl pramonės gaminių

1. Jeigu Šalis ėmėsi priemonės į savo rinką neleisti laisvai patekti pramonės gaminiams, paženklintiems atitikties ženklu „CE“, kuriems taikomas šis priedas, ji nedelsdama apie tai praneša kitai Šaliai, nurodydama savo sprendimo priežastis ir paaiškindama, kaip buvo nustatyta, jog nesilaikoma reikalavimų.

2. Šalys apsvarsto šį klausimą bei joms pateiktus įrodymus ir viena kitai praneša savo tyrimų rezultatus.

3. Jei Šalys susitaria, jos imasi atitinkamų priemonių siekdamos užtikrinti, kad tokie gaminiai nebūtų pateikti į rinką.

4. Jei dėl tokių tyrimų rezultatų nesutariama, klausimas perduodamas Asociacijos tarybai, kuri gali nuspręsti, kad reikia pasitelkti ekspertus.

5. Jeigu Asociacijos taryba nustato, kad priemonė:

a) nepateisinama, Šalies, kuri ėmėsi tokios priemonės, nacionalinė institucija ją atšaukia;

b) pateisinama, Šalys imasi atitinkamų priemonių siekdamos užtikrinti, kad tokie gaminiai nebūtų pateikti į rinką.

 

B. Apsaugos priemonių straipsnis dėl darniųjų standartų

1. Jeigu Lietuvos Respublika mano, kad kuris nors darnusis standartas, minėtas šiame priede nurodytuose teisės aktuose, neatitinka esminių tokių teisės aktų reikalavimų, ji apie tai praneša Asociacijos tarybai ir nurodo tokios savo nuomonės priežastis.

2. Asociacijos taryba klausimą apsvarsto ir gali prašyti, kad Bendrija elgtųsi šiame priede nurodytų Bendrijos teisės aktų numatyta tvarka.

3. Apie klausimo sprendimo eigą Bendrija nuolat informuoja Asociacijos tarybą ir kitą Šalį.

4. Apie tyrimo rezultatus pranešama kitai Šaliai.

______________


Priedas dėl Atitikties Įvertinimo Rezultatų Abipusio Pripažinimo:

Elektros prietaisų sauga

 

I SKYRIUS

Bendrijos ir nacionalinės teisės aktai

 

Bendrijos teisės aktai:

1973 m. vasario 19 d. Tarybos direktyva 73/23/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su elektrotechniniais gaminiais, skirtais naudoti tam tikrose įtampos ribose, derinimo(OJ L 77, 1973 03 26, 29 p.) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1993 m. liepos 22 d. Direktyva 93/68/EEB (OJ L 220, 1993 08 30, 1 p.).

Nacionalinės teisės aktai:

Ūkio ministro ir Standartizacijos departamento direktoriaus 2001 m. birželio 20 d. įsakymas Nr. 200/57 „Dėl ūkio ministro ir Standartizacijos departamento direktoriaus 1999 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. 351/61 „Dėl elektrotechninių gaminių saugos techninio reglamento patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Valstybės žinios, 2001 m. birželio 26 d. Nr. 54-1932, 88 p.).

 

II SKYRIUS

SKELBIANČIOSIOS (NOTIFIKUOJANČIOS) INSTITUCIJOS

 

Europos Bendrija:

—Belgija:

Ministère des Affaires Economiques/ Ministerie van Economische Zaken.

—Danija:

Økonomi- og Erhvervsministeriet, Elektricitetsrådet.

—Vokietija:

Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung.

—Graikija:

Υπουργείο Ανάπτυξης. Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (Ministry of Development. General Secretariat of Industry).

—Ispanija:

Ministerio de Ciencia y Tecnologia.

—Prancūzija:

Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, Direction générale de l’industrie, des technologies de l’information et des postes (DiGITIP) – SQUALPI.

—Airija:

Department of Enterprise and Employment.

—Italija:

Ministero delle Attività Produttive.

