LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 m. RUGPJŪČIO 13 d. ĮSAKYMO Nr. A1-499 „DĖL AKTYVIOS DARBO RINKOS POLITIKOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO SĄLYGŲ IR TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2009 m. rugsėjo 24 d. Nr. A1-594

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių sąlygų ir tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. A1-499 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 98-4133):

1.1. Įrašau 7 priede po pažymos pavadinimo skaičių ir žodžius „UŽ 20____ m. _____ MĖN.“ ir po lentele po žodžių „Pažyma pateikiama per“ skaičių „3“.

1.2. Išbraukiu 8 priedo 1.5 punkte žodžius „ir ataskaitą apie darbo įgūdžių įgijimo tiesiogiai darbo vietoje organizavimo plane numatytų priemonių įgyvendinimą“.

1.3. Išdėstau 29 priedo žymą „PRIDEDAMA“ taip:

„PRIDEDAMA:

Įmonės vadovo įsakymo dėl suminės darbo laiko apskaitos kopija (darbuotojams, dirbantiems pagal suminę darbo laiko apskaitą), ______ lapų.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas taikomas nuo 2009 m. rugpjūčio 19 d.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras             Donatas Jankauskas