LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. LAPKRIČIO 5 D. NUTARIMO NR. 1235 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS TARNYBOS VEIKLOS“ PAKEITIMO

 

2007 m. lapkričio 7 d. Nr. 1201

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. lapkričio 5 d. nutarimą Nr. 1235 „Dėl Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos veiklos“ (Žin., 1999, Nr. 95-2750; 2005, Nr. 137-4931, Nr. 151-5553; 2006, Nr. 77-3011, Nr. 144-5504; 2007, Nr. 21-779, Nr. 43-1648, Nr. 93-3740, Nr. 98-3974):

1.1. Išdėstyti 1 punktą taip:

„1. Nustatyti, kad šis nutarimas taikomas į Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes, konsulines įstaigas, atstovybes prie tarptautinių organizacijų ir specialiąsias misijas (toliau vadinama – atstovybė) paskirtiems diplomatams, priimtiems dirbti pagal darbo sutartis darbuotojams, į atstovybes paskirtiems ar perkeltiems kitiems valstybės tarnautojams (toliau vadinama – atstovybės darbuotojai), taip pat paskirtiems į atstovybes specialiesiems atašė ir specialiųjų atašė pavaduotojams, kurie nėra valstybės tarnautojai, tiek, kiek jiems socialinių garantijų ir kompensacijų nenustato kiti teisės aktai.“

1.2. Išbraukti 3.5.1 punkte žodį „iki“.

1.3. Išbraukti 3.5.2 punkte prieš skaičių „90“ žodį „iki“.

1.4. Įrašyti 4.1.2 punkte po žodžio „ministrui“ žodžius „generaliniam konsului“.

1.5. Išbraukti 4.1.3 punkte žodžius „generaliniam konsului“.

1.6. Papildyti 4.3 punktą šia pastraipa:

„Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės vadovo (Lietuvos Respublikos diplomatinio atstovo) rezidencijai reikiamų baldų nuomos ar įsigijimo išlaidos neįskaitomos į gyvenamųjų patalpų nuomos metų išlaidų normą.“

1.7. Papildyti šiuo 4.6 punktu:

„4.6. Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės vadovo rezidencija, nesvarbu, kieno ji nuosavybė, prilyginama Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės patalpoms.“

1.8. Išdėstyti 7 punktą taip:

„7. Nustatyti, kad atstovybės darbuotojams, nurodytiems šio nutarimo 2.2 punkte, taikomos tik 2.2, 2.3, 3.6 (išskyrus šeimos narius ir atstovybės darbuotojus, kurie jau apdrausti (apsidraudę) sveikatos draudimu, galiojančiu toje valstybėje, kurioje yra atstovybė), 4.5 punktų ir gali būti taikomos 4.1.5 punkto (ne daugiau kaip 70 procentų 4.1.5 punkte nustatytos gyvenamųjų patalpų nuomos metų išlaidų normos, o jeigu į tą pačią ar skirtingas atstovybes priimti darbuotojai sutuoktiniai gyvena toje pačioje vietovėje, vienam iš šių darbuotojų skiriama 100 procentų 4.1.5 punkte nustatytos gyvenamųjų patalpų nuomos metų išlaidų normos), 4.3 punkto pirmosios pastraipos ir 5.6 punkto nuostatos.“

1.9. Papildyti nauju 9 punktu:

„9. Nustatyti, kad:

9.1. Diplomatams ir kitiems valstybės tarnautojams taikomas gyvenimo lygio vietos koeficientas, kurį sudaro bazinio gyvenimo lygio vietos koeficiento ir papildomo (motyvacijos) gyvenimo lygio vietos koeficiento (jeigu toks nustatytas) dydžių suma.

9.2. Atstovybės darbuotojams, nurodytiems šio nutarimo 2.2 punkte, taikomas tik bazinis gyvenimo lygio vietos koeficientas.“

1.10. Papildyti nauju 10 punktu:

„10. Nustatyti, kad gyvenimo lygio vietos koeficientai ir gyvenamųjų patalpų nuomos lygio vietos koeficientai gali būti keičiami ne dažniau kaip kartą per metus.“

1.11. Papildyti nauju 11 punktu:

„11. Nustatyti, kad paskirtiems į atstovybę specialiesiems atašė ir specialiųjų atašė pavaduotojams, kurie nėra valstybės tarnautojai, taikomos 3.2.1, 3.2.2, 3.3–3.6, 4.1.4, 4.1.5, 4.2 punktų, 4.3 punkto pirmosios pastraipos, 5, 8 ir 9.1 punktų nuostatos.“

1.12. Ankstesniuosius 9 ir 10 punktus laikyti 12 ir 13 punktais.

1.13. Išdėstyti nauja redakcija nurodytuoju nutarimu patvirtintus gyvenimo lygio vietos koeficientus (pridedama).

1.14. Nurodytuoju nutarimu patvirtintuose gyvenamųjų patalpų nuomos lygio vietos koeficientuose:

1.14.1. Įrašyti vietoj pastraipos „Egipto Arabų Respublika, Kairas 1“ pastraipą „Egipto Arabų Respublika, Kairas 0,9“, vietoj pastraipos „Japonija, Tokijas 2“ – pastraipą „Japonija, Tokijas 2,1“, vietoj pastraipos „Jungtinė Karalystė, Londonas 1,9“ – pastraipą „Jungtinė Karalystė, Londonas 2“, vietoj pastraipos „Jungtinės Amerikos Valstijos, Niujorkas 2,2“ – pastraipą „Jungtinės Amerikos Valstijos, Niujorkas 2,3“, vietoj pastraipos „Kazachstano Respublika, Astana, Alma Ata 1“ – pastraipą „Kazachstano Respublika, Astana, Almata 1,2“, vietoj pastraipos „ Kinijos Liaudies Respublika, Pekinas 1,5“ – pastraipą „Kinijos Liaudies Respublika, Pekinas 1,4“.

