LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių patvirtinimo

 

2010 m. spalio 4 d. Nr. 1-274

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2224; 2003, Nr. 69-3118; 2009, Nr. 10-352; 2010, Nr. 67-3337) 6 straipsnio 14 punktu ir 16 straipsnio 4 dalimi:

1. Tvirtinu Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisykles (pridedama).

2. Nustatau, kad iki šio įsakymo įsigaliojimo įmonėms išduoti atestatai eksploatuoti energetikos įrenginius ir pažymos apie užsienio įmonių kvalifikacijos įregistravimą pagal Įmonių, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo tvarkos ir sąlygų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 4-482 (Žin., 2004, Nr. 9-246; 2006, Nr. 112-4289), galioja atestate ir pažymoje nurodytą laiką.

 

 

 

Energetikos ministras                                                         Arvydas Sekmokas


Patvirtinta

Lietuvos Respublikos energetikos

ministro 2010 m. spalio 4 d.

įsakymu Nr. 1-274

 

asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės (toliau – Atestavimo taisyklės) nustato atestatų verstis atestatais reguliuojama veikla (toliau – licencijuojama veikla) energetikos sektoriuje išdavimo, atestatų patikslinimo (įrašytų duomenų papildymo ir (ar) patikslinimo), atestatų dublikatų išdavimo, atestatų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo, atestatų registravimo ir informacijos apie atestatus skelbimo tvarką, licencijuojamos veiklos sąlygas ir šių sąlygų laikymosi priežiūrą. Energetikos įrenginių eksploatavimo darbų, kurie įrašomi ūkio subjektams išduodamuose atestatuose, sąrašai pateikiami Atestavimo taisyklių 1–5 priede.

2. Verstis energetikos įrenginių eksploatavimu – veikla, nurodyta Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2224; 2003, Nr. 69-3118; 2010, Nr. 67-3337; toliau – Energetikos įstatymas) 16 straipsnio 3 dalyje, leidžiama tik šios veiklos atestatą turintiems ūkio subjektams.

3. Išduodami atskiri kiekvienos rūšies veiklos atestatai.

4. Atestatai išduodami ne ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui. Konkretūs atestatų galiojimo terminai ir jų nustatymo kriterijai nurodyti atestavimo taisyklių V skyriuje.

5. Ūkio subjektai, eksploatuojantys nuosavybės teise ar kitais teisėtais būdais valdomus energetikos įrenginius, naudojamus savo reikmėms, gali būti atestuojami jų pageidavimu, jeigu teisės aktai nenustato kitaip (Atestavimo taisyklių 16 priedo 9, 10 ir 11 punktai).

6. Draudžiama vykdyti licencijuojamą veiklą, kai atestato galiojimas yra sustabdytas.

7. Už atestato išdavimą, atestatuose įrašytų duomenų keitimą (papildymą ir (ar) patikslinimą) ar dublikatų išdavimą mokama valstybės rinkliava Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 52-1484) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463) nustatyta tvarka (Atestavimo taisyklių 16 priedo 8 ir 12 punktai).

8. Visos procedūros ir formalumai, susiję su dokumentų, reikalingų atestatui ar atestato dublikatui gauti, atestate įrašytų duomenų pakeitimu (papildymu ir (ar) patikslinimu), pateikimu gali būti atliekami tiesiogiai kreipiantis į atestatus išduodančią instituciją, per atstumą (paštu, elektroninėmis priemonėmis) arba per kontaktinį centrą.

9. Atestavimo taisyklėse vartojamos sąvokos:

Atestatas – tai tinkamą pasirengimą eksploatuoti energetikos įrenginius liudijantis dokumentas.

Darbų vadovas – reikiamos kvalifikacijos asmuo, turintis ūkio subjekto vadovo įgaliojimus organizuoti ir vadovauti energetikos įrenginių eksploatavimo darbams, atestuotas teisės aktų nustatyta tvarka.

Dujų įrenginiai – įrenginiai, skirti degiosioms dujoms (gamtinėms, suslėgtoms gamtinėms ar suskystintoms naftos dujoms), naudojamoms kurui, tiekti, transportuoti, perduoti, skirstyti, laikyti.

Elektros įrenginiai – įrenginiai, skirti elektros energijai gaminti, tiekti (perduoti), keisti (transformuoti), skirstyti.

Energetikos įrenginių bandymai (paleidimas, derinimas, bandymai ir matavimai) – tai norminių teisės aktų nustatyta tvarka atliekamų energetikos įrenginių bandymų ir įvairių parametrų matavimų, patikrinimų, derinimų, reikalingų eksploatavimo charakteristikoms ir medžiagų savybėms nustatyti, visuma. Šių darbų tikslas – pasiekti ir išlaikyti arba pagerinti gamyklos gamintojos ar projekte nustatytus įrenginių parametrus ir režimus, užtikrinančius technologinio proceso stabilumą (patikimumą), efektyvumą ir techninę saugą.

Energetikos įrenginių remontas – darbai, kurių metu visiškai ar iš dalies atkuriamos įrenginio pradinės (techniniame pase nurodytos) savybės, kad tolesnio naudojimo metu įrenginiai būtų reikiamos techninės būklės. Šių darbų metu keičiami, remontuojami ar rekonstruojami atskiri įrenginio mazgai ar dalys.

Energetikos įrenginių techninė priežiūra – norminių teisės aktų nustatyta tvarka atliekami energetikos įrenginių patikrinimai, apžiūros ir pastebėtų smulkių defektų, trūkumų ir gedimų pašalinimas tam, kad įrenginių naudojimas būtų patikimas, efektyvus ir saugus.

Energetikos įrenginių technologinis valdymas – norminių teisės aktų nustatyta tvarka atliekamas energetikos įrenginių technologinių parametrų valdymas, įrenginių darbo valdymas, nustatyto veikimo rėžimo palaikymas.

Naftos, naftos produktų įrenginiai – įrenginiai, skirti naftos gavybai, pirminiam ir antriniam perdirbimui, naftai ir naftos produktams tiekti (transportuoti) vamzdynais, perduoti, laikyti.

Pareiškėjas – asmuo, kuris ketina verstis energetikos įrenginių eksploatavimo veikla Lietuvos Respublikoje ir Atestavimo taisyklių nustatyta tvarka kreipiasi į Valstybinę energetikos inspekciją prie Energetikos ministerijos su prašymu išduoti atestatą verstis energetikos įrenginių eksploatavimo veikla.

Šiurkštus pažeidimas – Atestavimo taisyklių ar kitų teisės aktų, reglamentuojančių energetikos veiklą, pažeidimas, dėl kurio gresia energetikos įrenginių avarija, sutrikimas ar kyla pavojus žmonių gyvybei ir saugumui.

Šilumos įrenginiai – įrenginiai, skirti šilumos energijai gaminti, kaupti, redukuoti, tiekti, skirstyti, taip pat įrenginiai, skirti skystajam ir kietajam kurui bei vandeniui, kurie reikalingi šilumos gamybai ir tiekimui, paruošti.

Terminalas (saugykla) – specialiai įrengtų krovos įrenginių, kuro talpyklų, kitų įrenginių bei statinių kompleksas, naudojamas naftai, naftos produktams bei kitam skystajam kurui laikyti, degalų mišiniams ruošti (sumaišyti) ir perduoti į (iš) mobiliąsias talpyklas, tanklaivius.

Ūkio subjektas – fizinis ar juridinis asmuo arba kita organizacija, juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, kuris Atestavimo taisyklių nustatyta tvarka turi energetikos įrenginių eksploatavimo veiklos atestatą ir laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytų reikalavimų teikia atestate nurodytas energetikos įrenginių eksploatavimo paslaugas.

Ūkio subjekto atestavimas – ūkio subjekto pasirengimo kvalifikuotai atlikti energetikos įrenginių eksploatavimo darbus bei užtikrinti šių darbų kokybę, reglamentuojamą norminių energetikos teisės aktų, patikrinimas.

Kitos Atestavimo taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme (Žin., 2009, Nr. 153-6901; toliau – Paslaugų įstatymas) ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975).

 

II. ATESTATŲ RŪŠYS IR REIKALAVIMAI ASMENIMS, SIEKIANTIEMS GAUTI ATITINKAMOS VEIKLOS ATESTATĄ

 

10. Atestatai verstis energetikos eksploatavimo veikla yra šių rūšių:

10.1. elektros įrenginių eksploatavimo;

10.2. šilumos įrenginių eksploatavimo;

10.3. gamtinių dujų įrenginių eksploatavimo;

10.4. suskystintų naftos dujų įrenginių eksploatavimo;

10.5. naftos ir naftos produktų įrenginių eksploatavimo.

11. Energetikos įrenginių eksploatavimo veiklos atestatai išduodami fiziniams asmenims, turintiems teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, arba Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims, kitų valstybių narių juridinių asmenų ar kitų organizacijų padaliniams (toliau – juridinis asmuo), įsteigtiems Lietuvos Respublikoje (toliau – ūkio subjektams).

12. Energetikos įrenginių eksploatavimo veiklos atestatai išduodami Atestavimo taisyklių 11 punkte nurodytiems ūkio subjektams, kurie atitinka šiuos reikalavimus:

12.1. turi technologinę įrangą, prietaisus ir kitas priemones, reikalingas veiksmams, kurių reikia energetikos įrenginiams eksploatuoti, atlikti;

12.2. turi technologinius, techninius dokumentus, kuriuose nurodyti eksploatuojamų įrenginių techniniai duomenys ir rekomenduojamos eksploatavimo procedūros;

12.3. turi energetikos įrenginiams eksploatuoti Atestavimo taisyklių 16 priedo 2 ir 14 punkte nurodytų teisės aktų nustatyta tvarka atestuotus reikiamos kvalifikacijos darbų vadovus ir specialistus, dirbančius įmonėje pagal darbo sutartį.

 

III. ATESTATUS IŠDUODANTI INSTITUCIJA IR JOS ĮGALIOJIMAI

 

13. Ūkio subjektų atestavimą atlieka Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau – Inspekcija).

14. Inspekcija turi teisę:

14.1. gauti iš ūkio subjektų dokumentus ir duomenis, kurių reikia jų prašymams išduoti atestatus išnagrinėti arba patikrinti, kaip laikomasi licencijuojamos veiklos sąlygų;

14.2. gauti iš ūkio subjektų veiklą prižiūrinčių (kontroliuojančių) valstybės institucijų papildomos informacijos apie licencijuojamą veiklą;

14.3. kitų teisių, kurias jai suteikia įstatymai ir kiti teisės aktai.

