LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŽMONIŲ PALAIKŲ LAIDOJIMO ĮSTATYMO
111, 161, 25, 28, 29 IR 30 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2011 m. gruodžio 1 d. Nr. XI-1762

Vilnius

 

(Žin., 2007, Nr. 140-5763; 2010, Nr. 123-6259)

 

1 straipsnis. 111 straipsnio 3 dalies, 9 dalies 4 punkto ir 11 dalies 5 punkto pakeitimas

1. Pakeisti 111 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Aplinkos ministerija ar jos įgaliota institucija, gavusi šio straipsnio 2 dalyje nurodytus dokumentus, per 5 darbo dienas raštu kreipiasi į visuomenės sveikatos centrus apskrityse, kad šie pateiktų duomenis apie Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka pareiškėjui išduotą leidimą-higienos pasą (leidimus-higienos pasus) kremavimo veiklai. Visuomenės sveikatos centras apskrityje duomenis apie pareiškėjui išduotą leidimą-higienos pasą (leidimus-higienos pasus) kremavimo veiklai privalo pateikti per 10 darbo dienų nuo licencijas išduodančios institucijos rašto gavimo dienos.“

2. Pakeisti 111 straipsnio 9 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4) jeigu sustabdomas šio straipsnio 1 dalyje nurodyto leidimo-higienos paso galiojimas. Visuomenės sveikatos centras apskrityje, sustabdęs leidimo-higienos paso galiojimą, turi per 3 darbo dienas apie tai raštu informuoti licencijas išduodančią instituciją ir nurodyti jo sustabdymo galiojimo terminą.“

3. Pakeisti 111 straipsnio 11 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5) jeigu panaikinamas šio straipsnio 1 dalyje nurodyto leidimo-higienos paso galiojimas. Visuomenės sveikatos centras apskrityje apie tai raštu informuoja licencijas išduodančią instituciją per 3 darbo dienas nuo leidimo-higienos paso galiojimo panaikinimo dienos.“

 

2 straipsnis. 161 straipsnio 3 dalies, 9 dalies 4 punkto ir 11 dalies 5 punkto pakeitimas

1. Pakeisti 161 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Licencijas išduodanti institucija, gavusi šio straipsnio 2 dalyje nurodytus dokumentus, per 5 darbo dienas raštu kreipiasi į visuomenės sveikatos centrą apskrityje, kad šis pateiktų duomenis apie Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka pareiškėjui išduotą leidimą-higienos pasą (leidimus-higienos pasus) balzamavimui. Visuomenės sveikatos centras apskrityje duomenis apie pareiškėjui išduotą leidimą-higienos pasą (leidimus-higienos pasus) balzamavimui privalo pateikti per 10 darbo dienų nuo licencijas išduodančios institucijos rašto gavimo dienos.“

2. Pakeisti 161 straipsnio 9 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4) jeigu sustabdomas šio straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodyto leidimo-higienos paso galiojimas. Visuomenės sveikatos centras apskrityje, sustabdęs leidimo-higienos paso galiojimą, turi per 3 darbo dienas apie tai raštu informuoti licencijas išduodančią instituciją ir nurodyti jo sustabdymo galiojimo terminą.“

3. Pakeisti 161 straipsnio 11 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5) jeigu panaikinamas šio straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodyto leidimo-higienos paso galiojimas. Visuomenės sveikatos centras apskrityje apie tai raštu informuoja licencijas išduodančią instituciją per 3 darbo dienas nuo leidimo-higienos paso galiojimo panaikinimo.“

 

3 straipsnis. 25 straipsnio 5 dalies pakeitimas

Pakeisti 25 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Palaidotus žmogaus palaikus galima ekshumuoti nesibaigus kapo ramybės laikotarpiui, kai yra palaidoto žmogaus artimųjų giminaičių prašymas ir Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka gautas visuomenės sveikatos centro apskrityje leidimas arba prokuroro nurodymu. Ekshumavimo išlaidas apmoka pareiškėjas. Visuomenės sveikatos centro apskrityje leidimas nėra būtinas perkeliant rūsyje palaidotus žmogaus palaikus, nebent būtų atidaromas karstas.“

 

4 straipsnis. 28 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 28 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Sprendimą dėl draudimo laidoti kapinių dalyje arba visoje jų teritorijoje priima savivaldybės, kurios teritorijoje yra kapinės, administracijos direktorius, vadovaudamasis visuomenės sveikatos centro apskrityje siūlymu.“

 

5 straipsnis. 29 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 29 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Kapinės gali būti panaikinamos iškilus pavojui visuomenės sveikatai. Sprendimą dėl kapinių panaikinimo priima savivaldybės, kurios teritorijoje yra kapinės, taryba, vadovaudamasi visuomenės sveikatos centro apskrityje siūlymu.“

 

6 straipsnis. 30 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 30 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Visuomenės sveikatos centrai apskrityse vykdo kremavimo įmonių, balzamavimo licencijų turėtojų ir laidojimo paslaugų teikėjų, teikiančių žmogaus palaikų laikymo, žmogaus palaikų paruošimo šarvoti ir šarvojimo paslaugas, valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę sveikatos apsaugos ministro ar jo įgaliotos įstaigos nustatyta tvarka, taip pat kituose įstatymuose nustatytas kremavimo veiklos, balzamavimo, laidojimo paslaugų teikimo ir kapinių tvarkymo priežiūros ir kontrolės funkcijas.“

 

7 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2012 m. liepos 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki 2012 m. birželio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________