LIETUVOS RESPUBLIKOS

MOKESČIŲ UŽ PRAMONINĖS NUOSAVYBĖS OBJEKTŲ REGISTRAVIMĄ ĮSTATYMO 2 IR 4 PRIEDĖLIŲ PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

2004 m. balandžio 29 d. Nr. IX-2212

Vilnius

 

(Žin., 2001, Nr. 52-1811)

 

1 straipsnis. 2 priedėlio papildymas 12 punktu

Papildyti 2 priedėlį 12 punktu:

12. Už paraiškos Bendrijos dizainui registruoti padavimą

per Valstybinį patentų biurą …………………………………………………100“.

 

2 straipsnis. 4 priedėlio papildymas 17 punktu

Papildyti 4 priedėlį 17 punktu:

17. Už paraiškos Bendrijos prekių ženklui registruoti padavimą

per Valstybinį patentų biurą …………………………………………...…….100“.

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis Įstatymas įsigalioja nuo 2004 m. gegužės 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

LAIKINAI EINANTIS

RESPUBLIKOS PREZIDENTO PAREIGAS                                  ARTŪRAS PAULAUSKAS