LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖs 2000 M. VASARIO 23 D. NUTARIMO NR. 207 „DĖL KARO PRIEVOLININKŲ PRAŠYMŲ ATLIKTI ALTERNATYVIĄJĄ KRAŠTO APSAUGOS TARNYBĄ NAGRINĖJIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO PAKEITIMO

 

2011 m. gruodžio 14 d. Nr. 1461

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 23 d. nutarimą Nr. 207 „Dėl Karo prievolininkų prašymų atlikti alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą nagrinėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 18-436; 2005, Nr. 57-1952; 2011, Nr. 57-2714):

1. Išbraukti antraštėje žodžius „sudarymo ir jos“.

2. Išdėstyti preambulę taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo (Žin., 1996, Nr. 106-2427; 2011, Nr. 86-4150) 17 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:“.

3. Pripažinti netekusiu galios 1 punktą.

4. Nurodytu nutarimu patvirtintuose Karo prievolininkų prašymų atlikti alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą nagrinėjimo komisijos nuostatuose:

4.1. Įrašyti 1 punkte po žodžių skliausteliuose „(toliau vadinama – komisija)“ žodžius „sudarymo tvarką“.

4.2. Išdėstyti 3 punktą taip:

3. Komisija veikia visuomeniniais pagrindais. Komisiją jos veiklai reikalingomis priemonėmis ir patalpomis aprūpina Krašto apsaugos ministerija.“

4.3. Papildyti 31 punktu:

31. Komisija, susidedanti iš 8 narių, sudaroma iš asociacijų, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ir aukštųjų mokyklų paskirtų atstovų tokia tvarka:

31.1. Karo prievolę administruojanti krašto apsaugos sistemos institucija, naudodamasi krašto apsaugos sistemos institucijų visuomenės informavimo priemonėmis, viešai skelbia asociacijoms, tradicinėms religinėms bendruomenėms, religinėms bendrijoms ir aukštosioms mokykloms kvietimą per 20 dienų pateikti atstovų kandidatūras dalyvauti atrankoje į komisiją. Asociacijos, tradicinės religinės bendruomenės, religinės bendrijos ir aukštosios mokyklos per nurodytą laiką pateikia kandidatūras ir kartu nurodo kandidato kontaktinius duomenis.

31.2. Karo prievolę administruojanti krašto apsaugos sistemos institucija, laikydamasi asociacijų, tradicinių religinių bendruomenių ir / ar religinių bendrijų, aukštųjų mokyklų atstovavimo proporcingumo principo, atrenka 8 kandidatus ir teikia komisijos sudėtį tvirtinti krašto apsaugos ministrui. Komisijos nariais atrenkami tik nepriekaištingos reputacijos, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708), asmenys. Atrenkant asociacijų pateiktus kandidatus, pirmenybė teikiama asociacijų, ginančių žmogaus teises, atstovams ir religijos mokslo ekspertams.

31.3. Kai bent vienas komisijos narys raštu praneša apie savo, kaip komisijos nario, veiklos nutraukimą arba jo atstovaujama asociacija, tradicinė religinė bendruomenė, religinė bendrija ar aukštoji mokykla praneša apie jo narystės ar darbo santykių nutraukimą, arba jeigu paaiškėja Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 31 straipsnio 1 dalyje numatytos aplinkybės, dėl kurių šis asmuo negali būti laikomas nepriekaištingos reputacijos, arba kai komisijos narys be pateisinamos priežasties nedalyvauja daugiau nei viename komisijos posėdyje, karo prievolę administruojanti krašto apsaugos sistemos institucija nedelsdama inicijuoja naujo komisijos nario atranką šių nuostatų 31.1 punkte nustatyta tvarka.“

4.4. Išdėstyti 6 punktą taip:

6. Komisija privalo išnagrinėti karo prievolininko prašymą atlikti alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, išklausyti jį ir teikti rekomendacijas dėl prašymo pagrįstumo karo prievolę administruojančiai krašto apsaugos sistemos institucijai.“

4.5. Įrašyti 7 punkte vietoj žodžių „vietinei teritorinei karinei įstaigai“ žodžius „karo prievolę administruojančiai krašto apsaugos sistemos institucijai“.

4.6. Papildyti 7.5 punktu:

7.5. kitus dokumentus (jeigu turi), pagrindžiančius karo prievolininko nurodytas aplinkybes (priklausymą tam tikrai asociacijai, tradicinei religinei bendruomenei ar kitai įstatymų neuždraustai religinei bendrijai, formaliojo ar neformaliojo ugdymo organizacijai).“

4.7. Įrašyti 8 punkte vietoj žodžių „Vietinė teritorinė karinė įstaiga“ žodžius „Karo prievolę administruojanti krašto apsaugos sistemos institucija“.

4.8. Pripažinti netekusiu galios 8.2 punktą.

4.9. Įrašyti 11 punkte vietoj žodžių „4 komisijos nariai“ žodžius „pusė komisijos narių“.

4.10. Įrašyti 12 punkte po žodžių „papildomos informacijos“ žodžius „apie naujas aplinkybes, galinčias turėti įtakos komisijos sprendimui“.

4.11. Išdėstyti 13 punktą taip:

13. Komisijos posėdis protokoluojamas. Jos suformuluotos rekomendacijos įforminamos komisijos sprendimais. Posėdžio protokolą ir komisijos sprendimą pasirašo komisijos posėdžio pirmininkas ir komisijos techninis sekretorius. Komisijos posėdžių eiga ir kalbų turinys neskelbiami viešai. Komisijos posėdžių protokolų ir kitų dokumentų saugojimo tvarką nustato komisijos pirmininkas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982) ir kitais teisės aktais.“

4.12. Įrašyti 15.1 punkte vietoj žodžių „naujokų šaukimo komisijų“ žodžius „karo prievolę administruojančios krašto apsaugos sistemos institucijos“.

4.13. Išdėstyti 16 punktą taip:

16. Komisijos sprendimas kartu su karo prievolininko prašymu perduodamas karo prievolę administruojančiai krašto apsaugos sistemos institucijai. Ši institucija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, atsižvelgdama į komisijos rekomendacijas, priima sprendimą karo prievolininko prašymą atlikti alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą pripažinti pagrįstu arba nepagrįstu ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo raštu praneša karo prievolininkui pagal jo gyvenamąją vietą apie priimtą sprendimą.“

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                                ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

KRAŠTO APSAUGOS MINISTRĖ                                                    RASA JUKNEVIČIENĖ