15. Inspekcijos funkcijos:

15.1. išduoda atestatus, keičia (patikslina ir (ar) papildo) atestate įrašytus duomenis, išduoda atestato dublikatą, sustabdo atestato galiojimą, panaikina atestato galiojimo sustabdymą, panaikina atestato galiojimą, pateikia pareiškėjui motyvuotą raštišką atsisakymą išduoti, pakeisti (patikslinti ir (ar) papildyti) atestate įrašytus duomenis (Atestavimo taisyklių 16 priedo 2 punktas);

15.2. registruoja atestatus specialiame žurnale;

15.3. rengia ir teikia tvirtinti Energetikos ministerijai energetikos įrenginių eksploatavimo darbų, kuriuos gali atlikti ūkio subjektas – fizinis asmuo, sąrašą;

15.4. kontroliuoja, kaip laikomasi licencijuojamos veiklos sąlygų (Atestavimo taisyklių 16 priedo 2 ir 13 punktai);

15.5. nagrinėja skundus dėl licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimų;

15.6. teikia informaciją apie atestatų išdavimą, atestatų patikslinimą (atestatuose įrašytų duomenų patikslinimą ir (ar) papildymą), dublikatų išdavimą, atestatų galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, galiojimo panaikinimą valstybės institucijoms, įstaigoms, kurioms jos reikia pavestoms funkcijoms atlikti, taip pat kitiems suinteresuotiems asmenims.

16. Inspekcija atestatams išduoti, atsisakymams išduoti, atestate įrašytiems duomenims pakeisti (papildyti ir (ar) patikslinti), atestatų dublikatams išduoti, atestatų galiojimams sustabdyti, galiojimo sustabdymams panaikinti, galiojimams panaikinti turi teisę naudotis šių registrų duomenis:

16.1. Lietuvos Respublikos gyventojų registro – fizinių asmenų duomenims patikrinti;

16.2. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro – nekilnojamojo turto duomenims patikrinti;

16.3. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro – juridinių asmenų duomenims patikrinti;

16.4. Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro – duomenims apie ūkio subjektų įrenginių įregistravimą patikrinti;

16.5. Mokesčio mokėtojų registro – duomenims apie ūkio subjektų mokamas valstybės rinkliavas patikrinti.

17. Inspekcija, išduodama ūkio subjektui atestatą, taip pat panaikindama jo galiojimą, turi teisę pasitelkti valstybinės priežiūros ir (ar) kontrolės institucijų arba kitus specialistus (ekspertus) ir ūkio subjekto pasirengimą įvertinti pagal jų pateiktas tikrinimo išvadas.

18. Inspekcijos pareigūnai atsako už:

18.1. savo sprendimų pagrįstumą ir objektyvumą;

18.2. atestatus gaunančių ūkio subjektų komercinių (technologinių ir ekonominių) paslapčių išsaugojimą pagal įstatymus.

19. Inspekcijos pareigūnas turi teisę:

19.1. patikrinti ūkio subjekto pasirengimą eksploatuoti energetikos įrenginius pagal visus Atestavimo taisyklių II skyriuje nustatytus reikalavimus;

19.2. pranešti Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos apie ūkio subjektus, besiverčiančius energetikos įrenginių eksploatavimu, tačiau neturinčius galiojančio atestato;

19.3. teikti Inspekcijos viršininkui siūlymą dėl atestato galiojimo panaikinimo, jeigu ūkio subjekto tikrinimo metu pagal atestato apibrėžtą energetikos įrenginių eksploatavimo veiklą rasta pažeidimų, nurodytų Atestavimo taisyklių 66–68 punktuose.

20. Energetikos ministerija nustato pavyzdines atestatų formas (Atestavimo taisyklių 11–15 priedai). Atestatai turi privalomąjį priedą. Jame išvardijami energetikos įrenginių eksploatavimo darbai, kuriuos turi teisę atlikti atestuotas ūkio subjektas (Atestavimo taisyklių 1–5 priedai).

21. Valstybinės energetikos inspekcijos teikimu Energetikos ministerija tvirtina energetikos įrenginių eksploatavimo darbų sąrašą, kurį gali atlikti ūkinis subjektas – fizinis asmuo. Darbų sąrašas turi atitikti teisės aktų, reglamentuojančių energetikos įrenginių eksploatavimo, techninės saugos ir kitus techninius klausimus, nustatytus reikalavimus. Patvirtintas energetikos įrenginių eksploatavimo darbų sąrašas turi atitikti Atestavimo taisyklių 1–5 prieduose nurodytiems energetikos įrenginių eksploatavimo darbams ir turi būti viešai skelbiamas Inspekcijos interneto svetainėje.

 

IV. DOKUMENTŲ ATESTATUI GAUTI PATEIKIMAS

 

22. Pareiškėjas, siekiantis gauti atestatą, pateikia Inspekcijai nustatytos formos (Atestavimo taisyklių 6 priedas) prašymą. Prašyme nurodoma:

22.1. pareiškėjo (juridinio asmens) pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas, telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas arba pareiškėjo (fizinio asmens) vardas ir pavardė, asmens kodas (jeigu toks yra), tiksli gimimo data, adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas;

22.2. veiklos, kuria verstis prašoma, atestato rūšis;

22.3. jeigu pareiškėjas yra Europos Sąjungos valstybės narės pilietis ar kitas užsienietis, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis ir siekia gauti atestatą verstis energetikos įrenginių eksploatavimo veikla, privalo atestatus išduodančiai institucijai pateikti dokumentą, patvirtinantį ir (ar) suteikiantį teisę gyventi Lietuvos Respublikoje;

22.4. kokiu būdu pareiškėjas pageidautų gauti informaciją iš atestatus išduodančios institucijos apie priimtus sprendimus.

23. Pareiškėjas kartu su Atestavimo taisyklių 22 punkte nurodytu prašymu pateikia šiuos dokumentus:

23.1. ūkio subjekto duomenų kortelę (Atestavimo taisyklių 7 priedas) su joje nurodytais pridedamais dokumentais;

23.2. ūkio subjekto pageidaujamų atlikti energetikos įrenginių eksploatavimo darbų sąrašą;

23.3. turimų pagrindinių technologinių, norminių ir techninių dokumentų, kuriuose nurodyti eksploatuojamų įrenginių techniniai duomenys, rekomenduojamos eksploatavimo procedūros ir pan., būtinų prašyme nurodytiems darbams atlikti, sąrašą, patvirtintą ūkio subjekto savininko, vadovo ar jo įgalioto asmens;

23.4. pagrindinės turimos techninės, technologinės įrangos ir prietaisų, būtinų prašyme nurodytiems darbams atlikti, taip pat asmens apsaugos priemonių, reikalingų saugiam darbui garantuoti, sąrašą, patvirtintą ūkio subjekto savininko, vadovo ar jo įgalioto asmens, ir ketinamų išsinuomoti įrenginių bei prietaisų nuomos ar panaudos sutarčių kopijas (sutarčių išrašus);

23.5. pažymą apie darbų vadovų ir specialistų atestavimą eksploatuoti energetikos įrenginius (Atestavimo taisyklių 8 priedas).

24. Atestato turėtojas (ūkio subjektas), norintis patikslinti atestate įrašytus duomenis, pateikia Inspekcijai pagal Atestavimo taisyklių 22 punkto reikalavimus prašymą. Prašymas patikslinti atestatą teikiamas, kai:

24.1. ūkio subjektas pageidauja patikslinti ir (ar) papildyti atestate nurodytą darbų sąrašą. Šiuo atveju ūkio subjektas pateikia šiame skyriuje nurodytus dokumentus, liudijančius jo pasirengimą atlikti šiuos papildomus darbus;

24.2. ūkio subjektas (juridinis asmuo) pakeičia atestate nurodytą buveinę, teisinę formą ar pavadinimą;

24.3. teisės aktų nustatyta tvarka suteikiamas naujas įmonės (ūkio subjekto) kodas;

24.4. pasikeitė fizinio asmens, turinčio atestatą, duomenys (vardas, pavardė ir adresas).

25. Atestato turėtojas (ūkio subjektas), norintis sustabdyti ar panaikinti atestatų galiojimą ir (ar) išduoti atestato dublikatą, pateikia Inspekcijai pagal Atestavimo taisyklių 22 punkto reikalavimus prašymą.

26. Pareiškėjas (ūkio subjektas) dokumentus atestatui gauti, keisti (papildyti ir (ar) patikslinti) atestate įrašytus duomenis, gauti dublikatą, sustabdyti atestato galiojimą, panaikinti atestato galiojimo sustabdymą, panaikinti atestato galiojimą pateikia Inspekcijai tiesiogiai, per atstumą (paštu, elektroninėmis priemonėmis) arba per kontaktinį centrą. Pateikti pareiškėjo (ūkio subjekto) dokumentus ir užpildyti prašymą gali pareiškėjo atstovas, teisės aktų nustatyta tvarka turintis teisę jam atstovauti.

27. Pareiškėjo (ūkio subjekto) atstovas, kreipdamasis per atstumą dėl atestato gavimo ir kitų Atestavimo taisyklių 26 punkte nurodytų procedūrų atlikimo pateikia įgaliojimą ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

 

V. DOKUMENTŲ NAGRINĖJIMO IR SPRENDIMO PRIĖMIMO TVARKA BEI TERMINAI

 

28. Pareiškėjo dokumentai priimami:

28.1. Inspekcijos teritoriniuose skyriuose – ūkio subjektų, turinčių ne daugiau kaip 50 darbuotojų;

28.2. Inspekcijos technikos skyriuje:

28.2.1. ūkio subjektų, turinčių 50 ar daugiau darbuotojų;

28.2.2. ūkio subjektų, neatsižvelgiant į energetikos įrenginius eksploatuojančių darbuotojų skaičių, pageidaujančių atlikti:

28.2.2.1. 110 kV ir aukštesnės įtampos elektros įrenginių ar jų relinės apsaugos, automatikos, valdymo sistemų eksploatavimo darbus;

28.2.2.2. didesnės kaip 1 MW galios elektros variklių ir generatorių eksploatavimo darbus;

28.2.2.3. šilumos įrenginių (katilų), kurių ties išėjimu terpės slėgis didesnis kaip 4,0 Mpa, jų technologinių apsaugų ir automatikos priemonių eksploatavimo darbus;

28.2.2.4. gamtinių dujų magistralinių dujotiekių vamzdynų ir skirstymo stočių eksploatavimo darbus;

28.2.2.5. didesnės kaip 1 MW galios turbinų, jų technologinių apsaugų ir automatikos priemonių eksploatavimo darbus;

28.2.2.6. naftos perdirbimo ūkio subjektų, perdirbančių 50 000 tonų ir daugiau naftos per metus, magistralinių naftotiekių ir produktotiekių, 10 000 m3 ir didesnių terminalų ir saugyklų, jų technologinių apsaugų ir automatikos priemonių eksploatavimo darbus.

