LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL TECHNINIO REGLAMENTO „LIFTAI“ PATVIRTINIMO

 

1999 m. gruodžio 28 d. Nr. 106

Vilnius

 

 

Vadovaudamas Atitikties įstatymo 6 straipsniu (Žin., 1998, Nr. 92-2542) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. sausio 12 d. nutarimu Nr. 33 „Dėl Nacionalinės kokybės programos“ (Žin., 1999, Nr. 7-153):

1. Tvirtinu techninį reglamentą „Liftai“ (pridedamas).

2. Pavedu Technikos priežiūros tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:

2.1. iki 2000 m. rugsėjo 1 d. parengti teisės aktų, nustatančių liftų ir jų saugos įtaisų pateikimo į rinką, jų pateikimo į rinką draudimo ir pranešimo apie tai Europos Komisijai bei kitoms šalims tvarkos projektą, vadovaujantis atitinkamais teisės aktais;

2.2. konsultuoti, aiškinti, rengti seminarus techninio reglamento „Liftai“ taikymo klausimais.

3. Įsakymo vykdymo kontrolę pavedu Socialinės apsaugos ir darbo viceministrui R. Kaireliui.

 

 

 

FINANSŲ MINISTRAS,

PAVADUOJANTIS SOCIALINĖS APSAUGOS

IR DARBO MINISTRĘ                                                                              VYTAUTAS DUDĖNAS


 

Patvirtinta

socialinės apsaugos ir darbo ministro

1999 12 28 įsakymu Nr. 106

 

Techninis reglamentas
LIFTAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šis techninis reglamentas „Liftai“ (toliau – Reglamentas) parengtas vadovaujantis Europos Sąjungos teise ir atitinka Europos Parlamento ir Tarybos 1995 06 29 direktyvą 95/16/EC dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su liftais, suderinimo (Official Journal of the European Communities (toliau – OJ), 1995, Nr. L 213).

2. Šio Reglamento tikslas – siekti laisvo liftų ir jų saugos mazgų judėjimo rinkoje ir užtikrinti žmonių, kurie naudojasi liftais, saugą ir sveikatą, nemažinant jau taikomų patvirtintų saugos lygmenų, taip pat užtikrinti naminių gyvūnų bei turto apsaugą.

3. Šiuo Reglamentu privalo vadovautis liftų, skirtų ilgą laiką naudoti pastatuose ir statiniuose, apibrėžtų 3 punkte, bei lifto saugos mazgų, išvardytų IV priede, surinkėjai, saugos mazgų gamintojai ir jų įgaliotieji asmenys, tiekiantys liftus į rinką.

4. Šiame Reglamente liftas“ – tai įrenginys su kabina, sustojančia nustatytuose lygiuose, judančia tarp aukštų standžiomis vertikaliomis ar pakrypusiomis daugiau nei 15 laipsnių kampu į horizontą kreipėmis, skirtas kelti:

3.1. žmones,

3.2. žmones ir krovinius,

3.3. tik krovinius, kai kabina yra prieinama, t. y. žmogus gali nesunkiai į ją įeiti, ir kabinoje yra sumontuoti valdymo įtaisai, išdėstyti kabinos viduje arba taip, kad šiuos įtaisus galėtų pasiekti kabinos viduje esantis žmogus.

Šio Reglamento taikymo sričiai priskirtini liftai, judantys erdvėje nustatyta trajektorija, netgi tuomet, kai jų kabina juda ne išilgai standžių kreipiamųjų (pavyzdžiui, žirkliniai krovinių keltuvai-platformos).

4. Šis Reglamentas netaikomas:

4.1. lynų keliams, įskaitant funikulierius, skirtiems viešajam ar privačiam žmonių transportavimui,

4.2. liftams, specialiai sukonstruotiems ir pagamintiems kariniams ar policijos tikslams,

4.3. šachtų keltuvams,

4.4. scenos keltuvams,

4.5. keltuvams, įtaisytiems transporto priemonėje,

4.6. liftams, įrengtiems mašinose, vien tik išimtinai panaudojamiems patekti į darbo vietą,

4.7. krumpliastiebiu judantiems vežimėliams,

4.8. statybos aikštelių keltuvams, skirtiems kelti žmones arba žmones ir krovinius.

5. Šiame Reglamente:

5.1. lifto surinkėjas“ – tai juridinis arba fizinis asmuo, kuris prisiima atsakomybę už lifto projektavimą, gaminimą, įrengimą ir pateikimą į rinką, pažymi jį CE ženklu ir surašo EB atitikties deklaraciją,

5.2. lifto teikimas rinkaiįvyksta, kai lifto surinkėjas pirmą kartą pateikia liftą naudotojo dispozicijai,

5.3. lifto saugos mazgas „ – tai IV priede išvardyti mazgai (blokai),

5.4. lifto saugos mazgų gamintojas“ – tai juridinis ar fizinis asmuo, kuris prisiima atsakomybę už saugos mazgų projektavimą ir gaminimą, pažymi juos CE ženklu ir surašo EB atitikties deklaraciją,

5.5. „lifto modelis“ – tai pavyzdinis liftas, kurio techniniuose dokumentuose parodomas būdas, kaip pagrindiniai saugos reikalavimai bus taikomi liftams, kuriuose naudojami identiški saugos mazgai, atitinkantiems lifto modelį, apibrėžtą objektyviais parametrais.

Visi leistinieji pakeitimai, kuriais liftai, sukurti pagal lifto modelį, skiriasi nuo pastarojo, turi būti aiškiai nurodyti (pateikiant didžiausias ir mažiausias vertes) techniniuose dokumentuose.

Skirtingų tos pačios konstrukcijų eilės variantų panašumas esminių saugos reikalavimų laikymosi atžvilgiu gali būti įrodomas skaičiavimais ir (arba) projekto brėžiniais.

6. Jeigu šiame Reglamente liftų keliama rizika visiškai arba iš dalies aprašoma kituose specifiniuose techniniuose reglamentuose, šio Reglamento nuostatos tiems liftams ir tokios rizikos atžvilgiu netaikomos arba jas nustojama taikyti įgyvendinant specifinius reglamentus.

 

II. TEIKIMAS Į RINKĄ IR JUDĖJIMO LAISVĖ

 

7. Liftai, kuriems taikomas šis reglamentas, turi atitikti Reglamento I priede išdėstytus esminius saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus. Saugos mazgai, kuriems taikomas šis Reglamentas, turi atitikti I priede nurodytus esminius saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus arba sudaryti sąlygas, kad liftai, kuriuose jie yra įrengti, atitiktų šio Reglamento reikalavimus.

8. Liftai gali būti pateikiami į rinką ir atiduodami naudoti tik tuo atveju, jeigu negali kelti pavojaus žmonių saugai ir sveikatai ir, atsižvelgiant į aplinkybes, turto saugai, jeigu yra tinkamai įrengti bei prižiūrimi ir naudojami pagal paskirtį.

9. Saugos mazgai gali būti pateikiami į rinką ir atiduodami naudoti tik tuo atveju, jeigu liftai, kuriuose jie įrengiami, negali kelti pavojaus žmonių saugai ir sveikatai ir, atsižvelgiant į aplinkybes, turto saugai, jeigu yra tinkamai įrengti bei prižiūrimi ir naudojami pagal paskirtį.

10. Už pastato arba statinio statybą atsakingas asmuo ir lifto surinkėjas privalo, viena, tarpusavyje keistis visais duomenimis, antra, imtis tinkamų priemonių, kad būtų laiduojamas nepriekaištingas lifto veikimas ir saugus naudojimasis juo.

11. Be lifto saugai ir veikimui reikalingų vamzdynų laidų ir įtaisų, lifto šachtoje neleidžiama nutiesti arba įrengti kitų vamzdynų, laidų arba įtaisų.

12. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija turi teisę liftams arba saugos mazgams, kuriems taikomas šis Reglamentas, nustatyti ir kitokius reikalavimus, kad būtų laiduojama patikimesnė žmonių sauga pradedant naudoti liftus ir jais naudojantis su sąlyga, kad liftų arba saugos mazgų nereikės modifikuoti kitokiu nei nurodyta šiame Reglamente būdu.

13. Negalima drausti, riboti arba trukdyti pateikti į rinką ir atiduoti naudoti liftus ir (arba) saugos mazgus, jeigu jie atitinka šio Reglamento reikalavimus.

Negalima drausti, riboti arba trukdyti pateikti į rinką saugos mazgus, jeigu jie pagal gamintojo arba jo įgaliotojo atstovo deklaraciją turi būti įrengiami lifte, kuriam taikomas šis Reglamentas.

14. Turi būti pripažįstama, kad liftai ir saugos mazgai, pažymėti CE ženklu ir turintys EB atitikties deklaraciją, nurodytą II priede, atitinka šio reglamento nuostatas, įskaitant III skyriuje nurodytas atitikties įvertinimo procedūras.

15. Jeigu nėra harmonizuotų standartų1, turi būti naudojami tokie Lietuvos standartai ir techninės specifikacijos, kuriais tinkamai galima įgyvendinti šio Reglamento I priede nurodytus esminius sveikatos ir saugos reikalavimus. Apie šiuos Lietuvos standartus ir technines specifikacijas pranešama suinteresuotoms šalims.

16. Jeigu Lietuvos standartas, į kurį perkeltas harmonizuotas standartas, tenkina vieną arba kelis esminius saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus, daroma prielaida, kad pagal šį standartą pagaminti liftai atitinka tuos esminius reikalavimus arba pagal šį standartą pagaminti saugos mazgai, tinkamai įrengti liftuose, sudaro sąlygas, kad liftai atitiktų tuos esminius reikalavimus.

17. Jeigu manoma, kad harmonizuoti standartai, minimi šio Reglamento 16 punkte nevisiškai atitinka esminius reikalavimus, nurodytus Reglamento 7 punkte, apie tai būtina pranešti Nuolatiniam komitetui (toliau – Komitetas), įsteigtam prie Europos Komisijos bei veikiančiam Europos Sąjungos direktyvos 98/34/EC pagrindu, nurodant tokio pranešimo priežastis. Informacija Komitetui pateikiama per Lietuvos Respublikos atstovą pagal procedūras, numatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 05 20 nutarime Nr. 617 „Dėl keitimosi informacija apie standartus, techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras“ (Žin., 1999, Nr. 45-1446).

18. Kai rinkos priežiūros institucijos2 įsitikina, kad liftai arba saugos mazgai, pažymėti CE ženklu, naudojami pagal paskirtį gali sukelti pavojų žmonių saugai ir sveikatai, o tam tikrais atvejais – naminiams gyvuliams ar turtui, jos, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, privalo imtis visų reikiamų priemonių, kad tokie liftai arba saugos mazgai būtų pašalinti iš rinkos, kad būtų uždrausta tiekti juos į rinką, atiduoti naudoti arba kad būtų ribojama jų judėjimo laisvė.

19. Sprendimą uždrausti tiekti į rinką liftus arba saugos mazgus, sustabdyti jų laisvą judėjimą arba pašalinti iš rinkos dėl to, kad jie neatitinka esminių sveikatos ir saugos reikalavimų, rinkos priežiūros institucijos privalo pagrįsti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka bei pranešti apie tai Komisijai, nurodydamos priimto sprendimo priežastis:

19.1. ar tai neatitikimas šio Reglamento 7 punkto reikalavimams,

19.2. ar neteisingai taikomi 15 ir 16 punktuose minimi standartai,

19.3. ar 15 ir 16 punktuose minimų standartų trūkumai.

20. Kai liftai arba saugos mazgai pažymėti CE ženklu, nors neatitinka esminių sveikatos ir saugos reikalavimų, išdėstytų Reglamento I priede, rinkos priežiūros institucijos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka turi imtis atitinkamų veiksmų prieš tuos, kurie uždėjo CE ženklą, ir pranešti apie tai Komisijai bei ES narėms ar kitoms suinteresuotoms valstybėms.

