LIETUVOS RESPUBLIKOS

NOTARIATO ĮSTATYMO 26 STRAIPSNIO PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

1999 m. kovo 23 d. Nr. VIII-1097

Vilnius

 

(Žin., 1992, Nr. 28-810; 1994, Nr. 78-1463; 1998, Nr. 49-1329)

 

1 straipsnis. 26 straipsnio 1 dalies papildymas ir pakeitimas

1. Papildyti 26 straipsnio 1 dalį nauju 15 punktu:

15) daro vykdomuosius įrašus pagal notaro užprotestuotus arba neprotestuotinus vekselius ir čekius;“.

2. Buvusį 26 straipsnio 15 punktą laikyti 16 punktu.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________