LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

N U T A R I M A S

 

DĖL BaudŲ, skiriamŲ už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo pažeidimus, dydžio nustatymo tvarkos aprašo PATVIRTINIMO

 

2012 m. sausio 18 d. Nr. 64

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 30-856; 2004, Nr. 63-2244) 42 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1. Patvirtinti pridedamą Baudų, skiriamų už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo pažeidimus, dydžio nustatymo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas).

2. Nustatyti, kad:

2.1. Aprašas taikomas tais atvejais, kai pagal Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 32 straipsnį proceso šalims apie Konkurencijos tarybos įgaliotų pareigūnų išvadas dėl konkurenciją ribojančių veiksmų raštu pranešama nuo šio nutarimo įsigaliojimo dienos.

2.2. Baudų, skiriamų už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo pažeidimus, kai pagal Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 32 straipsnį proceso šalims apie Konkurencijos tarybos įgaliotų pareigūnų išvadas dėl konkurenciją ribojančių veiksmų raštu pranešta iki šio nutarimo įsigaliojimo dienos, dydis nustatomas pagal teisės normas, galiojusias iki šio nutarimo įsigaliojimo.

3. Pripažinti netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 6 d. nutarimą Nr. 1591 „Dėl Baudos, skiriamos už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo pažeidimus, dydžio nustatymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 177-6567);

3.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 30 d. nutarimą Nr. 1206 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 6 d. nutarimo Nr. 1591 „Dėl Baudos, skiriamos už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo pažeidimus, dydžio nustatymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 118-5083).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

ŪKIO MINISTRAS                                                                                 RIMANTAS ŽYLIUS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2012 m. sausio 18 d.

nutarimu Nr. 64

 

BAUDŲ, SKIRIAMŲ UŽ LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMUS, DYDŽIO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Baudų, skiriamų už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo pažeidimus, dydžio nustatymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja baudų, skiriamų vadovaujantis Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 30-856) 41 straipsniu, taip pat už Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2010 C 83, p. 47) 101 ir 102 straipsniuose nurodytus pažeidimus, kuriuos tiria Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba), dydžio nustatymą.

2. Aprašo tikslas – nustatyti tvarką, kuri sudarytų sąlygas skirti individualizuotas ir prevencinį poveikį turinčias baudas ūkio subjektams, pažeidusiems Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (toliau – Konkurencijos įstatymas) ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo nuostatas.

3. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Konkurencijos įstatyme.

 

II. BAUDŲ UŽ DRAUDŽIAMUS SUSITARIMUS AR PIKTNAUDŽIAVIMĄ DOMINUOJANČIA PADĖTIMI SKYRIMAS

 

4. Už draudžiamą susitarimą ar piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi ūkio subjektui skiriamas baudos dydis apskaičiuojamas dviem etapais:

4.1. Pirmiausia, vadovaujantis Aprašo III ir IV skyriais, apskaičiuojamas bazinis baudos dydis. Bazinis baudos dydis apskaičiuojamas remiantis ūkio subjekto tiesiogiai ir netiesiogiai su pažeidimu susijusių prekių pardavimų pajamomis ir pažeidimo trukme. Jeigu ūkio subjektas neturi pajamų iš tiesiogiai ir netiesiogiai su pažeidimu susijusių prekių pardavimų, bazinis baudos dydis apskaičiuojamas pagal ūkio subjekto paskutiniais ūkiniais metais gautas bendrąsias pajamas ir pažeidimo trukmę.

4.2. Vėliau, vadovaujantis Aprašo V skyriumi, bazinis baudos dydis tikslinamas – didinamas arba mažinamas.

 

III. PARDAVIMŲ VERTĖ

 

5. Pardavimų vertė paprastai nustatoma pagal paskutinių vienerių ūkio subjekto dalyvavimo darant pažeidimą ūkinių metų pardavimų pajamas, gautas iš tiesiogiai ir netiesiogiai su pažeidimu susijusių prekių pardavimų. Jeigu ūkio subjekto dalyvavimo darant pažeidimą laikotarpis trumpesnis nei vieneri ūkiniai metai, pardavimų vertė nustatoma pagal pardavimų pajamas, gautas iš tiesiogiai ir netiesiogiai su pažeidimu susijusių prekių pardavimų, kurias ūkio subjektas gavo per dalyvavimo darant pažeidimą laikotarpį.

