Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS ERDVINĖS INFORMACIJOS INFRASTRUKTŪROS ERDVINIŲ DUOMENŲ TEMŲ PATVIRTINIMO

 

2010 m. spalio 13 d. Nr. 1460

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymo (Žin., 2001, Nr. 62-2226; 2010, Nr. 54-2649) 10 straipsnio 12 dalimi, 19 straipsnio 2 dalimi, 20 straipsnio 1 dalimi, 21 straipsnio 2 dalimi ir 28 straipsniu, taip pat siekdama užtikrinti 2007 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/2/EB, sukuriančios Europos Bendrijos erdvinės informacijos infrastruktūrą (INSPIRE) (OL 2007 L 108, p. 1), nuostatų įgyvendinimą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros erdvinių duomenų temų sąrašą (pridedama).

2. Įgalioti Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos parengti ir patvirtinti:

2.1. Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros metaduomenų reikalavimų ir Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros metaduomenų teikimo tvarkos aprašą – iki 2011 m. gegužės 1 dienos;

2.2. Geodezinės, kartografinės medžiagos ir valstybinių georeferencinių erdvinių duomenų rinkinių teikimo tvarkos aprašą  – iki 2010 m. gruodžio 30 dienos;

2.3. Lietuvos erdvinės informacijos portalo nuostatus – iki 2010 m. gruodžio 30 dienos.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS                                                           KAZYS STARKEVIČIUS

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2010 m. spalio 13 d. nutarimu Nr. 1460

 

LIETUVOS ERDVINĖS INFORMACIJOS INFRASTRUKTŪROS ERDVINIŲ DUOMENŲ TEMŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Temos pavadinimas

Temos aprašymas

Kadastro, registro ar kito erdvinių duomenų rinkinio pavadinimas

Erdvinių duomenų rinkinį tvarkanti institucija

 

I SKYRIUs

 

 

 

1.

Koordinačių atskaitos sistemos

Vienareikšmio erdvinės informacijos nurodymo erdvėje naudojant koordinačių (x, y, z) derinį ir (ar) platumą, ilgumą bei aukštį sistemos, pagrįstos geodezinės horizontaliosios ir vertikaliosios atskaitos duomenimis

 

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

2.

Geografiniai pavadinimai

Lietuvos Respublikos valstybės, administracinių vienetų, seniūnijų, gyvenamųjų vietovių; pelkių, miškų ar kitų viešąją ar istorinę reikšmę turinčių geografinių ar topografinių elementų pavadinimai

2.1. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 georeferencinio pagrindo duomenų bazė GDB10LT

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

2.2. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:50 000 georeferencinių duomenų bazė GDB50LT

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

2.3. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:250 000 georeferencinių duomenų bazė GDB250LT

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

2.4. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:250 000 EuroRegionalMap duomenų bazė

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

2.5. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:1 000 000 EuroGlobalMap duomenų bazė

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

2.6. Lietuvos Respublikos adresų registras

valstybės įmonė Registrų centras

3.

Administraciniai vienetai

Lietuvos Respublikos valstybės siena, administracinėmis ribomis atskirti administraciniai vienetai

3.1. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 georeferencinio pagrindo duomenų bazė GDB10LT

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

3.2. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:50 000 georeferencinių duomenų bazė GDB50LT

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

3.3. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:250 000 georeferencinių duomenų bazė GDB250LT

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

3.4. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:100 000 EuroBoundaryMap duomenų bazė

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

3.5. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:250 000 EuroRegionalMap duomenų bazė

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

3.6. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:1 000 000 EuroGlobalMap duomenų bazė

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

3.7. Lietuvos Respublikos adresų registras

valstybės įmonė Registrų centras

3 8. Savivaldybių teritorijų topografinių planų ir erdvinių duomenų rinkiniai

savivaldybių administracijos

4.

Adresai

Adreso objektų vieta pagal adreso duomenis: gyvenamąją vietovę, gatvės pavadinimą (jeigu suteiktas), namo numerį ir patalpos (buto) numerį (jeigu suteiktas), pašto kodą

4.1. Lietuvos Respublikos adresų registras

valstybės įmonė Registrų centras

5.