 

III. Atitikties įvertinimo procedūros

 

21. Prieš pateikdamas į rinką IV priedo sąraše nurodytus saugos mazgus, saugos mazgo gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas turi:

21.1. atlikti vieną iš procedūrų:

21.1.1. pateikti saugos mazgo pavyzdį EB tipo tyrimui pagal V priedo A dalį ir pavesti tikrinti gamybą paskelbtajai (notifikuotai) įstaigai pagal XI priedą, arba

21.1.2. pateikti saugos mazgo pavyzdį EB tipo tyrimui pagal V priedo A dalį ir įdiegti kokybės laidavimo sistemą gaminių tikrinimui pagal VIII priedą, arba

21.1.3. įdiegti visapusę kokybės laidavimo sistemą pagal IX priedą,

21.2. kiekvieną saugos mazgą pažymėti CE ženklu ir, atsižvelgdamas į pasirinkto priedo (VIII, IX arba XI priedas) nuostatas, surašyti atitikties deklaraciją, kurioje nurodyti duomenis pagal II priedą,

21.3. saugoti atitikties deklaracijos kopiją 10 metų nuo saugos mazgo gamybos nutraukimo dienos.

22. Prieš pateikiant liftą į rinką būtina atlikti vieną iš procedūrų:

22.1. jeigu liftas suprojektuotas pagal liftą, kuriam buvo atliktas EB tipo tyrimas pagal V priedo B dalį, gamybos, įrengimo ir bandymo metu atliekamos šios procedūros:

- baigiamasis tikrinimas pagal VI priedą, arba

- kokybės laidavimo sistema pagal XII priedą, arba

- kokybės laidavimo sistema pagal XIV priedą.

Procedūros, atliekamos projektavimo ir gamybos stadijose, ir procedūros, atliekamos įrengimo ir bandymo stadijose, gali būti atliekamos tam pačiam liftui,

22.2. jeigu liftas suprojektuotas pagal lifto modelį, kuriam atliktas EB tipo tyrimas pagal V priedo B dalį, gamybos, įrengimo ir bandymo metu atliekamos šios procedūros:

- baigiamasis tikrinimas pagal VI priedą, arba

- kokybės laidavimo sistema pagal XII priedą, arba

- kokybės laidavimo sistema pagal XIV priedą,

22.3. jeigu liftas suprojektuotas pagal liftą, kuriam buvo taikoma kokybės laidavimo sistema pagal XIII priedą, papildyta projekto patikrinimu, jei šis projektas nevisiškai atitinka harmonizuotus standartus, lifto gamybos, įrengimo ir bandymo metu atliekamos šios procedūros:

- baigiamasis tikrinimas pagal VI priedą, arba

- kokybės laidavimo sistema pagal XII priedą, arba

- kokybės laidavimo sistema pagal XIV priedą,

22.4. vienetinis patikrinimas pagal X priedą atliekamas paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos,

22.5. kokybės laidavimo sistema pagal XIII priedą, papildyta projekto patikrinimu, jeigu šis projektas nevisiškai atitinka harmonizuotus standartus,

22.1-22.3 papunkčiuose nurodytais atvejais asmuo, atsakingas už projektavimą, turi pateikti asmeniui, atsakingam už gamybą, įrengimą ir bandymus, visus dokumentus ir nurodyti visus reikiamus duomenis, kad gamybą, įrengimą ir bandymus būtų galima atlikti visiškai saugiai.

23. Atlikus 22 punkte nurodytas procedūras ir gavus teigiamus rezultatus, visais atvejais:

23.1. surinkėjas pažymi liftą CE ženklu ir, atsižvelgdamas į taikomo priedo (VI, X, XII, XIII arba XIV) nuostatas, surašo atitikties deklaraciją, kurioje nurodo II priede reikalaujamus duomenis,

23.2. surinkėjas privalo saugoti atitikties deklaracijos kopiją 10 metų nuo lifto pateikimo į rinką dienos.

24. Komisija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, rinkos priežiūros institucijos ir kitos paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos turi teisę, pateikusios paraišką, gauti iš surinkėjo atitikties deklaracijos kopiją ir bandymų, susijusių su baigiamuoju tikrinimu, protokolus.

25. Jeigu liftams arba saugos mazgams taikomi ir kiti techniniai reglamentai, skirti kitiems jų požymiams ir kuriuose numatomas žymėjimas CE ženklu, tokiu atveju šio ženklo pritvirtinimas reiškia, kad liftai arba saugos mazgai atitinka ir tų kitų reglamentų reikalavimus.

Tačiau jei pereinamuoju laikotarpiu vienas arba daugiau tokių reglamentų leidžia liftų surinkėjui arba saugos mazgų gamintojui pasirinkti, kuriuos reikalavimus taikyti, CE ženklas reiškia, kad surinkėjas arba gamintojas rodo atitikimą tik pasirinktam techniniam reglamentui. Duomenis apie taikytą reglamentą surinkėjas arba gamintojas privalo pateikti prie liftų arba saugos mazgų pridedamuose konkretaus taikyto techninio reglamento privalomuose dokumentuose, pastabose arba instrukcijose.

26. Jeigu nei lifto surinkėjas, nei saugos mazgų gamintojas arba jų įgaliotasis atstovas neįvykdė 23 punkto įpareigojimų, šiuos įpareigojimus turi įvykdyti asmuo, kuris pateikia liftą arba saugos mazgą į rinką. Tie patys įpareigojimai tenka kiekvienam asmeniui, kuris iš įvairios kilmės dalių surenka liftus ar saugos įrangą konstruoja savo reikmėms.

 

IV. CE ženklas

 

27. CE atitikties ženklas pateikiamas III priede.

28. CE ženklą būtina aiškiai ir matomai pritvirtinti kiekvienoje kabinoje kartu su I priedo 5 punkte nurodyta informacija, taip pat ant IV priede nurodytų saugos mazgų arba, jeigu tai neįmanoma, pažymėti ant etiketės, nenuimamai pritvirtintos prie saugos mazgo.

29. Draudžiama liftus arba saugos mazgus žymėti kitais ženklais, kuriuos tretieji asmenys prasmės ir grafinio vaizdo atžvilgiu gali supainioti su CE ženklu. Kitus ženklus liftuose ir ant saugos mazgų galima tvirtinti, jeigu jie netrukdo įžiūrėti ir įskaityti CE ženklą.

30. Jeigu rinkos priežiūros institucijos nustato, kad CE ženklas buvo patvirtintas neteisėtai, surinkėjas, saugos mazgo gamintojas arba jo įgaliotasis asmuo, nepažeidžiant Reglamento 19-20 punktų, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įpareigojamas imtis priemonių, kad gaminys atitiktų nuostatas dėl CE ženklo patvirtinimo.

31. Jeigu neatitikimas nepašalinamas, rinkos priežiūros institucijos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka privalo imtis visų reikiamų priemonių, kad būtų apribotas ar uždraustas tokių liftų arba saugos mazgų tiekimas į rinką, arba rinkos priežiūros institucijos privalo pašalinti juos iš rinkos pagal Reglamento 19-20 punktuose numatytą procedūrą.

 

V. Baigiamosios nuostatos

 

32. Lietuvoje EB tipo tyrimus ir kitas atitikties įvertinimo procedūras pagal šio Reglamento nuostatas atlieka tos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos paskirtos ir paskelbtos (notifikuotos) įstaigos, kurios atitinka Reglamento VII priede išvardytus reikalavimus. Paskelbtųjų (notifikuotų) įstaigų paskyrimas ir atšaukimas vykdomas vadovaujantis Paskelbtųjų (notifikuotų) atitikties įvertinimo įstaigų paskyrimo taisyklėmis (Žin., 1999, Nr. 62-2058). Liftų surinkėjas arba saugos mazgų gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas gali pasirinkti bet kurią vieną iš Europos Sąjungos paskelbtųjų (notifikuotų) įstaigų atlikti Reglamente numatytas atitikties įvertinimo procedūras.

33. Lietuvai pasirašius Europos atitikties įvertinimo protokolą prie Europos sutarties ar tapus ES nare, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija turi paskirti atstovą (-us) į direktyvos 95/16 Nuolatinį komitetą, įsteigtą prie ES Komisijos.

34. Prekybos mugėse, parodose demonstravimo metu negalima drausti demonstruoti liftų arba saugos mazgų, kurie neatitinka šio Reglamento nuostatų, jei gerai matomoje lentelėje aiškiai nurodoma, kad šie liftai arba saugos įtaisai neatitinka šių nuostatų ir kad jie nebus parduodami tol, kol lifto surinkėjas arba saugos įtaisų gamintojas ar jų įgaliotasis atstovas nepasieks, kad liftai arba saugos mazgai atitiktų Reglamento reikalavimus. Tokių liftų ir saugos įtaisų eksponavimo metu būtina imtis tinkamų žmonių apsaugos priemonių.

35. Kiekvienas pagal šį Reglamentą priimtas sprendimas, ribojantis liftų ir saugos mazgų tiekimą į rinką ir atidavimą naudoti, privalo būti išsamiai pagrindžiamas. Sprendimą priimanti rinkos priežiūros institucija privalo nedelsdama pranešti suinteresuotai šaliai apie sprendimo priėmimą bei informuoti apie teisinės gynybos priemones, kurių ji gali imtis pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus ir tokių priemonių taikymo terminus.

36. Asmenys, pažeidžiantys šio Reglamento reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

37. Šis techninis reglamentas „Liftai“ privalomam vykdymui įsigalioja nuo 2002 m. sausio 1 d. Liftų, skirtų naudoti pastatuose ir statiniuose, gamintojai ir surinkėjai, liftų saugos mazgų gamintojai, jų įgaliotieji asmenys, tiekiantys liftus ir saugos mazgus į rinką, bei liftų ir jų saugos mazgų montuotojai gali taikyti šį reglamentą nuo jo oficialaus paskelbimo „Valstybės žiniose“.

 

__________________


I priedas

 

Esminiai sveikatos ir saugos reikalavimai, susiję su liftų ir saugos mazgų projektavimu ir gamyba

 

Pratarmė

 

1. Esminiai saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimai privalomai taikomi tik tuo atveju, kai liftas arba saugos mazgas surinkėjo arba saugos mazgų gamintojo numatytomis sąlygomis kelia pavojų.

2. Reglamente nurodyti esminiai saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimai yra privalomi. Tačiau gali būti, kad nustatytų tikslų esant dabartiniam technikos lygiui neįmanoma įgyvendinti. Tokiu atveju liftas arba saugos mazgas turi būti sukonstruotas ir pagamintas taip, kad kuo labiau atitiktų šiuos tikslus.

3. Liftų saugos mazgų gamintojai ir liftų surinkėjai privalo atlikti pavojų analizę, kad nustatytų visus su jų gaminiais susijusius pavojus; jie privalo projektuoti ir gaminti, atsižvelgdami į šią analizę.

4. Galioja į šį Reglamentą neįtraukti Organizacinio tvarkomojo statybos techninio reglamento STR 1.01.04:1999 „Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir „CE“ ženklinimas“ (Žin., 1999, Nr. 98-2832), įgyvendinančio Europos Bendrijos Tarybos 1988 12 21 direktyvos „Dėl valstybių narių įstatymų, reglamentų ir kitų teisinių aktų, susijusių su statybos produktais, suvienodinimo“ (89/106/EEC) nuostatas, esminiai reikalavimai liftams.

 

1. Bendroji dalis

 

1.1. Tais atvejais, kai yra atitinkamas pavojus, nenurodytas šiame priede, taikomi techninio reglamento „Mašinų sauga“, parengto vadovaujantis Europos parlamento ir Tarybos 1998 06 22 direktyva 98/37/EC „Dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su mašinomis, suderinimo“ I priede nurodyti esminiai sveikatos ir saugos reikalavimai. Bet kuriuo atveju taikomas esminis reikalavimas pagal techninio reglamento „Mašinų sauga“ I priedo 1.1.2 punktą.

1.2. Kabina

Kabina turi būti suprojektuota ir pagaminta taip, kad jos naudingasis plotas ir tvirtumas atitiktų surinkėjo nustatytą didžiausią leistiną žmonių skaičių ir lifto keliamąją galią.

Jeigu liftas skirtas žmonėms kelti ir jo matmenys leidžia, kabina turi būti suprojektuota ir pagaminta taip, kad neįgaliesiems nebūtų sunku arba neįmanoma patekti į kabiną ir naudotis liftu dėl kabinos konstrukcinių ypatybių ir kad būtų galima atlikti kabinos pertvarkymus, kurie gali palengvinti neįgaliesiems naudotis liftu.

1.3. Pakaba ir atrama

Kabinos pakabą ir (arba) atramą ir atitinkamas tvirtinimo ir jungiamąsias dalis reikia parinkti ir sukonstruoti taip, kad atsižvelgiant į naudojimo sąlygas, panaudotas medžiagas ir gamybos sąlygas būtų laiduojamas reikiamas bendras saugos lygis ir sumažintas kabinos nukritimo pavojus.