29. Inspekcija per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo informuoja arba išsiunčia pareiškėjui patvirtinimą, kad prašymas gautas. Patvirtinime turi būti informacija, nurodyta Atestavimo taisyklių 29.1–29.3 punktuose. Patvirtinimas gali būti siunčiamas elektroniniu paštu, jeigu jis pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Jeigu pareiškėjas Inspekcijai tiesiogiai pristato prašymą ir dokumentus atestatui gauti, prašymo registravimo metu jam suteikiama informacija apie:

29.1. terminą, per kurį turi būti išnagrinėtas prašymas;

29.2. galimas pareiškėjo teisių gynimo priemonės, kuriomis galima naudotis, jeigu kiltų Inspekcijos ir pareiškėjo ginčų;

29.3. Atestavimo taisyklių nuostatą, kad per nustatytą terminą pareiškėjui negavus atsakymo laikoma, jog atestatas išduotas, išskyrus Atestavimo taisyklių 32 punkte nustatytus atvejus, kuriais atsakymo dėl atestato išdavimo nepateikimas nelaikomas atestato išdavimu.

30. Inspekcijoje pareiškėjų dokumentai nagrinėjami ir sprendimas dėl atestato ir jo privalomojo priedo išdavimo ar papildymo priimamas tokia tvarka:

30.1. atestatus išduodanti institucija (Inspekcijos teritorinis (ar priežiūros, technikos) skyrius) patikrina pareiškėjo, pateikusio prašymą gauti atestatą, registravimo faktą patvirtinančius ir kitus jo registravimo duomenis Juridinių asmenų registro tvarkymo interneto svetainėje;

30.2. jeigu pareiškėjas (ūkio subjektas) yra Europos Sąjungos valstybės narės pilietis ar kitas užsienietis, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, ir siekia gauti atestatą – Inspekcija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties (Žin., 2004, Nr. 73-2539) nuostatomis, patikrina, ar šis asmuo turi dokumentą, patvirtinantį ir (ar) suteikiantį teisę gyventi Lietuvos Respublikoje. Jeigu kyla pagrįstų abejonių dėl asmens pateikto dokumento, Inspekcija raštu kreipiasi į Migracijos departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos, prašydama atitinkamos informacijos. Informacija gali būti teikiama elektroninėmis priemonėmis;

30.3. atestatus išduodanti institucija su prašymu suteikti atitinkamą informaciją apie kitų valstybių narių pareiškėjus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka turi teisę per Vidaus rinkos informacinę sistemą kreiptis į konkrečios valstybės narės atsakingą instituciją;

30.4. Inspekcijos teritorinis (ar priežiūros, technikos) skyrius ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo visų dokumentų gavimo patikrina ūkio subjekto pateiktus duomenis ir, įvertinęs ūkio subjektą pagal Atestavimo taisyklių 11 ir 12 punktuose nustatytus reikalavimus, parengia išvadą (Atestavimo taisyklių 9 priedas) dėl jo pasirengimo eksploatuoti energetikos įrenginius. Išvadą tvirtina ją parengusio skyriaus vedėjas;

30.5. šios išvados (Atestavimo taisyklių 9 priedas) pagrindu Inspekcija ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo visų dokumentų gavimo dienos priima sprendimą dėl atestato ir jo privalomojo priedo išdavimo (papildymo ar patikslinimo). Sprendimą (Atestavimo taisyklių 10 priedas) tvirtina Inspekcijos viršininkas. Inspekcijos viršininkas, įvertinęs ūkio subjekto pateiktus dokumentus, turi teisę priimti sprendimą išduoti atestatą atlikti žemesnių parametrų ar sumažintos apimties energetikos įrenginių eksploatavimo darbus, negu pageidauta ūkio subjekto ir aprobuota duomenis tikrinusių Inspekcijos pareigūnų;

30.6. jeigu pareiškėjas pateikia neišsamų ar netinkamai įformintą prašymą arba pateikia ne visus dokumentus ar informaciją, kurių reikia atestatui išduoti arba jei pateiktų dokumentų nepakanka nustatyti, ar ūkio subjektas atitinka atestatų išdavimo sąlygas ir Atestavimo taisyklių 11 ir 12 punktuose nustatytus reikalavimus, Inspekcija (Inspekcijos teritorinis (ar priežiūros, technikos) skyrius) turi teisę ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo dokumentų registravimo Inspekcijoje dienos paprašyti papildomų dokumentų.

31. Jeigu norintis gauti atestatą pareiškėjas Inspekcijai papildomai pateikia duomenis ar dokumentus arba juos pakeičia, taip pašalindamas aplinkybes, trukdančias išduoti atestatą, ir tai padaro, kol Inspekcija priima sprendimą išduoti atestatą, pakeisti (papildyti ir (ar) patikslinti) atestate įrašytus duomenis ar atsisakyti išduoti atestatą, Atestavimo taisyklių 30.5 punkte nustatytas terminas pradedamas skaičiuoti iš naujo nuo papildomų dokumentų registravimo Inspekcijoje dienos.

32. Jeigu į tinkamai pateiktą prašymą išduoti atestatą neatsakoma per 30 kalendorinių dienų, laikoma, kad yra priimtas teigiamas sprendimas, išskyrus atvejus, kai vyksta teisminiai ginčai su trečiaisiais asmenimis dėl licencijuojamos veiklos sąlygų ar kitų priežasčių, pateisinamų svarbiais visuomenės interesais. Apie tokias aplinkybes Inspekcija raštu praneša pareiškėjui ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki atestato išdavimo termino pabaigos ir privalo išduoti atestatą arba pateikti pareiškėjui rašytinį motyvuotą atsisakymą išduoti atestatą ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo prašymo registravimo Inspekcijoje dienos.

33. Inspekcija priima sprendimą:

33.1. išduoti ar pakeisti (papildyti ir (ar) patikslinti atestate įrašytus duomenis) ūkio subjektui atestatą:

33.1.1. penkeriems metams – veikiančiam ūkio subjektui, atitinkančiam Atestavimo taisyklių 11 ir 12 punktuose nustatytus reikalavimus;

33.1.2. dvejiems metams – veiklos, nurodytos atestate, dar nevykdžiusiam ūkio subjektui, atitinkančiam Atestavimo taisyklių 11 ir 12 punktuose nustatytus reikalavimus, taip pat ūkio subjektui, kuris pageidauja pradėti eksploatuoti aukštesnių parametrų ar kito energetikos sektoriaus įrenginius, tačiau tam nėra visiškai pasirengęs (neturi visos būtinos įrangos, prietaisų, technologinių, norminių ir techninių dokumentų, kuriuose būtų pateikti eksploatuojamų įrenginių techniniai duomenys, rekomenduojamos eksploatavimo procedūros prašyme nurodytiems darbams atlikti);

33.1.3. atestato galiojimo laikui – pakeisti atestatą (papildyti ir (ar) patikslinti atestate įrašytus duomenis);

33.2. pratęsti atestato galiojimą;

33.3. atidėti ūkio subjekto atestavimą iki 6 mėnesių;

33.4. neatestuoti ūkio subjekto ir neišduoti atestato Atestavimo taisyklių VI skyriuje nustatytais atvejais;

33.5. sustabdyti atestato galiojimą (Atestavimo taisyklių 78 punkto nustatytais atvejais);

33.6. panaikinti atestato galiojimo sustabdymą (Atestavimo taisyklių 79 punkto nustatyta tvarka);

33.7. panaikinti atestato galiojimą (Atestavimo taisyklių 80 punkto nustatytais atvejais).

34. Apie priimtą sprendimą Inspekcija praneša pareiškėjui ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po sprendimo priėmimo jo prašyme nurodytu būdu.

35. Apie atsisakymą išduoti atestatą ar pakeisti (papildyti ir (ar) patikslinti atestate įrašytus duomenis) atestatą, taip pat apie atestavimo atidėjimą ūkio subjektui įteikiamas arba išsiunčiamas motyvuotas rašytinis pranešimas, atsižvelgiant į pareiškėjo prašyme nurodytą informacijos gavimo būdą.

36. Pareiškėjas turi teisę nesutikti su Inspekcijos sprendimu ir per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo, pranešęs apie tai Inspekcijai, kreiptis į Atestavimo ginčų komisiją (toliau – Apeliacinė komisija).

37. Neigiamai atestuotam ūkio subjektui (pareiškėjui) jo sumokėta Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliava už ūkio subjekto (įmonės) patikrinimą, ar jis pasirengęs kvalifikuotai atlikti energetikos įrenginių eksploatavimo darbus, negrąžinama.

 

VI. ATSISAKYMAS IŠDUOTI ATESTATĄ

 

38. Atestatas pagal pateiktą prašymą neišduodamas, jeigu:

38.1. po Inspekcijos nustatyto papildomo termino pateikiami ne visi tinkamai įforminti dokumentai ir duomenys;

38.2. Inspekcijai pateikti klaidingi duomenys;

38.3. Inspekcijai pateikti dokumentai dėl turinio neatitinka jiems teisės aktuose nustatytų reikalavimų;

38.4. pareiškėjas neatitinka Atestavimo taisyklių 11 ir 12 punktuose nustatytų reikalavimų, kuriuos turi atitikti ūkio subjektas, siekiantis gauti atitinkamos veiklos atestatą;

38.5. pareiškėjui įstatymų nustatyta tvarka uždrausta verstis veikla, kuria verstis prašoma išduoti atestatą.

 

VII. ATESTATŲ DUOMENYS

 

39. Atestatuose nurodoma:

39.1. atestato rūšis;

39.2. atestatą išduodanti institucija;

39.3. atestato numeris;

39.4. sprendimo tvirtinimo data ir numeris;

39.5. atestate įrašytų duomenų keitimo (papildymo ir (ar) patikslinimo) data;

39.6. ūkio subjekto (atestato turėtojo) rekvizitai – juridinio asmens (pavadinimas, kodas (registracijos numeris) ir buveinės adresas), fizinio asmens (vardas, pavardė, gimimo data ir adresas);

39.7. kokiems įrenginiams eksploatuoti išduodamas atestatas;

39.8. atestato galiojimo terminas.

