LIETUVOS RESPUBLIKOS
SAVIVALDYBIŲ ADMINISTRACINĖS PRIEŽIŪROS ĮSTATYMO 3, 4, 5, 6 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO
ĮSTATYMAS

 

2009 m. gegužės 12 d. Nr. XI-251

Vilnius

 

(Žin., 1998, Nr. 51-1392; 2002, Nr. 127-5748; 2004, Nr. 98-3626)

 

1 straipsnis. 3 straipsnio 4 dalies pakeitimas

Pakeisti 3 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Vyriausybės atstovo įgaliojimų įgyvendinimas negali būti susietas su jokios politinės partijos veikla.“

 

2 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas ir papildymas

1. Papildyti 4 straipsnį nauja 4 dalimi:

4. Manydamas, kad savivaldybės administravimo subjekto priimti teisės aktai ar veiksmai (neveikimas) pažeidžia viešąjį interesą, Vyriausybės atstovas dėl tokių teisės aktų ar veiksmų (neveikimo) kreipiasi į administracinį teismą su pareiškimu, kad būtų apgintas viešasis interesas pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 56 straipsnio 1 dalį.“

2. Buvusias 4 straipsnio 4, 5, 6, 7 ir 8 dalis laikyti atitinkamai 5, 6, 7, 8 ir 9 dalimis.

3. 4 straipsnio 7 dalyje po žodžių „pažeidžiantys sandoriai“ įrašyti žodžius „arba jeigu savivaldybės administravimo subjektai priėmė teisės aktus, kurie gali pažeisti viešąjį interesą“ ir šią dalį išdėstyti taip:

7. Jeigu savivaldybės administravimo subjektai priėmė teisės aktus, kuriais remiantis gali būti sudaromi neteisėti ir viešąjį interesą pažeidžiantys sandoriai, arba jeigu savivaldybės administravimo subjektai priėmė teisės aktus, kurie gali pažeisti viešąjį interesą, Vyriausybės atstovas šio įstatymo 5 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka gali savo potvarkiu sustabdyti tokių savivaldybės administravimo subjektų teisės aktų vykdymą ir sandorių pasirašymą.“

 

3 straipsnis. 5 straipsnio 4 dalies pakeitimas ir papildymas 6 dalimi

1. Pakeisti 5 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Nustatęs, kad savivaldybės administravimo subjektas priėmė teisės aktą, kuriuo remiantis gali būti sudarytas neteisėtas ir pažeidžiantis viešąjį interesą sandoris, arba kad savivaldybės administravimo subjekto priimtas teisės aktas gali pažeisti viešąjį interesą, Vyriausybės atstovas:

1) ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po neteisėto ar galinčio pažeisti viešąjį interesą teisės akto priėmimo gali savo potvarkiu sustabdyti jo vykdymą;

2) ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo potvarkio priėmimo dienos atitinkamam savivaldybės administravimo subjektui motyvuotu teikimu pasiūlo svarstyti teisės akto pakeitimo ar panaikinimo klausimą;

3) per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie atsisakymą tenkinti teikimą gavimo dienos (jei savivaldybės administravimo subjektas, apsvarstęs Vyriausybės atstovo teikimą, atsisako pakeisti ar panaikinti teisės aktą) kreipiasi į teismą su pareiškimu arba ieškiniu prašydamas teismo imtis pareiškimo arba ieškinio užtikrinimo priemonių.“

2. Papildyti 5 straipsnį 6 dalimi:

6. Manydamas, kad savivaldybės administravimo subjekto priimti teisės aktai ar veiksmai (neveikimas) pažeidžia viešąjį interesą, Vyriausybės atstovas, nepasinaudojęs ar negalėjęs pasinaudoti teisės akto sustabdymo teise, tokius teisės aktus ar veiksmus (neveikimą) skundžia teismui Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo viešojo intereso pažeidimo paaiškėjimo dienos.“

 

4 straipsnis. 6 straipsnio 1 dalies 5 punkto pakeitimas

6 straipsnio 1 dalies 5 punkte po žodžio „subjekto“ įrašyti žodį „motyvuotas“ ir šį punktą išdėstyti taip:

5) nustatyti kitą Vyriausybės atstovo nurodytų veiksmų įvykdymo terminą, jeigu gautas pagal kompetenciją savivaldybės administravimo subjekto motyvuotas prašymas šį terminą pratęsti;“.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                         VALDAS ADAMKUS