LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBĖS REGISTRŲ

Į S T A T Y M A S

 

1996 m. rugpjūčio 13 d. Nr. I-1490

Vilnius

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo reguliuojami santykiai ir taikymo sritis

1. Šis įstatymas nustato:

1) valstybės registrų (kadastrų, klasifikatorių) steigimo, tvarkymo, naudojimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarką;

2) valstybės registrų tvarkymo įstaigų, joms vadovaujančių ir jų priežiūrą atliekančių institucijų, valstybės registrams duomenis teikiančių bei valstybės registrų duomenis naudojančių juridinių ir fizinių asmenų pareigas ir teises, šių teisių apsaugą;

3) juridinių ir fizinių asmenų, kurių duomenys yra registro objektas, pareigas ir teises, šių teisių apsaugą.

2. Šio įstatymo normos, nustatančios registrų duomenų rinkimą, kaupimą, apdorojimą, naudojimą ir teikimą, taikomos ir tiems valstybės registrams, kurie įsteigti vadovaujantis atskirais Lietuvos Respublikos įstatymais.

3. Valstybės institucijos, steigdamos, tvarkydamos, reorganizuodamos ir likviduodamos savo institucijos registrus, susijusius su valstybės registrais, vadovaujasi įstatymais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais informacijos apsaugą.

 

2 straipsnis. Įstatyme vartojamos pagrindinės sąvokos

1. Asmenys – juridiniai ir fiziniai asmenys.

2. Duomenų apdorojimas – registro duomenų papildymas, keitimas, ištrynimas, taisymas, klasifikavimas.

3. Duomenų teikimas – registro duomenų perdavimas (registro duomenų pranešimas kitam asmeniui) bei paskelbimas (sąlygų susipažinti su registro duomenimis asmenims sudarymas).

4. Geoinformacijos sistemos – dokumentų ir duomenų tvarkymo bei paieškos sistemos, turinčios sąsajų su žeme, jos tyrimu bei naudojimu.

5. Kadastras – registras, kurio duomenys rodo geoinformacines registro objekto savybes.

6. Klasifikatorius – susistemintas objektų skirstymo į atskiras klases (grupes), remiantis nustatytais šių objektų požymių ryšiais, sąrašas, kurį sudaro objektų, jų požymių ir klasių pavadinimai bei kodai.

7. Registras – duomenų bei kitos informacijos sisteminimo, kaupimo, saugojimo ir naudojimo priemonė.

8. Registro tvarkymas – registro duomenų rinkimas, kaupimas, apdorojimas, saugojimas, teikimas.

9. Registrų tarnyba – tarnyba, atliekanti valstybės registrų sistemos techninio ir technologinio derinimo, sąveikos bei priežiūros funkcijas.

10. Valstybės kompiuterizuotoji informacinė sistema – valstybės institucijos (įstaigos, organizacijos, jos padalinio) tam tikrai veiklai reikalingų dokumentų bei duomenų tvarkymo ir paieškos sistema, kuri veikia naudojant kompiuterius, jų programas, duomenų bazes, duomenų perdavimo tinklus bei jų naudojimą reguliuojančius norminius aktus.

11. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija – institucija, kontroliuojanti valstybės registrų ir kitų valstybės informacinių sistemų duomenų apsaugą bei duomenų teikimo ir naudojimo teisėtumą.

12. Valstybės pagrindiniai (baziniai) registrai – pagrindiniai registrai, kuriuose registruojami ekonominiu ir teisiniu požiūriu svarbiausi valstybės objektai (vienetai). Pagrindiniuose registruose kaupiami bendrojo naudojimo registravimo duomenys bei dokumentai, kurių pirminis įrašymas kompiuterių duomenų bazėje susijęs su tam tikru registravimo aktu.

13. Valstybės registrai – tam tikros srities valstybinės reikšmės objektus reikiamai parodantys, kompiuteriais tvarkomi, vientisi arba paskirstyti duomenų bei dokumentų rinkiniai, kuriuos sudaro objektų identifikavimo kodai (žymikliai), objektų pavadinimai ir kiti jų požymiai, nurodyti registrų steigimo aktuose.

