LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL UŽSIENIEČIŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIŲ, ATVYKUSIŲ AR GRĮŽUSIŲ GYVENTI IR DIRBTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE, VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ UGDYMO IŠLYGINAMOSIOSE KLASĖSE IR IŠLYGINAMOSIOSE MOBILIOSIOSE GRUPĖSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2005 m. rugsėjo 1 d. Nr. ISAK-1800

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853) 30 straipsnio 1 dalimi,

tvirtinu Užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikų ir suaugusiųjų ugdymo išlyginamosiose klasėse ir išlyginamosiose mobiliosiose grupėse tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS                                                     REMIGIJUS MOTUZAS

______________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo

ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymu

Nr. ISAK-1800

 

UŽSIENIEČIŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIŲ, ATVYKUSIŲ AR GRĮŽUSIŲ GYVENTI IR DIRBTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE, VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ UGDYMO IŠLYGINAMOSIOSE

KLASĖSE IR IŠLYGINAMOSIOSE MOBILIOSIOSE GRUPĖSE TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šis aprašas reglamentuoja užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikų ir suaugusiųjų, nemokančių lietuvių kalbos, parengimą mokytis pagal bendrojo lavinimo programas.

2. Šiame apraše vartojamos sąvokos:

Išlyginamoji klasė – ne didesnė kaip 15 užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikų ir suaugusiųjų, nemokančių lietuvių kalbos, tačiau norinčių tęsti nuoseklųjį mokymąsi pagal bendrojo lavinimo programas (toliau – nemokantys lietuvių kalbos mokiniai) klasė, sukomplektuota pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas vykdančioje mokykloje lietuvių kalbai mokytis ir pasirengti mokytis pagal bendrojo lavinimo programas.

Išlyginamoji mobilioji grupė – ne didesnė kaip 4 nemokančių lietuvių kalbos mokinių grupė, sukomplektuota pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas vykdančioje mokykloje lietuvių kalbai mokytis ir pasirengti mokytis pagal bendrojo lavinimo programas.

Lietuvių kalbos programa – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtinta programa, orientuota į kalbų mokymo(-si) turinio aprašus, atitinkančius Europos Tarybos A1, A2, B1 lygius, skirta nemokantiems lietuvių kalbos išlyginamųjų klasių ar išlyginamųjų mobiliųjų grupių mokiniams.

3. Nemokantys lietuvių kalbos mokiniai prieš pradėdami nuoseklųjį mokymąsi bendrojo lavinimo mokykloje vienerius metus mokosi lietuvių kalbos išlyginamojoje klasėje arba išlyginamojoje mobiliojoje grupėje.

4. Nemokantys lietuvių kalbos mokiniai, atvykę ar grįžę gyventi Lietuvos Respublikoje ne ilgiau kaip trejus metus, ir mokiniai, pasirinkę nuoseklųjį mokymąsi tautinių mažumų bendrojo lavinimo mokykloje, išlyginamojoje klasėje ar išlyginamojoje mobiliojoje grupėje gali nesimokyti. Ugdymas tokiems asmenims organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. ISAK-789 „Dėl užsieniečių, atvykusių dirbti arba gyventi į Lietuvos Respubliką, vaikų ugdymo bendrojo lavinimo mokyklose įgyvendinimo“ (Žin., 2003, Nr. 57-2554).

 

II. IŠLYGINAMŲJŲ KLASIŲ IR IŠLYGINAMŲJŲ MOBILIŲJŲ GRUPIŲ KOMPLEKTAVIMAS

 

5. Išlyginamosios klasės ar išlyginamosios mobiliosios grupės mokykloje komplektuojamos steigėjo sprendimu.

6. Nemokantys lietuvių kalbos mokiniai, pageidaujantys mokytis lietuvių kalbos išlyginamojoje klasėje arba išlyginamojoje mobiliojoje grupėje, mokyklos vadovui pateikia prašymą. Prašymą už vaiką iki 14 metų pateikia vienas iš tėvų (globėjų), 14–16 metų vaikas – turintis vieno iš tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą.