40. Atestato privalomajame priede – darbų sąraše nurodoma:

40.1. atestato numeris;

40.2. sprendimo tvirtinimo data ir numeris;

40.3. ūkio subjekto (atestato turėtojo) rekvizitai – juridinio asmens (pavadinimas, kodas (registracijos numeris) ir buveinės adresas), fizinio asmens (vardas, pavardė ir adresas);

40.4. kokiems įrenginiams eksploatuoti išduodamas atestatas;

40.5. konkretūs objektai, darbų rūšys, įrenginiai (Atestavimo taisyklių 1–5 prieduose pateiktų energetikos įrenginių eksploatavimo darbų sąrašų išrašas);

40.6. darbų sąrašo galiojimo terminas.

 

VIII. ATESTATO, JO DUBLIKATO IŠDAVIMAS IR ATESTATE ĮRAŠYTŲ DUOMENŲ PAPILDYMAS IR (AR) PATIKSLINIMAS

 

41. Inspekcija ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos prašyme nurodytu būdu informuoja pareiškėją apie priimtą sprendimą ir nurodo sumokėti nustatyto dydžio valstybės rinkliavą už atestato išdavimą. Jei pareiškėjas per terminą, nurodytą Atestavimo taisyklių 36 punkte, nesikreipia į Apeliacinę komisiją, šio sprendimo pagrindu pareiškėjui išduodamas atestatas.

42. Pareiškėjui raštu sutikus su teigiama sprendimo formuluote, atestatas gal būti išduotas tuoj pat. Atestatas atiduodamas pareiškėjui tik sumokėjus valstybės rinkliavą už atestato išdavimą ir pateikus įgalioto asmens tapatybę įrodantį dokumentą arba įgaliojimą atsiimti dokumentus už kitą asmenį ir asmens tapatybę įrodantį dokumentą.

43. Atestatą pasirašo Inspekcijos viršininkas.

44. Atestatas galioja tik kartu su darbų sąrašu (privalomuoju priedu).

45. Ūkio subjektas, gavęs teigiamą sprendimą ir per terminą, nurodytą Atestavimo taisyklių 36 punkte, nesikreipęs į Apeliacinę komisiją, atestatą atsiima Inspekcijos technikos skyriuje.

46. Ilgiau kaip metus neatsiimtas atestatas anuliuojamas Inspekcijos sprendimu.

47. Atestato dublikatas išduodamas, jeigu atestato originalas:

47.1. prarandamas;

47.2. sugadinamas.

48. Atestato turėtojas, norintis gauti atestato dublikatą, Inspekcijai pateikia:

48.1. prašymą gauti atestato dublikatą (jame nurodo priežastį, dėl kurios prašoma išduoti atestato dublikatą);

48.2. sugadinto atestato originalą (Atestavimo taisyklių 47.2 punkte nustatytu atveju).

49. Sprendimas dėl atestato dublikato išdavimo priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo išduoti atestato dublikatą registravimo Inspekcijoje dienos. Atestato dublikatas išduodamas su žyma „Dublikatas“.

50. Išduoti atestatai gali būti keičiami (patikslinami ir (ar) papildomi atestate įrašyti duomenys) atestato turėtojo prašymu, jeigu keičiasi atestate nurodyti rekvizitai (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas arba ūkio subjekto (fizinio asmens) vardas, pavardė ir adresas).

51. Jeigu keičiasi atestate nurodyti rekvizitai, atestato turėtojas privalo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pranešti apie tai Inspekcijai ir pateikti prašymą pakeisti (papildyti ir (ar) patikslinti) atestate įrašytus duomenis ir dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis.

52. Reorganizuojamam juridiniam asmeniui (keičiant pavadinimą, statusą, registro tvarkytoją, reorganizuojant jungimo ar skaidymo būdu), pateikusiam Inspekcijai prašymą su reorganizavimą patvirtinančiais dokumentais, Inspekcijos sprendimu turėto atestato galiojimo laikotarpiui išduodamas atestatas nauju numeriu. Turėto atestato galiojimas Inspekcijos sprendimu panaikinamas ir atestatas grąžinamas Inspekcijai. Jei nekeičiamas reorganizuojamo juridinio asmens (ūkio subjekto) veiklos pobūdis, išlieka darbų vadovai ir specialistai, nesikeičia darbams atlikti būtina techninė įranga, technologiniai, norminiai ir techniniai dokumentai, toks ūkio subjektas netikrinamas, ar yra pasirengęs eksploatuoti energetikos įrenginius.

53. Ūkio subjektams, pateikusiems prašymą sumažinti atestato darbų sąraše nurodytų darbų apimtį, atestato darbų sąrašas perrašomas netaikant Atestavimo taisyklių IV ir V skyriuose nurodytų reikalavimų.

 

IX. ATESTATO GALIOJIMO PRATĘSIMAS

 

54. Atestato galiojimas pratęsiamas pasibaigus Atestavimo taisyklių 33 punkte nurodytiems jo galiojimo terminams.

55. Ūkio subjektas, pageidaujantis pratęsti atestato galiojimą, privalo ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki atestato galiojimo pabaigos kreiptis į Inspekciją su prašymu ir pateikti šiuos dokumentus:

55.1. Atestavimo taisyklių 23 punkte nurodytus dokumentus apie pasikeitusią informaciją (t. y. apie ūkio subjekto vadovus, darbų vadovus, specialistus, kitą informaciją, susijusią su atestate nurodyta veikla);

55.2. atliktų svarbiausių darbų sąrašą (apie 8–10 darbų).

56. Inspekcija, išnagrinėjusi ūkio subjekto atliktų darbų sąrašą ir pateiktus dokumentus, patikrina duomenis ir priima sprendimą (pagal Inspekcijos skyriaus parengtą išvadą):

56.1. pratęsti atestato galiojimą;

56.2. atsisakyti pratęsti atestato galiojimą.

57. Ūkio subjekto pateikti duomenys dėl jo pasirengimo eksploatuoti energetikos įrenginius tikrinami (pagal Atestavimo taisyklių 30 punktą), neatsižvelgiant į išduoto atestato galiojimo terminą, kai:

57.1. ūkio subjektas per pastaruosius dvejus metus (t. y. iki atestato galiojimo pratęsimo) neatliko atestato privalomajame priede nurodytų darbų;

57.2. atestato galiojimo laikotarpiu Inspekcija nagrinėjo pagrįstus skundus dėl ūkio subjekto darbų atlikimo kokybės ar įsigaliojo teismo sprendimai dėl žalos, susijusios su ūkio subjekto darbų atlikimo kokybe, atlyginimo.

58. Pratęsiamo galioti atestato numeris nekeičiamas.

 

X. ATESTATŲ REGISTRAVIMAS IR INFORMACIJOS APIE ATESTATUS SKELBIMAS

 

59. Atestatus išduodanti institucija pildo atestatų registravimo žurnalą. Jis gali būti ir kompiuterinėse laikmenose. Jame registruojami visi išduoti, pakeisti atestatai (kai papildomi ir (ar) patikslinami atestate įrašyti duomenys), išduoti atestatų dublikatai, atestatai, kurių galiojimas panaikintas, sustabdytas arba kurių galiojimo sustabdymas panaikintas.

60. Atestatų registravimo žurnalas privalo būti pildomas taip, kad nebūtų įmanoma nepastebimai perrašyti jame esančių įrašų, pakeisti lapų, papildyti žurnalą naujais įrašais, pažeidžiančiais jų chronologinę tvarką. Tuo atveju, kai žurnalas pildomas kompiuterinėse laikmenose, turi būti fiksuojama duomenų tvarkymo veiksmų istorija.

61. Atestatų registravimo žurnalą tvarko Inspekcijos technikos skyrius.

62. Informaciją apie atestatų ir jų dublikatų išdavimą, atestate įrašytų duomenų keitimą (papildymą ir (ar) patikslinimą), atestatų galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, galiojimo panaikinimą Inspekcija skelbia Inspekcijos leidinyje „Energetikos priežiūra“ ir savo interneto svetainėje www.vei.lt.

63. Atestavimo taisyklių 62 punkte apibrėžtoje informacijoje nurodomi duomenys:

63.1. atestato turėtojas (juridinio asmens – pavadinimas, kodas ir buveinės adresas; fizinio asmens – vardas ir pavardė);

63.2. atestato rūšis;

63.3. atestato numeris;

63.4. atestato galiojimo terminas;

63.5. kokiems įrenginiams eksploatuoti išduotas atestatas ir darbų rūšys (nurodomi įrenginių parametrai);

63.6. atestato išdavimo, jo dublikato išdavimo, atestate įrašytų duomenų keitimo (papildymo ir (ar) patikslinimo), atestato galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ar galiojimo panaikinimo datos.

64. Dokumentai, susiję su atestato išdavimu (atestato ir darbų sąrašo kopija, sprendimas apie atestato išdavimą, pakeitimą (atestate įrašytų duomenų papildymą ir (ar) patikslinimą), neišdavimą, išvada, pareiškėjo prašymas gauti atestatą ir prašymo priedai, laikomi Inspekcijoje atestato galiojimo laikotarpiu ir 5 metus pasibaigus jo galiojimo terminui.

 

XI. LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS SĄLYGOS

 

65. Atestatų turėtojai privalo užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytų pareigų ir teisės aktais nustatytų reikalavimų laikymąsi (Atestavimo taisyklių 16 priedo 1–7 punktai).

66. Atestatų turėtojai, teikdami atestate nurodytas energetikos įrenginių paslaugas, privalo laikytis teisės aktų nustatytų reikalavimų.

67. Atestatų turėtojai neturi teisės įgalioti kitų asmenų verstis atestatu reglamentuojama veikla arba perduoti jiems šią teisę pagal sutartį.

68. Atestato turėtojas negali atlikti atestato privalomajame priede nenurodytų darbų, atestato galiojimo laikotarpiu privalo turėti nustatyta tvarka atestuotus darbų vadovus ir specialistus, reikiamus technologinius, norminius, metodinius ir techninius dokumentus bei reikiamą techninę ir technologinę įrangą ar teisėtai valdyti šią įrangą (Atestavimo taisyklių 16 priedo 2 ir 14 punktai).

69. Bankrutavęs ūkio subjektas turimą atestatą, suteikiantį teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, privalo grąžinti Inspekcijai. Teismui (kai bankroto procesas vyksta ne teismo tvarka – kreditorių susirinkimui) priėmus sprendimą dėl ūkio subjekto pabaigos, administratorius ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo nurodytojo sprendimo įsiteisėjimo ar kreditorių susirinkimo sprendimo priėmimo dienos privalo grąžinti atestatą Inspekcijai.

70. Atestatų turėtojai privalo teikti Inspekcijai informaciją, reikalingą įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytoms pareigoms vykdyti.