14. Valstybės registrų sistema – valstybės registrų visuma, organizuotai tvarkoma taikant informacijos technologiją.

 

3 straipsnis. Valstybės registro objektai

1. Valstybės registro objektai gali būti asmenys, turtas, veikla, dokumentai, teritorijos, gamtos ištekliai, kultūros vertybės, intelektinė (pramoninė) nuosavybė, komunikacijų priemonės ir kiti dalykai, kurių registravimas įteisintas įstatymų arba Vyriausybės nutarimų. Konkretaus objekto registruojamų duomenų sąrašas nustatomas steigiant valstybės registrą.

2. Svarbiausiems objektams priskiriami:

1) gyventojai;

2) juridiniai vienetai (įmonės, įstaigos, organizacijos, kiti ūkio subjektai);

3) nekilnojamasis turtas (žemė, pastatai, statiniai);

4) gamtos ištekliai (augalija, gyvūnija, upės, ežerai, naudingosios iškasenos ir kt.);

5) teisės aktai.

3. Svarbiausi objektai registruojami valstybės pagrindiniuose registruose, kurių sąrašą tvirtina, tikslina ir atnaujina Vyriausybė.

 

4 straipsnis. Valstybės registrų sistemos struktūra

1. Valstybės svarbiausių objektų pirminis registravimas atliekamas ir registravimo duomenys bei dokumentai kompiuteriais tvarkomi valstybės pagrindiniuose registruose. Į valstybės pagrindinį registrą (toliau – pagrindinį registrą) gali būti įtraukti kitų valstybės registrų pirminio registravimo duomenys. Pagrindinio registro tvarkymo įstaigos patvirtinti registro objekto duomenų išrašai turi tą pačią teisinę galią, kaip ir į jo sudėtį įeinančio kito valstybės registro tvarkymo įstaigos patvirtinti duomenų išrašai apie tą patį objektą, jeigu tai numato pagrindinio registro nuostatai.

2. Alternatyvus svarbiausių objektų registravimas valstybės institucijose yra draudžiamas.

3. Kiti valstybės registrai privalo jiems reikalingus duomenis imti tik iš pagrindinių registrų, jeigu juose minėti duomenys yra registruojami.

4. Valstybės kompiuterizuotosiose informacinėse sistemose, tarp jų ir geoinformacinėse sistemose (toliau – valstybės informacinėse sistemose) bei valstybės registrų sistemoje privaloma naudoti pagrindinių registrų objektų identifikavimo kodus ir kitus bendruosius duomenis.

 

5 straipsnis. Valstybės registrų sąveikos bendrieji principai

1. Valstybės registro, turinčio sąveiką su pagrindiniu registru, nuostatai turi neprieštarauti pagrindinio registro nuostatams.

2. Pagrindinių ir kitų valstybės registrų sąveiką tvarkant registrus nustato šis įstatymas, atskirų valstybės registrų įstatymai bei kiti teisės aktai.

 

II SKYRIUS

VALSTYBĖS REGISTRŲ FORMAVIMO TVARKA

 

6 straipsnis. Valstybės registrų steigimas

1. Valstybės registrų (toliau – registrų) steigimo ir finansavimo tvarką nustato Vyriausybė.

2. Registrus steigia Vyriausybė ministerijų, departamentų, valstybės institucijų teikimu.

3. Teikimui parengiami šie dokumentai:

1) aiškinamasis raštas;

2) registro nuostatų projektas;

3) registro rengimo ir įteisinimo kalendorinis darbų grafikas ir išlaidų sąmata;

4) Vyriausybės nutarimo dėl registro steigimo ir nuostatų patvirtinimo projektas.

4. Jeigu registrui įsteigti reikia naujų teisės normų, toks registras gali būti įsteigtas atskiru įstatymu, kurio nuostatos neturi prieštarauti šiam įstatymui. Jeigu registras steigiamas įstatymu, prie teikimo dokumentų pridedamas registro įstatymo projektas.

5. Visi įsteigti registrai registruojami Valstybės registrų sąraše, kurio tvarkymas nustatomas šio įstatymo 8 straipsnyje.

 

7 straipsnis. Registro tvarkymo įstaiga

1. Registro tvarkymo įstaiga pirmiausia skiriama ta valstybės institucija, kuri pagal savo veiklos pobūdį disponuoja atitinkamo registro duomenimis. Jeigu tokios institucijos nėra, tvarkymo įstaiga parenkama Vyriausybės nustatyta tvarka.

2. Objektų registraciją ir registravimo duomenų bazės tvarkymą kompiuteriais gali atlikti atskiros registro tvarkymo įstaigos. Registravimo duomenis kompiuteriais tvarkanti įstaiga parenkama atsižvelgiant į jos technines ir technologines galimybes. Šiuo atveju Vyriausybė gali skirti registro vadovaujančią tvarkymo įstaigą, kuri koordinuos tą registrą tvarkančių įstaigų darbą.