—Liuksemburgas:

Ministère de l’Economie – Service de l’Energie de l’Etat. Ministère du Travail (Inspection du Travail et des Mines).

—Nyderlandai:

Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (vartojimo prekės). Minister van Sociale Zanken en Werkgelegenheid (kitos prekės).

—Austrija:

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit.

—Portugalija:

Under the authority of the Government of Portugal: Instituto Português da Qualidade.

—Suomija:

Kauppa-ja teollisuusministeriö/ Handels-och industriministeriet.

—Švedija:

Under the authority of the Government of Sweden:

Styrelsen főr ackreditering och teknisk kontrol (SWEDAC).

—Jungtinė Karalystė

Department of Trade and Industry.

Lietuvos Respublika:

Ūkio ministerija.

 

III SKYRIUS

PASKELBTOSIOS (NOTIFIKUOTOS) ĮSTAIGOS

 

Europos Bendrija

Įstaigos, kurias Bendrijos valstybės narės paskelbė (notifikavo) pagal I skyriuje nurodytus Bendrijos teisės aktus ir apie kurias pranešė Lietuvos Respublikai pagal šio Protokolo 10 straipsnį.

 

Lietuvos Respublika

Įstaigos, kurias Lietuvos Respublika įgaliojo/paskyrė pagal I skyriuje nurodytus Lietuvos nacionalinės teisės aktus ir apie kurias pranešė Bendrijai pagal šio Protokolo 10 straipsnį.

 

IV SKYRIUS

SPECIFINIAI SUSITARIMAI

 

Apsaugos priemonių straipsniai

 

A. Apsaugos priemonių straipsnis dėl pramonės gaminių

1. Jeigu Šalis ėmėsi priemonės į savo rinką neleisti laisvai patekti pramonės gaminiams, paženklintiems atitikties ženklu „CE“, kuriems taikomas šis priedas, ji nedelsdama apie tai praneša kitai Šaliai, nurodydama savo sprendimo priežastis ir paaiškindama, kaip buvo nustatyta, jog nesilaikoma reikalavimų.

2. Šalys apsvarsto šį klausimą bei joms pateiktus įrodymus ir viena kitai praneša savo tyrimų rezultatus.

3. Jei Šalys susitaria, jos imasi atitinkamų priemonių siekdamos užtikrinti, kad tokie gaminiai nebūtų pateikti į rinką.

4. Jei dėl tokių tyrimų rezultatų nesutariama, klausimas perduodamas Asociacijos tarybai, kuri gali nuspręsti, kad reikia pasitelkti ekspertus.

5. Jeigu Asociacijos taryba nustato, kad priemonė:

a) nepateisinama, Šalies, kuri ėmėsi tokios priemonės, nacionalinė institucija ją atšaukia;

b) pateisinama, Šalys imasi atitinkamų priemonių siekdamos užtikrinti, kad tokie gaminiai nebūtų pateikti į rinką.

 

B. Apsaugos priemonių straipsnis dėl darniųjų standartų

1. Jeigu Lietuvos Respublika mano, kad kuris nors darnusis standartas, minėtas šiame priede nurodytuose teisės aktuose, neatitinka esminių tokių teisės aktų reikalavimų, ji apie tai praneša Asociacijos tarybai ir nurodo tokios savo nuomonės priežastis.

2. Asociacijos taryba klausimą apsvarsto ir gali prašyti, kad Bendrija elgtųsi šiame priede nurodytų Bendrijos teisės aktų numatyta tvarka.

3. Apie klausimo sprendimo eigą Bendrija nuolat informuoja Asociacijos tarybą ir kitą Šalį.

4. Apie tyrimo rezultatus pranešama kitai Šaliai.

______________


 

Priedas dėl Atitikties Įvertinimo Rezultatų Abipusio Pripažinimo:

Elektromagnetinis Suderinamumas

 

I SKYRIUS

Bendrijos ir nacionalinės teisės aktai

 

Bendrijos teisės aktai:

1989 m. gegužės 3 d. Tarybos direktyva 89/336/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su elektromagnetiniu suderinamumu, derinimo (OJ L 139, 1989 05 23, 19 p.) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1993 m. liepos 22 d. Tarybos direktyva 93/68/EEB (OJ L 220, 1993 08 30, 1 p.).