71. Atestatų turėtojai privalo informuoti Inspekciją apie:

71.1. pasikeitusius įmonės vadovus, kurie privalo būti atestuoti teisės aktų nustatyta tvarka, nurodydami jų vardus, pavardes ir asmens kodus, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jo darbo pradžios;

71.2. pasikeitusį ūkio subjekto (juridinio asmens) pavadinimą, teisinę formą, kodą ir buveinę, ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo duomenų pasikeitimo.

72. Atestatų turėtojai (tuo atveju, kai atestato turėtojas yra fizinis asmuo) privalo ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų pranešti Inspekcijai apie pasikeitusius duomenis (vardą, pavardę ir adresą).

 

XII. ATESTATŲ TURĖTOJŲ TEISĖS

 

73. Atestatų turėtojai turi:

73.1. teisę verstis atestate nurodyta veikla;

73.2. teisę reikalauti Inspekcijos paaiškinti, kodėl delsiama, atsisakoma išduoti atestatą, pakeisti (papildyti ir (ar) patikslinti) atestate įrašytus duomenis, pratęsti atestato galiojimo terminą, taip pat kodėl atestato galiojimas stabdomas ar atestato galiojimas panaikinamas;

73.3. teisę Atestavimo taisyklių nustatyta tvarka (taip pat ir įstatymų) apskųsti Apeliacinei komisijai ar teismui Inspekcijos veiksmus ir sprendimus dėl atestato išdavimo, atestate įrašytų duomenų pakeitimo (papildymo ir (ar) patikslinimo), atestato galiojimo termino pratęsimo, atestato galiojimo sustabdymo, atestato galiojimo sustabdymo panaikinimo ar atestato galiojimo panaikinimo;

73.4. kitų įstatymuose nustatytų teisių.

 

XIII. ATESTATŲ GALIOJIMO SUSTABDYMAS, ATESTATŲ GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMAS IR ATESTATŲ GALIOJIMO PANAIKINIMAS

 

74. Už licencijuojamos veiklos sąlygų ir reikalavimų pažeidimus ūkio subjektai, turintys atestatus verstis energetikos įrenginių eksploatavimo veikla, raštu (registruotu laišku) įspėjami apie galimą atestato galiojimo sustabdymą ar panaikinimą. Inspekcija, įspėdama atestato turėtoją apie galimą atestato galiojimo sustabdymą arba atestato galiojimo panaikinimą, nurodo priežastis, dėl kurių gali būti sustabdytas ar panaikintas atestato galiojimas, ir atsižvelgdama į pažeidimo pobūdį, nustato terminą (nuo 30 iki 90 dienų), per kurį ūkio subjektas privalo jas pašalinti. Pašalinęs šias priežastis, ūkio subjektas privalo apie tai raštu arba Atestavimo taisyklių 26 punkte nurodytais būdais pranešti Inspekcijai.

75. Atestato galiojimas sustabdomas Inspekcijos sprendimu. Atestato ar jo privalomojo priedo darbų sąrašo dalies galiojimas gali būti sustabdytas tik tiems darbams, kuriuos vykdant nustatytas pažeidimas. Sprendime nurodomi nustatyti licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimai, atestato galiojimo sustabdymo data ir laikotarpis, per kurį turėtų būti pašalinti nurodyti veiklos sąlygų pažeidimai. Jei priimamas sprendimas sustabdyti atestato privalomajame priede atlikti nurodytus konkrečius darbus – tai nurodoma Inspekcijos sprendime.

76. Inspekcija apie priimtą sprendimą dėl atestato galiojimo sustabdymo, atestato galiojimo sustabdymo panaikinimo ar atestato galiojimo panaikinimo praneša atestato turėtojui raštu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo.

77. Sprendimas dėl atestato galiojimo sustabdymo ar galiojimo panaikinimo įsigalioja ne anksčiau kaip po 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo. Konkrečią atestato galiojimo sustabdymo ar galiojimo panaikinimo datą nurodo Inspekcija savo sprendime.

78. Atestato galiojimas sustabdomas Inspekcijos sprendimu, jeigu:

78.1. išdavus atestatą, paaiškėja, kad prašyme išduoti atestatą pateikti klaidingi duomenys, ir po įspėjimo per Inspekcijos nustatytą laikotarpį atestato turėtojas nepateikė patikslintų duomenų;

78.2. atestato turėtojas du ar daugiau kaip du kartus per kalendorinius metus padaro nustatytų licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimus ir apie galimą atestato galiojimo sustabdymą atestato turėtojas buvo įspėtas Atestavimo taisyklių 74 punkto nustatyta tvarka ir per Inspekcijos nustatytą laikotarpį nepašalina nurodytų pažeidimų;

78.3. atestato turėtojo technologiniai, kvalifikaciniai ir vadybiniai pajėgumai neleidžia vykdyti licencijuojamos veiklos ir apie galimą atestato galiojimo sustabdymą jis buvo įspėtas Atestavimo taisyklių 74 punkto nustatyta tvarka;

78.4. atestato turėtojas pateikia prašymą sustabdyti atestato galiojimą.

79. Kai atestato turėtojas nustatyta tvarka pateikia dokumentus, įrodančius, kad licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimai (trūkumai) pašalinti, Inspekcijos sprendimu, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo dokumentų registravimo Inspekcijoje dienos, atestato galiojimo sustabdymas panaikinamas. Jeigu atestato galiojimas buvo sustabdytas ūkio subjekto prašymu Inspekcijos sprendimu ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo registravimo Inspekcijoje dienos, atestato galiojimo sustabdymas panaikinamas.

80. Atestato galiojimas panaikinamas Inspekcijos sprendimu, jeigu:

80.1. atestato turėtojas, kurio atestato galiojimas jau buvo sustabdytas, pakartotinai per 12 mėnesių nuo jam išduoto atestato galiojimo sustabdymo datos pažeidžia veiklos, kuriai išduotas atestatas, sąlygas;

80.2. atestato turėtojas, kurio atestato galiojimas sustabdytas, nepašalino licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimų per Inspekcijos nustatytą laikotarpį;

80.3. atestato turėtojas, kurio atestato galiojimas sustabdytas, vykdo atestate nurodytą veiklą;

80.4. atestatą turintis juridinis asmuo pasibaigė jį likvidavus ar reorganizavus;

80.5. atestato turėtojas daugiau kaip 3 metus nevykdo atestate nurodytos veiklos;

80.6. atestato turėtojas kreipėsi dėl atestato galiojimo panaikinimo;

80.7. atestatą turintis fizinis asmuo miršta.

81. Atestato turėtojas per 5 darbo dienas nuo atestato galiojimo panaikinimo sprendimo įsigaliojimo datos privalo grąžinti atestato originalą ar dublikatą.

 

XIV. LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS SĄLYGŲ LAIKYMOSI PRIEŽIŪRA

 

82. Ūkio subjektų, turinčių atestatus verstis energetikos įrenginių eksploatavimu, veiklą kontroliuoja ir prižiūri, kaip laikomasi licencijuojamos veiklos sąlygų, Inspekcija, Valstybinė mokesčių inspekcija, teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos, kitos kontroliuojančios valstybinės priežiūros ir (ar) kontrolės institucijos pagal kompetenciją.

83. Valstybinės priežiūros ir (ar) kontrolės institucijos privalo nedelsdamos raštu informuoti Inspekciją apie atestatus turinčiuose ūkio subjektuose nustatytus licencijuojamos veiklos sąlygų šiurkščius pažeidimus ir skirtas nuobaudas.

 

XV. APELIACINĖ KOMISIJA

 

84. Apeliacinė komisija sudaroma Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu iš Energetikos ministerijos, Inspekcijos, energetikos įmonių asociacijų atstovų.

85. Apeliacinė komisija sprendžia ginčus dėl Atestavimo taisyklių taikymo atestuojant ūkio subjektus.

86. Apeliacinė komisija dirba vadovaudamasi Atestavimo taisyklėmis ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintu Apeliacinės komisijos darbo reglamentu.

87. Į Apeliacinę komisiją gali kreiptis atestuojamas ūkio subjektas, jei jis nesutinka su Inspekcijos sprendimu dėl jo atestavimo.

88. Apeliacinės komisijos priimti sprendimai dėl ūkio subjektų atestavimo Inspekcijai yra privalomi.

 

XVI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

89. Jeigu kitos valstybės narės teikėjas (ne Lietuvos Respublikos teikėjas), siekiantis gauti atestatą pateikė Inspekcijai nustatytos formos prašymą ir dokumentus, įrodančius, kad jo įsisteigimo valstybės narės teisės aktų jam yra suteikta teisė eksploatuoti energetikos įrenginius, jo veiklos vykdymo sąlygų vertinimas neatliekamas, o tik patikrinami pateikti dokumentai ir juose nurodyti duomenys. Kitos atestato išdavimo procedūros vykdomos Atestavimo taisyklių nustatyta tvarka.

90. Pareiškėjai ir (ar) atestatų turėtojai apie Inspekcijos priimtus sprendimus turi teisę gauti informaciją tiesiogiai iš Inspekcijos, per atstumą (paštu, faksu, elektroninėmis priemonėmis) arba per kontaktinį centrą ar kitais, prašyme nurodytais, būdais.