Jeigu kabinai pakabinti naudojami lynai arba grandinės turi būti ne mažiau kaip du, vienas nuo kito nepriklausomi lynai arba grandinės, kurių kiekvienas turi turėti savo pakabinimo sistemą. Šiuose lynuose arba grandinėse neturi būti sujungimo arba sudūrimo vietų, jeigu to nereikia kilpos suformavimui arba tvirtinimui.

1.4. Apkrovų kontrolė (įskaitant per didelį greitį)

1.4.1. Liftai turi būti suprojektuoti, pagaminti ir įrengti taip, kad nebūtų galima įprastu būdu duoti komandos jam pajudėti, jeigu apkrova viršija vardinę reikšmę.

1.4.2. Liftuose turi būti įrengtas greičio ribotuvas. Šie reikalavimai netaikomi liftams, kurie dėl savo pavaros sistemos konstrukcijos negali išvystyti per didelio greičio.

1.4.3. Greitaeigiuose liftuose turi būti įrengtas greičio kontrolės ir ribojimo įtaisas.

1.4.4. Liftai su varančiaisiais skriemuliais turi būti suprojektuoti taip, kad būtų laiduojamas traukos lynų sukibimas su skriemuliais.

1.5. Pavara

1.5.1. Kiekvienas keleivinis liftas turi turėti savo pavarą. Šis reikalavimas netaikomas liftams, kurių atsvarus atstoja antra kabina.

1.5.2. Surinkėjas privalo pasirūpinti, kad lifto pavara ir su ja susiję įtaisai nebūtų prieinami, išskyrus priežiūros tikslus ir avarinius atvejus.

1.6. Valdymo aparatai

1.6.1. Liftų, skirtų neįgaliesiems be palydos, valdymo aparatai turi būti tinkamai suprojektuoti ir išdėstyti.

1.6.2. Valdymo aparatų funkcija turi būti aiškiai pažymėta.

1.6.3. Liftų grupė gali turėti bendras arba sujungtas į bendrą schemą iškvietimo grandines.

1.6.4. Elektros įrenginiai turi būti įrengti ir sujungti taip, kad

- jų nebūtų galima supainioti su liftui nepriklausančiomis srovės grandinėmis,

- būtų galima įjungti srovės tiekimą esant apkrovai,

- kad lifto judesiai būtų priklausomi nuo elektrinių saugos mazgų, išdėstytų savoje apsauginėje srovės grandinėje,

- elektros įrenginio gedimas negalėtų sukelti pavojingų situacijų.

 

2. Pavojai žmonėms už kabinos ribų

 

2.1. Liftai turi būti suprojektuoti ir pagaminti taip, kad būtų neįmanoma patekti į zoną, kurioje važiuoja kabina, išskyrus priežiūros tikslus ir avarinius atvejus. Prieš žmogui atsiduriant šioje zonoje, turi būti padaryta taip, kad normalus lifto naudojimas būtų negalimas.

2.2. Liftai turi būti suprojektuoti ir pagaminti taip, kad kabinos galinėse padėtyse negalėtų būti prispaudimo pavojaus. Šis tikslas įgyvendinamas, kai už galinių padėčių yra laisva erdvė arba apsauginė niša. Jeigu šio sprendimo išimtiniais atvejais, ypač jau esančiuose pastatuose, neįmanoma įgyvendinti, galima taikyti kitas tinkamas priemones, kad būtų išvengta prispaudimo pavojaus; tokių priemonių panaudojimui išankstinį sutikimą duoda Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija.

2.3. Įlipimo ir išlipimo vietose turi būti įrengtos šachtos durys, kurių mechaninis stiprumas turi būti pakankamas, atsižvelgiant į numatytas naudojimo sąlygas.

Blokavimo įtaisas normalaus naudojimo atveju turi neleisti, kad:

- kabina, valdoma valdymo įtaisų, arba savaime pajudėtų, kol neuždarytos ir neužsklęstos visos šachtos durys,

- būtų galima atidaryti šachtos duris, kol kabina nesustojo ir nėra numatytoje sustojimo vietoje.

Tačiau tam tikrose zonose leidžiama atlikti reguliavimo judesius esant atviroms durims, jeigu tai atliekama esant kontroliuojamam greičiui.

 

3. Pavojai žmonėms kabinoje

 

3.1. Liftų kabinos sienos, išskyrus ventiliacijos angas, taip pat grindys ir lubos turi būti ištisinės, kabina turi būti visiškai uždara ir turėti ištisines duris. Kabinos durys turi būti suprojektuotos ir pagamintos taip, kad kabina – išskyrus 2.3 punkto trečioje pastraipoje nurodytus reguliavimo judesius – negalėtų pajudėti, kol durys neuždarytos, ir stovėtų, kai durys yra atdaros.

Jeigu yra pavojus nukristi tarp kabinos ir šachtos arba jeigu nėra šachtos, kabinos durys kabinai sustojus tarp dviejų lygių turi likti uždarytos ir užsklęstos.

3.2. Liftas turi turėti įtaisus, kurie nutrūkus energijos tiekimui arba įvykus mazgų gedimui neleistų kabinai laisvai kristi arba nekontroliuojamai judėti aukštyn.

Įtaisai, neleidžiantys kabinai laisvai kristi, turi būti nepriklausomi nuo kabinos pakabos.

Šie įtaisai turi sugebėti sulaikyti kabiną, apkrautą vardine apkrova ir judančią surinkėjo numatytu didžiausiu greičiu. Įtaisų sukeliamas stabdymo (sulaikymo) procesas visomis apkrovos sąlygomis neturi sudaryti keleiviams pavojingo stabdymo.

3.3. Tarp šachtos dugno ir kabinos grindų turi būti įrengti buferiai.

Šiuo atveju būtina išmatuoti 2.2 punkte nurodytą laisvą tarpą, esant visiškai suspaustiems buferiams.

Šis reikalavimas netaikomas liftams, kurių kabina dėl pavaros sistemos konstrukcijos negali įvažiuoti į laisvą tarpą pagal 2.2 punktą.

Liftai turi būti suprojektuoti ir pagaminti taip, kad negalėtų pajudėti, jei 3.2 punkte nurodytas įtaisas nėra darbo padėtyje.

 

4. Kiti pavojai

 

4.1. Jeigu šachtos arba kabinos durys, arba abejos durys valdomos mechaniškai, atitinkamos durys turi turėti įtaisą, apsaugantį nuo prispaudimo joms atsidarant arba užsidarant.

4.2. Šachtos durys, kurios turi padėti apsaugoti pastatą nuo gaisro, tarp jų šachtos durys su stikliniais paviršiais, turi pasižymėti pakankamu atsparumu ugniai, pasireiškiančiu formos stabilumu, veikiant temperatūrai, ekrano izoliaciniu apsauginiu poveikiu (užtvara nuo liepsnos plėtimosi) ir šilumos laidumu (šiluminiu spinduliavimu).

4.3. Atsvarai turi būti įrengti taip, kad nebūtų pavojaus susidurti su kabina arba nukristi ant kabinos.

4.4. Liftai turi turėti numatytas priemones, kuriais galima išlaisvinti ir evakuoti kabinoje uždarytus žmones.

4.5. Kabinos turi turėti abiem kryptimis veikiančią ryšio sistemą, leidžiančią palaikyti nuolatinį ryšį avarine tarnyba.

4.6. Liftai turi būti suprojektuoti ir pagaminti taip, kad, temperatūrai viršijus surinkėjo nustatytą didžiausią temperatūrą mašinų patalpoje, būtų užbaigti vykstantys judesiai, tačiau kitos valdymo komandos nebūtų atliekamos.

4.7. Kabinos turi būti suprojektuotos ir pagamintos taip, kad ir ilgesnį laiką stovint jose būtų keleiviams pakankamas vėdinimas.

4.8. Kabinos vidus turi būti pakankamai apšviestas, kai ja naudojamasi arba kai atidaromos durys; taip pat turi būti numatytas avarinis apšvietimas.

4.9. Ryšių sistema (4.5 punktas) ir avarinis apšvietimas (4.8 punktas) turi būti suprojektuoti ir pagaminti taip, kad veiktų net ir nutrūkus normaliam energijos tiekimui. Jie turi veikti pakankamai ilgai, kad sudarytų sąlygas normaliai dirbti avarinėms tarnyboms.

4.10. Liftų, kuriais galima naudotis gaisro atveju, valdymo grandinė turi būti suprojektuota ir pagaminta taip, kad liftai negalėtų sustoti tam tikruose lygiuose ir būtų sudaryta pirmenybė naudotis liftu avarinėms tarnyboms.

 

5. Ženklinimas

 

5.1. Be minimalių duomenų, kuriuos pagal techninio reglamento „Mašinų sauga“ I priedo 1.7.3 p. būtina pateikti apie kiekvieną mašiną, kiekvienoje kabinoje turi būti aiškiai matoma lentelė, kurioje turi būti nurodyta vardinė apkrova, kg, ir didžiausias leistinasis keleivių skaičius.

5.2. Jeigu liftas suprojektuotas taip, kad kabinoje uždaryti žmonės gali išsilaisvinti be išorinės pagalbos, turi būti iškabintos atitinkamos aiškiai matomos instrukcijos.

 

6. Naudojimo instrukcija

 

6.1. Prie IV priede nurodytų saugos mazgų turi būti pridėta naudojimo instrukcija lietuvių kalba, kad būtų galima sėkmingai ir be pavojaus atlikti montavimą, prijungimą, reguliavimą, priežiūrą.

6.2. Prie kiekvieno lifto turi būti pridėti dokumentai, surašyti lietuvių kalba. Šie dokumentai turi susidėti ne mažiau kaip iš:

- naudojimo instrukcijos su brėžiniais ir schemomis, reikalingais normaliam lifto naudojimui, taip pat priežiūrai, kontrolei, remontui, periodiniam patikrinimui ir gelbėjimo veiksmams (4.4 p. nurodytos priemonės) atlikti;

- priežiūros žurnalo, į kurį įrašomi duomenys apie remontą ir, jeigu reikia, apie periodinius patikrinimus.

 

______________


II priedas

 

A. Saugos mazgų EB atitikties deklaracijos turinys1

EB atitikties deklaracijoje turi būti nurodyti šie duomenys:

- saugos mazgų gamintojo pavadinimas ir adresas2,

- jeigu reikia, jo įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas2,

- saugos įtaiso aprašymas, tipo arba serijos pavadinimas ir, jeigu toks yra, serijos numeris,

- saugos mazgo apsauginė funkcija, jeigu ji nėra aiškiai nurodyta aprašyme,

- saugos mazgo pagaminimo metai,

- visos svarbiausios nuostatos, kurias atitinka saugos mazgas, jeigu reikia, nuorodos į harmonizuotus standartus

- jeigu reikia, paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos, atlikusios EB tipo tyrimą pagal 21.1.1 ir 21.1.2 punktus, pavadinimas, adresas ir skiriamasis numeris,

- jeigu reikia, EB tipo tyrimo sertifikato, kurį išdavė ši paskelbtoji (notifikuota) įstaiga, nuoroda,

- jeigu reikia, paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos, kuri atliko gaminių tikrinimą pagal 21.1.2 punktą, pavadinimas, adresas ir skiriamasis numeris,

- jeigu reikia, paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos, atlikusios gamintojo taikomos kokybės laidavimo sistemos pagal 21.1.3 punktą kontrolę, pavadinimas, adresas ir skiriamasis numeris,

- duomenys apie pasirašiusįjį asmenį, kuriam saugos mazgų gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas suteikė įgaliojimus.

B. Įrengtų liftų EB atitikties deklaracijos turinys3

EB atitikties deklaracijoje turi būti šie duomenys:

- lifto surinkėjo pavadinimas ir adresas4,

- lifto aprašymas, tipo arba serijos pavadinimas, serijos numeris ir lifto įrengimo vieta (adresas),

- lifto įrengimo metai,

- visos svarbiausios nuostatos, kurias atitinka liftas,

- jeigu reikia, nuoroda į taikomus harmonizuotus standartus,

- jeigu reikia, paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos, kuri atliko lifto modelio EB tipo tyrimą pagal 22.1.-22.2 punktus, pavadinimas, adresas ir skiriamasis numeris,

- jeigu reikia, EB tipo tyrimo sertifikato nuoroda,

- jeigu reikia, paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos, kuri atliko lifto EB tyrimą pagal 22.4 punktą, pavadinimas, adresas ir skiriamasis numeris,

- jeigu reikia, paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos, kuri atliko baigiamąjį lifto tikrinimą pagal 22.1.-22.3 punktų pirmą pastraipą, pavadinimas, adresas ir skiriamasis numeris,

- jeigu reikia, paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos, kuri atliko surinkėjo taikomos kokybės laidavimo sistemos pagal 22.1-22.3 antrą ir trečią pastraipą ir 22.5 punktą patikrinimą, pavadinimas, adresas ir skiriamasis numeris,

- duomenys apie pasirašiusįjį asmenį, kuriam surinkėjas suteikė įgaliojimus.

