VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO

 

Į S A K Y M A S

DĖL PRANEŠIMO APIE PAGEIDAVIMĄ SUSIGRĄŽINTI AKCIZUS PATEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2005 m. balandžio 26 d. Nr. VA-40

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (Žin., 2001, Nr. 98-3482; 2004, Nr. 26-802) 17 str. 5, 6 ir 7 dalimis, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 (Žin., 1997, Nr. 87-2212; 2004, Nr. 82-2966), ir siekdama užtikrinti sklandų susigrąžinimą akcizų, sumokėtų už į kitą Europos Sąjungos valstybę narę (toliau – ES valstybė) išgabentas prekes:

1. Tvirtinu pridedamas Pranešimo apie pageidavimą susigrąžinti akcizus pateikimo taisykles (toliau – taisyklės).

2. Įsakau:

2.1. Apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų (toliau – AVMI) viršininkams užtikrinti, kad:

2.1.1. Lietuvos Respublikoje sumokėti į kitas ES valstybes išvežtų prekių akcizai būtų grąžinami tik asmenims, apie pageidavimą juos susigrąžinti AVMI pranešusiems pagal šiuo įsakymu patvirtintas taisykles,

2.1.2. Valstybinės mokesčių inspekcijos Akcizų informacinėje sistemoje būtų laiku registruojami pranešimai apie pageidavimą susigrąžinti į kitas ES valstybes išvežtų prekių akcizus, taip pat duomenys iš dokumentų, pateiktų kartu su prašymais grąžinti Lietuvos Respublikoje sumokėtus akcizus;

2.2. atitinkamas veiklos sritis kuruojantiems Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko pavaduotojams kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.

 

 

VIRŠININKĖ                                                                                                  VIOLETA LATVIENĖ

______________


PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2005 m. balandžio 26 d.

įsakymu Nr. VA-40

 

PRANEŠIMO APIE PAGEIDAVIMĄ SUSIGRĄŽINTI AKCIZUS PATEIKIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šios Pranešimo apie pageidavimą susigrąžinti akcizus pateikimo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato tvarką, kaip apskrities valstybinę mokesčių inspekciją turi informuoti asmuo, kuris numato susigrąžinti Lietuvos Respublikoje sumokėtus akcizus už akcizais apmokestinamas prekes, į kitas Europos Sąjungos valstybes nares (toliau – ES valstybė) išvežtas verslo tikslais, viešųjų juridinių asmenų reikmėms, arba kurios prekių pardavėjo ar jo užsakymu kito asmens iš Lietuvos Respublikos išvežtos į kitas ES valstybes asmenims, kurie nėra registruoti arba neregistruoti prekybininkai, arba ne į akcizais apmokestinamų prekių sandėlius.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (Žin., 2001, Nr. 98-3482; 2004, Nr. 26-802) (toliau – Akcizų įstatymas) 17 straipsnio 5–7 dalimis.

3. Taisyklėmis turi vadovautis akcizais apmokestinamų prekių sandėlių savininkai ir kiti asmenys, į kitas ES valstybes verslo tikslais, viešųjų juridinių asmenų reikmėms arba asmenims, kurie nėra registruoti arba neregistruoti prekybininkai, arba ne į akcizais apmokestinamų prekių sandėlius išvežantys akcizais apmokestinamas prekes, už kurias akcizai Lietuvos Respublikoje yra arba turi būti sumokėti, dėl kurių sumokėtų akcizų sugrąžinimo (panaikinimo) vėliau jie numato kreiptis teisės aktų nustatyta tvarka.

4. Taisyklėse vartojami sutrumpinimai ir sąvokos:

AVMI – apskrities valstybinė mokesčių inspekcija,

asmuo – akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkas ar kitas asmuo, į kitas ES valstybes išvežantis prekes, kurių akcizai Lietuvos Respublikoje yra sumokėti,

prekė – akcizais apmokestinama prekė,

sandėlis – akcizais apmokestinamų prekių sandėlis,

į kitą ES valstybę išvežtos prekės – akcizais apmokestinamos prekės, kurių akcizai Lietuvos Respublikoje yra sumokėti, į kitas ES valstybes išvežtos verslo tikslais, viešųjų juridinių asmenų reikmėms, arba kurios prekių pardavėjo ar jo užsakymu kito asmens iš Lietuvos Respublikos išvežtos į kitas ES valstybes asmenims, kurie nėra registruoti arba neregistruoti prekybininkai, arba ne į akcizais apmokestinamų prekių sandėlius.

Kitos taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Akcizų įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas sąvokas.