 

_________________


Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti

energetikos įrenginius, atestavimo

taisyklių

1 priedas

 

ELEKTROS ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMO DARBŲ SĄRAŠAS

 

1. Elektros variklių ir generatorių nuo 30 kW galios iki 1 MW galios eksploatavimo darbai.

2. Elektros variklių ir generatorių nuo 30 kW galios iki 1 MW galios remonto darbai.

3. Elektros variklių ir generatorių didesnės kaip 1 MW galios eksploatavimo darbai.

4. Elektros variklių ir generatorių didesnės kaip 1 MW galios remonto darbai.

5. Elektros perdavimo linijų iki 400 kV įtampos eksploatavimo darbai.

6. Elektros perdavimo linijų iki 400 kV įtampos remonto darbai.

7. Elektros skirstyklų ir pastočių iki 400 kV įtampos remonto darbai.

8. Elektros skirstyklų ir pastočių iki 400 kV įtampos bandymo darbai.

9. Elektros skirstyklų ir pastočių iki 400 kV įtampos technologinio valdymo ir techninės priežiūros darbai.

10. Elektros tinklo iki 400 kV įtampos relinės apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbai.

11. Elektros tinklo iki 400 kV įtampos statybinės dalies remonto darbai.

12. Elektros tinklo iki 110 kV įtampos remonto darbai.

13. Elektros tinklo iki 110 kV įtampos bandymo darbai.

14. Elektros tinklo iki 110 kV įtampos technologinio valdymo ir techninės priežiūros darbai.

15. Elektros tinklo iki 110 kV įtampos relinės apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbai.

16. Elektros tinklo iki 35 kV įtampos remonto darbai.

17. Elektros tinklo iki 35 kV įtampos bandymo darbai.

18. Elektros tinklo iki 35 kV įtampos technologinio valdymo ir techninės priežiūros darbai.

19. Elektros tinklo iki 35 kV įtampos relinės apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbai.

20. Elektros tinklo ir įrenginių iki 10 kV įtampos remonto darbai.

21. Elektros tinklo ir įrenginių iki 10 kV įtampos bandymo darbai.

22. Elektros tinklo ir įrenginių iki 10 kV įtampos technologinio valdymo ir techninės priežiūros darbai.

23. Elektros tinklo ir įrenginių iki 10 kV įtampos eksploatavimo darbai.

24. Elektros tinklo iki 10 kV įtampos relinės apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbai.

25. Elektros tinklo iki 10 kV įtampos statybinės dalies remonto darbai.

26. Elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V eksploatavimo darbai.

27. Elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V bandymo darbai.

28. Specialiųjų elektros įrenginių eksploatavimo darbai.

29. Elektros instaliacijos iki 1000 V eksploatavimo darbai.

 

_________________


Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti

energetikos įrenginius, atestavimo

taisyklių

2 priedas

 

Šilumos įrenginių ir turbinų eksploatavimo DARBŲ SąRAšAS

 

1. Šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 1,4 MPa slėgio remonto darbai.

2. Šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 1,4 MPa slėgio bandymo darbai.

3. Šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 1,4 MPa slėgio technologinio valdymo ir techninės priežiūros darbai.

4. Šilumos įrenginių iki 1,4 MPa slėgio pagalbinių įrenginių eksploatavimo darbai.

5. Šilumos įrenginių iki 1,4 MPa slėgio apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbai.

6. Šilumos tinklų iki 100 mm sąlyginio skersmens DN remonto darbai.

7. Šilumos tinklų iki 100 mm sąlyginio skersmens DN bandymo darbai.

8. Šilumos tinklų iki 100 mm sąlyginio skersmens DN technologinio valdymo ir techninės priežiūros darbai.

9. Šilumos tinklų iki 500 mm sąlyginio skersmens DN remonto darbai.

10. Šilumos tinklų iki 500 mm sąlyginio skersmens DN bandymo darbai.

11. Šilumos tinklų iki 500 mm sąlyginio skersmens DN technologinio valdymo ir techninės priežiūros darbai.

12. Šilumos tinklų iki 500 mm ir didesnio sąlyginio skersmens DN remonto darbai.

13. Šilumos tinklų iki 500 mm ir didesnio sąlyginio skersmens DN bandymo darbai.

14. Šilumos tinklų iki 500 mm ir didesnio sąlyginio skersmens DN technologinio valdymo ir techninės priežiūros darbai.

15. Šilumos punktų iki 1 MW (kartu su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis) eksploatavimo darbai.

16. Šilumos punktų iki 10 MW (kartu su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis) eksploatavimo darbai.

17. Šilumos punktų daugiau kaip 10 MW (kartu su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis) eksploatavimo darbai.

18. Šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 4,0 MPa slėgio remonto darbai.

19. Šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 4,0 MPa slėgio bandymo darbai.

20. Šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 4,0 MPa slėgio technologinio valdymo ir techninės priežiūros darbai.

21. Šilumos įrenginių iki 4,0 MPa slėgio pagalbinių įrenginių eksploatavimo darbai.

22. Šilumos įrenginių iki 4,0 MPa slėgio vandens cheminio paruošimo įrenginių bandymo, remonto darbai.

23. Šilumos įrenginių iki 4,0 MPa slėgio apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbai.

24. Šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 25,5 MPa slėgio remonto darbai.

25. Šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 25,5 MPa slėgio bandymo darbai.

26. Šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 25,5 MPa slėgio technologinio valdymo ir techninės priežiūros darbai.

27. Šilumos įrenginių iki 25,5 MPa slėgio pagalbinių įrenginių eksploatavimo darbai.

28. Šilumos įrenginių iki 25,5 MPa slėgio vandens cheminio paruošimo įrenginių bandymo, remonto darbai.

29. Šilumos įrenginių iki 25,5 MPa slėgio apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbai.

30. Šilumos įrenginių vidinių paviršių cheminio valymo darbai.

31. Šilumos įrenginių apmūrijimo, izoliavimo ir dažymo darbai bei dūmtraukių paviršių remonto darbai.

32. Turbinų iki 1 MW galios eksploatavimo darbai.

33. Turbinų iki 1 MW galios remonto darbai.

34. Turbinų didesnės kaip 1 MW galios eksploatavimo darbai.

35. Turbinų didesnės kaip 1 MW galios remonto darbai.

36. 12 kW ir didesnio galingumo oro kondicionavimo sistemų efektyvumo tikrinimo darbai.

 

_________________


Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti

energetikos įrenginius, atestavimo

taisyklių

3 priedas

 

Gamtinių dujų įrenginių eksploatavimo DARBŲ SąRAšAS

 

1. Terminalų ir saugyklų eksploatavimo darbai.

2. Magistralinių dujotiekių vamzdynų ir skirstymo stočių remonto darbai.

3. Magistralinių dujotiekių vamzdynų ir skirstymo stočių bandymo darbai.

4. Magistralinių dujotiekių vamzdynų ir skirstymo stočių technologinio valdymo, techninės priežiūros darbai.

5. Kompresorinių stočių įrenginių remonto darbai.

6. Kompresorinių stočių įrenginių bandymo darbai.

7. Kompresorinių stočių įrenginių technologinio valdymo, techninės priežiūros darbai.

8. Skirstomųjų dujotiekių vamzdynų ir įrenginių remonto darbai.

9. Skirstomųjų dujotiekių vamzdynų ir jų įrenginių technologinio valdymo, techninės priežiūros ir bandymo darbai.

10. Dujotiekių elektrocheminės saugos nuo korozijos įrenginių eksploatavimo darbai.

11. Gamtinių dujų įrenginių automatikos, apskaitos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbai.

12. Pastatų vidaus dujotiekių ir dujas deginančių įrenginių nuo 4 iki 400 kW galios eksploatavimo darbai.

13. Dujotiekių povandeninių perėjų techninės priežiūros ir remonto darbai.

14. Suslėgtų gamtinių dujų degalinių remonto darbai.

15. Suslėgtų gamtinių dujų degalinių bandymo darbai.

16. Suslėgtų gamtinių dujų degalinių technologinio valdymo, techninės priežiūros darbai.

 

_________________


Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti

energetikos įrenginius, atestavimo

taisyklių

4 priedas

 

Suskystintų naftos Dujų įrenginių eksploatavimo DARBŲ SąRAšAS

 

1. Suskystintų naftos dujų terminalų, saugyklų eksploatavimo darbai.

2. Suskystintų naftos dujų pilstymo stočių, pilstymo postų remonto darbai.

3. Suskystintų naftos dujų pilstymo stočių, pilstymo postų bandymo darbai.

4. Suskystintų naftos dujų pilstymo stočių, pilstymo postų technologinio valdymo, techninės priežiūros darbai.

5. Suskystintų naftos dujų degalinių remonto darbai.

6. Suskystintų naftos dujų degalinių bandymo darbai.

7. Suskystintų naftos dujų degalinių technologinio valdymo (automobilių dujų balionų pripildymo), techninės priežiūros darbai.

8. Suskystintų naftos dujų rezervuarų įrenginių ir skirstomųjų dujotiekių, įvadų remonto darbai.

9. Suskystintų naftos dujų rezervuarų įrenginių ir skirstomųjų dujotiekių, įvadų bandymo darbai.

10. Suskystintų naftos dujų rezervuarų įrenginių ir skirstomųjų dujotiekių, įvadų technologinio valdymo, techninės priežiūros darbai.

11. Suskystintų naftos dujų vidaus dujotiekių ir dujas deginančių įrenginių nuo 4 iki 400 kW galios eksploatavimo darbai.

12. Suskystintų naftos dujų įrenginių elektrocheminės saugos nuo korozijos įrenginių eksploatavimo darbai.

13. Suskystintų naftos dujų įrenginių automatikos, apskaitos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbai.

14. Automobilių ir geležinkelio cisternų pripildymo suskystintų naftos dujų arba dujų išpylimo iš automobilių ir geležinkelio cisternų įrenginių eksploatavimo darbai.

15. Suskystintų naftos dujų balionų remonto ir bandymo darbai.

 

_________________


Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti

energetikos įrenginius, atestavimo

taisyklių

5 priedas

 

Naftos ir naftos produktų įrenginių eksploatavimo DARBŲ SąRAšAS

 

1. Naftos perdirbimo įrenginių remonto darbai.

2. Naftos perdirbimo įrenginių bandymo darbai.

3. Naftos perdirbimo įrenginių technologinio valdymo, techninės priežiūros darbai.

4. Magistralinių naftotiekių, produktotiekių remonto darbai.

5. Magistralinių naftotiekių, produktotiekių bandymo darbai.

6. Magistralinių naftotiekių, produktotiekių technologinio valdymo, techninės priežiūros darbai.

7. Naftos ir (ar) naftos produktų (išskyrus suskystintų naftos dujų) bei kito skystojo kuro terminalų, saugyklų įrenginių (išskyrus talpyklas) ir jų priklausinių remonto darbai.

8. Naftos ir (ar) naftos produktų (išskyrus suskystintų naftos dujų) bei kito skystojo kuro terminalų, saugyklų įrenginių (išskyrus talpyklas) ir jų priklausinių bandymo darbai.

9. Naftos ir (ar) naftos produktų (išskyrus suskystintų naftos dujų) bei kito skystojo kuro terminalų, saugyklų įrenginių (išskyrus talpyklas) ir jų priklausinių technologinio valdymo, techninės priežiūros darbai.

10. Naftos ir (ar) naftos produktų (išskyrus suskystintų naftos dujų) bei kito skystojo kuro talpyklų iki 10 000 m3 ir jų priklausinių eksploatavimo darbai.

11. Naftos ir (ar) naftos produktų (išskyrus suskystintų naftos dujų) bei kito skystojo kuro talpyklų iki 10 000 m3 ir jų priklausinių remonto darbai.

12. Naftos ir (ar) naftos produktų (išskyrus suskystintų naftos dujų) bei kito skystojo kuro talpyklų per 10 000 m3 ir jų priklausinių eksploatavimo darbai.

