Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. LAPKRIČIO 19 D. NUTARIMO NR. 1797 „DĖL VERSLO LIUDIJIMŲ IŠDAVIMO GYVENTOJAMS TAISYKLIŲ“ PAKEITIMO

 

2010 m. gegužės 19 d. Nr. 576

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimą Nr. 1797 „Dėl Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių“ (Žin., 2002, Nr. 112-4992; 2003, Nr. 65-2951; 2005, Nr. 138-4971; 2008, Nr. 7-246, Nr. 53-1972, Nr. 98-3789):

1. Įrašyti 3.1 punkte vietoj žodžių „apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų teritoriniams skyriams“ žodžius „teritorinėms valstybinėms mokesčių inspekcijoms“.

2. Įrašyti 4.2 punkte vietoj žodžių „apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų teritorinius skyrius“ žodžius „teritorines valstybines mokesčių inspekcijas“.

3. Išdėstyti 4.3 punktą taip:

4.3. Valstybinę mokesčių inspekciją prie Finansų ministerijos – duomenų teikimo sutartyje nustatyta tvarka teikti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba), Lietuvos darbo biržai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informaciją apie gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus, ir gyventojus, nutraukusius verslo liudijime įrašytos rūšies veiklą.“

4. Išdėstyti 4.4 punktą taip:

4.4. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą – pagal duomenų teikimo sutartyje numatytas užklausas teikti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos informaciją apie gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, susidariusias skolas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui.“

5. Nurodytu nutarimu patvirtintose Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklėse:

5.1. Išdėstyti 1 punktą taip:

1. Verslo liudijimus išduoda:

1.1. nuolatiniam Lietuvos gyventojui – teritorinė valstybinė mokesčių inspekcija, veikianti savivaldybėje, kurioje gyventojas turi nuolatinę gyvenamąją vietą, išskyrus verslo liudijimus verstis veikla konkrečios savivaldybės teritorijoje, kuriuos išduoda toje savivaldybėje veikianti teritorinė valstybinė mokesčių inspekcija;

1.2. nenuolatiniam Lietuvos gyventojui – teritorinė valstybinė mokesčių inspekcija, veikianti savivaldybėje, kurioje gyventojas gyvena, o jeigu gyvenamosios vietos Lietuvoje nėra, – bet kuri teritorinė valstybinė mokesčių inspekcija, išskyrus verslo liudijimus verstis veikla konkrečios savivaldybės teritorijoje, kuriuos išduoda toje savivaldybėje veikianti teritorinė valstybinė mokesčių inspekcija.“

5.2. Išdėstyti 2 punkto pirmąją pastraipą taip:

2. Verslo liudijimai išduodami pageidaujamam kalendorinių metų laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip kalendoriniams metams ir ne trumpiau kaip 5 dienoms, išskyrus prekybos verslo liudijimus.“

5.3. Išdėstyti 4 punkto pirmąją pastraipą taip:

4. Norint įsigyti verslo liudijimą, verslo liudijimą išduodančiai teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai pateikiami šie dokumentai:“.

5.4. Papildyti 4.1 punktą žodžiais „verslo liudijimo įteikimo būdas, pasirinktas iš Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 63-2243) 164 straipsnyje nurodytų dokumentų įteikimo būdų“.

5.5. Įrašyti 4.5 punkte prieš žodį „dokumentai“ žodžius „verslo liudijimą išduodančiai teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai paprašius“.

5.6. Išdėstyti 5 punkto pirmąjį sakinį taip:

5. Šių taisyklių 4 punkte nurodyti dokumentai turi būti pateikti verslo liudijimą išduodančiai teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai iki laikotarpio, kuriam išduodamas verslo liudijimas, pradžios.“

5.7. Išdėstyti 6 punkto pirmąją pastraipą taip:

6. Verslo liudijimas neišduodamas, jeigu verslo liudijimą išduodančiai teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai nepateikiami šių taisyklių 4 punkte nurodyti dokumentai.“

5.8. Įrašyti 7 punkto ketvirtajame sakinyje vietoj žodžių „apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritoriniam skyriui“ žodžius „verslo liudijimą išdavusiai teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai“, taip pat išbraukti paskutiniame sakinyje žodžius „kurie tvirtinami apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritorinio skyriaus vedėjo arba jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu“.