 

______________


III priedas

 

CE atitikties ženklas

 

CE atitikties ženklas turi būti tokios „CE“ formos simbolių darinys:

 

Mažinant arba didinant CE ženklą turi būti išlaikomos proporcijos, nurodytos aukščiau pavaizduotame piešinyje.

Įvairios CE ženklo dalys turi būti maždaug vienodo aukščio; mažiausias aukštis sudaro 5 mm. Šio mažiausio aukščio galima nesilaikyti, esant mažiems saugos mazgams.

Greta CE ženklo turi būti paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos, atlikusios šias procedūras, skiriamasis numeris:

- procedūras pagal 21.1.2 arba 21.1.3 punktus;

- procedūras pagal 22 punktą.

 

______________


IV priedas

 

LIFTO SAUGOS MAZGŲ, APIE KURIUOS KALBAMA 1 IR 21 PUNKTUOSE, SĄRAŠAS

 

1. Šachtos durų užsklendimo-blokavimo įtaisai.

2. Įtaisai, nurodyti I priedo 3.2 punkte, apsaugantys kabiną nuo nukritimo arba nekontroliuojamo judėjimo aukštyn.

3. Greičio ribojimo įtaisai.

4. a) Energiją kaupiantys buferiai:

- su netiesine charakteristika;

- arba su atbulinės eigos amortizavimu.

b) Energiją naudojantys buferiai.

5. Saugos mazgai, įrengti hidrauliniuose cilindruose, jeigu jie naudojami kaip įtaisai, apsaugantys nuo kritimo.

6. Elektriniai saugos mazgai, įjungti į lifto elektrinės schemos saugos grandinę kaip perjungiantys elektroniniai elementai.

 

______________


V priedas

 

EB tipo tyrimas (B modulis)

 

A. Saugos mazgų EB tipo tyrimas

1. EB tipo tyrimas – tai procedūra, kuria paskelbtoji (notifikuota) įstaiga nustato ir patvirtina, kad tinkamai įrengtas lifte saugos mazgas sudaro prielaidas, kad liftas atitiktų šio Reglamento nuostatas.

2. Paraišką atlikti EB tipo tyrimą saugos mazgo gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas pateikia pasirinktai paskelbtajai (notifikuotai) įstaigai.

Paraiškoje turi būti:

- saugos mazgo gamintojo pavadinimas ir adresas, o jeigu paraišką pateikia jo įgaliotasis atstovas, ir jo pavadinimas ir adresas, taip pat saugos mazgo pagaminimo vieta,

- raštiškas pareiškimas, kad ta pati paraiška nėra pateikta kitai paskelbtajai (notifikuotai) įstaigai,

- techniniai dokumentai,

- pateiktas saugos mazgo reprezentatyvusis pavyzdys arba nurodyta vieta, kur jį galima patikrinti. Paskelbtoji (notifikuota) įstaiga pagrįstais atvejais gali pareikalauti pateikti daugiau pavyzdžių.

3. Techniniai dokumentai turi leisti nustatyti, ar saugos mazgas atitinka Reglamento nuostatas ir ar liftas, kuriame tinkamai įrengtas saugos mazgas, taip pat atitinka Reglamento nuostatas. Jeigu to reikia atitikties įvertinimui atlikti, techniniuose dokumentuose turi būti:

- bendras saugos mazgo aprašymas, įskaitant naudojimo sritį (ypač galimos greičio ribos, apkrova, energija) ir naudojimo sąlygas (ypač sprogios zonos, atmosferos sąlygų įtaka),

- konstrukciniai ir darbo brėžiniai arba schemos,

- atitinkami esminiai reikalavimai bei jiems įgyvendinti pasirinktas sprendimas (pavyzdžiui, harmonizuotas standartas),

- jeigu reikia, bandymų arba skaičiavimų, kuriuos atliko pats gamintojas arba trečioji šalis jo pavedimu, rezultatai,

- vienas saugos mazgų montavimo instrukcijų egzempliorius,

- taisyklės, kurios taikomos gaminant, kad būtų laiduojamas saugos mazgų sutikimas su patikrintu mazgu.

4. Paskelbtoji (notifikuota) įstaiga:

- patikrina techninius dokumentus ir nustato, ar jie atitinka norimus tikslus,

- patikrina, ar saugos mazgas atitinka techninius dokumentus,

- atlieka tinkamus patikrinimus ir reikiamus bandymus arba liepia juos atlikti, kad nustatytų, ar saugos mazgo gamintojo pasirinkti sprendimai atitinka Reglamento reikalavimus ir laiduoja, kad saugos mazgas atliks savo funkciją, jeigu bus tinkamai įrengtas lifte.

5. Jeigu reprezentatyvusis saugos mazgo pavyzdys atitinka jam taikomus šio Reglamento reikalavimus, paskelbtoji (notifikuota) įstaiga išduoda EB tipo tyrimo sertifikatą. Šiame sertifikate nurodomas saugos mazgo gamintojo pavadinimas ir adresas, patikrinimo rezultatai, sertifikato galiojimo sąlygos ir duomenys, reikalingi patvirtintam tipui identifikuoti. Komisija, kitos suinteresuotos valstybės, rinkos priežiūros institucijos ir kitos paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos gali gauti EB tipo tyrimo sertifikato kopiją, o pateikusios pagrįstą paraišką – vieną techninių dokumentų ir patikrinimų, skaičiavimų bei bandymų protokolų egzempliorių. Jeigu paskelbtoji (notifikuota) įstaiga atsisako išduoti EB tipo tyrimo sertifikatą, ji turi išsamiai nurodyti priežastis. Būtina numatyti atitinkamą teisinę priemonę.

6. Saugos mazgo gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas praneša paskelbtajai (notifikuotai) įstaigai apie visus – netgi mažareikšmius – patvirtinto saugos mazgo pakeitimus, kuriuos jis atliko arba nori atlikti; tai taikoma ir naujiems papildymams, ir variantams, kurių nėra pateiktuose pirminiuose techniniuose dokumentuose (žr. 3 punkto pirmą pastraipą). Paskelbtoji (notifikuota) įstaiga patikrina šiuos pakeitimus ir praneša pareiškėjui, ar EB tipo tyrimo sertifikatas toliau lieka galioti1.

7. Kiekviena paskelbtoji (notifikuota) įstaiga pateikia rinkos priežiūros institucijoms reikiamą informaciją apie:

- jos išduotus EB tipo tyrimo sertifikatus,

- jos atšauktus EB tipo tyrimo sertifikatus.

Be to, kiekviena paskelbtoji (notifikuota) įstaiga pateikia kitoms paskelbtosioms (notifikuotoms) įstaigoms reikiamą informaciją apie jos atšauktus EB tipo tyrimo sertifikatus.

8. EB tipo tyrimo sertifikatas, techniniai dokumentai ir korespondencija dėl EB tipo tyrimo procedūrų turi būti rašomi lietuvių kalba arba kita kalba, kuri yra priimtina paskelbtajai (notifikuotai) įstaigai.

9. Saugos mazgo gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas saugo kartu su techniniais dokumentais EB tipo tyrimo sertifikato ir jo papildymų kopijas 10 metų nuo paskutinio saugos mazgo pagaminimo dienos.

Jeigu nei saugos mazgo gamintojas, nei jo įgaliotasis asmuo nėra įsikūrę Bendrijoje, saugoti techninius dokumentus įpareigojamas asmuo, kuris yra atsakingas už saugos mazgo pateikimą į Bendrijos rinką.

B. Liftų EB tipo tyrimas

1. EB tipo tyrimas – tai procedūra, kuria paskelbtoji (notifikuota) įstaiga nustato ir patvirtina, kad lifto modelis arba liftas, kurio papildymų arba variantų nenumatoma daryti, atitinka Reglamento reikalavimus.

2. Paraišką atlikti EB tipo tyrimą surinkėjas pateikia pasirinktai paskelbtajai (notifikuotai) įstaigai. Paraiškoje turi būti:

- surinkėjo pavadinimas ir adresas,

- raštiškas pareiškimas, kad ta pati paraiška nėra pateikta kitai paskelbtajai (notifikuotai) įstaigai,

- techniniai dokumentai,

- nurodyta vieta, kur galima patikrinti lifto modelį. Šis lifto modelis turi turėti galines zonas ir ne mažiau kaip tris įlipimo aikšteles (viršutinę, apatinę ir vidurinę).

3. Techniniai dokumentai turi leisti nustatyti, ar liftas atitinka Reglamento reikalavimus, ir leisti suprasti projektą bei lifto veikimą.

Jeigu to reikia atitikties įvertinimui atlikti, techniniuose dokumentuose turi būti:

- bendras lifto modelio aprašymas. Techniniuose dokumentuose būtina aiškiai nurodyti visas tikrinamojo lifto modelio papildymo galimybes (žr. šio Reglamento 5 punktą),

- konstrukciniai ir darbo brėžiniai arba schemos,

- atitinkami esminiai reikalavimai bei jiems įgyvendinti pasirinktas sprendimas (pvz., harmonizuotas standartas),

- lifte įrengtų saugos mazgų EB atitikties deklaracijos kopija,

- jeigu reikia, bandymų arba skaičiavimų, kuriuos atliko pats gamintojas arba trečioji šalis jo pavedimu, rezultatai,

- vienas lifto naudojimo instrukcijos egzempliorius,

- taisyklės, kurios taikomos montuojant, kad būtų laiduojamas serijiniu būdu pagaminto lifto sutikimas su Reglamento nuostatomis.

4. Paskelbtoji (notifikuota) įstaiga:

- patikrina techninius dokumentus ir nustato, ar jie atitinka norimus tikslus,

- patikrina, ar lifto modelis atitinka techninius dokumentus,

- atlieka tinkamus patikrinimus ir reikiamus bandymus arba liepia juos atlikti, kad nustatytų, ar surinkėjo pasirinkti sprendimai atitinka Reglamento reikalavimus ir sudaro sąlygas, kad liftas atitiktų šiuos reikalavimus.

5. Jeigu lifto modelis atitinka jam taikomus šios Reglamento reikalavimus, paskelbtoji (notifikuota) įstaiga išduoda EB tipo tyrimo sertifikatą. Šiame sertifikate nurodomas surinkėjo pavadinimas ir adresas, patikrinimo rezultatai, sertifikato galiojimo sąlygos ir duomenys, reikalingi patvirtintam tipui identifikuoti.

Komisija, valstybės narės, rinkos priežiūros institucijos ir kitos paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos gali gauti EB tipo tyrimo sertifikato kopiją, o pateikusios pagrįstą paraišką – vieną techninių dokumentų ir patikrinimų, skaičiavimų bei bandymų protokolų egzempliorių. Jeigu paskelbtoji (notifikuota) įstaiga atsisako išduoti EB tipo tyrimo sertifikatą, ji turi išsamiai nurodyti priežastis. Būtina numatyti atitinkamą teisinę priemonę.

6. Surinkėjas praneša paskelbtajai (notifikuotai) įstaigai apie visus – netgi mažareikšmius – patvirtinto lifto pakeitimus, kuriuos jis atliko arba nori atlikti; tai taikoma ir naujiems papildymams ir variantams, kurių nėra pateiktuose pirminiuose techniniuose dokumentuose (žr. 3 punkto pirmą pastraipą). Paskelbtoji (notifikuota) įstaiga patikrina šiuos pakeitimus ir praneša pareiškėjui, ar EB tipo tyrimo sertifikatas toliau lieka galioti1.

7. Kiekviena paskelbtoji (notifikuota) įstaiga pateikia rinkos priežiūros institucijoms reikiamą informaciją apie:

- jos išduotus EB tipo tyrimo sertifikatus,

- jos atšauktus EB tipo tyrimo sertifikatus.