 

II. PRANEŠIMO APIE PAGEIDAVIMĄ SUSIGRĄŽINTI AKCIZUS PATEIKIMAS

 

5. Asmuo, norėdamas, kad jam būtų sugrąžinti Lietuvos Respublikoje sumokėti į kitas ES valstybes išvežtų prekių akcizai, prieš išveždamas tokias prekes turi kreiptis į AVMI, kurios veiklos teritorijoje jis yra registruotas mokesčių mokėtoju (jei prekės išvežamos iš sandėlio – į tos AVMI, kurios veiklos teritorijoje įsteigtas sandėlis), ir pateikti šių taisyklių priede nustatyto pavyzdžio pranešimą (toliau – pranešimas).

6. Pranešime turi būti nurodyta:

6.1. asmens pavadinimas arba vardas, pavardė,

6.2. asmens mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas arba asmens kodas),

6.3. asmens buveinės adresas: gatvė, namo Nr., miestas,

6.4. asmens telefono, fakso numeriai, el. pašto adresas,

6.5. prekių išsiuntimo vietos adresas,

6.6. prekių gavėjo pavadinimas arba vardas, pavardė,

6.7. prekių gavėjo buveinės (arba fizinio asmens gyvenamosios vietos) adresas: gatvė, namo Nr., miestas, šalis,

6.8. prekių gavėjo PVM mokėtojo kodas (jei gavėjas jį turi),

6.9. prekių gavėjo atstovo vardas, pavardė, telefono, fakso numeriai, el. pašto adresas,

6.10. prekių pristatymo vietos adresas: gatvė, namo Nr., miestas, šalis,

6.11. prekių pavadinimai,

6.12. prekių Kombinuotosios nomenklatūros kodai,

6.13. prekių tarifinė grupė pagal Akcizų įstatyme nurodytų akcizais apmokestinamų prekių tarifinių grupių kodų klasifikatorių, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 156 „Dėl akcizais apmokestinamų prekių apskaitos akcizais apmokestinamų prekių sandėliuose“ (Žin., 2002, Nr. 61-2489),

6.14. prekių kiekis (turi būti nurodytas 1992 m. rugsėjo 11 d. Europos Komisijos reglamente 2719/92/EEB „Dėl gabenimo dokumento gabenant akcizais apmokestinamus produktus, kai jiems taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, nustatytais matavimo vienetais, nurodomais prekių gabenimo dokumentuose, pvz., etilo alkoholis, denatūruotas etilo alkoholis – litrais grynojo (100 proc.) alkoholio, benzinas, gazoliai ir šildymui skirtas kuras – litrais, mazutas, suskystintos dujos – kilogramais. Etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, nurodoma 20oC temperatūros. Naftos produktų kiekis litrais turi būti nurodomas 15 °C temperatūros),

6.15. prekių mato vienetas,

6.16. bendra Lietuvos Respublikoje sumokėtų akcizų suma, kurią asmuo pageidaus susigrąžinti.

7. Pranešimas šių taisyklių 5 punkte nurodytos AVMI akcizų administravimo arba mokesčių mokėtojų aptarnavimo skyriui turi būti pateiktas raštu ne vėliau kaip prieš 1 dieną iki prekių išsiuntimo į kitas ES valstybes. Jeigu prekių išsiuntimo diena yra ne darbo diena, pranešimas AVMI turi būti pateiktas paskutinę darbo dieną prieš tą ne darbo dieną. Jei pranešimas buvo pateiktas mokesčių mokėtojų aptarnavimo skyriui, pastarasis nedelsiant akcizų administravimo skyriui faksu turi išsiųsti pranešimo kopiją, o vėliau perduoti ir originalą.

8. Tiesiogiai AVMI teikiamas pranešimas gali būti pateiktas dviem egzemplioriais, kurių vienas su AVMI žyma apie pranešimo gavimą grąžinamas pateikėjui.

9. Pranešimas AVMI akcizų administravimo skyriui gali būti pateiktas faksu arba elektroniniu paštu Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto tinklalapyje (http://www.vmi.lt) nurodytais AVMI el. pašto adresais (pvz.: Vilniaus AVMI–clnt.ais. Vilniaus@vmi.lt, Marijampolės AVMI clnt.ais. Marijampoles@vmi.lt). Asmuo, AVMI pateikęs pranešimą tokiu būdu, pranešimo originalą vis tiek turi išsiųsti paštu arba pristatyti AVMI akcizų administravimo skyriui.

