LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. BIRŽELIO 24 D. NUTARIMO NR. 966 „DĖL PRIĖMIMO Į VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAREIGAS TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2006 m. birželio 28 d. Nr. 640

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimą Nr. 966 „Dėl Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 65-2654; 2003, Nr. 112-5006; 2005, Nr. 130-4671):

1. Išdėstyti nutarimo antraštę taip:

 

DĖL KONKURSŲ Į VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAREIGAS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“.

 

2. Išdėstyti preambulę taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708; 2006, Nr. 4-97) 10 straipsnio 9 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:“.

3. Išdėstyti 1 punktą taip:

1. Patvirtinti Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašą (pridedama).“.

4. Išdėstyti 2 punktą taip:

2. Nustatyti, kad tuo atveju, jeigu yra du ar daugiau asmenų, kuriems pasiūlytos valstybės tarnautojo pareigos pagal Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 11 straipsnio 3 dalies ir 13 straipsnio 3 dalies nuostatas, jie egzaminuojami žodžiu (pokalbis) vadovaujantis Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu šiuo nutarimu, ne mažiau kaip prieš 10 kalendorinių dienų raštu informavus šiuos asmenis apie egzamino datą, laiką ir vietą.“.

5. Nurodytuoju nutarimu patvirtintoje Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas tvarkoje:

5.1. Išdėstyti pavadinimą taip:

 

KONKURSŲ Į VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAREIGAS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS“.

 

5.2. Išdėstyti 1 punktą taip:

1. Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašas (toliau vadinama – šis Aprašas) reglamentuoja konkursų į valstybės tarnautojo pareigas (toliau vadinama – pareigos) organizavimo tvarką.“.

5.3. Pripažinti netekusiu galios 2 punktą.

5.4. Išdėstyti 4 punktą taip:

4. Kai valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo yra Lietuvos Respublikos Vyriausybė, sprendimą dėl šio Aprašo 3.1, 3.3 ir 3.4 punktuose nustatytų konkurso procedūrų vykdymo priima Ministras Pirmininkas, o šio Aprašo 3.2 punkte nustatyta procedūra vykdoma per Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliariją.“.

5.5. Išdėstyti 6 punktą taip:

6. Valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo raštu valstybės tarnybos tvarkymo funkcijas atliekančiai įstaigai (toliau vadinama – valstybės tarnybos tvarkymo įstaiga) pateikia prašymą paskelbti konkursą į karjeros valstybės tarnautojo ar įstaigos vadovo (išskyrus įstaigos vadovą, priimamą į pareigas politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu ar įstatymo nustatytai kadencijai) pareigas (nurodydamas pareigybės pavadinimą, lygį, kategoriją) ir valstybės tarnybos tvarkymo įstaigos interneto tinklalapyje užpildo arba įgalioja konkursą organizuojančios įstaigos už personalo tvarkymą atsakingą asmenį ar už personalo tvarkymą atsakingą padalinį užpildyti elektroninę prašymo paskelbti konkursą į valstybės tarnautojo pareigas formą (šio Aprašo 1 priedas). Jeigu šioje formoje yra netikslumų, apie tai valstybės tarnybos tvarkymo įstaiga praneša konkursą organizuojančiai įstaigai. Šiuo atveju prašymas paskelbti konkursą į karjeros valstybės tarnautojo ar įstaigos vadovo (išskyrus įstaigos vadovą, priimamą į pareigas politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu ar įstatymo nustatytai kadencijai) pareigas pateikiamas ir elektroninė prašymo paskelbti konkursą į valstybės tarnautojo pareigas forma užpildoma iš naujo. Jeigu nėra asmenų, kurie pagal Valstybės tarnybos įstatymo 11 straipsnio 3 dalį ir 13 straipsnio 3 dalį gali būti priimti į atitinkamas valstybės tarnautojo pareigas be konkurso, valstybės tarnybos tvarkymo įstaiga per 7 kalendorines dienas nuo valstybės tarnautoją į pareigas priimančio asmens raštu pateikto prašymo paskelbti konkursą gavimo dienos skelbia apie šį konkursą „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ ir valstybės tarnybos tvarkymo įstaigos interneto tinklalapyje.“.

