LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS INTEGRALIOS MUZIEJŲ INFORMACINĖS SISTEMOS LIMIS DIEGIMO NACIONALINIUOSE IR RESPUBLIKINIUOSE MUZIEJUOSE

 

2011 m. lapkričio 8 d. Nr. ĮV-675

Vilnius

 

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 20 d. nutarimo Nr. 493 „Dėl Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos strategijos patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 66-2624, Nr. 120-5141) įgyvendinimo priemonių 2009–2013 metų plano 1.2.1 priemonę, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2009 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. ĮV-345 „Dėl pavedimo Lietuvos dailės muziejui vykdyti projektą „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos LIMIS diegimas Lietuvos muziejuose“ ir lėšų skyrimo Lietuvos dailės muziejui 2009 metais investicinio projekto „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos LIMIS diegimas Lietuvos muziejuose“ parengimui“ 1 punktu ir Lietuvos dailės muziejaus direktoriaus 2010 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. V.1-25 „Dėl Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) nuostatų patvirtinimo“ (toliau – LIMIS nuostatai) (Žin., 2010, Nr. 29-1371) bei siekdamas užtikrinti Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos LIMIS (toliau – LIMIS) tinkamą diegimą nacionaliniuose ir respublikiniuose muziejuose (toliau – muziejai):

1. Į s a k a u muziejų direktoriams:

1.1. paskirti už LIMIS diegimą atsakingus muziejaus darbuotojus, nustatyti perėjimo prie kompiuterinės rinkinių apskaitos muziejuje tvarką, pagal galimybes planuoti muziejaus biudžete lėšas, reikiamas LIMIS tinkamos greitaveikos interneto paslaugoms;

1.2. pagal kompetenciją dalyvauti LIMIS klasifikatorių, tezaurų, personalijų ir raktažodžių žodynų kūrime;

1.3. suderinti iki 2012 m. vasario 1 d. su Lietuvos dailės muziejumi LIMIS programinės ir kompiuterinės įrangos bandomojo testavimo bei diegimo muziejuje darbų grafiką;

1.4. sukaupti iki 2012 m. liepos 1 d. LIMIS bandomajam testavimui nustatytą duomenų kiekį ir sudaryti sąlygas Lietuvos dailės muziejui ar jo įgaliotiems asmenims atlikti LIMIS bandomąjį testavimą;

1.5. sudaryti sąlygas muziejuje Lietuvos dailės muziejui ar jo įgaliotiems asmenims įdiegti LIMIS programinę ir kompiuterinę įrangą;

1.6. užtikrinti duomenų į LIMIS duomenų bazę teikimą, tvarkymą ir naudojimą, vadovaujantis LIMIS nuostatais;

1.7. įdiegus LIMIS, pereiti prie kompiuterinės naujai įgyjamų eksponatų apskaitos;

1.8. užtikrinti muziejaus darbuotojų dalyvavimą LIMIS mokymuose.

2. P a v e d u Lietuvos dailės muziejui:

2.1. pateikti Kultūros ministerijai iki 2012 m. vasario 15 d. su muziejais suderintą bendradarbiavimo sutarties dėl LIMIS diegimo tipinį projektą ir LIMIS diegimo darbų grafiką, nurodant LIMIS bandomojo testavimo, programinės ir kompiuterinės įrangos diegimo muziejuose pabaigos datas;

2.2. užtikrinti saugų duomenų iš muziejų duomenų bazių perkėlimą į LIMIS;

2.3. įdiegti LIMIS programinę ir kompiuterinę įrangą muziejuose pagal nustatytą LIMIS diegimo darbų grafiką, bet ne vėliau kaip iki 2012 metų gruodžio 31 d.;

2.4. vykdyti LIMIS administravimą ir techninę priežiūrą teisės aktų nustatyta tvarka;

2.5. teikti pasiūlymus Kultūros ministerijai dėl LIMIS plėtros.

 

Kultūros ministras                                                                     Arūnas Gelūnas

_________________