1.14.2. Įrašyti po pastraipos „Gruzija, Tbilisis 0,9“ pastraipą „Indijos Respublika, Delis 1,1“.

2. Nustatyti, kad nauja redakcija išdėstyti gyvenimo lygio vietos koeficientai ir 1.14 punktu pakeisti gyvenamųjų patalpų nuomos lygio vietos koeficientai taikomi nuo 2008 m. sausio 1 dienos.

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                                Gediminas Kirkilas

 

Užsienio reikalų ministras                                                                                          Petras Vaitiekūnas

______________


Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m.

lapkričio 5 d. nutarimu Nr. 1235

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m.

lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1201 redakcija)

 

gyvenimo lygio vietos koeficientai

 

Valstybės, miesto pavadinimas

Gyvenimo lygio vietos koeficientas

bazinis

papildomas (motyvacijos)

Afganistano Islamo Respublika, Čagčaranas, Kabulas, Heratas, Kalaji Nau

1

1

Airija, Dublinas

1,35

 

Austrijos Respublika, Viena

1,3

 

Argentinos Respublika, Buenos Airės

1,1

 

Armėnijos Respublika, Jerevanas

1,1

0,2

Azerbaidžano Respublika, Baku

1,1

0,2

Baltarusijos Respublika:

 

 

Minskas

1,15

0,1

Gardinas

0,95

0,1

Belgijos Karalystė, Briuselis

1,25

0,1*

Bulgarijos Respublika, Sofija

1

 

Čekijos Respublika, Praha

1,05

 

Danijos Karalystė, Kopenhaga

1,4

 

Egipto Arabų Respublika, Kairas

1,1

0,1

Estijos Respublika, Talinas

1,1

 

Graikijos Respublika, Atėnai

1,15

 

Gruzija, Tbilisis

1,2

0,1

Indijos Respublika, Delis

1,1

0,2

Ispanijos Karalystė:

 

 

Madridas

1,15

 

Valensija

1

 

Italijos Respublika, Roma

1,2

 

Izraelio Valstybė, Tel Avivas

1,25

0,05

Japonija, Tokijas

1,65

 

Jungtinė Karalystė, Londonas

1,5

 

Jungtinės Amerikos Valstijos:

 

 

Vašingtonas

1,3

 

Niujorkas

1,4

 

Čikaga

1,3

 

Kanada, Otava

1,3

 

Kazachstano Respublika, Astana, Almata

1,1

0,1

Kinijos Liaudies Respublika, Pekinas

1,2

0,1

Latvijos Respublika, Ryga

1,1

 

Lenkijos Respublika:

 

 

Varšuva

1,3

 

Seinai

1

0,1

Moldovos Respublika, Kišiniovas

1

0,1

Nyderlandų Karalystė, Haga

1,25

 

Norvegijos Karalystė, Oslas

1,45

 

Portugalijos Respublika, Lisabona

1,1

 

Prancūzijos Respublika:

 

 

Paryžius

1,35

 

Strasbūras

1,3

 

Rumunija, Bukareštas

1

 

Rusijos Federacija:

 

 

Maskva

1,4

0,1

Sankt Peterburgas

1,2

0,1

Kaliningradas

1,1

0,1

Sovetskas

1

0,1

Slovėnijos Respublika, Liubliana

1,1

 

Suomijos Respublika, Helsinkis

1,4

 

Švedijos Karalystė, Stokholmas

1,4

 

Šveicarijos Konfederacija, Ženeva, Bernas

1,4

 

Šventasis Sostas

1,2

 

Turkijos Respublika, Ankara

1,1

 

Ukraina, Kijevas

1,2

0,1

Vengrijos Respublika, Budapeštas

1,1

 

Vokietijos Federacinė Respublika:

 

 

Berlynas

1,3

 

Bona

1,2

 

____________________

*Nurodytas papildomas (motyvacijos) gyvenimo lygio vietos koeficientas netaikomas Lietuvos Respublikos ambasadai Belgijos Karalystėje.

Pastaba. Bazinis ir papildomas (motyvacijos) gyvenimo lygio vietos koeficientai taikomi šio nutarimo 3.1–3.4, 3.6 ir 5.3 punktuose nurodytoms išlaidų normoms, o bazinis gyvenimo lygio vietos koeficientas – 2.2, 2.3 punktuose nurodytiems pareiginei algai, priedams ir priemokoms.

______________