Kadastro sklypai

Kadastre apibrėžti žemės plotai: kadastro vietovės, kadastro blokai, žemės sklypai

5.1. Nekilnojamojo turto kadastras

valstybės įmonė Registrų centras

6.

Transporto tinklai

Keliai, geležinkeliai, oro ir vandens transporto tinklai bei su jais susijusi infrastruktūra ir sąsajos tarp skirtingų transporto tinklų

6.1. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 georeferencinio pagrindo duomenų bazė GDB10LT

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

6.2. Lietuvos Respublikos gyvenamųjų vietovių M 1:5 000 georeferencinių duomenų bazė GDB5LT

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

6.3. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:50 000 georeferencinių duomenų bazė GDB50LT

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

6.4. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:250 000 georeferencinių duomenų bazė GDB250LT

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

6.5. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:250 000 EuroRegionalMap duomenų bazė

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

6.6. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:1 000 000 EuroGlobalMap duomenų bazė

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

6.7. Valstybinės reikšmės kelių informacinės sistemos duomenys

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos

6.8. Savivaldybių teritorijų topografinių planų ir erdvinių duomenų rinkiniai

savivaldybių administracijos

7.

Hidrografija

Hidrografijos elementai, įskaitant Baltijos jūros zoną ir visus kitus vandens telkinius bei su jais susijusius elementus, įskaitant upių baseinus ir pabaseinius

7.1. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 georeferencinio pagrindo duomenų bazė GDB10LT

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

7.2. Lietuvos Respublikos gyvenamųjų vietovių M 1:5 000 georeferencinių duomenų bazė GDB5LT

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

7.3. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:50 000 georeferencinių duomenų bazė GDB50LT

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

7.4. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:250 000 georeferencinių duomenų bazė GDB250LT

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

7.5. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:250 000 EuroRegionalMap duomenų bazė

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

7.6. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:1 000 000 EuroGlobalMap duomenų bazė

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

7.7. Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastras

Aplinkos apsaugos agentūra

7.8. Hidrologijos metraštis

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos

7.9. Daugiamečiai hidrologiniai rodikliai

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos

7.10. Savivaldybių teritorijų topografinių planų ir erdvinių duomenų rinkiniai

savivaldybių administracijos

8.

Saugomos teritorijos

Sausumos ir (ar) vandens plotai su nustatytomis aiškiomis ribomis, turintys pripažintą mokslinę, ekologinę, kultūrinę ir kitokią vertę, kuriems tarptautinių, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytas specialus apsaugos ir naudojimo režimas (tvarka), siekiant konkrečių apsaugos tikslų

8.1. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 georeferencinio pagrindo duomenų bazė GDB10LT

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

8.2. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:50 000 georeferencinių duomenų bazė GDB50LT

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

8.3. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:250 000 georeferencinių duomenų bazė GDB250LT

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

8.4. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:250 000 EuroRegionalMap duomenų bazė

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

8.5. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 specialiųjų žemės naudojimo sąlygų duomenų bazė SŽNS_DB10LT

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

8.6. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastras („Saugomos teritorijos“ ir „Natura 2000“)

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

8.7. Kultūros vertybių registras

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos

 

II SKYRIUs

 

 

 

9.

Aukštis

Paviršiaus ir žemės paviršiaus skaitmeniniai aukščio modeliai. Tai apima žemės paviršiaus aukštį, batimetriją ir pakrantės liniją

9.1. Lietuvos Respublikos teritorijos erdvinis reljefo modelis SRM_LT

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

9.2. Skaitmeniniai erdviniai žemės paviršiaus lazerinio skenavimo taškų duomenys SEŽP

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

9.3. Lietuvos Respublikos teritorijos skaitmeniniai erdviniai žemės paviršiaus lazerinio skenavimo taškų duomenys SEŽP_0,5LT

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

9.4. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:50 000 georeferencinių duomenų bazė GDB50LT

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

9.5. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:1 000 000 EuroGlobalMap duomenų bazė

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

9.6. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:250 000 georeferencinių duomenų bazė GDB250LT

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

9.7. Geodezinio ir kartografinio pagrindo informacinės sistemos GKPIS duomenys

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

9.8. Pakrantės linijos matavimų duomenys

Lietuvos saugios laivybos administracija

9.9. Gylių informacijos pakrantėje duomenys

Lietuvos saugios laivybos administracija

10.