Be to, kiekviena paskelbtoji (notifikuota) įstaiga pateikia kitoms paskelbtosioms (notifikuotoms) įstaigoms reikiamą informaciją apie jos atšauktus EB tipo tyrimo sertifikatus.

8. EB tipo tyrimo sertifikatas, techniniai dokumentai ir korespondencija dėl EB tipo tyrimo procedūrų turi būti rašomi lietuvių kalba arba kita kalba, kuri yra priimtina paskelbtajai (notifikuotai) įstaigai.

9. Surinkėjas saugo kartu su techniniais dokumentais EB tipo tyrimo sertifikato ir jo papildymų kopijas 10 metų nuo paskutinio lifto pagaminimo dienos.

 

______________


VI priedas

 

Baigiamasis tikrinimas

 

1. Baigiamasis tikrinimas – tai procedūra, kuria surinkėjas, vykdantis įpareigojimus pagal šio priedo 2 punktą, laiduoja ir pareiškia, kad pateiktas į rinką liftas atitinka Reglamento reikalavimus. Surinkėjas pažymi CE ženklu kiekvieno lifto kabiną ir surašo EB atitikties deklaraciją.

2. Surinkėjas imasi visų reikiamų priemonių, kad pateiktas į rinką liftas atitiktų EB tipo tyrimo sertifikate aprašytą lifto modelį ir jam taikomus esminius saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus.

3. Surinkėjas saugo EB atitikties deklaracijos kopiją ir šio priedo 6 punkte nurodytą baigiamojo tikrinimo pažymėjimą 10 metų nuo lifto pateikimo į rinką dienos.

4. Surinkėjo pasirinkta paskelbtoji (notifikuota) įstaiga atlieka arba liepia atlikti pateikto į rinką lifto baigiamąjį tikrinimą. Atliekami bandymai ir patikrinimai pagal Reglamento 15 ir 16 punktuose nurodytus standartus arba tolygūs patikrinimai, kad būtų laiduojamas lifto sutikimas su atitinkamais Reglamento reikalavimais.

Šie bandymai ir patikrinimai apima ypač:

- techninių dokumentų patikrinimą, siekiant nustatyti, ar liftas atitinka pagal V priedo B dalį patvirtintą lifto modelį;

- bandomąjį lifto paleidimą be apkrovos ir su didžiausia apkrova, siekiant patikrinti, ar tinkamai įrengti ir nepriekaištingai veikia saugos mazgai (galiniai jungikliai, spynos ir t. t.);

- bandomąjį lifto paleidimą su didžiausia apkrova ir be apkrovos, siekiant nustatyti, ar nepriekaištingai veikia saugos mazgai, nutrūkus energijos tiekimui;

- statinį bandymą su apkrova, kuri 1,25 karto didesnė už vardinę apkrovą.

Vardinė apkrova yra apkrova pagal I priedo 5 punktą.

Atlikusi šiuos bandymus, paskelbtoji (notifikuota) įstaiga patikrina, ar neatsirado deformacijos arba pažeidimų, kurie gali padaryti neigiamą įtaką lifto naudojimui.

5. Paskelbtajai (notifikuotai) įstaigai būtina pateikti šiuos dokumentus:

- lifto bendrojo vaizdo brėžinį,

- elektrines schemas ir diagramas, reikalingas galutiniam priėmimui, ypač valdymo grandinių,

- vieną egzempliorių naudojimo instrukcijos pagal I priedo 6.2 punktą.

Paskelbtoji (notifikuota) įstaiga gali pareikalauti pateikti tik tuos detalius brėžinius arba atskirus duomenis, kurie yra reikalingi patikrinimui, ar liftas, kuris turi būti pateiktas į rinką, atitinka lifto modelį, aprašytą EB tipo tyrimo sertifikate.

Jeigu liftas atitinka Reglamento nuostatas, paskelbtoji (notifikuota) įstaiga šalia CE ženklo pagal III priedą pažymi arba liepia pažymėti savo skiriamąjį numerį ir išduoda baigiamojo tikrinimo pažymėjimą, kuriame nurodomi atlikti patikrinimai ir bandymai.

Paskelbtoji (notifikuota) įstaiga užpildo atitinkamus priežiūros žurnalo, nurodyto I priedo 6.2 punkte, lapus.

Jeigu paskelbtoji (notifikuota) įstaiga atsisako išduoti baigiamojo tikrinimo pažymėjimą, ji turi išsamiai nurodyti priežastis ir rekomenduoti imtis atitinkamų priemonių, kad liftą būtų galima priimti. Paraišką atlikti pakartotinį baigiamąjį tikrinimą surinkėjas turi pateikti tai pačiai paskelbtajai (notifikuotai) įstaigai.

Baigiamojo tikrinimo pažymėjimas, dokumentai ir korespondencija dėl tikrinimo procedūrų turi būti rašomi lietuvių kalba arba kita kalba, kuri yra priimtina paskelbtajai (notifikuotai) įstaigai.

 

______________


VII priedas

 

Būtiniausi KRITERIJAI, Į KURIUOS PRIVALU ATSIŽVELGTI NOTIFIKUOJANT ĮSTAIGAS

 

1. Įstaiga, jos vadovas ir personalas, kuriam pavesta atlikti patikrinimus, negali būti tikrinamųjų saugos mazgų projektuotojas, konstruktorius, tiekėjas arba gamintojas ar tikrinamųjų liftų surinkėjas ir nė vieno šių asmenų įgaliotasis atstovas. Taip pat įstaiga, jos vadovas ir personalas, kuriam pavesta atlikti kokybės laidavimo sistemų pagal šio Reglamento 21 ir 22 punktus priežiūrą, negali būti tikrinamųjų saugos mazgų projektuotojas, konstruktorius, tiekėjas arba gamintojas ar tikrinamųjų liftų surinkėjas ir nė vieno šių asmenų įgaliotasis atstovas. Jiems neleidžiama nei tiesiogiai, nei kaip įgaliotiesiems atstovams dalyvauti planuojant, gaminant, realizuojant arba remontuojant šiuos saugos mazgus ir įrengiant šiuos liftus. Tai neužkerta kelio galimybei saugos mazgų gamintojui arba surinkėjui ir įstaigai tarpusavyje keistis technine informacija.

2. Įstaiga ir personalas, kuriam pavesta atlikti patikrinimus ir priežiūrą, turi atlikti tai profesionaliai nepriekaištingai ir su didžiausia technine kompetencija; jų sprendimai arba atliktų patikrinimų rezultatai turi būti nepriklausomi nuo bet kurios įtakos visų pirma finansinio pobūdžio, ypač nuo asmenų ir asmenų grupių, suinteresuotų patikrinimo ir priežiūros rezultatais.

3. Įstaiga turi turėti personalą ir priemones, reikalingas atlikti technines ir administracines užduotis, susijusias su patikrinimų arba priežiūros atlikimu; be to, ji turi turėti galimybę naudotis prietaisais, reikalingais ypatingiesiems patikrinimams atlikti.

4. Personalas, kuriam pavesta atlikti patikrinimus, privalo:

- turėti gerą techninį ir profesinį išsilavinimą,

- būti pakankamai susipažinęs su taisyklėmis, pagal kurias turi atlikti patikrinimus, ir turėti pakankamą praktinę patirtį šioje srityje,

- sugebėti surašyti sertifikatus, protokolus ir ataskaitas, kuriuose fiksuojami atlikti patikrinimai.

5. Būtina laiduoti personalo, kuriam pavesta atlikti patikrinimus, nešališkumą. Kiekvieno patikrinimus atliekančio asmens atlyginimas neturi priklausyti nei nuo atliktų patikrinimų skaičiaus, nei nuo šių patikrinimų rezultatų.

6. Įstaiga privalo sudaryti atsakomybės draudimo sutartį, išskyrus atvejus, kai pagal teisės aktus atsakomybę prisiima valstybė arba patikrinimus tiesiogiai atlieka valstybės valdymo institucijos.

7. Įstaigos personalas įpareigojamas kaip profesinę paslaptį saugoti (išskyrus informaciją valstybės kompetentingoms žinyboms) viską, ką sužino atlikdamas savo užduotis pagal šį Reglamentą arba kiekvieną kitą teisės aktą, suteikiantį galią šiam Reglamentui.

 

______________


VIII priedas

 

Gaminio kokybės laidavimas (E modulis)

 

1. Gaminio kokybės laidavimas – tai procedūra, kuria saugos mazgo gamintojas, vykdantis įsipareigojimus pagal šio priedo 2 punktą, laiduoja ir pareiškia, kad saugos mazgai atitinka EB tipo tyrimo sertifikate aprašytą tipą bei jiems taikomus Reglamento reikalavimus ir kad lifte tinkamai įrengtas saugos mazgas sudaro sąlygas, kad liftas atitiktų šio Reglamento nuostatas. Saugos mazgo gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas kiekvieną saugos mazgą pažymi CE ženklu ir surašo EB atitikties deklaraciją. Šalia CE ženklo pažymimas paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos, atsakingos už priežiūrą pagal šio priedo 4 punktą, skiriamasis numeris.

2. Gamintojas taiko patvirtintą saugos mazgo galutinio priėmimo kokybės laidavimo sistemą ir atlieka patikrinimus pagal šio priedo 3 punktą; jam taikoma priežiūra pagal 4 punktą.

3. Kokybės laidavimo sistema

3.1. Gamintojas pateikia pasirinktai paskelbtajai (notifikuotai) įstaigai paraišką įvertinti atitinkamų saugos mazgų kokybės laidavimo sistemą. Paraiškoje pateikiami:

- visi reikiami duomenys apie numatytus saugos mazgus,

- kokybės laidavimo sistemos dokumentai,

- patvirtintų saugos mazgų techniniai dokumentai ir EB tipo tyrimo sertifikatų kopija.

3.2. Pagal kokybės laidavimo sistemą patikrinamas kiekvienas saugos mazgas. Atliekami bandymai pagal 15 ir 16 punktuose nurodytus standartus arba jiems tolygūs bandymai, kad būtų laiduojamas sutikimas su atitinkamais Reglamento reikalavimais. Visi reikalavimai ir nuostatai, į kuriuos atsižvelgia gamintojas, turi būti sistemingai ir nustatyta tvarka surašyti kaip priemonės, procedūros ir instrukcijos. Šie kokybės laidavimo sistemos dokumentai turi sudaryti sąlygas, kad kokybės programos, planai, vadovai ir protokolai būtų vienodai traktuojami. Juose turi būti tinkamai aprašyti ypač:

a. kokybės tikslai;

b. organizacinė struktūra, vadovybės pareigos ir įgaliojimai saugos mazgų kokybės atžvilgiu;

c. po pagaminimo atlikti tyrimai ir bandymai;

d. kokybės laidavimo sistemos efektyvaus veikimo priežiūros priemonės;

e. kokybės dokumentai, tokie kaip patikrinimų protokolai, bandymų, patikros duomenys, šioje srityje dirbančių darbuotojų kvalifikacijos protokolai ir t. t.

3.3. Paskelbtoji (notifikuota) įstaiga įvertina kokybės laidavimo sistemą, kad nustatytų, ar ji atitinka reikalavimus pagal 3.2 punktą. Kokybės laidavimo sistemų, taikančių atitinkamą harmonizuotą standartą1, atžvilgiu daroma prielaida, kad šie reikalavimai vykdomi. Vertinimo grupėje turi būti nors vienas narys, turintis patirties vertinti liftų technologiją. Į vertinimo procedūrą taip pat įeina apsilankymas saugos mazgus gaminančioje gamykloje. Saugos mazgų gamintojui pranešama apie sprendimą. Pranešime turi būti nurodyti patikrinimo rezultatai ir pateiktas sprendimo pagrindimas.

3.4. Saugos mazgo gamintojas įsipareigoja vykdyti įsipareigojimus, susijusius su patvirtinta kokybės laidavimo sistema ir laiduoti jos nuolatinį tinkamą ir efektyvų veikimą. Saugos mazgų gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas praneša paskelbtajai (notifikuotai) įstaigai, kuri patvirtino kokybės laidavimo sistemą, apie visus planuojamus kokybės laidavimo sistemos pakeitimus. Paskelbtoji (notifikuota) įstaiga patikrina planuojamus pakeitimus ir sprendžia, ar pakeistoji kokybės laidavimo sistema atitinka reikalavimus pagal 3.2 punktą, ar reikia atlikti naują įvertinimą. Ji praneša savo sprendimą gamintojui. Pranešime pateikiami patikrinimo rezultatai ir sprendimo pagrindimas.