Nacionalinės teisės aktai:

Susisiekimo ministro ir ūkio ministro 2001 m. gegužės 30 d. įsakymas Nr. 184/183 „Dėl elektromagnetinio suderinamumo techninio reglamento patvirtinimo“ (Valstybės žinios, 2001 m. birželio 1 d. Nr. 47-1637, 36 p.), iš dalies pakeistas susisiekimo ministro ir ūkio ministro 2001 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 201/193 (Valstybės žinios, 2001 m. birželio 20 d. Nr. 52-1850, 62 p.).

 

II SKYRIUS

SKELBIANČIOSIOS (NOTIFIKUOJANČIOS) INSTITUCIJOS

 

Europos Bendrija:

—Belgija:

Ministère des Affaires Economiques/ Ministerie van Economische Zaken.

—Danija:

Telestyrelsen.

—Vokietija:

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie.

—Graikija:

Υπουργείο Ανάπτυξης. Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (Ministry of Development. General Secretariat of Industry).

—Ispanija:

Ministerio de Ciencia y Tecnologia.

—Prancūzija:

Ministère de l’economie, des finances et de l’industrie, Direction générale de l’industrie, des technologies de l’information et des postes (DiGITIP) – SQUALPI.

—Airija:

Department of Enterprise and Employment.

—Italija:

Ministero delle Attività Produttive.

—Liuksemburgas:

Ministère de ll’Economie – Service de l’Energie de l’Etat.

—Nyderlandai:

Minister van Verkeer en Waterstaat.

—Austrija:

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit.

—Portugalija:

Under the authority of the Government of Portugal: Instituto Português da QualidadeMinistério do Equipamento Social. Instituto das Comunicações de Portugal.

—Suomija:

Kauppa-ja teollisuusministeriö/ Handels-och industriministeriet.Dėl telekomunikacijų ir radijo įrangos EMS aspektų: Liikenne-ja viestintäministeriö/Kommunikationsministeriet.

—Švedija:

Under the authority of the Government of Sweden:Styrelsen főr ackreditering och teknisk kontrol (SWEDAC).

—Jungtinė Karalystė

Department of Trade and Industry.

Lietuvos Respublika:

Susisiekimo ministerija.

 

III SKYRIUS

PASKELBTOSIOS (NOTIFIKUOTOS) ĮSTAIGOS

 

Europos Bendrija

Įstaigos, kurias Bendrijos valstybės narės paskelbė (notifikavo) pagal I skyriuje nurodytus Bendrijos teisės aktus ir apie kurias pranešė Lietuvos Respublikai pagal šio Protokolo 10 straipsnį.

 

Lietuvos Respublika

Įstaigos, kurias Lietuvos Respublika įgaliojo/paskyrė pagal I skyriuje nurodytus Lietuvos nacionalinės teisės aktus ir apie kurias pranešė Bendrijai pagal šio Protokolo 10 straipsnį.

 

IV SKYRIUS

SPECIFINIAI SUSITARIMAI

 

Apsaugos priemonių straipsniai

 

A. Apsaugos priemonių straipsnis dėl pramonės gaminių

1. Jeigu Šalis ėmėsi priemonės į savo rinką neleisti laisvai patekti pramonės gaminiams, paženklintiems atitikties ženklu „CE“, kuriems taikomas šis priedas, ji nedelsdama apie tai praneša kitai Šaliai, nurodydama savo sprendimo priežastis ir paaiškindama, kaip buvo nustatyta, jog nesilaikoma reikalavimų.

2. Šalys apsvarsto šį klausimą bei joms pateiktus įrodymus ir viena kitai praneša savo tyrimų rezultatus.

