LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1997 M. SAUSIO 30 D. NUTARIMO NR.75 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠOJO PIRKIMO ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO“ DALINIO PAKEITIMO

 

1999 m. sausio 15 d. Nr. 51

Vilnius

 

Siekdama apsaugoti vidaus rinką nuo galimos Rusijos finansinės ir ekonominės krizės įtakos, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000) 1 straipsnio 4 dalimi ir 28 straipsnio 6 dalimi, taip pat įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 8 d. nutarimo Nr. 334 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio plėtojimo prioritetinių krypčių ir ekonominių programų“ (Žin., 1992, Nr. 18-549) 1 punktą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Iš dalies pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. sausio 30 d. nutarimą Nr. 75 „Dėl Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 1997, Nr. 11-218):

1.1. išdėstyti 1.2 punktą taip:

1.2. vykdant viešąjį pirkimą taikomos šios Lietuvos Respublikoje įregistruotų įmonių – prekių gamintojų, darbų atlikėjų ir paslaugų teikėjų Lietuvos Respublikoje – gaminamų prekių, teikiamų paslaugų bei atliekamų darbų (pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintus prekių, darbų bei paslaugų rūšių sąrašus) kainų preferencijos – kainų lengvatos vertinant pasiūlymus (toliau vadinama – kainų preferencijos): prekių ir paslaugų – 10 procentų, darbų – 15 procentų“;

1.2. papildyti nurodytąjį nutarimą šiais 2 ir 3 punktais (ankstesnįjį 2 punktą laikant 4 punktu):

2. Patvirtinti pridedamus:

2.1. Lietuvos Respublikoje įregistruotų įmonių – prekių gamintojų Lietuvos Respublikoje – gaminamų prekių rūšių, kurioms vykdant viešąjį pirkimą taikomos kainų preferencijos, sąrašą;

2.2. Lietuvos Respublikoje įregistruotų įmonių – paslaugų teikėjų Lietuvos Respublikoje – teikiamų paslaugų rūšių, kurioms vykdant viešąjį pirkimą taikomos kainų preferencijos, sąrašą;

2.3. Lietuvos Respublikoje įregistruotų įmonių – darbų atlikėjų Lietuvos Respublikoje – atliekamų darbų rūšių, kurioms vykdant viešąjį pirkimą taikomos kainų preferencijos, sąrašą.

3. Nustatyti, kad vertinant tiekėjų (rangovų) pasiūlymus Lietuvos Respublikoje įregistruotų įmonių pasiūlymuose nurodytos Lietuvos Respublikoje gaminamų prekių, teikiamų paslaugų ar atliekamų darbų kainos sumažinamos 1.2 punkte nustatytais kainų preferencijų dydžiais. Šios kainų preferencijos taikomos tais atvejais, kai viešojo pirkimo procedūrose dalyvauja ir užsienio valstybių tiekėjai (rangovai)“.

2. Nustatyti, kad Lietuvos Respublikos diplomatinėms atstovybėms šio nutarimo nuostatos nėra privalomos.

3. Šis nutarimas kaip laikina ekonominė priemonė taikomas, iki baigsis Europos sutartyje, steigiančioje asociaciją tarp Europos bendrijų bei jų šalių narių, iš vienos pusės, ir Lietuvos Respublikos, iš kitos pusės, nurodytas pereinamasis laikotarpis (1999 m. gruodžio 31 d.).

 

 

TEISINGUMO MINISTRAS,

PAVADUOJANTIS MINISTRĄ PIRMININKĄ                              VYTAUTAS PAKALNIŠKIS

 

 

ŪKIO MINISTRAS                                                                                            VINCAS BABILIUS

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1997 m. sausio 30 d. nutarimu Nr. 75

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1999 m. sausio 15 d. nutarimo Nr. 51

redakcija)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOJE ĮREGISTRUOTŲ ĮMONIŲ – PREKIŲ GAMINTOJŲ LIETUVOS RESPUBLIKOJE – GAMINAMŲ PREKIŲ RŪŠYS, KURIOMS VYKDANT VIEŠĄJĮ PIRKIMĄ TAIKOMOS KAINŲ PREFERENCIJOS

 

Kodai pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą*

Prekės pavadinimas

Klasifikavimas pagal Produktų ir paslaugų klasifikatorių pagal veiklos rūšį**

02.01–04.08

06.01–11.09

gyvūnų ir augaliniai produktai

01.11.1; 01.11.2; 01.12; 01.13; 01.21.20; 05.00.1; 05.00.2; 15.11.1; 15.12.1; 15.13.11; 15.20.11–15.20.15; 15.31; 15.33.11–15.33.13; 15.33.21–15.33.25; 15.51.11; 15.51.20–15.51.40; 15.51.51; 15.51.52; 15.61.10–15.61.40; 15.62.22; 15.86

15.01–22.02

paruošti maisto produktai

15.13.12; 15.20.14;15.32; 15.33.14; 15.33.15; 15.33.22; 15.41.1; 15.42.1; 15.42.2; 15.43; 15.52; 15.81–15.86; 15.87.12; 15.88; 15.89.11–15.89.14; 15.98

