LIETUVOS RESPUBLIKOS

MIŠKŲ ĮSTATYMO 23 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2002 m. kovo 7 d. Nr. IX-771

Vilnius

 

(Žin., 1994, Nr. 96-1872; 2001, Nr. 35-1161)

 

1 straipsnis. 23 straipsnio pakeitimas

1. 23 straipsnio 2 dalį pripažinti netekusia galios.

2. 23 straipsnio buvusią 3 dalį laikyti 2 dalimi.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________