6. Ūkio subjekto pardavimų vertė nustatoma remiantis Konkurencijos tarybos apie šį ūkio subjektą turima informacija. Jeigu ūkio subjekto pateiktos informacijos nepakanka arba Konkurencijos taryba turi pagrįstų įtarimų, kad ūkio subjekto pateikta informacija nepatikima, ūkio subjekto pardavimų vertė gali būti nustatoma remiantis kita objektyvia informacija, jeigu pagal ją gali būti apskaičiuota ūkio subjekto pardavimų vertė. Jeigu informacijos ūkio subjekto pardavimų vertei nustatyti nepakanka arba ši informacija nepatikima, bazinis baudos dydis apskaičiuojamas pagal ūkio subjekto paskutiniais ūkiniais metais gautas bendrąsias pajamas.

7. Pardavimų vertė nustatoma be pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų.

 

IV. BAZINIS BAUDOS DYDIS

 

8. Bazinis baudos dydis lygus pardavimų vertės dalies, apskaičiuotos įvertinus pažeidimo pavojingumą, ir pažeidimo trukmės metais sandaugai.

9. Baziniam baudos dydžiui apskaičiuoti naudojama pardavimų vertės dalis neviršija 30 procentų pagal Aprašo III skyrių nustatytos pardavimų vertės.

10. Baziniam baudos dydžiui apskaičiuoti naudojama pardavimų vertės dalis, atsižvelgiant į Aprašo 9 punkte numatytą ribą, nustatoma pagal pažeidimo pavojingumą. Pažeidimo pavojingumas įvertinamas atsižvelgiant į visas su konkrečiu pažeidimu susijusias aplinkybes, tokias kaip pažeidimo pobūdis, visų pažeidimo dalyvių bendra rinkos dalis, pažeidimo geografinis plotas, ir kitas aplinkybes. Šių aplinkybių svarba ir jų vertinimo poreikis priklauso nuo kiekvieno konkretaus pažeidimo.

11. Draudžiamų konkurentų susitarimų dėl kainų nustatymo, rinkos pasidalijimo, gamybos ar pardavimų kiekių ribojimo atvejais baziniam baudos dydžiui apskaičiuoti naudojama pardavimų vertės dalis sudaro nuo 20 iki 30 procentų pagal Aprašo III skyrių nustatytos pardavimų vertės.

12. Siekiant atsižvelgti į kiekvieno ūkio subjekto dalyvavimo darant pažeidimą trukmę, pagal Aprašo 9–11 punktų nuostatas apskaičiuota suma dauginama iš ūkio subjekto dalyvavimo darant pažeidimą metų skaičiaus. Trumpesnis nei šešių mėnesių laikotarpis laikomas puse metų; ilgesnis už šešis mėnesius, bet trumpesnis už metus laikotarpis laikomas metais.

13. Siekiant atgrasyti ūkio subjektus nuo draudžiamų konkurentų susitarimų dėl kainų nustatymo, rinkos pasidalijimo, gamybos ar pardavimų kiekių ribojimo, šių pažeidimų atveju prie apskaičiuoto pagal Aprašo 8–12 punktus bazinio baudos dydžio pridedama suma, lygi nuo 15 iki 25 procentų pagal Aprašo III skyrių nustatytos pardavimų vertės.

14. Siekiant užtikrinti baudų atgrasomąjį poveikį, pagal Aprašo 8–13 punktus apskaičiuotas bazinis baudos dydis didinamas, kai ūkio subjekto pajamos iš nesusijusių su pažeidimu prekių pardavimų sudaro daugiau kaip 95 procentus bendrųjų ūkio subjekto pajamų.

15. Jeigu įmanoma apskaičiuoti ūkio subjekto iš pažeidimo gautą pelną, pagal Aprašo 8–14 punktus apskaičiuotas bazinis baudos dydis didinamas, kad jis viršytų minėtą pelną.

16. Aprašo 4.1 ir 6 punktuose numatytais atvejais, kai bazinis baudos dydis apskaičiuojamas pagal ūkio subjekto paskutiniais ūkiniais metais gautas bendrąsias pajamas, bazinis baudos dydis lygus ūkio subjektų bendrųjų pajamų dalies, apskaičiuotos įvertinus pažeidimo pavojingumą, ir pažeidimo trukmės metais sandaugai. Pažeidimo pavojingumas įvertinamas atsižvelgiant į Aprašo 10 ir 11 punktuose nurodytas ir kitas aplinkybes, kiek tai būtina pažeidimo pavojingumui tinkamai įvertinti, vadovaujantis teisingumo, protingumo ir proporcingumo principais. Bazinis baudos dydis negali viršyti 10 procentų ūkio subjekto bendrųjų metinių pajamų praėjusiais ūkiniais metais.