4. Priežiūra, už kurią atsakinga paskelbtoji (notifikuota) įstaiga

4.1. Priežiūros tikslas – laiduoti, kad saugos mazgo gamintojas tinkamai vykdytų įsipareigojimus, susijusius su patvirtinta kokybės užtikrinimo sistema.

4.2. Gamintojas sudaro sąlygas paskelbtajai (notifikuotai) įstaigai kontrolės tikslais patekti į priėmimo, bandymo ir laikymo patalpas ir pateikia jai visus reikalingus dokumentus, ypač:

- kokybės laidavimo sistemos dokumentus,

- techninius dokumentus,

- dokumentus, susijusius su kokybės laidavimu, tokius kaip bandymų protokolai, bandymų, patikros duomenys, atitinkamų darbuotojų kvalifikacijos protokolai ir t. t.

4.3. Paskelbtoji (notifikuota) įstaiga periodiškai atlieka auditą, kad įsitikintų, jog saugos mazgų gamintojas laikosi kokybės laidavimo sistemos bei ją taiko ir pateikia jam kokybės audito ataskaitas.

4.4. Be to, paskelbtoji (notifikuota) įstaiga gali iš anksto nepranešusi atvykti pas saugos mazgų gamintoją. Šių apsilankymų metu paskelbtoji (notifikuota) įstaiga prireikus gali atlikti arba liepti gamintojui atlikti bandymus, kad patikrintų, ar kokybės laidavimo sistema tinkamai veikia. Ji pateikia saugos mazgų gamintojui apsilankymo protokolą ir, jeigu buvo atliktas bandymas, bandymo protokolą.

5. Gamintojas 10 metų nuo paskutinio saugos mazgo pagaminimo dienos saugo šiuos dokumentus, kad jais galėtų naudotis rinkos priežiūros institucijos:

- dokumentus pagal 3.1 punkto 2 pastraipos 3 eilutę,

- pakeitimus pagal 3.4 punkto 2 pastraipą,

- paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos sprendimus ir protokolus pagal 3.4 punkto paskutinę pastraipą ir 4.3. bei 4.4 punktus.

6. Kiekviena paskelbtoji (notifikuota) įstaiga pateikia kitoms paskelbtosioms (notifikuotoms) įstaigoms reikiamus duomenis apie išduotus ir atšauktus kokybės laidavimo sistemų patvirtinimus.

 

______________


IX priedas

 

Visapusis kokybės laidavimas (H modulis)

 

1. Visapusis kokybės laidavimas – tai procedūra, kuria saugos mazgo gamintojas, vykdantis įsipareigojimus pagal 2 punktą, laiduoja ir pareiškia, kad saugos mazgai atitinka jiems taikomus Reglamento reikalavimus ir kad tinkamai įrengtas saugos mazgas sudaro sąlygas, kad liftas atitiktų Reglamento nuostatas.

Gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas kiekvieną saugos mazgą pažymi CE ženklu ir surašo EB atitikties deklaraciją. Šalia CE ženklo žymimas paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos, atsakingos už priežiūrą pagal šio priedo 4 punktą, skiriamasis numeris.

2. Gamintojas taiko patvirtintą saugos mazgų projektavimo, gaminimo, galutinio priėmimo kokybės laidavimo sistemą pagal šio priedo 3 punktą ir atlieka patikrinimus, o pačiam gamintojui taikoma priežiūra pagal 4 punktą.

3. Kokybės laidavimo sistema

3.1. Gamintojas pateikia pasirinktai paskelbtajai (notifikuotai) įstaigai paraišką įvertinti jo kokybės laidavimo sistemą.

Paraiškoje pateikiami:

- visi reikiami duomenys apie saugos mazgus,

- kokybės laidavimo sistemos dokumentai.

3.2. Kokybės laidavimo sistema privalo laiduoti, kad saugos mazgai atitiktų jiems taikomus Reglamento reikalavimus, o liftai, kuriuose tinkamai įrengti saugos mazgai, – šio Reglamento nuostatas. Visi reikalavimai ir nuostatai, į kuriuos atsižvelgia gamintojas, turi būti sistemingai ir nustatyta tvarka surašyti kaip priemonės, procedūros ir instrukcijos. Šie kokybės laidavimo sistemos dokumentai turi sudaryti sąlygas, kad kokybės laidavimo priemonės ir procedūros, tokios kaip kokybės programos, planai, vadovai ir kiti dokumentai, būtų vienodai traktuojamos. Kokybės laidavimo dokumentuose turi būti tinkamai aprašyti ypač:

- kokybės tikslai ir organizacinė struktūra, vadovybės pareigos ir įgaliojimai projekto ir saugos mazgų kokybės atžvilgiu,

- techninės konstravimo specifikacijos, įskaitant taikomus standartus, ir – jeigu standartai pagal šio Reglamento 15 ir 16 punktus taikomi nevisiškai – priemonės, laiduojančios, kad būtų vykdomi saugos mazgams taikomi esminiai Reglamento reikalavimai,

- projekto kontrolės ir patikrinimo būdai, procesai ir sistemingos priemonės, kurios taikomos projektuojant saugos mazgus,

- atitinkami gamybos, kokybės kontrolės ir kokybės laidavimo būdai, taikomi procesai ir sistemingos priemonės,

- patikrinimai ir bandymai, atliekami prieš gaminant, gamybos metu ir pagaminus, nurodant jų dažnumą,

- kokybės protokolai, tokie kaip patikrinimų protokolai, bandymų, patikros duomenys, šioje srityje dirbančių darbuotojų kvalifikacijos protokolai ir t. t.,

- reikiamos projekto bei gaminio kokybės ir efektyvaus kokybės laidavimo sistemos veikimo priežiūros priemonės.

3.3. Paskelbtoji (notifikuota) įstaiga įvertina kokybės laidavimo sistemą, kad nustatytų, ar ji atitinka reikalavimus pagal 3.2 punktą. Kokybės laidavimo sistemų, taikančių atitinkamą harmonizuotą1 standartą, atžvilgiu daroma prielaida, kad šie reikalavimai vykdomi. Vertinimo grupėje turi būti bent vienas narys, turintis patirties vertinti liftų technologiją. Į vertinimo procedūrą taip pat įeina apsilankymas gaminančioje gamykloje. Saugos mazgų gamintojui pranešama apie sprendimą. Pranešime turi būti nurodyti patikrinimo rezultatai ir pateiktas sprendimo pagrindimas.

3.4. Saugos mazgo gamintojas įsipareigoja vykdyti įsipareigojimus, susijusius su patvirtinta kokybės laidavimo sistema, ir laiduoti jos nuolatinį tinkamą ir efektyvų veikimą. Gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas praneša paskelbtajai (notifikuotai) įstaigai, kuri patvirtino kokybės laidavimo sistemą, apie visus planuojamus kokybės laidavimo sistemos pakeitimus. Paskelbtoji (notifikuota) įstaiga patikrina planuojamus pakeitimus ir sprendžia, ar pakeistoji kokybės laidavimo sistema atitinka reikalavimus pagal 3.2 punktą, ar reikia atlikti naują įvertinimą. Ji praneša savo sprendimą gamintojui. Pranešime nurodomi patikrinimo rezultatai ir pateikiamas sprendimo pagrindimas.

4. Priežiūra, už kurią atsakinga paskelbtoji (notifikuota) įstaiga

4.1. Priežiūros tikslas – laiduoti, kad saugos mazgų gamintojas tinkamai vykdytų įsipareigojimus, susijusius su patvirtinta kokybės laidavimo sistema.

4.2. Saugos mazgų gamintojas sudaro sąlygas paskelbtajai (notifikuotai) įstaigai kontrolės tikslais patekti į projektavimo, gamybos, priėmimo, bandymo ir saugojimo patalpas ir pateikia jai visus reikalingus dokumentus ypač:

- kokybės laidavimo sistemos dokumentus,

- kokybės laidavimo sistemos numatytus projektavimo dalies kokybės dokumentus, tokius kaip analizių, skaičiavimų, bandymų ir t. t. rezultatai,

- kokybės laidavimo sistemos numatytus gamybos kokybės dokumentus, tokius kaip patikrinimų protokolai, bandymų, patikros duomenys, šioje srityje dirbančių darbuotojų kvalifikacijos protokolai ir t. t.

4.3. Paskelbtoji (notifikuota) įstaiga periodiškai atlieka auditą, kad įsitikintų, jog saugos mazgų gamintojas laikosi kokybės laidavimo sistemos bei ją taiko, ir pateikia jam kokybės audito ataskaitą.

4.4. Be to, paskelbtoji (notifikuota) įstaiga gali iš anksto nepranešusi atvykti pas saugos mazgų gamintoją. Šių apsilankymų metu ji prireikus gali atlikti arba liepti gamintojui atlikti bandymus, kad patikrintų, ar kokybės laidavimo sistema tinkamai veikia. Ji pateikia saugos mazgų gamintojui savo apsilankymo protokolą ir, jeigu buvo atliktas bandymas, bandymo protokolą.

5. Saugos mazgų gamintojas ne mažiau kaip 10 metų nuo paskutinio saugos mazgo pagaminimo datos saugo šiuos dokumentus, kad jais galėtų naudotis rinkos priežiūros institucijos:

- dokumentus pagal 3.1 punkto antros pastraipos antrą eilutę,

- pakeitimus pagal 3.4 punkto antrą pastraipą,

- paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos sprendimus ir protokolus pagal 3.4 punkto paskutinę pastraipą, 4.3. ir 4.4 punktus.

Jeigu nei saugos mazgų gamintojas, nei jo įgaliotasis atstovas nėra įsikūręs Bendrijoje, saugoti techninius dokumentus įgaliojamas asmuo, kuris yra atsakingas už saugos mazgų pateikimą į Bendrijos rinką.

6. Kiekviena paskelbtoji (notifikuota) įstaiga pateikia kitoms paskelbtosioms (notifikuotoms) įstaigoms reikiamus duomenis apie išduotus arba atšauktus kokybės laidavimo sistemų patvirtinimus.

7. Dokumentai ir korespondencija, susijusi su kokybės laidavimo procedūromis, turi būti rašoma lietuvių kalba arba kita, paskelbtajai (notifikuotai) įstaigai priimtina kalba.

 

______________


X priedas

 

Vienetinis patikrinimas (G modulis)

 

1. Vienetinis patikrinimas – tai procedūra, kuria surinkėjas laiduoja ir pareiškia, kad pateiktas į rinką liftas, kuriam išduotas atitikties sertifikatas pagal šio priedo 4 punktą, atitinka Reglamento reikalavimus. Surinkėjas pritvirtina CE ženklą lifto kabinoje ir surašo EB atitikties deklaraciją.

2. Surinkėjas pateikia pasirinktai paskelbtajai (notifikuotai) įstaigai paraišką atlikti vienetinį patikrinimą. Paraiškoje pateikiami:

- surinkėjo pavadinimas ir adresas, taip pat nurodoma lifto įrengimo vieta,

- rašytinis pareiškimas, kad ta pati paraiška nėra pateikta kitai paskelbtajai (notifikuotai) įstaigai,

- techniniai dokumentai.

3. Techniniai dokumentai turi leisti nustatyti, ar liftas atitinka Reglamento reikalavimus ir suprasti jo projektą, įrengimą ir veikimo būdą. Jeigu reikia atitikčiai įvertinti, juose turi būti:

- bendras lifto aprašymas,

- bendro vaizdo ir darbo brėžiniai ir schemos,

- atitinkami esminiai reikalavimai bei jiems įgyvendinti pasirinktas sprendimas (pvz., harmonizuotas standartas),

- bandymų ir skaičiavimų, kuriuos atliko pats surinkėjas arba trečioji šalis pagal susitarimą, rezultatai,

- vienas lifto naudojimo instrukcijos egzempliorius,

- naudojamų saugos mazgų EB tipo tyrimų sertifikatų kopijos.

4. Kad laiduotų lifto sutikimą su atitinkamais šio Reglamento reikalavimais, paskelbtoji (notifikuota) įstaiga patikrina techninius dokumentus bei liftą ir atlieka bandymus pagal Reglamento 15 ir 16 punktuose nurodytus standartus arba jiems tolygius bandymus. Jeigu liftas atitinka Reglamento nuostatas, paskelbtoji (notifikuota) įstaiga šalia CE ženklo pagal III priedą uždeda arba liepia uždėti savo skiriamąjį numerį ir surašo atitikties sertifikatą, nurodydama atliktus bandymus. Paskelbtoji (notifikuota) įstaiga užpildo atitinkamus techninės priežiūros žurnalo pagal I priedo 6.2 punktą puslapius. Jeigu paskelbtoji (notifikuota) įstaiga atsisako išduoti atitikties sertifikatą, ji turi išsamiai nurodyti priežastis ir rekomenduoti priemones, kad būtų įgyvendinta atitiktis. Jeigu surinkėjas pakartotinai pateikia paraišką atlikti patikrinimą, šią paraišką jis turi pateikti tai pačiai paskelbtajai (notifikuotai) įstaigai.