7. Priėmimas į išlyginamąsias klases ir išlyginamąsias mobiliąsias grupes gali būti vykdomas visus mokslo metus. Priėmimas mokyti įforminamas mokymosi sutartimi.

8. Mokiniai, priimti į išlyginamąją klasę ar išlyginamąją mobiliąją grupę mokytis lietuvių kalbos, įtraukiami į Mokinių abėcėlinę knygą, sudaromos jų asmens bylos.

 

III. UGDYMO ORGANIZAVIMAS

 

9. Išlyginamosios klasės, išlyginamosios mobiliosios grupės lietuvių kalbos mokytoju skiriamas mokytojas, turintis valstybinės lietuvių kalbos mokymo patirtį ir gebantis bendrauti su mokiniais bent viena užsienio kalba.

10. Išlyginamojoje klasėje, išlyginamojoje mobiliojoje grupėje kartu su lietuvių kalbos mokytoju, papildomojo ugdymo veiklą organizuojančiu mokytoju, nemokančiu (-iais) užsienio kalbos (-ų), gali dirbti antras užsienio kalbą mokantis mokytojas, padedantis bendrauti su mokiniais.

11. Lietuvių kalbos mokymui išlyginamojoje klasėje skiriama nuo 20 iki 25 valandų per savaitę.

12. Mokslo metus išlyginamojoje klasėje pradėjus nuo spalio–lapkričio mėnesio, lietuvių kalbos mokymui skiriama iki 28 savaitinių valandų per savaitę.

13. Išlyginamojoje mobiliojoje grupėje lietuvių kalbos mokymas intensyvinamas ir individualizuojamas skiriant 20 savaitinių valandų per savaitę.

14. Lietuvių kalbos mokytojas, atsižvelgdamas į lietuvių kalbos dalyko programai skirtų pamokų skaičių, parengia teminį planą.

15. Antrąjį mokslo metų pusmetį į lietuvių kalbos ugdymo programą integruojamos Lietuvos istorijos, Lietuvos geografijos, pilietinio ugdymo temos, mokiniai supažindinami su bendrojo lavinimo dalykų terminais lietuvių kalba.

16. Bendravimo lietuvių kalba įgūdžiams tobulinti išlyginamosios klasės, išlyginamosios mobiliosios grupės mokiniams rekomenduojama dalyvauti tos mokyklos papildomojo ugdymo veikloje, sudaromos sąlygos lankyti mokinių pomėgius atitinkančias aktyvaus judėjimo pratybas toje pačioje ar kitoje neformaliojo vaikų švietimo mokykloje.

 

IV. MOKYMOSI APSKAITA IR PASIEKIMŲ ĮTEISINIMAS

 

17. Lietuvių kalbos mokymo apskaita tvarkoma Papildomojo ugdymo dienyne, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2001 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 1574. Atsižvelgus į dienyno ir mokymo programos apimtį, kiekvienai lietuvių kalbos programos daliai, atitinkančiai Europos Tarybos A1, A2 arba B1 lygių reikalavimus, gali būti skiriamas atskiras dienynas.

18. Mokinių lietuvių kalbos mokymosi pasiekimai išlyginamojoje klasėje bei išlyginamojoje mobiliojoje grupėje pažymiais nevertinami.

19. Baigus kiekvieną lietuvių kalbos programos dalį lietuvių kalbos mokytojas vertina mokinio kalbos mokėjimo pasiekimus pagal Europos Tarybos A1, A2 arba B1 lygių reikalavimus. Pasibaigus mokslo metams mokytojas, remdamasis šiais aprašais, parengia galutinį mokinio lietuvių kalbos mokėjimo aprašą.

20. Mokiniui, baigusiam lietuvių kalbos programą, išduodamas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatytos formos pažymėjimas, patvirtinantis lietuvių kalbos mokėjimo pasiekimus.

21. Pažymėjimas registruojamas Pažymėjimų apskaitos knygoje.

______________