3. Jei Šalys susitaria, jos imasi atitinkamų priemonių siekdamos užtikrinti, kad tokie gaminiai nebūtų pateikti į rinką.

4. Jei dėl tokių tyrimų rezultatų nesutariama, klausimas perduodamas Asociacijos tarybai, kuri gali nuspręsti, kad reikia pasitelkti ekspertus.

5. Jeigu Asociacijos taryba nustato, kad priemonė:

a) nepateisinama, Šalies, kuri ėmėsi tokios priemonės, nacionalinė institucija ją atšaukia;

b) pateisinama, Šalys imasi atitinkamų priemonių siekdamos užtikrinti, kad tokie gaminiai nebūtų pateikti į rinką.

 

B. Apsaugos priemonių straipsnis dėl darniųjų standartų

1. Jeigu Lietuvos Respublika mano, kad kuris nors darnusis standartas, minėtas šiame priede nurodytuose teisės aktuose, neatitinka esminių tokių teisės aktų reikalavimų, ji apie tai praneša Asociacijos tarybai ir nurodo tokios savo nuomonės priežastis.

2. Asociacijos taryba klausimą apsvarsto ir gali prašyti, kad Bendrija elgtųsi šiame priede nurodytų Bendrijos teisės aktų numatyta tvarka.

3. Apie klausimo sprendimo eigą Bendrija nuolat informuoja Asociacijos tarybą ir kitą Šalį.

4. Apie tyrimo rezultatus pranešama kitai Šaliai.

______________


Priedas dėl Atitikties Įvertinimo Rezultatų Abipusio Pripažinimo:

Paprasti slėgio indai

 

I SKYRIUS

Bendrijos ir nacionalinės teisės aktai

 

Bendrijos teisės aktai:

1987 m. birželio 25 d. Tarybos direktyva 87/404/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su paprastais slėgio indais, derinimo (OJ L 220, 1987 08 08, 48 p.) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1993 m. liepos 22 d. Tarybos direktyva 93/68/EEB (OJ L 220, 1993 08 30, 1 p.).

Nacionalinės teisės aktai:

Ūkio ministro 2001 m. birželio 20 d. įsakymas Nr. 199 „Dėl paprastų slėgio indų techninio reglamento dalinio pakeitimo“ (Valstybės žinios, 2001 m. birželio 26 d. Nr. 54-1931, 77 p.)

 

II SKYRIUS

SKELBIANČIOSIOS (NOTIFIKUOJANČIOS) INSTITUCIJOS

 

Europos Bendrija:

—Belgija:

Ministère de l'Emploi et du Travail / Ministerie voor Arbeid en Tewerkstelling.

—Danija:

Direktoratet for Arbejdstilsynet.

—Vokietija:

Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung.

—Graikija:

Υπουργείο Ανάπτυξης. Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας(Ministry of Development. General Secretariat of Industry).

—Ispanija:

Ministerio de Ciencia y Tecnologia.

—Prancūzija:

Ministère de l’economie, des finances et de l’industrie, Direction de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie (DARPMI). Sous-direction de la sécurité industrielle.

—Airija:

Department of Enterprise and Employment.

—Italija:

Ministero delle Attività Produttive.

—Liuksemburgas:

Ministère du Travail et de l’Emploi.

—Nyderlandai:

Ministerie van Sociale Zaken en Werkelegenheid.

—Austrija:

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit.

—Portugalija:

Under the authority of the Government of Portugal:Instituto Português da Qualidade.

—Suomija:

Kauppa-ja teollisuusministeriö/ Handels-och industriministeriet.

—Švedija:

Under the authority of the Government of Sweden:Styrelsen főr ackreditering och teknisk kontrol (SWEDAC).

—Jungtinė Karalystė

Department of Trade and Industry.

Lietuvos Respublika:

Ūkio ministerija.

