VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

DĖL PASIŪLYME NURODYTOS PREKIŲ, PASLAUGŲ AR DARBŲ NEĮPRASTAI MAŽOS KAINOS SĄVOKOS APIBRĖŽIMO

 

2009 m. rugsėjo 30 d. Nr. 1S-96

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179; 2009, Nr. 93-3986) 8 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 40 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 30 d. nutarimo Nr. 92 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2006, Nr. 13-460; 2009, Nr. 103-4302) 1.4.3 punktu,

n u s t a t a u, kad:

1. Pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų neįprastai maža kaina – tai tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina, kuri perkančiosios organizacijos vertinimu gali būti nepakankama viešojo pirkimo–pardavimo sutarties tinkamam įvykdymui.

2. Pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina visais atvejais turi būti laikoma neįprastai maža, jeigu ji atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

2.1. yra 15 ir daugiau procentų mažesnė už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį;

2.2. yra 30 ir daugiau procentų mažesnė nuo suplanuotų viešajam pirkimui skirti lėšų.

 

 

Direktorius                                                                             Rimgaudas Vaičiulis

 

_________________