LIETUVOS RESPUBLIKOS

SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS ĮSTATYMO 6 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2012 m. lapkričio 6 d. Nr. XI-2343

Vilnius

 

(Žin., 2000, Nr. 41-1162; 2007, Nr. 81-3328)

 

1 straipsnis. 6 straipsnio 1 dalies pakeitimas

6 straipsnio 1 dalyje po žodžių „Valstybės žiniose“ įrašyti žodžius „ar Teisės aktų registre“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, ministerijos ir kitos valstybės ar savivaldybių institucijos ir įstaigos, Specialiųjų tyrimų tarnybai pareikalavus, per 5 darbo dienas privalo jai pateikti priimtus, tačiau „Valstybės žiniose“ ar Teisės aktų registre neskelbtus teisės aktus.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2014 m. sausio 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