Žemės danga

Fizinė ir biologinė žemės paviršiaus danga, įskaitant dirbtinius paviršius, žemės ūkio plotus, miškus, (pusiau) natūralius plotus, šlapžemes, vandens telkinius

10.1. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 georeferencinio pagrindo duomenų bazė GDB10LT

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

10.2. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:50 000 georeferencinių duomenų bazė GDB50LT

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

10.3. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:250 000 georeferencinių duomenų bazė GDB250LT

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

10.4. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 kontrolinių žemės sklypų duomenų bazė KŽS_DB10LT

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

10.5. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:50 000 regioninio žemės fondo inventorizavimo duomenų bazė ŽInv_DB50LT

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

10.6. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:250 000 EuroRegionalMap duomenų bazė

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

10.7. Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastras

Valstybinė miškų tarnyba

10.8. CORINE žemės dangos duomenys

Aplinkos apsaugos agentūra

10.9. Lietuvos pelkių ir durpynų žemėlapis M 1:200 000

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos

11.

Ortofotografinis vaizdavimas

Georeferencinis žemės paviršiaus atvaizdas, gaunamas iš dirbtiniame žemės palydove arba orlaivyje esančių jutiklių

11.1. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis ORT10LT

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

11.2. Lietuvos Respublikos gyvenamųjų vietovių M 1:5 000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis ORT5LT

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

11.3. Lietuvos Respublikos apskričių centrų M 1:2 000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis ORT2LT

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

12.

Geologija

Geologija apibūdinama pagal sudėtį ir struktūrą. Tai apima pamatinę uolieną, vandeninguosius sluoksnius ir geomorfologiją

12.1. Valstybinės geologijos informacinės sistemos (GEOLIS) duomenys (Lietuvos kvartero geologinis žemėlapis M 1:200 000; Lietuvos prekvartero geologinis žemėlapis M 1:200 000; Lietuvos prekvartero stratonų struktūriniai žemėlapiai M1:200 000; Lietuvos geomorfologinis žemėlapis M 1:200 000; Tarpmoreninių vandeningųjų kompleksų storio ir absoliutinio aukščio žemėlapiai M 1:200 000)

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos

12.2. Valstybinės požeminio vandens informacinės sistemos duomenys (požeminio vandens baseinai; prekvartero pagrindinių eksploatuojamų vandeningųjų sluoksnių hidrogeologinis žemėlapis M 1:200 000)

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos

 

III SKYRIUS

 

 

 

13.

Statistiniai vienetai

Vienetai, skirti statistinei informacijai platinti ar panaudoti

13.1. Statistikos informacinės sistemos duomenys

Statistikos departamentas

14.

Pastatai

Geografinė pastatų buvimo vieta

14.1. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 georeferencinio pagrindo duomenų bazė GDB10LT

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

14.2. Lietuvos Respublikos gyvenamųjų vietovių M 1:5 000 georeferencinių duomenų bazė GDB5LT

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

14.3. Nekilnojamojo turto kadastras

valstybės įmonė Registrų centras

15.

Dirvožemis

Dirvožemio ir podirvio charakteristikos: gylis, granuliometrinė sudėtis, dalelių ir organinių medžiagų struktūra ir sudėtis, akmeningumas, erozija ir tam tikrais atvejais vidutinis nuolydis bei numatomas vandens sulaikymo pajėgumas

15.1. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 dirvožemio duomenų bazė Dirv_DB10LT

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

16.

Žemės naudojimas

Teritorijos apibūdinimas pagal jos esamą ir planuojamą būsimą funkcinę arba socialinę ir ekonominę paskirtį (pvz., žemės ūkio, miškų ūkio, vandens ūkio, konservacinės paskirties ir kitos paskirties žemė pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį)

16.1. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registras

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos; savivaldybių administracijos

16.2. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 kontrolinių žemės sklypų duomenų bazė KŽS_DB10LT

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

17.