13. Naftos ir (ar) naftos produktų (išskyrus suskystintų naftos dujų) bei kito skystojo kuro talpyklų per 10 000 m3 ir jų priklausinių remonto darbai.

14. Naftos ir (ar) naftos produktų (išskyrus suskystintų naftos dujų) bei kito skystojo kuro įrenginių automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbai.

15. Naftos ir (ar) naftos produktų (išskyrus suskystintų naftos dujų) bei kito skystojo kuro įrenginių elektrocheminės saugos nuo korozijos įrenginių eksploatavimo darbai.

 

_________________


Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti

energetikos įrenginius, atestavimo

taisyklių

6 priedas

 

(Prašymo formos pavyzdys)

 

___________________________________________________________________________

(ūkio subjekto (juridinio asmens) pavadinimas ir teisinė forma arba fizinio asmens vardas, pavardė)

 

___________________________________________________________________________

(ūkio subjekto (juridinio asmens) rekvizitai: kodas, buveinės adresas arba fizinio asmens kodas,

gimimo data ir adresas)

 

Valstybinei energetikos inspekcijai

prie Energetikos ministerijos

 

PRAŠYMAS IŠDUOTI (PATIKSLINTI) ATESTATĄ

 

20 __ m. ____________ d.

 

Prašome išduoti (patikslinti ) atestatą eksploatuoti

___________________________________________________________________________

(nurodyti pageidaujamus eksploatuoti energetikos įrenginius, darbų rūšis)

___________________________________________________________________________

 

Informaciją apie priimtus sprendimus dėl atestato išdavimo (patikslinimo) teikti šiais būdais:

___________________________________________________________________________

(nurodyti pageidaujamus  informacijos teikimo būdus: telefonu, elektroniniu paštu, raštu ar

kitais būdais)

 

Ūkio subjekto įgaliotasis atstovas ___________________________________________

(vardas, pavardė, adresas, telefonas)

PRIDEDAMA:

1. Ūkio subjekto duomenų kortelė.

2. Pažyma apie darbų vadovų ir specialistų atestavimą eksploatuoti energetikos įrenginius.

3. Ūkio subjekto pageidaujamų atlikti energetikos įrenginių eksploatavimo darbų sąrašas.

4. Pagrindinių turimų technologinių, norminių dokumentų ir techninių dokumentų, kuriuose nurodyti eksploatuojamų įrenginių techniniai duomenys, rekomenduojamos eksploatavimo procedūros ir pan., būtinų prašyme nurodytiems darbams atlikti, sąrašas, patvirtintas ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens.

5. Pagrindinės turimos techninės ir technologinės įrangos bei prietaisų, būtinų prašyme nurodytiems darbams atlikti, taip pat asmens apsaugos priemonių, reikalingų saugiam darbui garantuoti, sąrašas, patvirtintas ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens.

6. Ketinamų išsinuomoti įrenginių ir prietaisų nuomos ar panaudos sutarčių kopijos ar išrašai.

7. Dokumentas, patvirtinantis, kad už ūkio subjekto patikrinimą, ar jis pasirengęs kvalifikuotai atlikti energetikos įrenginių eksploatavimo darbus, sumokėta Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliava.

8. Per pastaruosius dvejus metus atliktų darbų sąrašas (pateikiamas pakeičiant ar perregistruojant turimą atestatą, pageidaujant papildyti ar pakoreguoti atestato privalomąjį priedą).

 

Ūkio subjekto vadovas                   ______________                       _____________________

(parašas)                                     (vardas, pavardė)

 

_________________


Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti

energetikos įrenginius, atestavimo

taisyklių

7 priedas

 

(Ūkio subjekto duomenų kortelės formos pavyzdys)

 

___________________________________________________________________________

(ūkio subjekto (juridinio asmens) pavadinimas ir teisinė forma arba fizinio asmens vardas, pavardė)

 

ŪKIO SUBJEKTO DUOMENŲ KORTELĖ

 

Ūkio subjekto duomenų kortelėje pateikiami šie duomenys:

1. Ūkio subjekto visas ir sutrumpintas pavadinimas.

2. Adresas, pašto indeksas.

3. Telefono ir fakso numeriai (nurodyti ir miesto ar rajono kodą).

4. Banko rekvizitai.

5. Ūkio subjekto (juridinio asmens) kodas ir įregistravimo data.

6. Ūkio subjekto veiklos rūšis.

7. Pagrindinė veikla.

8. Ūkio subjekto veiklos apimtis (pastaraisiais dvejais metais)                            tūkst. litų.

Iš jos veikla, susijusi su energetikos įrenginių eksploatavimu                              tūkst. litų.

9. Ūkio subjekto įstatinis kapitalas                                                                       tūkst. litų.

10. Bendras darbuotojų skaičius                                                                              žmonių,

iš jų:

10.1. energetikos veiklos sektoriuose                                                                       žmonių;

10.2. atestuotų eksploatuoti energetikos įrenginius                                                 žmonių.

specialistų, darbų vadovų

11. Ūkio subjekto (juridinio asmens) materialinės techninės ir informacinės bazės charakteristika (įmonės, turinčios savarankiškus padalinius, prideda įmonių valdymo schemas).

 

PRIDEDAMA: (išvardijami pridedami dokumentai)

 

_______________________                     ___________                     __________________

(ūkio subjekto vadovo                                    (parašas)                            (vardas ir pavardė)

pareigų pavadinimas)

 

_________________


Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti

energetikos įrenginius, atestavimo

taisyklių

8 priedas

 

(Pažymos apie darbų vadovų ir specialistų atestavimą eksploatuoti energetikos įrenginius formos pavyzdys)

 

___________________________________________________________________________

(ūkio subjekto (juridinio asmens) pavadinimas ir teisinė forma arba fizinio asmens vardas, pavardė)

 

___________________________________________________________________________

(ūkio subjekto (juridinio asmens) rekvizitai: kodas, buveinės adresas arba fizinio asmens kodas ir adresas)

 

Pažyma

 

__________________

(sudarymo data)

 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Nuo kada dirba

Pareigos

Specialybė, išsilavinimas

Darbo stažas

Kada ir kokiai veiklai atestuotas

Kas atestavo

Pažymėjimo Nr.

Kitos atestacijos data

A. Vadovai*

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Darbų vadovai

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Specialistai

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastaba. * Ūkio subjekto (įmonės) vadovai, įmonės vadovų pavaduotojai, technikos direktoriai.

 

Ūkio subjekto vadovas                   ______________                       _____________________

(parašas)                                     (vardas, pavardė)

 

_________________


Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti

energetikos įrenginius, atestavimo

taisyklių

9 priedas

 

(Ūkio subjektų pasirengimo eksploatuoti energetikos įrenginius išvados formos pavyzdys)

 

(herbas)

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJA

PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS

 

TVIRTINU

A.V. Inspekcijos skyriaus vedėjas

_____________________________________

(parašas)

_____________________________________

(vardas, pavardė)

_____________________________________

(data)

 

IŠVADA

DĖL ŪKIO SUBJEKTO PASIRENGIMO EKSPLOATUOTI ENERGETIKOS ĮRENGINIUS

 

20   m. ______________ d. Nr. ______

_________________

(sudarymo vieta)

 

Dėl ______________________________________________  ūkio subjekto pasirengimo

eksploatuoti energetikos įrenginius.

 

Nagrinėtas prašymas su šiais pridedamais dokumentais: __________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Tikrinimo išvados dėl:

1) darbų vadovų ir specialistų kvalifikacijos ir atestacijos _________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

2) ūkio subjekto apsirūpinimo pagrindiniais technologiniais, norminiais ir techniniais dokumentais   

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

3) ūkio subjekto materialinės techninės bazės (patalpų, įrangos, prietaisų) ____________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Ūkio subjektas pasirengęs (iš dalies pasirengęs, nepasirengęs) eksploatuoti energetikos įrenginius     (kas nereikalinga, išbraukti)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(nurodyti darbų rūšis ir pagrindinius energetikos įrenginių parametrus)

 

Siūlome išduoti atestatą (papildyti darbų sąrašą) penkeriems metams (dvejiems metams).      (kas nereikalinga, išbraukti)

 

_____________________                      ____________                     ___________________

(Inspekcijos pareigūno                                  (parašas)                                (vardas, pavardė)

pareigų pavadinimas)

 

Su Inspekcijos pareigūno išvadomis sutinku*:

_________________________

(parašas)

_________________________

(vardas ir pavardė)

_________________________

(data)

 

Pastaba. * Sutikimo žymą pildo ūkio subjekto vadovas ar vadovo įgaliotas asmuo ir privaloma ją pildyti tik tuo atveju, kai išvadoje yra konstatuota, kad ūkio subjektas iš dalies pasirengęs arba nepasirengęs eksploatuoti energetikos įrenginius.

 

__________________


Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti

energetikos įrenginius, atestavimo

taisyklių

10 priedas

 

(Sprendimo išduoti ūkio subjektui atestatą, suteikiantį teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, formos pavyzdys)

 

(herbas)

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJA

PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS

 

TVIRTINU

A.V. Inspekcijos viršininkas

_____________________________________

(parašas)

_____________________________________

(vardas, pavardė)

_____________________________________

(data)

 

SPRENDIMAS

DĖL ATESTATO, SUTEIKIANČIO TEISĘ ŪKIo SUBJEKTUI EKSPLOATUOTI ENERGETIKOS ĮRENGINIUS, IŠDAVIMO

 

20    m. ______________ d. Nr. ______

 

Vilnius

 

Ūkio subjektui __________________________________________________________

(ūkio subjekto pavadinimas ir rekvizitai)

suteikiu atestatą (papildau atestato darbų sąrašą, pratęsiu atestato galiojimą, sustabdau atestato galiojimą iki ________, panaikinu atestato galiojimo sustabdymą, panaikinu atestato galiojimą, atidedu atestavimą iki ___________, neatestuoju) eksploatuoti energetikos įrenginius (įrašyti vieną iš nurodytų sprendimo variantų):

___________________________________________________________________________

(nurodyti*, kokiems įrenginiams eksploatuoti išduodamas atestatas, taip pat nurodyti darbus)

___________________________________________________________________________

 

Nustatau atestato galiojimo laiką iki _________________________________________

(pildoma išduodant atestatą, pratęsiant ir sustabdant jo galiojimą)

Pagrindas (prašymas, eksperto išvada, skundas, teismo sprendimas) ________________

___________________________________________________________________________

(nurodyti dokumento rūšį, datą ir numerį)

 

Inspekcijos pareigūnas                    ______________                ________________________

(parašas)                           (pareigos, vardas, pavardė)

 

Pastaba. * Nepildoma panaikinant atestato galiojimą, atidedant atestavimą ir neatestuojant ūkio subjekto.