5.6. Papildyti šiuo 61 punktu:

61. Valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo organizuoja konkursą į įstaigos vadovo, priimamo į pareigas įstatymo nustatytai kadencijai, pareigas, paskelbęs apie konkursą „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“. Konkurso skelbime nurodoma šio Aprašo 8 punkte nurodyta informacija.“.

5.7. Išdėstyti 7 punktą taip:

7. Apie „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ paskelbtą konkursą valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo gali papildomai skelbti pasirinktame šalies dienraštyje, taip pat vietos spaudoje.“.

5.8. Išdėstyti 8 punktą taip:

8. Valstybės tarnybos tvarkymo įstaiga, „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ skelbdama apie konkursus į karjeros valstybės tarnautojo ar įstaigos vadovo (išskyrus įstaigos vadovą, priimamą į pareigas politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu ar įstatymo nustatytai kadencijai) pareigas, pateikia bendrą informaciją apie tai, kokius dokumentus ir iki kada privalo pateikti asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse (toliau vadinama – pretendentai), taip pat pareigybių, dėl kurių skelbiami konkursai, sąrašą, nurodydama įstaigos pavadinimą, pareigybės pavadinimą, lygį, kategoriją, specialiuosius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme (toliau vadinama – specialieji reikalavimai), šio Aprašo 9.6 punkte nurodytus įstaigos reikalaujamus dokumentus ir vietą, kur priimami pretendentų dokumentai. Taip pat nurodoma, kur galima gauti išsamesnę informaciją apie skelbiamą konkursą.“.

5.9. Įrašyti 9.4 punkte vietoj žodžių „šios tvarkos 1 priedas“ žodžius „šio Aprašo 2 priedas“.

5.10. Įrašyti 11 punkte vietoj žodžių „šios tvarkos“ žodžius „šio Aprašo“.

5.11. Įrašyti 12 punkte vietoj žodžių „šios tvarkos“ žodžius „šio Aprašo“.

5.12. Įrašyti 13 punkte vietoj žodžių „šios tvarkos 2 priedas“ žodžius „šio Aprašo 3 priedas“.

5.13. Įrašyti 15 punkte vietoj žodžių „šios tvarkos“ žodžius „šio Aprašo“.

5.14. Įrašyti 16 punkte vietoj žodžių „šios tvarkos“ žodžius „šio Aprašo“.

5.15. Išdėstyti 21 punktą taip:

21. Komisiją turi sudaryti nuo 5 iki 7 narių. Valstybės politikas, išskyrus šio Aprašo 24 punkte nurodytus atvejus, negali būti komisijos nariu.

Valstybės tarnybos tvarkymo įstaigos vadovo sprendimu komisijos darbe stebėtojo teisėmis gali dalyvauti valstybės tarnybos tvarkymo įstaigos valstybės tarnautojas.

Stebėtojo teisėmis komisijos darbe dalyvaujantis asmuo turi teisę susipažinti su visais dokumentais, susijusiais su konkurso organizavimu, taip pat reikšti komisijos nariams ir sekretoriui rekomendacinio pobūdžio pastabas dėl šio Aprašo laikymosi. Šis valstybės tarnautojas ne vėliau kaip po 2 darbo dienų nuo konkurso pabaigos konkursą organizavusiai įstaigai pateikia rašytinę išvadą apie šio Aprašo laikymąsi konkurso metu. Nurodytoji išvada pridedama prie pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas konkurso protokolo (šio Aprašo 5 priedas) (toliau vadinama – konkurso protokolas, protokolas) ir yra sudedamoji šio protokolo dalis.“.

5.16. Išdėstyti 24 punktą taip:

24. Į komisijos narių sąrašą turi būti įtraukti konkursą organizuojančios įstaigos personalo tarnybos vadovas arba kitas personalo tarnybos valstybės tarnautojas ir tiesioginis būsimo valstybės tarnautojo vadovas (arba jį pavaduojantis valstybės tarnautojas). Jeigu rengiamas konkursas įstaigos vadovo pareigoms, į komisijos narių sąrašą turi būti įtrauktas valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo arba jo įgaliotas valstybės tarnautojas ir konkursą organizuojančios įstaigos personalo tarnybos vadovas. Krašto apsaugos sistemoje šie asmenys gali būti profesinės karo tarnybos kariai. Organizuojant konkursą įstaigų vadovų, ministerijos valstybės sekretoriaus pareigoms, komisijos pirmininkas gali būti valstybės politikas.“.