10. AVMI akcizų administravimo skyrius ne vėliau kaip kitą darbo dieną gautąjį pranešimą turi užregistruoti Valstybinės mokesčių inspekcijos Akcizų informacinėje sistemoje.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

11. Į kitas ES valstybes išvežtų prekių akcizai turi būti grąžinami Akcizų, sumokėtų už akcizais apmokestinamas prekes, nurodytas Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 1 ir 5 punktuose, 5 ir 6 dalyse, grąžinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 165 „Dėl Akcizų, sumokėtų už akcizais apmokestinamas prekes, nurodytas Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 1 ir 5 punktuose, 5 ir 6 dalyse, grąžinimo taisyklių patvirtinimo“(Žin., 2002, Nr. 61-2486; 2004, Nr. 62-2221), ir Akcizų grąžinimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 255 „Dėl akcizų grąžinimo“ (Žin., 2002, Nr. 87-3771), nustatyta tvarka.

Akcizų įstatymo 17 straipsnio 7 dalyje nurodytu atveju mokėtina akcizų suma turi būti panaikinama.

12. Asmenys, šių taisyklių nustatyta tvarka AVMI nepranešę apie pageidavimą susigrąžinti į kitas ES valstybes numatomų išvežti prekių akcizus, neturi teisės reikalauti grąžinti Lietuvos Respublikoje sumokėtus akcizus.

______________


Pranešimo apie pageidavimą susigrąžinti

akcizus pateikimo taisyklių

priedas

 

(Pranešimo apie pageidavimą susigrąžinti akcizus formos pavyzdys)

 

________________________________________________________________________________

(pranešimo teikėjo pavadinimas (vardas, pavardė), mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas arba asmens kodas)

adresas __________________, telefonas____________________, faksas_____________________ .

 

__________________apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai

 

PRANEŠIMAS

 

20___ m. _____________ d.

 

Pranešimo teikėjas[1]:

           Akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkas,

           Kitas asmuo.

 

Pranešu, kad iš Lietuvos Respublikos _______ m.________________ ____ d. bus išsiųstos akcizais apmokestinamos prekės, kurių akcizai Lietuvos Respublikoje yra sumokėti (toliau – prekės), ir kad teisės aktų nustatyta tvarka šiuos akcizus bus prašoma sugrąžinti.

 

Papildoma informacija:

 

1. Prekės išsiunčiamos iš ___________________________________________________________ .

                                                                                       (nurodyti adresą)

2. Prekių gavėjo (toliau – gavėjas) pavadinimas/vardas, pavardė (PVM mokėtojo kodas)__________

________________________________________________________________________________

3. Gavėjo mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas) arba asmens kodas________________

_______________________________________________________________________________ .

4. Gavėjo PVM mokėtojo numeris____________________________________________________ .

5. Gavėjo buveinės (gyvenamosios vietos) adresas:_______________________________________ .

6. Gavėjo atstovo vardas, pavardė____________________________________________________ .

7. Gavėjo atstovo telefono, fakso numeriai, el. pašto adresas________________________________

_______________________________________________________________________________ .

8. Gavėjo atstovo buveinės (gyvenamosios vietos) adresas:_________________________________

_______________________________________________________________________________ .

9. Prekių pristatymo vieta___________________________________________________________ .

 

10. Prekės pavadinimas_____________________________________________________________ ,

KN kodas ______________ , tarifinė grupė_______________ , kiekis_______________________ ,

mato vienetas ___________ , akcizų suma ________________ .

 

11. Prekės pavadinimas_____________________________________________________________ ,

KN kodas____________________________________ , tarifinė grupė_______________________,

kiekis___________________ , mato vienetas_______________, akcizų suma__________________.

 

12. Prekės pavadinimas_____________________________________________________________ ,

KN kodas____________________________________ , tarifinė grupė_______________________,

kiekis___________________ , mato vienetas_______________, akcizų suma__________________.

 

13. Prekės pavadinimas_____________________________________________________________ ,

KN kodas___________________, tarifinė grupė_______, kiekis______,

mato vienetas______________, akcizų suma______.

 

14. Prekės pavadinimas_____________________________________________________________ ,

KN kodas ______________ , tarifinė grupė_______________ , kiekis_______________________ ,

mato vienetas ___________ , akcizų suma ________________ .

 

Bendra Lietuvos Respublikoje sumokėtų akcizų suma, kurią pageidausiu susigrąžinti, yra _________

_________________________________ (______________________________________________

                           (suma skaičiais)                                                                           (suma žodžiais)

_______________________________________________________________________________ ).

 

Tvirtinu, kad pateikta informacija teisinga

 

_______________________             ____________________           __________________________

            (pareigų pavadinimas)                                      (parašas)                                                          (vardas, pavardė)

______________

 

 [1] Pastaba: reikalingą pažymėti.