3. Jeigu registras sudarytas iš kelių registrų, kuriuos tvarko skirtingos tvarkymo įstaigos, Vyriausybė skiria vadovaujančią registro tvarkymo įstaigą, kuri koordinuos tą registrą tvarkančių įstaigų darbą.

4. Vadovaujančią registro tvarkymo įstaigą gali pakeisti tik steigėjas.

 

8 straipsnis. Registrų tarnyba

1. Registrų sistemos užsakovo funkcijas vykdo Ryšių ir informatikos ministerija, kurios paskirta ir jai pavaldi registrų tarnyba koordinuoja, metodiškai vadovauja ir prižiūri valstybės registrų projektavimą, diegimą, jų sąveiką ir naudojimą.

2. Registrų tarnyba tvarko Valstybės registrų sąrašą, kuriame įrašomi duomenys apie registrų steigimą, rengimą ir įteisinimą. Ši tarnyba teikia informaciją apie veikiančius registrus ir apie juose registruojamus duomenis visiems suinteresuotiems asmenims.

3. Registrų tarnyba taip pat rengia norminių aktų, nustatančių registrų sistemos funkcionavimą, registrų duomenų struktūrą, registrų sąveiką, duomenų teikimą valstybės informacinėms sistemoms, projektus. Ši tarnyba kartu su registrų tvarkymo įstaigomis rengia pasiūlymus projektuoti registrus ir diegti technines bei technologines priemones, reikalingas registrų sistemai funkcionuoti ir sąveikai su valstybės informacinėmis sistemomis.

4. Registrų tarnybos nurodymai ir potvarkiai dėl registrų tvarkymo unifikavimo ir standartizavimo bei jų sąveikos užtikrinimo turi būti suderinti su Ryšių ir informatikos ministerija ir yra privalomi visoms registrų tvarkymo įstaigoms.

 

9 straipsnis. Registro projekto rengimas

1. Vadovaujanti registro tvarkymo įstaiga (toliau – registro tvarkymo įstaiga) rengia ir derina registro projekto techninę užduotį Vyriausybės nustatyta tvarka. Techninę užduotį tvirtina Ryšių ir informatikos ministerija.

2. Registro tvarkymo įstaiga taip pat rengia :

1) registro informacijos klasifikavimo ir kodavimo standarto projektą;

2) techninėje užduotyje numatytus registro projekto dokumentus;

3) projekto sąmatą, nurodydama finansavimo šaltinius.

3. Registro informacijos klasifikavimo ir kodavimo standarto projektas bei techninėje užduotyje numatyti registro projekto dokumentai derinami Vyriausybės nustatyta tvarka.

4. Projektuojant valstybės registrą, privaloma taikyti Lietuvos Respublikoje galiojančius klasifikavimo ir kodavimo standartus.

 

10 straipsnis. Registro įteisinimas

1. Registras įteisinamas naudoti valstybės informacinėse sistemose Vyriausybės nustatyta tvarka.

2. Įteisintas registras registruojamas Valstybės registrų sąraše ir skelbiamas „Valstybės žiniose“.

 

11 straipsnis. Registro reorganizavimas

1. Registras gali būti reorganizuojamas keičiant jo objektų sudėtį, tvarkomų duomenų sąrašą, duomenų teikėjus ir naudotojus, duomenų rinkimo bei naudojimo tvarką.

2. Registrai gali būti sujungiami (atskiriami) perduodant jų duomenis vienai arba kelioms tvarkymo įstaigoms.

3. Registro reorganizavimo klausimą sprendžia Seimas, jeigu registras buvo įsteigtas įstatymu, arba Vyriausybė, jeigu registras buvo įsteigtas Vyriausybės nutarimu. Teikimui dėl reorganizavimo turi būti parengti šio įstatymo 6 straipsnyje nurodyti dokumentai.

4. Registro reorganizavimo tvarką nustato Vyriausybė. Registro reorganizavimas turi būti suderintas su pagrindiniais registro naudotojais ir kitomis institucijomis nustatyta tvarka.

5. Reorganizuotas registras įteisinamas pagal šio įstatymo 10 straipsnį.

 

12 straipsnis. Registro likvidavimas

1. Registro likvidavimo klausimą sprendžia Seimas, jeigu registras buvo įsteigtas įstatymu, arba Vyriausybė, jeigu registras buvo įsteigtas Vyriausybės nutarimu.