5. Atitikties sertifikatas, dokumentai ir korespondencija, susijusi su vienetinio patikrinimo procedūromis, turi būti rašoma lietuvių kalba arba kita, paskelbtajai (notifikuotai) įstaigai priimtina, kalba. Surinkėjas saugo atitikties sertifikato kopiją kartu su techniniais dokumentais 10 metų nuo lifto pateikimo į rinką dienos.

 

______________


XI priedas

 

Tipo atitikties nustatymas, atliekant atsitiktinį patikrinimą

 

1. Tipo atitikties patikrinimas – tai procedūra, kuria saugos mazgų gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas laiduoja ir pareiškia, kad saugos mazgai atitinka EB tipo tyrimo sertifikate aprašytą tipą bei jiems taikomų norminių dokumentų reikalavimus ir sudaro sąlygas, kad liftas, kuriame jie yra tinkamai įrengti, atitiktų šio Reglamento esminius saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus. Saugos mazgų gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas kiekvieną saugos mazgą pažymi CE ženklu ir surašo EB atitikties deklaraciją.

2. Saugos mazgų gamintojas imasi visų reikiamų priemonių laiduoti tokį gamybos procesą, kad pagaminti saugos mazgai atitiktų EB tipo tyrimo sertifikate aprašytą tipą ir jiems taikomus šio Reglamento reikalavimus.

3. Saugos mazgų gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas saugo EB atitikties deklaracijos kopiją 10 metų nuo paskutinio saugos mazgo pagaminimo dienos. Jeigu nei saugos mazgų gamintojas, nei jo įgaliotasis atstovas nėra įsikūręs Bendrijoje, saugoti techninius dokumentus įgaliojamas asmuo, atsakingas už saugos mazgų pateikimą į Bendrijos rinką.

4. Saugos mazgų gamintojo pasirinkta paskelbtoji (notifikuota) įstaiga atsitiktiniais intervalais atlieka arba liepia atlikti atrankinius saugos mazgų patikrinimus. Paskelbtoji (notifikuota) įstaiga ištiria vietoje paimtą reikiamą pagamintų saugos mazgų bandinį, be to, ji atlieka reikiamus bandymus pagal Reglamento 15 ir 16 punktuose nurodytus standartus arba jiems tolygius bandymus, kad patikrintų, ar gaminiai atitinka šio Reglamento reikalavimus. Jeigu vienas arba keli saugos įrenginiai neatitinka jų, paskelbtoji (notifikuota) įstaiga imasi reikiamų priemonių. Aspektus, į kuriuos reikia atsižvelgti atliekant saugos mazgų patikrinimą, bendru sutarimu nustato visos paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos, atliekančios šią procedūrą, atsižvelgdamos į esmines saugos mazgų ypatybes pagal IV priedą. Gamintojas paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos atsakomybe gamybos proceso metu uždeda jos skiriamąjį numerį.

5. Dokumentai ir korespondencija, susijusi su atrankiniais patikrinimais pagal 4 punktą, turi būti rašoma lietuvių kalba arba kita, paskelbtajai (notifikuotai) įstaigai priimtina, kalba.

 

______________


XII priedas

 

Gaminio (liftų) kokybės laidavimas (E modulis)

 

1. Gaminio kokybės laidavimas – tai procedūra, kuria surinkėjas, vykdantis įsipareigojimus pagal šio priedo 2 punktą, laiduoja ir pareiškia, kad įrengti liftai atitinka EB tipo tyrimo sertifikate aprašytą tipą ir jiems taikomus šio Reglamento reikalavimus. Surinkėjas kiekvieną liftą pažymi CE ženklu ir surašo EB atitikties deklaraciją. Šalia CE ženklo žymimas įgaliotos įstaigos, atsakingos už priežiūrą pagal 4 punktą, skiriamasis numeris.

2. Surinkėjas taiko patvirtintą lifto galutinio priėmimo kokybės laidavimo sistemą ir atlieka patikrinimus pagal šio priedo 3 punktą; jam taikoma priežiūra pagal 4 punktą.

3. Kokybės laidavimo sistema

3.1. Surinkėjas pateikia pasirinktinai paskelbtajai (notifikuotai) įstaigai paraišką įvertinti liftų kokybės laidavimo sistemą. Paraiškoje turi būti:

- visi reikiami duomenys apie numatomus liftus,

- kokybės laidavimo sistemos dokumentai,

- patvirtintų liftų techniniai dokumentai ir EB tipo tyrimo sertifikatų kopijos.

3.2. Pagal kokybės laidavimo sistemą tikrinamas kiekvienas liftas. Atliekami bandymai pagal Reglamento 15 ir 16 punktuose nurodytus standartus arba jiems tolygūs bandymai, siekiant laiduoti, kad liftai atitiktų Reglamento reikalavimus. Visi reikalavimai ir nuostatai, į kuriuos atsižvelgia surinkėjas, turi būti sistemingai ir nustatyta tvarka surašyti kaip priemonės, procedūros ir instrukcijos. Šie kokybės laidavimo sistemos dokumentai turi laiduoti, kad kokybės programos, planai, vadovai ir kiti dokumentai būtų vienodai traktuojami. Juose turi būti tinkamai aprašyti ypač:

- kokybės tikslai,

- organizacinė struktūra, vadovybės pareigos ir įgaliojimai liftų kokybės atžvilgiu,

- prieš pateikiant liftą į rinką atlikti tyrimai ir bandymai, tačiau ne mažiau kaip bandymai pagal VI priedo 4 punkto b papunktį,

- kokybės laidavimo sistemos efektyvaus veikimo priežiūros priemonės,

- dokumentai, susiję su kokybės laidavimu, tokie kaip patikrinimo protokolai, bandymų, patikros duomenys, šioje srityje dirbančių darbuotojų kvalifikacijos protokolai ir t. t.,

3.3. Paskelbtoji (notifikuota) įstaiga įvertina kokybės laidavimo sistemą, kad nustatytų, ar ji atitinka reikalavimus pagal 3.2 punktą. Kokybės laidavimo sistemų, taikančių atitinkamą harmonizuotą1 standartą, atžvilgiu daroma prielaida, kad šie reikalavimai vykdomi. Audito grupėje turi būti bent vienas narys, turintis patirties vertinti liftų technologiją. Į vertinimo procedūrą taip pat įeina apsilankymas surinkėjo patalpose ir lifto įrengimo vietos apžiūrėjimas. Surinkėjui pranešama apie sprendimą. Pranešime turi būti nurodyti patikrinimo rezultatai ir pagrįsta įvertinimo išvada.

3.4. Surinkėjas įsipareigoja vykdyti įsipareigojimus, susijusius su patvirtinta kokybės laidavimo sistema, ir laiduoti jos tinkamą ir efektyvų veikimą. Surinkėjas praneša paskelbtajai (notifikuotai) įstaigai, kuri patvirtina kokybės laidavimo sistemą, apie visus planuojamus kokybės laidavimo sistemos pakeitimus. Paskelbtoji (notifikuota) įstaiga patikrina planuojamus pakeitimus ir sprendžia, ar pakeistoji kokybės laidavimo sistema atitinka reikalavimus pagal 3.2 punktą, ar reikia atlikti naują įvertinimą. Ji praneša savo sprendimą surinkėjui. Pranešime turi būti nurodyti patikrinimo rezultatai ir pagrįsta įvertinimo išvada.

4. Priežiūra, už kurią atsakinga paskelbtoji (notifikuota) įstaiga

4.1. Priežiūros tikslas – laiduoti, kad surinkėjas tinkamai vykdytų įsipareigojimus, susijusius su patvirtinta kokybės laidavimo sistema.

4.2. Surinkėjas sudaro sąlygas paskelbtajai (notifikuotai) įstaigai kontrolės tikslais patekti 5 priėmimo ir bandymo patalpas ir pateikia jai visus reikalingus dokumentus, ypač:

- kokybės laidavimo sistemos dokumentus,

- techninius dokumentus,

- kokybės protokolus, tokius kaip patikrinimo protokolai, bandymų, patikros duomenys, šioje srityje dirbančių darbuotojų kvalifikacijos protokolai ir t. t.

4.3. Paskelbtoji (notifikuota) įstaiga periodiškai atlieka auditą, kad įsitikintų, jog surinkėjas laikosi kokybės laidavimo sistemos bei ją taiko ir pateikia jam kokybės protokolą.

4.4. Be to, paskelbtoji (notifikuota) įstaiga gali iš anksto nepranešusi apžiūrėti liftų įrengimo vietas. Šių apsilankymų metu ji prireikus gali atlikti arba liepti atlikti bandymus, kad patikrintų, ar kokybės laidavimo sistema ir liftas tinkamai veikia. Ji pateikia surinkėjui savo apsilankymo protokolą ir, jeigu buvo atliktas bandymas, bandymo protokolą.

5. Surinkėjas 10 metų nuo lifto pagaminimo dienos saugo šiuos dokumentus, kad jais galėtų naudotis rinkos priežiūros institucijos:

- dokumentus pagal 3.1 punkto antros pastraipos trečią eilutę,

- pakeitimus pagal 3.4 punkto antrą pastraipą,

- paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos sprendimus ir protokolus pagal 3.4 punkto paskutinę pastraipą, 4.3. ir 4.4 punktus.

6. Kiekviena paskelbtoji (notifikuota) įstaiga pateikia kitoms paskelbtosioms (notifikuotoms) įstaigoms reikiamus duomenis apie išduotus ir atšauktus kokybės laidavimo sistemos patvirtinimus.

 

______________


XIII priedas

 

Visapusis liftų kokybės laidavimas (H modulis)

 

1. Visapusis kokybės laidavimas – tai procedūra, kuria surinkėjas, vykdantis įsipareigojimus pagal šio priedo 2 punktą, įsitikina ir pareiškia, kad liftai atitinka jiems taikomus šio Reglamento reikalavimus. Surinkėjas kiekvieną liftą pažymi CE ženklu ir surašo EB atitikties deklaraciją. Šalia CE ženklo žymimas paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos, atsakingos už priežiūrą pagal šio priedo 4 punktą, skiriamasis numeris.

2. Surinkėjas taiko patvirtintą liftų projektavimo, gamybos, montavimo, įrengimo, galutinio priėmimo kokybės laidavimo sistemą ir atlieka patikrinimus pagal šio priedo 3 punktą; jam taikoma priežiūra pagal 4 punktą.

3. Kokybės laidavimo sistema

3.1. Surinkėjas pateikia pasirinktinai paskelbtajai (notifikuotai) įstaigai paraišką įvertinti jo kokybės laidavimo sistemą. Paraiškoje pateikiami:

- visi reikiami duomenys apie liftus, ypač tie, kurie leidžia suprasti ryšius tarp projekto ir lifto veikimo būdo ir įvertinti sutikimą su šio Reglamento reikalavimais,

- kokybės laidavimo sistemos dokumentai.

3.2. Kokybės laidavimo sistema privalo laiduoti, kad liftai atitiktų Reglamento reikalavimus. Visi reikalavimai ir nuostatai, į kuriuos atsižvelgia surinkėjas, turi būti sistemingai ir nustatyta tvarka surašyti kaip priemonės, procedūros ir instrukcijos. Šie kokybės laidavimo sistemos dokumentai turi laiduoti, kad priemonės, susijusios su procedūra, ir kokybės laidavimo priemonės, tokios kaip kokybės programos, planai, vadovai ir kiti dokumentai, būtų vienodai traktuojami. Juose turi būti tinkamai aprašyti ypač:

- kokybės tikslai ir organizacinė struktūra, vadovybės pareigos ir įgaliojimai projekto ir liftų kokybės atžvilgiu,

- konstrukcijos techninės specifikacijos, įskaitant taikomus standartus, ir – jeigu 15 punkte nurodyti standartai taikomi tik iš dalies – priemonės, laiduojančios, kad būtų vykdomi esminiai šio Reglamento reikalavimai liftams,

- konstrukcijos kontrolės ir patikrinimo būdai, procedūros ir sistemingos priemonės, taikomos įgyvendinant lifto projektą,

- patiektų medžiagų, dalių ir mazgų kontrolė ir priimamieji bandymai,

- atitinkami montavimo ir įrengimo būdai, kokybės kontrolė, taikomi procesai ir sistemingos priemonės,

- patikrinimai ir bandymai, atliekami prieš montuojant (įrengimo sąlygų patikrinimas: šachtos, pavaros įrengimo patikrinimas ir t. t.), montavimo metu ir sumontavus (ne mažiau kaip bandymai pagal VI priedo 4 punkto b papunktį),

- kokybės protokolai, tokie kaip patikrinimų protokolai, bandymų, patikros duomenys, šioje srityje dirbančių darbuotojų kvalifikacijos protokolai ir t. t.,

- projekto bei montavimo kokybės ir kokybės laidavimo sistemos efektyvaus veikimo reikiamos priežiūros priemonės.