 

_________________


Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių

11 priedas

 

(Atestato eksploatuoti elektros įrenginius formos pavyzdys)

 

(herbas)

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJA

PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS

 

ATESTATAS

 

EKSPLOATUOTI ELEKTROS ĮRENGINIUS

 

Nr. 0000

 

___________________________________________________________________________

(ūkio subjekto pavadinimas, rekvizitai)

___________________________________________________________________________

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu suteikiama teisė verstis elektros įrenginių eksploatavimu (darbų sąrašas nurodytas šio atestato privalomajame priede).

Reg. data ____________________________

Galioja iki ___________________________

 

Inspekcijos viršininkas                        ____________                       _____________________

A.V.                                         (parašas)                                  (vardas ir pavardė)

 

Inspekcijos __________________ sprendimo Nr. ________

(data)

 

Atestatas galioja tik kartu su darbų sąrašu (privalomuoju priedu).

*Atestatas išduotas vietoj atestato Nr. ______

 

Pastaba. * Pildoma, kai atestatas keičiamas.

 

___________ atestato Nr. 0000

(data)

privalomasis priedas

 

DARBŲ SĄRAŠAS

 

Pagal Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos 20 ____ m.

_____________ d. sprendimą Nr. ____  ___________________________________________

(ūkio subjekto pavadinimas, rekvizitai)

__________________________________________ , kuriam išduotas atestatas Nr. ________,

suteikiama teisė verstis šiais elektros įrenginių eksploatavimo darbais:

___________________________________________________________________________

(nurodomi darbai, nustatyti Atestavimo taisyklių 1 priede)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Galioja iki ________________________________

 

Inspekcijos viršininkas                        ____________                       _____________________

A.V.                                         (parašas)                                  (vardas ir pavardė)

 

_________________


Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti

energetikos įrenginius, atestavimo

taisyklių

12 priedas

 

(Atestato eksploatuoti šilumos įrenginius ir turbinas formos pavyzdys)

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJA

PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS

 

ATESTATAS

 

EKSPLOATUOTI ŠILUMOS ĮRENGINIUS IR TURBINAS

 

Nr. 0000

 

 

___________________________________________________________________________

(ūkio subjekto pavadinimas, rekvizitai)

___________________________________________________________________________

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu suteikiama teisė verstis šilumos įrenginių ir turbinų eksploatavimu (darbų sąrašas nurodytas šio atestato privalomajame priede).

Reg. data ___________________________

Galioja iki __________________________

 

Inspekcijos viršininkas                        ____________                       _____________________

A.V.                                         (parašas)                                  (vardas ir pavardė)

 

Inspekcijos __________________ sprendimo Nr. ________

(data)

 

Atestatas galioja tik kartu su darbų sąrašu (privalomuoju priedu).

*Atestatas išduotas vietoj atestato Nr. ______

 

Pastaba. * Pildoma, kai atestatas keičiamas.

 

___________ atestato Nr. 0000

(data)

privalomasis priedas

 

DARBŲ SĄRAŠAS

 

Pagal Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos 20 ___ m.

_________ d. sprendimą Nr. _____ _____________________________________________

(ūkio subjekto pavadinimas, rekvizitai)

__________________________________________ , kuriam išduotas atestatas Nr. ________,

suteikiama teisė verstis šiais šilumos įrenginių ir turbinų eksploatavimo darbais:

___________________________________________________________________________

(nurodomi darbai, nustatyti Atestavimo taisyklių 2 priede)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Galioja iki ________________________________

 

Inspekcijos viršininkas                        ____________                       _____________________

A.V.                                         (parašas)                                  (vardas ir pavardė)

 

_________________


Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti

energetikos įrenginius, atestavimo

taisyklių

13 priedas

 

(Atestato eksploatuoti gamtinių dujų įrenginius formos pavyzdys)

 

(herbas)

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJA

PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS

 

ATESTATAS

 

EKSPLOATUOTI GAMTINIŲ DUJŲ ĮRENGINIUS

 

Nr. 0000

 

___________________________________________________________________________

(ūkio subjekto pavadinimas, rekvizitai)

___________________________________________________________________________

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu suteikiama teisė verstis gamtinių dujų įrenginių eksploatavimu (darbų sąrašas nurodytas šio atestato privalomajame priede).

Reg. data ____________________________

Galioja iki ___________________________

 

Inspekcijos viršininkas                        ____________                       _____________________

A.V.                                         (parašas)                                  (vardas ir pavardė)

 

Inspekcijos __________________ sprendimo Nr. ________

(data)

 

Atestatas galioja tik kartu su darbų sąrašu (privalomuoju priedu).

*Atestatas išduotas vietoj atestato Nr. ______

 

Pastaba. * Pildoma, kai atestatas keičiamas.

 

___________ atestato Nr. 0000

(data)

privalomasis priedas

 

DARBŲ SĄRAŠAS

 

Pagal Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos 20 ___ m.

____________ d. sprendimą Nr. _____   __________________________________________

(ūkio subjekto pavadinimas, rekvizitai)

__________________________________________ , kuriam išduotas atestatas Nr. ________ ,

suteikiama teisė verstis šiais gamtinių dujų įrenginių eksploatavimo darbais:

___________________________________________________________________________

(nurodomi darbai, nustatyti Atestavimo taisyklių 3 priede)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Galioja iki ________________________________

 

Inspekcijos viršininkas                        ____________                       _____________________

A.V.                                         (parašas)                                  (vardas ir pavardė)

 

_________________


Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti

energetikos įrenginius, atestavimo

taisyklių

14 priedas

 

(Atestato eksploatuoti suskystintų naftos dujų įrenginius formos pavyzdys)

 

(herbas)

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJA

PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS

 

ATESTATAS

 

EKSPLOATUOTI SUSKYSTINTŲ NAFTOS DUJŲ ĮRENGINIUS

 

Nr. 0000

 

___________________________________________________________________________

(ūkio subjekto pavadinimas, rekvizitai)

___________________________________________________________________________

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu suteikiama teisė verstis suskystintų naftos dujų įrenginių eksploatavimu (darbų sąrašas nurodytas šio atestato privalomajame priede).

Reg. data ____________________________

Galioja iki ___________________________

 

Inspekcijos viršininkas                        ____________                       _____________________

A.V.                                         (parašas)                                  (vardas ir pavardė)

 

Inspekcijos __________________ sprendimo Nr. ________

(data)

 

Atestatas galioja tik kartu su darbų sąrašu (privalomuoju priedu).

*Atestatas išduotas vietoj atestato Nr. ______

 

Pastaba. * Pildoma, kai atestatas keičiamas.

 

___________ atestato Nr. 0000

(data)

privalomasis priedas

 

DARBŲ SĄRAŠAS

 

Pagal Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos 20 ___ m.

_____________ d. sprendimą Nr. _____   _________________________________________

(ūkio subjekto pavadinimas, rekvizitai)

__________________________________________ , kuriam išduotas atestatas Nr. ________,

suteikiama teisė verstis šiais suskystintų naftos dujų įrenginių eksploatavimo darbais:

___________________________________________________________________________

(nurodomi darbai, nustatyti Atestavimo taisyklių 4 priede)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Galioja iki ________________________________

 

Inspekcijos viršininkas                        ____________                       _____________________

A.V.                                         (parašas)                                  (vardas ir pavardė)

 

_________________


Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti

energetikos įrenginius, atestavimo

taisyklių

15 priedas

 

(Atestato eksploatuoti naftos ir naftos produktų įrenginius formos pavyzdys)

 

(herbas)

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJA

PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS

 

ATESTATAS

 

EKSPLOATUOTI NAFTOS IR NAFTOS PRODUKTŲ ĮRENGINIUS

 

Nr. 0000

 

___________________________________________________________________________

(ūkio subjekto pavadinimas, rekvizitai)

___________________________________________________________________________

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu suteikiama teisė verstis naftos ir naftos produktų įrenginių eksploatavimu (darbų sąrašas nurodytas šio atestato privalomajame priede).

Reg. data ____________________________

Galioja iki ___________________________

 

Inspekcijos viršininkas                        ____________                       _____________________

A.V.                                         (parašas)                                  (vardas ir pavardė)

 

Inspekcijos __________________ sprendimo Nr. ________

(data)

 

Atestatas galioja tik kartu su darbų sąrašu (privalomuoju priedu).

*Atestatas išduotas vietoj atestato Nr. ______

 

Pastaba. * Pildoma, kai atestatas keičiamas.

 

___________ atestato Nr. 0000

(data)

privalomasis priedas

 

DARBŲ SĄRAŠAS

 

Pagal Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos 20 ____ m.

__________ d. sprendimą Nr. _____   ____________________________________________

(ūkio subjekto pavadinimas, rekvizitai)

__________________________________________ , kuriam išduotas atestatas Nr. ________,

suteikiama teisė verstis šiais naftos ir naftos produktų įrenginių eksploatavimo darbais:

___________________________________________________________________________

(nurodomi darbai, nustatyti Atestavimo taisyklių 5 priede)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Galioja iki ________________________________

 

Inspekcijos viršininkas                        ____________                       _____________________

A.V.                                         (parašas)                                  (vardas ir pavardė)

 

_________________


Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti

energetikos įrenginius, atestavimo

taisyklių

16 priedas

 

TEISĖS AKTŲ, Į KURIUOS PATEIKTOS NUORODOS, SĄRAŠAS

 

1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 74-2262).

2. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas (Žin., 2002, Nr. 56-2224).

3. Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas (Žin., 2000, Nr. 66-1984; 2004, Nr. 107-3964).

4. Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 89-2743; 2007, Nr. 43-1626).

5. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259).

6. Lietuvos Respublikos paslaugų įstatymas (Žin., 2009, Nr. 153-6901).

7. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975).

8. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 52-1484).

9. Veiklos elektros energetikos sektoriuje licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1474 (Žin., 2001, Nr. 104-3713; 2010, Nr. 51-2498).

10. Gamtinių dujų perdavimo, skirstymo, laikymo ir tiekimo licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1304 (Žin., 2007, Nr. 132-5379).

11. Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. 982 (Žin., 2003, Nr. 75-3481; 2010, Nr. 33-1556).

12. Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklės ir konkretūs valstybės rinkliavos dydžiai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2008, Nr. 36-1285).

13. Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 4-270 (Žin., 2003, Nr. 70-3199).

14. Energetikos objektus ir įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 4-122 (Žin., 2005, Nr. 41-1321).

 

_________________