2. Registro likvidavimas turi būti suderintas su pagrindiniais registro naudotojais, Valstybine duomenų apsaugos inspekcija ir kitomis institucijomis nustatyta tvarka.

3. Likviduojamo registro duomenys perduodami kitam registrui, valstybiniam archyvui arba sunaikinami.

4. Likvidavimo, duomenų perdavimo į archyvą arba kitam registrui bei duomenų sunaikinimo tvarką nustato Vyriausybė arba jos įgaliota institucija.

5. Registro likvidavimas registruojamas Valstybės registrų sąraše ir skelbiamas „Valstybės žiniose“.

 

III SKYRIUS

REGISTRO TVARKYMO ĮSTAIGOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

13 straipsnis. Registro tvarkymas

1. Registro tvarkymą (naudojimą) reglamentuoja registro nuostatai, kurie rengiami pagal Vyriausybės patvirtintus Valstybės registro tipinius nuostatus.

2. Registro tvarkymo įstaiga turi garantuoti, kad tvarkant registrą nebūtų įrašyti klaidingi, nereikalingi arba neišsamūs duomenys.

3. Registro tvarkymo įstaiga turi rūpintis, kad registravimo duomenys būtų sutikrinami su faktiniais ir kad netikslūs arba pasenę duomenys būtų neatidėliojant ištaisyti, atnaujinti arba papildyti.

4. Suinteresuoti asmenys turi būti informuojami apie jų duomenų ištaisymus (atnaujinimus) per dešimt darbo dienų nuo ištaisymo dienos.

5. Registro tvarkymo įstaiga turi teisę užklausti duomenų teikėją, jeigu jai kilo abejonių dėl registro duomenų teisingumo.

6. Registro tvarkymo įstaiga privalo atsakyti į raštu pateiktas užklausas ir įvykdyti reikalavimus, nurodytus šio įstatymo 24 straipsnyje, per dešimt darbo dienų nuo užklausos ar reikalavimo gavimo dienos. Atsakymai į užklausas, gautas per kompiuterinį duomenų platinimo tinklą, pateikiami nuostatuose nurodytu laiku.

7. Registro tvarkymo įstaiga privalo vykdyti registrų tarnybos potvarkius ir nurodymus dėl registrų tvarkymo unifikavimo, standartizavimo bei sąveikos užtikrinimo.

 

14 straipsnis. Duomenų gavimo ir perdavimo apskaita

Registro tvarkymo įstaiga turi tvarkyti duomenų gavimo ir perdavimo apskaitą taip, kad būtų įregistruota, iš ko, kam, kada, kokiu būdu, kokie duomenys ir kokiam tikslui yra perduoti arba gauti.

 

15 straipsnis. Žinių apie registrą paskelbimas

Žinios apie registro objektą ir tikslus, registro tvarkymo įstaigą, registrui teikiamų dokumentų bei duomenų sąrašą, kiekį, duomenų teikėjus ir duomenų vartotojus, taip pat informacija asmenims apie registro tvarkymą, apie jų teises susipažinti su registro duomenimis bei klaidingų duomenų ištaisymo tvarka turi būti kiekvienam asmeniui prieinama registro tvarkymo įstaigoje, jeigu įstatymas nenumato kitos tvarkos.

 

IV SKYRIUS

DUOMENŲ TEIKIMAS, APDOROJIMAS,

NAUDOJIMAS IR PERDAVIMAS

 

16 straipsnis. Duomenų teikimas

1. Visi registro nuostatuose nurodyti duomenų teikėjai privalo teikti duomenis registro tvarkymo įstaigai.

2. Duomenys teikiami registrui šio įstatymo ir registro nuostatų nustatyta tvarka. Jeigu registras įsteigtas atskiru įstatymu, vadovaujamasi to įstatymo nuostatomis.

3. Registro, kuris naudoja pagrindinio registro duomenis, tvarkymo įstaiga, prieš teikdama registro duomenis vartotojams, privalo garantuoti registro duomenų atnaujinimą pagal pagrindinio registro duomenis.

4. Duomenų teikėjas privalo garantuoti registrui teikiamų duomenų teisingumą bei jų atnaujinimą įstatymo ir registro nuostatų nustatyta tvarka.