 

III SKYRIUS

PASKELBTOSIOS (NOTIFIKUOTOS) ĮSTAIGOS

 

Europos Bendrija

Įstaigos, kurias Bendrijos valstybės narės paskelbė (notifikavo) pagal I skyriuje nurodytus Bendrijos teisės aktus ir apie kurias pranešė Lietuvos Respublikai pagal šio Protokolo 10 straipsnį.

 

Lietuvos Respublika

Įstaigos, kurias Lietuvos Respublika įgaliojo/paskyrė pagal I skyriuje nurodytus Lietuvos nacionalinės teisės aktus ir apie kurias pranešė Bendrijai pagal šio Protokolo 10 straipsnį.

 

IV SKYRIUS

SPECIFINIAI SUSITARIMAI

 

Apsaugos priemonių straipsniai

A. Apsaugos priemonių straipsnis dėl pramonės gaminių

1. Jeigu Šalis ėmėsi priemonės į savo rinką neleisti laisvai patekti pramonės gaminiams, paženklintiems atitikties ženklu „CE“, kuriems taikomas šis priedas, ji nedelsdama apie tai praneša kitai Šaliai, nurodydama savo sprendimo priežastis ir paaiškindama, kaip buvo nustatyta, jog nesilaikoma reikalavimų.

2. Šalys apsvarsto šį klausimą bei joms pateiktus įrodymus ir viena kitai praneša savo tyrimų rezultatus.

3. Jei Šalys susitaria, jos imasi atitinkamų priemonių siekdamos užtikrinti, kad tokie gaminiai nebūtų pateikti į rinką.

4. Jei dėl tokių tyrimų rezultatų nesutariama, klausimas perduodamas Asociacijos tarybai, kuri gali nuspręsti, kad reikia pasitelkti ekspertus.

5. Kai Asociacijos taryba nustato, kad priemonė:

a) nepateisinama, Šalies, kuri ėmėsi tokios priemonės, nacionalinė institucija ją  atšaukia;

b) pateisinama, Šalys imasi atitinkamų priemonių užtikrinti, kad tokie gaminiai  nebūtų pateikti į rinką.

 

B. Apsaugos priemonių straipsnis dėl darniųjų standartų

1. Jeigu Lietuvos Respublika mano, kad kuris nors darnusis standartas, minėtas šiame priede nurodytuose teisės aktuose, neatitinka esminių tokių teisės aktų reikalavimų, ji apie tai praneša Asociacijos tarybai ir nurodo tokios savo nuomonės priežastis.

2. Asociacijos taryba klausimą apsvarsto ir gali prašyti, kad Bendrija elgtųsi šiame priede nurodytų Bendrijos teisės aktų numatyta tvarka.

3. Apie klausimo sprendimo eigą Bendrija nuolat informuoja Asociacijos tarybą ir kitą Šalį.

4. Apie tyrimo rezultatus pranešama kitai Šaliai.

______________


BENDRIJOS DEKLARACIJA DĖL LIETUVOS ATSTOVŲ LANKYMOSI KOMITETO SUSITIKIMUOSE

 

Norėdama užtikrinti geresnį Bendrijos teisyno taikymo praktinių aspektų supratimą, Bendrija skelbia, kad Lietuvos Respublika pagal žemiau išvardytas sąlygas kviečiama į susitikimus komitetų, kurie sukurti ar kurių buvimą numato Bendrijos teisės aktai dėl mašinų, liftų, asmeninių apsauginių priemonių, elektromagnetinio suderinamumo, elektros prietaisų saugos ir paprastųjų slėgio indų.

Toks dalyvavimas ribosis tik tais susitikimais ar susitikimų dalimis, kurių metų bus aptariamas Bendrijos teisyno taikymas; kvietimas nenumato dalyvavimo susitikimuose, kuriuose rengiamos ar priimamos nuomonės dėl įgyvendinimo ar valdymo galių, kurias Taryba perduoda Komisijai.

Šis kvietimas atskirais atvejais gali būti išplėstas ir taikomas Komisijos šaukiamoms ekspertų grupėms.

______________