3.3. Projekto patikrinimas

Jeigu projektas nevisiškai atitinka harmonizuotus standartus, paskelbtoji (notifikuota) įstaiga patikrina, ar jis atitinka šio Reglamento nuostatas; jeigu taip, ji išduoda surinkėjui EB projekto patikrinimo sertifikatą, kuriame nurodomos šio sertifikato galiojimo sąlygos ir duomenys, reikalingi patvirtintam projektui identifikuoti.

3.4. Kokybės laidavimo sistemos įvertinimas

Paskelbtoji (notifikuota) įstaiga įvertina kokybės laidavimo sistemą, kad nustatytų, ar ji atitinka reikalavimus pagal 3.2 punktą. Kokybės laidavimo sistemų, taikančių atitinkamą harmonizuotą1 standartą, atžvilgiu daroma prielaida, kad šie reikalavimai vykdomi. Audito grupėje privalo būti bent vienas narys, turintis patirtį vertinti liftų technologiją. Į vertinimo procedūrą įeina apsilankymas montavimo įmonėje ir lifto įrengimo vietos apžiūrėjimas. Surinkėjui pranešama apie sprendimą. Pranešime turi būti pateikti patikrinimo rezultatai ir pagrįsta vertinimo išvada.

3.5. Surinkėjas įsipareigoja vykdyti įsipareigojimus, susijusius su patvirtinta kokybės laidavimo sistema, ir laiduoti jos tinkamą ir efektyvų veikimą. Surinkėjas praneša paskelbtajai (notifikuotai) įstaigai, kuri patvirtino kokybės laidavimo sistemą, apie visus planuojamus kokybės laidavimo sistemos pakeitimus. Paskelbtoji (notifikuota) įstaiga patikrina planuojamus pakeitimus ir sprendžia, ar pakeistoji kokybės laidavimo sistema atitinka reikalavimus pagal 3.2 punktą, ar reikia atlikti naują įvertinimą. Ji praneša savo sprendimą surinkėjui. Pranešime turi būti pateikti patikrinimo rezultatai ir pagrįsta vertinimo išvada.

4. Priežiūra, už kurią atsakinga paskelbtoji (notifikuota) įstaiga

4.1. Priežiūros tikslas – laiduoti, kad surinkėjas tinkamai vykdytų įsipareigojimus, susijusius su patvirtinta kokybės laidavimo sistema.

4.2. Surinkėjas sudaro sąlygas paskelbtajai (notifikuotai) įstaigai kontrolės tikslais patekti į konstravimo, gamybos, montavimo, įrengimo vietas ir pateikia jai visus reikalingus dokumentus, ypač:

- kokybės laidavimo sistemos dokumentus,

- kokybės laidavimo sistemos numatytus projekto kokybės protokolus, tokius kaip analizių, skaičiavimo, bandymų ir t. t. rezultatai,

- kokybės laidavimo sistemos numatytus pateiktų medžiagų priėmimo ir montavimo kokybės protokolus, tokius kaip patikrinimų protokolai, bandymų, patikros duomenys, šioje srityje dirbančių darbuotojų kvalifikacijos protokolai ir t. t.

4.3. Paskelbtoji (notifikuota) įstaiga periodiškai atlieka auditą, kad įsitikintų, jog surinkėjas laikosi kokybės laidavimo sistemos bei ją taiko, ir pateikia jam kokybės audito ataskaitą.

4.4. Be to, paskelbtoji (notifikuota) įstaiga gali iš anksto nepranešusi atvykti apžiūrėti surinkėjo patalpas ir liftų įrengimo vietas. Šių apsilankymų metu ji prireikus gali atlikti arba liepti atlikti bandymus, kad patikrintų, ar kokybės laidavimo sistema tinkamai veikia. Ji pateikia surinkėjui savo apsilankymo protokolą ir, jeigu buvo atliktas bandymas, bandymo protokolą.

5. Surinkėjas 10 metų nuo lifto pateikimo į rinką dienos saugo šiuos dokumentus, kad jais galėtų naudotis rinkos priežiūros institucijos:

- dokumentus pagal 3.1 punkto antros pastraipos antrą eilutę,

- pakeitimus pagal 3.5 punkto antrą pastraipą,

- paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos sprendimus ir protokolus pagal 3.5 punkto paskutinę pastraipą, 4.3. ir 4.4 punktus.

Jeigu surinkėjas nėra įsikūręs Bendrijoje, saugoti dokumentus privalo paskelbtoji (notifikuota) įstaiga.

6. Kiekviena paskelbtoji (notifikuota) įstaiga pateikia kitoms paskelbtosioms (notifikuotoms) įstaigoms reikiamus duomenis apie išduotus ir atšauktus kokybės laidavimo sistemų patvirtinimus.

7. Dokumentai ir korespondencija, susijusi su visapusio kokybės laidavimo sistemos procedūromis, turi būti rašoma lietuvių kalba arba kita, paskelbtajai (notifikuotai) įstaigai priimtina kalba.

 

______________


XIV priedas

 

Gamybos kokybės laidavimas (D modulis)

 

1. Gamybos kokybės laidavimas – tai procedūra, kuria surinkėjas, vykdantis įsipareigojimus pagal šio priedo 2 punktą, laiduoja ir pareiškia, kad liftai atitinka EB tipo tyrimo sertifikate aprašytą tipą ir jiems taikomus šio Reglamento reikalavimus. Surinkėjas pažymi kiekvieną liftą CE ženklu ir surašo atitikties deklaraciją. Šalia CE ženklo žymimas paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos, atsakingos už priežiūrą pagal šio priedo 4 punktą, skiriamasis numeris.

2. Surinkėjas taiko patvirtintą liftų gamybos, įrengimo, galutinio priėmimo ir išbandymo pagal šio priedo 3 punktą kokybės laidavimo sistemą; jam taikoma priežiūra pagal 4 punktą.

3. Kokybės laidavimo sistema

3.1. Surinkėjas pateikia pasirinktinai paskelbtajai (notifikuotai) įstaigai paraišką įvertinti kokybės laidavimo sistemą. Paraiškoje turi būti:

- visi reikiami duomenys apie liftus,

- kokybės laidavimo sistemos dokumentai,

- patvirtinto tipo techniniai dokumentai ir EB tipo tyrimo sertifikato kopija.

3.2. Kokybės laidavimo sistema privalo laiduoti, kad liftai atitiktų jiems taikomus šio Reglamento reikalavimus. Visi reikalavimai ir nuostatai, į kuriuos atsižvelgia gamintojas, privalo būti sistemingai ir nustatyta tvarka surašyti kaip priemonės, procedūros ir instrukcijos. Šie kokybės laidavimo dokumentai turi laiduoti, kad kokybės programos, planai, vadovai ir kiti dokumentai būtų vienodai traktuojami. Juose turi būti tinkamai aprašyti ypač:

- kokybės tikslai ir organizacinė struktūra, vadovybės atsakomybė ir įgaliojimai liftų kokybės atžvilgiu,

- technologiniai metodai, kokybės kontrolės ir kokybės laidavimo būdai ir kiti sistemingi veiksmai,

- tyrimai ir bandymai, atliekami prieš liftą įrengiant, įrengimo metu ir įrengus1,

- kokybės protokolai, tokie kaip patikrinimų protokolai, bandymų, patikros duomenys, šioje srityje dirbančių darbuotojų kvalifikacijos protokolai ir t. t.,

- priemonės, kurias taikant laiduojama liftų kokybės ir efektyvaus kokybės laidavimo sistemos veikimo reikiamos priežiūros priemonės.

3.3. Paskelbtoji (notifikuota) įstaiga įvertina kokybės laidavimo sistemą, kad nustatytų, ar ji atitinka reikalavimus pagal 3.2 punktą. Kokybės laidavimo sistemų, taikančių atitinkamą harmonizuotą2 standartą, atžvilgiu daroma prielaida, kad šie reikalavimai vykdomi. Audito grupėje privalo būti bent vienas narys, turintis patirtį vertinti liftų technologiją. Į vertinimo procedūrą įeina apsilankymas surinkėjo patalpose. Surinkėjui pranešama apie priimtą sprendimą. Pranešime turi būti pateikti patikrinimo rezultatai ir pagrįsta vertinimo išvada.

3.4. Surinkėjas įsipareigoja vykdyti įsipareigojimus, susijusius su patvirtinta kokybės laidavimo sistema, ir laiduoti jos tinkamą ir efektyvų veikimą. Surinkėjas praneša paskelbtajai (notifikuotai) įstaigai, kuri patvirtino kokybės laidavimo sistemą, apie visus planuojamus kokybės laidavimo sistemos pakeitimus. Paskelbtoji (notifikuota) įstaiga patikrina planuojamus pakeitimus ir sprendžia, ar pakeistoji kokybės laidavimo sistema atitinka reikalavimus pagal 3.2 punktą, ar reikia atlikti naują įvertinimą. Ji praneša savo sprendimą surinkėjui. Pranešime pateikiami patikrinimo rezultatai ir pagrįsta vertinimo išvada.

4. Priežiūra, už kurią atsakinga paskelbtoji (notifikuota) įstaiga

4.1. Priežiūros tikslas – laiduoti, kad surinkėjas tinkamai vykdytų įsipareigojimus, susijusius su patvirtinta kokybės laidavimo sistema.

4.2. Surinkėjas sudaro sąlygas paskelbtajai (notifikuotai) įstaigai kontrolės tikslais patekti į gamybines, priėmimo, montavimo, įrengimo, bandymo ir saugojimo patalpas ir pateikia jai visus reikalingus dokumentus, ypač:

- kokybės laidavimo sistemos dokumentus,

- kokybės protokolus, tokius kaip patikrinimų protokolai, bandymų, patikros duomenys, šioje srityje dirbančių darbuotojų kvalifikacijos protokolai ir t. t.

4.3. Paskelbtoji (notifikuota) įstaiga periodiškai atlieka auditą, kad įsitikintų, jog surinkėjas laikosi kokybės laidavimo sistemos bei ją taiko, ir pateikia jam kokybės audito ataskaitą.

4.4. Be to, paskelbtoji (notifikuota) įstaiga gali iš anksto nepranešusi atvykti pas surinkėją. Šių apsilankymų metu paskelbtoji (notifikuota) įstaiga gali atlikti arba liepti atlikti bandymus, kad patikrintų, ar kokybės laidavimo sistema tinkamai veikia. Ji pateikia surinkėjui savo apsilankymo protokolą ir, jeigu buvo atliktas bandymas, bandymo protokolą.

5. Surinkėjas 10 metų nuo paskutinio gaminio pagaminimo dienos saugo šiuos dokumentus, kad jais galėtų naudotis rinkos priežiūros institucijos:

- dokumentus pagal 3.1 punkto antros pastraipos antrą eilutę,

- pakeitimus pagal 3.4 punkto antrą pastraipą,

- paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos sprendimus ir protokolus pagal 3.4 punkto paskutinę pastraipą, 4.3. ir 4.4 punktus.

6. Kiekviena paskelbtoji (notifikuota) įstaiga pateikia kitoms paskelbtosioms (notifikuotoms) įstaigoms reikiamus duomenis apie išduotus ir atšauktus kokybės laidavimo sistemos patvirtinimus.

7. Dokumentai ir korespondencija, susijusi su gamybos kokybės laidavimo procedūromis, turi būti rašoma lietuvių kalba arba kita, paskelbtajai (notifikuotai) įstaigai priimtina kalba.

 

______________