5. Asmuo registro duomenų teikėjas, nepateikęs arba atsisakęs pateikti duomenis nustatyta tvarka, pateikęs juos klaidingus, pavėluotai, pažeisdamas registro nuostatus, privalo atlyginti šiais veiksmais padarytą žalą pagal šio įstatymo 30 straipsnį.

6. Duomenys registrui teikiami nemokamai, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.

 

17 straipsnis. Duomenų rinkimas

1. Registro tvarkymo įstaiga duomenis renka įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

2. Duomenų rinkimas iš asmenų, kurie registro nuostatuose nenurodyti kaip duomenų teikėjai, galimas tik jiems raštiškai sutikus arba įstatymų nustatytais atvejais.

 

18 straipsnis. Duomenų apdorojimo tvarka

1. Duomenys apdorojami registro nuostatų nustatyta tvarka.

2. Asmenys, dalyvaujantys apdorojant duomenis, privalo saugoti duomenų paslaptį. Įsipareigojimas saugoti duomenų paslaptį galioja ir nutraukus su duomenų apdorojimu susijusią veiklą.

3. Duomenų slaptumą ir duomenų paslapties saugojimo terminus nustato įstatymai bei kiti teisės aktai.

 

19 straipsnis. Registro duomenų naudojimas

1. Registro duomenis galima naudoti tik registro nuostatuose nustatyta tvarka ir tikslu.

2. Registro duomenis galima pateikti viešam naudojimui pagal įstatymų ir registro nuostatų nustatytą tvarką ir apimtis.

3. Slaptų arba viešai neskelbtinų registro duomenų naudojimą nustato įstatymai bei kiti teisės aktai.

 

20 straipsnis. Prašymas gauti duomenis

1. Asmuo, norintis gauti registro duomenis, bet nenurodytas registro nuostatuose kaip duomenų naudotojas, turi registro tvarkymo įstaigai pateikti prašymą. Prašyme turi būti nurodyta: kokiam tikslui reikalingi duomenys; objektai, kurių duomenys reikalingi; registruojamų duomenų sąrašas; duomenų pateikimo forma; kaip duomenys bus apsaugoti, jei tai reglamentuoja registro nuostatai.

2. Duomenų perdavimo paraiškas nagrinėja registro tvarkymo įstaiga, vadovaudamasi įstatymais bei kitais teisės aktais.

 

21 straipsnis. Registro duomenų perdavimas

1. Suinteresuoti asmenys gali gauti registro duomenis registro nuostatuose nustatyta tvarka.

2. Registro duomenys perduodami:

1) registro nuostatuose nurodytiems duomenų naudotojams;

2) asmenims, kurių duomenys yra registro objektas, perduodami tik registro duomenys apie juos pačius;

3) asmenims, kurių prašymo gauti duomenis pagrįstumas yra pakankamas ir neprieštarauja registro nuostatams.

3. Registro duomenų perdavimo tvarką nustato registro nuostatai.

4. Duomenų perdavimo informacijos laikmenomis arba ryšių kanalais apimtys, sąlygos ir tvarka turi būti nustatyti registro nuostatuose.

5. Registro tvarkymo įstaigos patvirtinti registro objekto duomenų išrašai ir objekto registravimo dokumentų kopijos turi tą pačią teisinę galią kaip ir registre saugomi to objekto teisinės registracijos dokumentai.

6. Registro tvarkymo įstaiga nemokamai perduoda duomenis Vyriausybės nustatytoms valstybės valdžios ir valdymo institucijoms. Kitais atvejais duomenys perduodami už atlyginimą, kurio dydis reguliuojamas Vyriausybės nustatyta tvarka. Valstybės valdžios ir valdymo institucijoms, gavusioms registro duomenis nemokamai, draudžiama be registro tvarkymo įstaigos sutikimo perduoti gautus registro duomenis tretiesiems asmenims arba kitaip juos platinti, išskyrus atvejus, kai tai būtina tiesioginėms tarnybinėms funkcijoms vykdyti.

7. Juridiniai ir fiziniai asmenys, kurių duomenys yra registro objektas, tuos duomenis gauna nemokamai.

 

22 straipsnis. Gautų duomenų naudojimas

Naudotojas gautų duomenų negali panaudoti kitam tikslui ir kitu būdu negu buvo nustatyta juos perduodant.

 

23 straipsnis. Registro duomenų perdavimas į užsienio valstybes

Registro duomenys gali būti perduodami į užsienio valstybes pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus bei Lietuvos Respublikos dvišales ir daugiašales tarptautines sutartis.