5.9. Pripažinti netekusiu galios 8 punktą.

5.10. Išbraukti 9 punkto pirmojoje pastraipoje žodžius „verslo liudijime daromi atitinkami įrašai, kurie tvirtinami apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritorinio skyriaus vedėjo arba jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu“.

5.11. Įrašyti 10 punkto pirmosios pastraipos pirmajame sakinyje vietoj žodžių „apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritorinis skyrius“ žodžius „verslo liudijimą išdavusi teritorinė valstybinė mokesčių inspekcija“, antrojoje pastraipoje vietoj žodžių „kurį pasirašo ir antspaudu patvirtina apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritorinio skyriaus vedėjas arba jo įgaliotas asmuo“ žodžius „gyventojo prašyme nurodytu būdu“.

5.12. Išdėstyti 12 punkto antrąjį sakinį taip:

„Jeigu verslo liudijimas išduodamas kelioms dienoms, nustatytas metinis pajamų mokestis dalijamas iš metų kalendorinių dienų skaičiaus ir gauta suma dauginama iš dienų, kurioms išduodamas verslo liudijimas, skaičiaus.“

5.13. Įrašyti 13 punkto pirmajame sakinyje vietoj žodžių „apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritorinis skyrius“ žodžius „teritorinė valstybinė mokesčių inspekcija“.

5.14. Išdėstyti 14 punktą taip:

14. Jeigu verslo liudijimas išduotas ilgesniam negu vieno mėnesio laikotarpiui ir pasikeitė duomenys, pagal kuriuos buvo apskaičiuotas pajamų mokestis, gyventojas per 10 kalendorinių dienų nuo duomenų pasikeitimo privalo pranešti apie tai verslo liudijimą išdavusiai teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai.

Jeigu dėl duomenų, pagal kuriuos skaičiuojamas pajamų mokestis, pasikeitimų susidaro pajamų mokesčio permoka, ji grąžinama arba įskaitoma Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka. Papildomai mokėtina pajamų mokesčio suma arba grąžintina pajamų mokesčio suma skaičiuojama nuo kito mėnesio, einančio po mėnesio, kurį įvyko pasikeitimas, pirmosios dienos.

Pajamų mokestis taip pat grąžinamas arba įskaitomas, kai verslo liudijime įrašytos rūšies veikla nutrūksta ir ja nesiverčiama iki išduoto verslo liudijimo galiojimo laikotarpio pabaigos gyventojui susirgus, išvykus nuolat gyventi į užsienį, mirus arba kitais išimtiniais atvejais verslo liudijimą išduodančios teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos vadovo sprendimu. Mirties atveju pajamų mokestis grąžinamas paveldėtojams arba įskaitomas palikėjo mokestinei nepriemokai padengti. Šiuo atveju grąžinama arba įskaitoma pajamų mokesčio suma skaičiuojama už laikotarpį nuo palikimo atsiradimo momento iki išduoto verslo liudijimo galiojimo pabaigos. Ligos atveju grąžinama arba įskaitoma pajamų mokesčio suma skaičiuojama už laikotarpį nuo ligos pradžios iki išduoto verslo liudijimo galiojimo pabaigos. Kitais atvejais grąžinama arba įskaitoma pajamų mokesčio suma skaičiuojama už laikotarpį nuo rašytinio prašymo grąžinti arba įskaityti pajamų mokestį teritorinėje valstybinėje mokesčių inspekcijoje gavimo dienos iki išduoto verslo liudijimo galiojimo laikotarpio pabaigos.“

5.15. Išdėstyti 16 punkto pirmąją pastraipą taip

16. Verslo liudijimus įsigiję gyventojai veiklos vykdymo vietoje privalo turėti verslo liudijimus arba šių taisyklių 4.2 punkte nurodytą dokumentą. Gyventojai, įsigiję prekybos verslo liudijimus, – prekybos vietoje, o gamybos verslo liudijimus, – gamybos vietoje privalo turėti verslo liudijimus ir šiuos prekių, medžiagų arba žaliavų įsigijimo dokumentus:“.

5.16. Įrašyti 18 punkto paskutiniame sakinyje vietoj žodžių „apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritoriniam skyriui“ žodžius „teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai“.

5.17. Įrašyti 24 punkto pirmojoje pastraipoje vietoj žodžių „apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritoriniai skyriai“ žodžius „verslo liudijimą išduodanti teritorinė valstybinė mokesčių inspekcija“.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                         INGRIDA ŠIMONYTĖ