LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS 2002 M. BIRŽELIO 13 D. ĮSAKYMO NR. 165 „DĖL SUMOKĖTŲ AKCIZŲ UŽ AKCIZAIS APMOKESTINAMAS PREKES, PANAUDOTAS LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCIZŲ ĮSTATYMO 13 STRAIPSNIO 1 DALIES 1 IR 5 PUNKTUOSE NURODYTAIS BŪDAIS, GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2004 m. balandžio 22 d. Nr. 1K-137

Vilnius

 

1. Pakeičiu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. birželio 13 d. įsakymą Nr. 165 „Dėl Sumokėtų akcizų už akcizais apmokestinamas prekes, panaudotas Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 1 ir 5 punktuose nurodytais būdais, grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 61-2486) ir išdėstau jį nauja redakcija:

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL AKCIZŲ, SUMOKĖTŲ UŽ AKCIZAIS APMOKESTINAMAS PREKES, NURODYTAS LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCIZŲ ĮSTATYMO 17 STRAIPSNIO 1 DALIES 1 IR 5 PUNKTUOSE, 5 IR 6 DALYSE, GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 234 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo pakeitimo įstatymo nuostatas“ (Žin., 2004, Nr. 34-1108) 1.2 punktu,

Tvirtinu Akcizų, sumokėtų už akcizais apmokestinamas prekes, nurodytas Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 1 ir 5 punktuose, 5 ir 6 dalyse, grąžinimo taisykles (pridedama).“

2. Šis įsakymas įsigalioja nuo 2004 m. gegužės 1 dienos.

 

 

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                             DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2002 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 165

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2004 m. balandžio 22 d. įsakymo

Nr. 1K-137 redakcija)

 

AKCIZŲ, SUMOKĖTŲ UŽ AKCIZAIS APMOKESTINAMAS PREKES, NURODYTAS LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCIZŲ ĮSTATYMO 17 STRAIPSNIO 1 DALIES 1 IR 5 PUNKTUOSE, 5 IR 6 DALYSE, GRĄŽINIMO TAISYKLĖS

 

1. Akcizų, sumokėtų už akcizais apmokestinamas prekes, nurodytas Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 1 ir 5 punktuose, 5 ir 6 dalyse, grąžinimo taisyklės (toliau vadinama – Taisyklės) nustato, kokiais atvejais ir kokia tvarka grąžinami sumokėti akcizai už akcizais apmokestinamas prekes.

2. Pagal šias Taisykles akcizai grąžinami, jeigu akcizais apmokestinamos prekės buvo įsigytos su akcizais, o vėliau panaudotos Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (Žin., 2001, Nr. 98-3482; 2004, Nr. 26-802) 17 straipsnio 1 dalies 1 ir 5 punktuose nurodytais tikslais, taip pat jeigu akcizais apmokestinamos prekės, už kurias akcizai sumokėti Lietuvos Respublikoje, išgabentos Akcizų įstatymo 17 straipsnio 5 ir 6 dalyse nurodytais tikslais.

3. Asmuo, norėdamas susigrąžinti sumokėtus akcizus už šių Taisyklių 2 punkte nurodytas akcizais apmokestinamas prekes, vietos mokesčio administratoriui, kurio teritorijoje asmuo registruotas mokesčio mokėtoju (toliau vadinama – vietos mokesčio administratorius), ne dažniau kaip kartą per kalendorinį ketvirtį turi pateikti centrinio mokesčio administratoriaus nustatytos formos prašymą grąžinti sumokėtus akcizus už prekes, panaudotas arba išgabentas šių Taisyklių 2 punkte nurodytais tikslais.

4. Šių Taisyklių 3 punkte nurodytame prašyme turi būti nurodyta:

4.1. asmens pavadinimas (jeigu tai fizinis asmuo – asmens vardas ir pavardė), adresas, kodas (jeigu tai fizinis asmuo – asmens kodas), jeigu asmuo PVM mokėtojas – PVM mokėtojo kodas;

4.2. bankas, kuriame asmuo turi sąskaitą, ir sąskaitos, į kurią prašoma pervesti grąžintinas sumas, numeris;

4.3. prašoma grąžinti akcizų suma;

4.4. akcizais apmokestinamų prekių, panaudotų arba išgabentų šių Taisyklių 2 punkte nurodytais tikslais, kiekis ir už jį sumokėta akcizų suma.

5. Kartu su šių Taisyklių 3 punkte nurodytu prašymu grąžinti sumokėtus akcizus už akcizais apmokestinamas prekes vietos mokesčio administratoriui turi būti pateikti šie dokumentai:

5.1. prekių pirkimo (importo) dokumentai, kuriuose išskirti akcizai (prekių pirkimo dokumentuose akcizai nurodomi pirkėjo prašymu), arba kiti dokumentai, įrodantys akcizų sumokėjimą Lietuvos Respublikoje;

5.2. jeigu akcizais apmokestinamos prekės eksportuotos, teisės aktų nustatytus eksporto faktą įrodančius dokumentus;

5.3. įrodymus, kad akcizais apmokestinamos prekės patiektos šių Taisyklių 2 punkte nurodytais tikslais;

5.4. tais atvejais, kai akcizais apmokestinamos prekės, už kurias akcizai sumokėti Lietuvos Respublikoje, išgabentos Akcizų įstatymo 17 straipsnio 5 arba 6 dalyje nurodytais tikslais, – atitinkamai Akcizų įstatymo 17 straipsnio 5 arba 6 dalyje nurodyti dokumentai.

6. Vietos mokesčio administratorius per 30 dienų nuo šių Taisyklių 3 ir 5 punktuose nurodytų dokumentų pateikimo, o kai atliekamas asmens patikrinimas, – ne vėliau kaip per 10 dienų po to, kai asmuo gavo vietos mokesčio administratoriaus sprendimą dėl patikrinimo akto tvirtinimo, priima sprendimą dėl sumokėtų akcizų už akcizais apmokestinamas prekes grąžinimo (negrąžinimo).

7. Vietos mokesčio administratorius, priėmęs sprendimą negrąžinti prašomos akcizų sumos, per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie tai informuoja asmenį, prašantį grąžinti sumokėtus akcizus, ir nurodo tokio sprendimo priėmimo motyvus bei sprendimo apskundimo tvarką.

8. Vietos mokesčio administratoriui priėmus sprendimą grąžinti sumokėtus akcizus, grąžintina suma per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo pervedama į šių Taisyklių 4.2 punkte nurodytą sąskaitą arba įskaitoma mokesčių nepriemokoms dengti ar einamiesiems mokesčiams sumokėti teisės aktų nustatyta tvarka.

9. Vietos mokesčio administratoriaus sprendimas negrąžinti sumokėtų akcizų už akcizais apmokestinamas prekes gali būti apskųstas teisės aktų nustatyta tvarka.

______________