LIETUVOS RESPUBLIKOS

KONSTITUCIJOS 47 STRAIPSNIO PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

1996 m. birželio 20 d. Nr. I-1390

Vilnius

 

1 straipsnis. 47 straipsnio papildymas

Papildyti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnį šia antrąja dalimi:

„Savivaldybėms, kitiems nacionaliniams subjektams, taip pat tiems ūkinę veiklą Lietuvoje vykdantiems užsienio subjektams, kurie nustatyti konstitucinio įstatymo pagal Lietuvos Respublikos pasirinktos europinės ir transatlantinės integracijos kriterijus, gali būti leidžiama įsigyti nuosavybėn ne žemės ūkio paskirties žemės sklypus, reikalingus jų tiesioginei veiklai skirtiems pastatams ir įrenginiams statyti bei eksploatuoti. Tokio sklypo įsigijimo nuosavybėn tvarką, sąlygas ir apribojimus nustato konstitucinis įstatymas.“

 

2 straipsnis. 47 straipsnio dalių pervardijimas

Konstitucijos 47 straipsnio antrąją, trečiąją ir ketvirtąją dalis laikyti atitinkamai trečiąja, ketvirtąja ir penktąja dalimis.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                       ALGIRDAS BRAZAUSKAS