5.17. Įrašyti 36 punkte vietoj žodžių „šios tvarkos“ žodžius „šio Aprašo“.

5.18. Išdėstyti 41 punktą taip:

41. Nuo 30 iki 50 testo klausimų, sudaromų iš teisės aktų, susijusių su pareigybės, dėl kurios vyksta konkursas, funkcijomis, parengia konkursą organizuojanti įstaiga. Šių teisės aktų sąrašas pretendentams pateikiamas priimant jų dokumentus, kartu pretendentams nurodoma, kiek testo klausimų parengs konkursą organizuojanti įstaiga. Šio Aprašo 12 punkte nurodytu atveju ši informacija pretendentui siunčiama paštu.

70 testo klausimų, sudarytų iš įstatymų ir kitų teisės aktų, nurodytų šio Aprašo 6 priede (toliau vadinama – skelbiami testo klausimai), skelbiami kiekvieną pirmadienį, trečiadienį ir penktadienį 9 valandą Valstybės tarnautojų registro tvarkymo kompiuterinėje programoje atskiru pranešimu, taip pat Vidaus reikalų ministerijos interneto tinklalapyje www.vrm.lt. Nesant kompiuterinio ryšio ir konkursą organizuojančiai įstaigai prašant, valstybės tarnybos tvarkymo įstaiga šiuos klausimus pateikia nurodytu faksu. Nurodyti testo klausimai išimami 10 valandą.“.

5.19. Išdėstyti 45 punktą taip:

45. Teisingi atsakymai į skelbiamus testo klausimus pateikiami Valstybės tarnautojų registro tvarkymo kompiuterinėje programoje atskiru pranešimu, taip pat Vidaus reikalų ministerijos interneto tinklalapyje www.vrm.lt (arba šio Aprašo 41 punkto antrojoje pastraipoje nurodytu atveju – faksu) pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais 11 valandą ir išimami 12 valandą.“.

5.20. Įrašyti 46 punkte vietoj žodžių „šios tvarkos 6 priedas“ žodžius „šio Aprašo 7 priedas“.

5.21. Išdėstyti 50 punktą taip:

50. Per egzaminą žodžiu kiekvienas komisijos narys pateikia vienodus klausimus visiems pretendentams, siekdamas patikrinti pretendento gebėjimus atlikti valstybės tarnautojo pareigybės, dėl kurios vyksta konkursas, aprašyme nustatytas funkcijas. Egzamino žodžiu metu patikrinamas pretendento užsienio kalbų, privalomų pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms atlikti, mokėjimas. Pretendentams taip pat gali būti užduodami jų atsakymus patikslinantys klausimai. Pretendentai egzaminuojami žodžiu individualiai, kitiems pretendentams nedalyvaujant. Pretendentų eiliškumas per egzaminą žodžiu nustatomas pagal abėcėlę.“.

5.22. Įrašyti 51 punkte vietoj žodžių „šios tvarkos 3 priedas“ žodžius „šio Aprašo 4 priedas“.

5.23. Įrašyti 53 punkte vietoj žodžių „šios tvarkos“ žodžius „šio Aprašo“.

5.24. Išdėstyti 58 punktą taip:

58. Vadovaujantis Valstybės tarnautojų kvalifikacinių klasių suteikimo ir valstybės tarnautojų vertinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 909 (Žin., 2002, Nr. 60-2470), priimamam valstybės tarnautojui gali būti suteikiama trečia kvalifikacinė klasė. Komisijai pasiūlius suteikti priimamam valstybės tarnautojui kvalifikacinę klasę, apie tai pažymima protokole.“.

5.25. Įrašyti 63 punkte vietoj žodžių „šioje tvarkoje“ žodžius „šiame Apraše“.

5.26. Išdėstyti 64 punktą taip:

64. Konkursui neįvykus per 30 kalendorinių dienų nuo paskutinės dokumentų priėmimo dienos, valstybės tarnautojus į pareigas priimantis asmuo gali organizuoti konkursą valstybės tarnautojo pareigoms pagal šio Aprašo 6 ir 61 punktų reikalavimus.“.