 

V SKYRIUS

DUOMENŲ APSAUGOS GARANTAVIMAS

 

24 straipsnis. Asmens, kurio duomenys yra registro objektas, teisė susipažinti su tais duomenimis

Asmuo, kurio duomenys yra registro objektas, turi teisę susipažinti su šiais duomenimis, pateikti registro tvarkymo įstaigai užklausas ir reikalauti ištaisyti klaidingus arba papildyti neišsamius duomenis bei pašalinti nereikalingus arba neteisėtai surinktus duomenis. Susipažinimo su registro duomenimis bei pažeidimų pašalinimo tvarką nustato registro nuostatai.

 

25 straipsnis. Teisės susipažinti su registro duomenimis apribojimas

1. Asmens teisė susipažinti su registro duomenimis ribojama, jeigu tai kenkia arba gali pakenkti:

1) valstybės saugumui;

2) nusikaltimo tyrimui;

3) viešajai tvarkai;

4) valstybės kontrolės ir priežiūros užduočių atlikimui;

5) valstybės pagrindiniams ekonominiams ir finansiniams interesams.

2. Teisės susipažinti su registro duomenimis apribojimai, nurodant naudotojų grupes su skirtingomis priėjimo prie registro duomenų galimybėmis, turi būti apibrėžti registro nuostatuose.

3. Sprendimas apriboti asmens teisę susipažinti su registro duomenimis gali būti apskųstas Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kuri privalo asmens skundą išnagrinėti ir atsakyti raštu per vieną kalendorinį mėnesį nuo skundo padavimo dienos. Jei asmens skundas nepatenkinamas, jis gali kreiptis į teismą įstatymų nustatyta tvarka.

 

26 straipsnis. Registro apsauga

1. Už registro apsaugą atsako registro tvarkymo įstaiga.

2. Registro apsaugą reguliuoja registro nuostatai. Registro tvarkymo įstaiga turi garantuoti registro nuostatuose nurodytas administracines, technines, programines ir kitas priemones, apsaugančias registrą nuo neteisėto duomenų sunaikinimo, pakeitimo bei naudojimo. Registro apsaugos priemones registro tvarkymo įstaiga pasirenka pagal registro duomenų pobūdį.

 

VI SKYRIUS

REGISTRŲ VALSTYBINĖ PRIEŽIŪRA IR ATSAKOMYBĖ

UŽ ŠIO ĮSTATYMO PAŽEIDIMĄ

 

27 straipsnis. Registrų tvarkymo ir duomenų naudojimo kontrolė

1. Registrų duomenų apsaugą bei vartojimo teisėtumą kontroliuoja Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija.

2. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos veiklą reglamentuoja jos nuostatai, kuriuos tvirtina Vyriausybė.

 

28 straipsnis. Registro tvarkymo įstaigos pareigos kontrolės metu

1. Registro tvarkymo įstaiga privalo teikti Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos darbuotojams registro tvarkymo ir duomenų apsaugos bei naudojimo kontrolei reikalingus duomenis bei su registru susijusius paaiškinimus.

2. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos nurodymų (įsakymų) vykdymas yra privalomas.

 

29 straipsnis. Registro tvarkymo įstaigos skundo teisė

Registro tvarkymo įstaiga turi teisę Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos nurodymą (įsakymą) apskųsti įstatymų nustatyta tvarka.

 

30 straipsnis. Atsakomybė

1. Registro tvarkymo įstaigos, kiti juridiniai arba fiziniai asmenys, pažeidę šį įstatymą bei sudarytas sutartis dėl duomenų apsaugos, perdavimo bei naudojimo, atlygina registro duomenų subjektams, registro tvarkymo įstaigai, duomenų naudotojams arba valstybei savo veiksmais padarytą žalą, kurios dydį nustato teismas.

2. Asmenims, kurie netiksliai, klaidingai pateikia registrų duomenis, nepateikia duomenų, neteisėtai naudojasi duomenimis ar kitaip pažeidžia šį įstatymą, gali būti taikomos ir kitos įstatymų numatytos atsakomybės formos.

 

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

31 straipsnis. Valstybės registrų įstatymo įgyvendinimas

Vyriausybė per pusę metų nuo šio įstatymo įsigaliojimo priima jo normoms įgyvendinti reikalingus teisės aktus arba pateikia Seimui tokių teisės aktų projektus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                       ALGIRDAS BRAZAUSKAS

______________