 

V. BAZINIO BAUDOS DYDŽIO TIKSLINIMAS

 

17. Nustačius Konkurencijos įstatymo 42 straipsnio 2 dalyje nurodytas atsakomybę lengvinančias aplinkybes arba Konkurencijos įstatymo 42 straipsnio 3 dalyje nurodytas atsakomybę sunkinančias aplinkybes, pagal Aprašo II–IV skyrių nuostatas apskaičiuotas bazinis baudos dydis atitinkamai mažinamas arba didinamas iki 50 procentų, išskyrus tuos atvejus, kai ūkio subjektas pakartotinai padaro pažeidimą, už kurį jam jau buvo paskirta Konkurencijos įstatyme numatyta sankcija, – šiuo atveju bazinis baudos dydis didinamas iki 100 procentų už kiekvieną ankstesnį pažeidimą.

18. Bazinis baudos dydis didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į kiekvieno ūkio subjekto įtaką pažeidimo padarymui, kai pažeidimą padaro keli ūkio subjektai. Ūkio subjektui, kuris buvo pažeidimo iniciatorius arba skatino kitus ūkio subjektus dalyvauti darant pažeidimą, bazinis baudos dydis atitinkamai didinamas, o ūkio subjektui, kuris darant pažeidimą atliko pasyvų vaidmenį, bazinis baudos dydis atitinkamai mažinamas.

 

VI. BAUDOS SUMAŽINIMAS DRAUDŽIAMO SUSITARIMO DALYVIUI

 

19. Ūkio subjektui, kuris yra draudžiamo susitarimo dalyvis, pagal Aprašo II–V skyrių nuostatas apskaičiuota bauda sumažinama, jeigu jis pateikė visą jam žinomą informaciją apie draudžiamą susitarimą ir bendradarbiavo su Konkurencijos taryba viso tyrimo metu.

20. Ūkio subjektui, kuris yra draudžiamo susitarimo dalyvis, pagal Aprašo II–V skyrių nuostatas apskaičiuota bauda sumažinama nuo 50 iki 75 procentų, jeigu po to, kai Konkurencijos taryba priima nutarimą dėl draudžiamo susitarimo tyrimo pradėjimo, šis ūkio subjektas:

20.1. yra pirmasis iš draudžiamo susitarimo dalyvių, pateikęs Konkurencijos tarybai visą jam žinomą informaciją apie draudžiamą susitarimą;

20.2. ir pateikia draudžiamo susitarimo įrodymus, kurių neturi Konkurencijos taryba ir kurie yra reikšmingi įrodant draudžiamą susitarimą;

20.3. ir nebuvo draudžiamo susitarimo iniciatorius ir neskatino kitų ūkio subjektų dalyvauti tokiame susitarime.

21. Ūkio subjektui, kuris yra draudžiamo susitarimo iniciatorius arba skatino kitus ūkio subjektus dalyvauti tokiame susitarime, pagal Aprašo II–V skyrių nuostatas apskaičiuota bauda sumažinama 50 procentų, jeigu šis ūkio subjektas:

21.1. Konkurencijos tarybai pateikė visą jam žinomą informaciją apie draudžiamą susitarimą iki tyrimo dėl nagrinėjamo draudžiamo susitarimo Konkurencijos taryboje pradžios;

21.2. ir yra pirmasis iš draudžiamo susitarimo dalyvių, pateikęs Konkurencijos tarybai tokią informaciją.

22. Ūkio subjektui, kuris yra draudžiamo susitarimo dalyvis, pagal Aprašo II–V skyrių nuostatas apskaičiuota bauda sumažinama nuo 20 iki 50 procentų, jeigu jis pateikia draudžiamo susitarimo įrodymus, kurių neturi Konkurencijos taryba ir kurie yra reikšmingi įrodant draudžiamą susitarimą.

 

VII. BAUDŲ UŽ KITUS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMUS SKYRIMAS

 

23.Už kitus Konkurencijos įstatymo pažeidimus ūkio subjektui skiriamos baudos dydžio apskaičiavimui mutatis mutandis taikomos Aprašo II, IV ir V skyrių nuostatos, kiek jos reglamentuoja baudos dydžio apskaičiavimą, kai bazinis baudos dydis apskaičiuojamas pagal ūkio subjekto paskutiniais ūkiniais metais gautas bendrąsias pajamas.

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

24.Jeigu pagal Aprašą nustatyta bauda viršija Konkurencijos įstatyme nustatytą maksimalų baudos dydį, skiriama Konkurencijos įstatyme nustatyto maksimalaus dydžio bauda.

 

_________________