Žmonių sveikata ir sauga

Patologijų dominavimo geografinis pasiskirstymas (alergijos, vėžys, kvėpavimo takų ligos ir t. t.), informacija apie aplinkos poveikį žmonių sveikatai (biologiniai žymekliai, vaisingumo sumažėjimas, epidemijos) ar gerovei (nuovargis, stresas ir t. t.), tiesiogiai (oro tarša, cheminės medžiagos, ozono sluoksnio retėjimas, triukšmas ir t. t.) arba netiesiogiai (maistas, genetiškai modifikuoti organizmai ir t. t.) susijusi su aplinkos kokybe

17.1. Valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registras

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

17.2. Valstybinės geologijos informacinės sistemos (GEOLIS) duomenys (potencialūs taršos židiniai)

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos

17.3. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 georeferencinio pagrindo duomenų bazė GDB10LT

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

18.

Inžineriniai tinklai

Tai apima inžinerinių statinių ar mišrios rūšies statinių ir inžinerinių tinklų infrastruktūrą, pavyzdžiui, komunalinį ar vietinį vandentiekį, nuotekų šalinimą, šilumos, dujų, naftos ar kito kuro, technologinius vamzdynus, elektros energijos perdavimo ir nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) linijas su jų maitinimo šaltiniais ir įrenginiais

18.1. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 georeferencinio pagrindo duomenų bazė GDB10LT

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

18.2. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:50 000 georeferencinių duomenų bazė GDB50LT

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

18.3. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:250 000 georeferencinių duomenų bazė GDB250LT

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

18.4. Savivaldybių teritorijų topografinių planų ir erdvinių duomenų rinkiniai

savivaldybių administracijos

19.

Aplinkos stebėsenos priemonės

Aplinkos stebėsenos priemonių taikymo vieta ir veikla, įskaitant valdžios institucijų arba jų vardu atliekamą išmetamų teršalų, aplinkos terpių būklės ir kitų ekosistemos parametrų (biologinės įvairovės, ekologinių augalijos sąlygų ir t. t.) stebėjimą ir matavimą

19.1. Valstybinės geologijos informacinės sistemos (GEOLIS) duomenys (požeminio vandens valstybinio monitoringo postai)

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos

19.2. Paviršinio vandens monitoringo tyrimų vietos

Aplinkos apsaugos agentūra

19.3. Meteorologijos stočių tinklo žemėlapis

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos

19.4. Hidrologijos stočių tinklo žemėlapis

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos

19.5. Agrometeorologijos stočių tinklo žemėlapis

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos

20.

Gamybos ir pramonės įrenginiai

Pramoninės gamybos įmonės ir įrenginiai, vandens ėmimo įmonės, vandenvietės, kasybos sklypai, sandėliavimo vietos

20.1. Žemės gelmių registras (gręžinių dalis; išteklių dalis: kasybos sklypai, vandenvietės)

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos

20.2. Hidrotechniniai statiniai

Aplinkos apsaugos agentūra

21.

Žemės ūkio ir akvakultūros infrastruktūra

Žemės ūkio įrenginiai ir gamybos infrastruktūra (įskaitant drėkinimo sistemas, šiltnamius ir tvartus)

21.1. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 georeferencinio pagrindo duomenų bazė GDB10LT

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

21.2. M 1:10 000 Lietuvos žemių melioracinės būklės ir užmirkimo duomenų bazė Mel_DB10LT

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

22.

Gyventojų pasiskirstymas – demografija

Geografinis žmonių pasiskirstymas, įskaitant gyventojų savybes ir aktyvumo lygius, pagal regioną, administracinį ar kitą analitinį vienetą

22.1. Statistikos informacinės sistemos duomenys

Statistikos departamentas

23.

Tvarkomos teritorijos, ribojamos ir reglamentuojamos zonos ir vienetai, už kuriuos atsiskaitoma

Tvarkomos / ribojamos / reglamentuojamos zonos ir vienetai, už kuriuos atsiskaitoma tarptautiniu, Europos Sąjungos, nacionaliniu, regioniniu arba vietos lygmeniu; tvarkomos ir reglamentuojamos zonos arba zonos, apie kurias rengiamos ataskaitos. Tai apima sąvartynus, ribotos veiklos zonas aplink geriamojo vandens šaltinius, nitratų pažeidžiamas zonas, reglamentuojamus jūros arba didelių vidaus vandenų farvaterius, atliekų aikšteles, zonas, kuriose ribojamas triukšmas, vietas, kuriose reikalingas žvalgybos ar kasinėjimo leidimas, upių baseinų sritis, atitinkamas vietoves, apie kurias rengiamos ataskaitos, ir pakrančių zonos tvarkymo vietoves ir pan.