5.27. Įrašyti 68 punkte vietoj žodžių „šios tvarkos“ žodžius „šio Aprašo“.

5.28. Papildyti nauju 1 priedu (pridedama).

5.29. Buvusius 1–6 priedus laikyti atitinkamai 2–7 priedais.

5.30. Išdėstyti 2 priedo žymą taip:

 

„Konkursų į valstybės tarnautojo

pareigas organizavimo tvarkos aprašo

2 priedas“.

 

5.31. Išdėstyti 2 priedo paskutinę pastraipą taip:

„Žyma apie pretendento atitiktį Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 14 punkte nurodytiems reikalavimams: __________________“.

5.32. Išdėstyti 3 priedo žymą taip:

 

„Konkursų į valstybės tarnautojo

pareigas organizavimo tvarkos aprašo

3 priedas“.

 

5.33. Išdėstyti 4 priedo žymą taip:

 

„Konkursų į valstybės tarnautojo

pareigas organizavimo tvarkos aprašo

4 priedas“.

 

5.34. Išdėstyti 5 priedo žymą taip:

 

„Konkursų į valstybės tarnautojo

pareigas organizavimo tvarkos aprašo

5 priedas“.

 

5.35. 6 priede:

5.35.1. Išdėstyti žymą taip:

 

„Konkursų į valstybės tarnautojo

pareigas organizavimo tvarkos aprašo

6 priedas“.

 

5.35.2. Išdėstyti 5 punktą taip:

5. Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymas.“.

5.35.3. Išdėstyti 9 punktą taip:

9. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas.“.

5.35.4. Išdėstyti 17 punktą taip:

17. Dokumentų rengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymu.“.

5.36. Išdėstyti 7 priedo žymą taip:

 

„Konkursų į valstybės tarnautojo

pareigas organizavimo tvarkos aprašo

7 priedas“.

 

 

 

L. e. Ministro Pirmininko pareigas                                        Zigmantas Balčytis

 

 

 

L. e. vidaus reikalų ministro pareigas                   Gintaras Furmanavičius

 

 

Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas

organizavimo tvarkos aprašo

1 priedas

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2006 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. 640

redakcija)

 

ELEKTRONINĖ PRAŠYMO PASKELBTI KONKURSĄ Į VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAREIGAS FORMA

 

I. Konkursą organizuojančios įstaigos pavadinimas _______________________________________

 

II. Pareigybės aprašymas

 

Teisės aktas, kuriuo patvirtintas pareigybės aprašymas

Data _______________

Nr. _______________

1. Pareigybės charakteristika

Pareigybės pavadinimas ____________________________________________________________

Pareigybės lygis ___, pareigybės kategorija ___

2. Pareigybės tikslas _______________________________________________________________

3. Specialieji reikalavimai

3.1. Išsilavinimas

3.1.1. Išsilavinimo lygis _____________________________________________________________

3.1.2. Studijų sritis ________________________________________________________________

3.2. Mokėti užsienio kalbą (-as) ______________________________________________________

3.3. Kompiuterinis raštingumas _______________________________________________________

3.4. Kita ________________________________________________________________________

3.5. Darbo patirtis

3.5.1. Bendroji darbo patirtis ____metai

3.5.2. Darbo patirtis tam tikroje srityje (sritis ir metai) _____________________________________

3.5.3. Vadovaujamo darbo patirtis _____metai

3.6. Specialieji gebėjimai ____________________________________________________________

3.7. Asmeninės savybės ____________________________________________________________

3.8. Kiti reikalavimai _______________________________________________________________

4. Pareigybės funkcijos _____________________________________________________________

 

III. Kiti konkursą organizuojančios įstaigos reikalaujami dokumentai, būtini patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiesiems reikalavimams, ir šių dokumentų kopijos (pildyti, jeigu reikia)               

 

IV. Informacija pretendentams, kur priimami dokumentai ____________________

 

V. Informacija pretendentams, kur galima gauti išsamesnę informaciją apie konkursą _______

 

VI. Valstybės tarnybos tvarkymo įstaigai raštu pateikiamo prašymo data ir numeris

Prašymo data ___________

Prašymo Nr. ___________

 

Formą užpildė

(Pareigos)                                                                                                                  (Vardas ir pavardė)

______________