27.03; 27.10

mineraliniai produktai

10.30; 23.20

28.04–38.24

chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produktai

24.11–24.66

43.03–43.04

kailių dirbiniai

18.30

44.06; 44.18

mediena ir medienos dirbiniai

20.10.10; 20.10.32; 20.30.1

48.17–48.18; 48.20

popierius ir kartonas, dirbiniai iš jų

21.22.1; 22.22.20

57.02; 57.03; 57.05

kilimai ir kitokia tekstilinė grindų danga

17.51.1

61.01–61.16

megzti arba nerti drabužiai ir jų priedai

17.71; 17.72; 18.22.1; 18.23.1; 18.23.30; 18.24.1

62.01–62.17

drabužiai ir jų priedai

18.21; 18.22.2; 18.22.3; 18.23.2; 18.24.2

63.01–63.03; 63.06

gatavi tekstilės dirbiniai

17.40

64.01–64.05

odinė ir guminė avalynė

19.30.1–19.30.3

65.03; 65.05; 65.06

galvos apdangalai

18.24.4; 25.24.25

69.02–69.14

keramikos dirbiniai

26.21–26.40

70.04–70.20

stiklas ir stiklo dirbiniai

26.11–26.15

76.15; 82.15

stalo,virtuvės arba kiti namų apyvokos reikmenys

28.61.14; 28.75.12

83.01; 83.03; 83.05

įvairus dirbiniai iš netauriųjų metalų

28.63; 28.75.2

73.22.1; 84.02–84.85

katilai (boileriai), mašinos ir mechaniniai įrenginiai

28.22–28.30; 29.11–29.24; 29.32–29.56; 29.71.1; 29.72.14; 30.01; 30.02; 33.10.14; 34.10.1; 34.30.10; 35.30.1

85.01–85.48 (išskyrus 85.23, 85.24; 85.46; 85.47)

elektros mašinos ir įrenginiai

29.71.2; 29.71.30; 31.10–31.40; 31.50.1; 31.50.21; 31.50.4; 31.61; 31.62; 32.10; 32.20; 32.30; 33.20.20

86.08–86.09

geležinkelių įrenginiai ir reikmenys

34.20.21; 35.20.40

87.02; 87.03; 87.07–87.09; 87.11–87.16

autotransporto priemonės, dviračiai, mopedai, invalidų vežimėliai, jų dalys ir reikmenys

29.32.50; 34.10.2; 34.10.30; 34.20.10; 34.20.22; 34.20.23; 34.20.30; 34.30.20; 34.30.30; 35.41–35.50; 36.63.72

90.01–90.28

optikos, matavimo, kontrolės prietaisai ir aparatai

30.01.21; 30.01.25; 33.10.1; 33.20.1; 33.20.3–33.20.8; 33.40.1–33.40.3; 36.63.74

94.01–94.06

baldai, patalynės reikmenys, šviestuvai ir kita apšvietimo įranga, surenkamieji statiniai

17.40.24; 20.30.20; 25.23.20; 25.24.24; 26.15.24; 26.61.20; 28.11.10; 31.50.22–31.50.25; 33.10.20; 36.11–36.15

95.01–95.07

žaislai, žaidimai ir sporto reikmenys

36.40; 36.50; 36.63.10; 36.63.71

 

*Kainų preferencijos taikomos visoms Lietuvos Respublikoje gaminamoms prekėms, kurių kodai pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą įeina į 1 skiltyje nurodytus prekių rūšių (grupių) kodus.

 

**Nurodyta vadovaujantis Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės rengiamu Produktų ir paslaugų klasifikatoriumi.

______________

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1997 m. sausio 30 d. nutarimu Nr. 75

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1999 m. sausio 15 d. nutarimo Nr. 51 redakcija)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOJE ĮREGISTRUOTŲ ĮMONIŲ – PASLAUGŲ TEIKĖJŲ LIETUVOS RESPUBLIKOJE – TEIKIAMŲ PASLAUGŲ RŪŠYS, KURIOMS VYKDANT VIEŠĄJĮ PIRKIMĄ TAIKOMOS KAINŲ PREFERENCIJOS

 

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus skyrius*

Paslaugų pavadinimas

Produktų ir paslaugų klasifikatoriaus pagal veiklos rūšį skyrius**

22

leidybos, spausdinimo paslaugos

22

29, 35

mašinų, įrenginių ir kitų transporto priemonių techninės priežiūros, įrengimo ir remonto paslaugos

29, 35

64

pašto ir ryšių paslaugos

64

66

draudimo paslaugos

66

65, 67

finansinio tarpininkavimo veiklos paslaugos

65, 67

72

paslaugos, susijusios su kompiuteriais

72

73

mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos

73

74

kitos verslo paslaugos (teisinės, apskaitos, buhalterinės ir audito paslaugos; mokesčių konsultacijų paslaugos; rinkos tyrimo ir viešosios nuomonės apklausos paslaugos; verslo ir valdymo konsultavimo paslaugos; architektūros, inžinerijos ir susijusių techninių konsultacijų paslaugos; techninio tikrinimo ir analizės paslaugos; reklamos paslaugos; naujo personalo atrankos paslaugos; tyrimo ir apsaugos paslaugos)

74

 

*Kainų preferencijos taikomos Lietuvos Respublikos paslaugų teikėjų teikiamoms paslaugoms, kurios pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių įeina į 1 skiltyje nurodytus skyrius.

 

**Nurodyta vadovaujantis Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės rengiamu Produktų ir paslaugų klasifikatoriumi.

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1997 m. sausio 30 d. nutarimu Nr. 75

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1999 m. sausio 15 d. nutarimo Nr. 51 redakcija)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOJE ĮREGISTRUOTŲ ĮMONIŲ – DARBŲ ATLIKĖJŲ LIETUVOS RESPUBLIKOJE – ATLIEKAMŲ DARBŲ RŪŠYS, KURIOMS VYKDANT VIEŠĄJĮ PIRKIMĄ TAIKOMOS KAINŲ PREFERENCIJOS

 

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus skyrius

Darbų pavadinimas

45

darbai, susiję su pastatų ir kitų statinių nauja statyba, rekonstravimu, remontu, restauravimu, konservavimu arba atstatymu

______________