LIETUVOS RESPUBLIKOS

Į S T A T Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMŲ ĮSTATYMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO

 

1994 m. gruodžio 8 d. Nr. I-687

Vilnius

 

Pakeisti Lietuvos Respublikos teismų įstatymą (Žin., 1994, Nr. 46-851, Nr. 89-1709):

1. 18 straipsnio antrosios dalies 1 punktą išdėstyti taip:

1) skelbia Teisėjų senato aprobuotus Aukščiausiojo Teismo kolegijų ir kitų teismų sprendimus. Į sprendimuose esančius įstatymų taikymo išaiškinimus turi atsižvelgti teismai, valstybinės ir kitos institucijos, taip pat kiti subjektai, taikydami tuos pačius įstatymus;“.

2. 20 straipsnio pirmosios dalies 1 punktą išdėstyti taip:

1) aprobuoja teismų sprendimus, į kurių išaiškinimus turi atsižvelgti teismai, valstybinės, kitos institucijos, taip pat kiti subjektai, taikydami tuos pačius įstatymus;“.

3. 34 straipsnio trečiąją dalį išdėstyti taip:

„Apeliacinio teismo skyrių pirmininkus iš paskirtų teisėjų skiria teisingumo ministras pasiūlius šio teismo pirmininkui.“

4. 41 straipsnio antrąją dalį pripažinti netekusia galios.

5. 56 straipsnio:

1) penktąją dalį išdėstyti taip:

„Apeliacinio teismo pirmininką ir kitus teisėjus teisingumo ministro teikimu ir patarus Teisėjų tarybai, atleidžia iš pareigų Respublikos Prezidentas Seimui pritarus.“;

2) šeštąją dalį išdėstyti taip:

„Apeliacinio teismo skyrių pirmininkus atleidžia iš pareigų teisingumo ministras.“;

3) septintąją dalį išdėstyti taip:

„Kitų teismų pirmininkus ir kitus teisėjus teisingumo ministro teikimu ir patarus Teisėjų tarybai, atleidžia iš pareigų Respublikos Prezidentas.“

6. 69 straipsnio:

1) antrosios dalies antrajame sakinyje po žodžių „Apeliacinio teismo“ įrašyti žodžius „finansinį ir“;

2) trečiosios dalies pirmajame sakinyje vietoj žodžio „veiklą,“ įrašyti žodžius „veiklos finansinį ir“.

7. 78 straipsnio antrąją dalį papildyti žodžiais:

„suteikia atostogas kitiems teismo antstoliams“.

8. 85 straipsnio antrąją dalį išdėstyti taip:

„Vyresniesiems teismo antstoliams ir vyresniųjų teismo antstolių pavaduotojams atostogas suteikia apylinkės teismo, prie kurio yra teismo antstolių kontora, pirmininkas.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                       ALGIRDAS BRAZAUSKAS

______________