23.1. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 specialiųjų žemės naudojimo sąlygų duomenų bazė SŽNS_DB10LT

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

23.2. Žemės gelmių registras (išteklių dalis; vandenviečių sanitarinės apsaugos zonos)

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos

23.3. Valstybinės geologijos informacinės sistemos (GEOLIS) duomenys (potencialūs taršos židiniai)

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos

23.4. Upių baseinų rajonai, baseinai, pabaseiniai

Aplinkos apsaugos agentūra

24.

Gamtinių pavojų zonos

Pažeidžiamos vietovės, suskirstytos pagal gamtinio pavojaus pobūdį (visi atmosferiniai, hidrologiniai, seisminiai, vulkaniniai ir savaiminių gaisrų reiškiniai, kurie dėl savo vietos, stiprumo ir dažnumo kelia didelę grėsmę visuomenei), pvz., potvyniai, nuošliaužos ir žemės nusėdimas, griūtys, miškų gaisrai, žemės drebėjimai)

24.1. Valstybinės geologijos informacinės sistemos (GEOLIS) duomenys (Lietuvos karstinių rajonų ribos; geologiniai reiškiniai ir procesai)

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos

24.2. Nemuno žemupio potvynio zonos žemėlapis

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

25.

Atmosferos sąlygos

Fizinės atmosferos sąlygos. Tai apima matavimais, modeliais arba abiem būdais pagrįstus erdvinius duomenis, nurodant matavimo vietas

25.1. Bendro ozono matavimų duomenų rinkinys

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos

25.2. Ultravioletinės saulės spinduliuotės matavimų duomenų rinkinys

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos

25.3. Saulės spinduliuotės matavimų duomenų rinkinys

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos

25.4. Lietuvos valstybinio oro monitoringo tyrimų vietos

Aplinkos apsaugos agentūra

26.

Meteorologinės geografinės sąlygos

Oro sąlygos ir jų matavimai; krituliai, temperatūra, evapotranspiracija, vėjo greitis ir kryptis

26.1. Meteorologinių stebėjimų ir matavimų duomenų rinkinys

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos

27.

Buveinės ir biotopai

Geografinės teritorijos, kurioms būdingos specifinės ekologinės sąlygos, procesai, struktūra ir (gyvybės palaikymo) funkcijos, sudarančios gyventi tinkamas fizines sąlygas ten gyvenantiems organizmams. Tai apima visiškai natūralias ir pusiau natūralias sausumos ir vandens teritorijas, kurios turi skirtingas geografines, abiotines ir biotines sąlygas

27.1. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastras („Natura 2000“)

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

28.

Rūšių pasiskirstymas

Geografinis gyvūnų ir augalų rūšių pasiskirstymas pagal geografinį tinklelį, regioną, administracinį ar kitą analitinį vienetą

28.1. Saugomų rūšių ir bendrijų informacinės sistemos duomenys

Aplinkos ministerija

29.

Energijos ištekliai

Energijos ištekliai, įskaitant angliavandenilius, hidroenergiją, bioenergiją, saulės ir vėjo energiją ir t. t., tam tikrais atvejais įskaitant informaciją apie išteklių apimties gylį / aukštį

29.1. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:250 000 EuroRegionalMap duomenų bazė

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

29.2. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:250 000 georeferencinių duomenų bazė GDB250LT

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

29.3. Žemės gelmių registras (išteklių dalies duomenys)

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos

30.

Naudingosios iškasenos

Naudingosios iškasenos, įskaitant metalų rūdas, pramonei naudojamas naudingąsias iškasenas ir t. t., tam tikrais atvejais įskaitant informaciją apie išteklių apimties gylį / aukštį

30.1. Žemės gelmių registras (išteklių dalies duomenys)

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos

 

_________________