VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

N U T A R I M A S

 

DĖL REIKALAVIMŲ NAUDOJIMOSI SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALU TAISYKLĖMS PATVIRTINIMO

 

2012 m. gruodžio 21 d. Nr. O3-433

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo (Žin., 2012, Nr. 68-3466) 10 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus 2012 m. gruodžio 17 d. pažymą Nr. O5-369 „Dėl Reikalavimų naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklėms patvirtinimo“, Komisija n u t a r i a :

Patvirtinti Reikalavimus naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklėms (pridedama).

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                Diana Korsakaitė

 

_________________


PATVIRTINTA

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-433

 

REIKALAVIMAI NAUDOJIMOSI SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALU TAISYKLĖMS

 

I. Bendrosios nuostatos

 

1. Reikalavimai naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklėms (toliau – Reikalavimai) nustato pagrindinius naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklių (toliau – Taisyklės) principus ir gaires.

2. Šiais Reikalavimais siekiama užtikrinti, kad suskystintų gamtinių dujų terminalo operatoriaus ar suskystintų gamtinių dujų terminalo projekto įgyvendinimo bendrovės (toliau – Taisyklių rengėjas) rengiamos Taisyklės būtų skaidrios, suteiktų Terminalo naudotojams, norintiems pasinaudoti suskystintų gamtinių dujų terminalu (toliau – Terminalas), nediskriminuojančias, objektyvias ir skaidrias galimybes bei sąlygas.

3. Reikalavimai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymu (Žin., 2012, Nr. 68-3466), Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymu (Žin., 2000, Nr. 89-2743; 2007, Nr. 43-1626; 2011, Nr. 87-4186) (toliau – Įstatymas), 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 715/2009 dėl teisės naudotis gamtinių dujų perdavimo tinklais sąlygų, panaikinančiu Reglamentą (EB) Nr. 1775/2005 (OL 2009, L 211, p 36) (toliau – Reglamentas), Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo, patvirtinto 2012 m. lapkričio 7 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 1354 (Žin., 2012, Nr. 132-6708), (toliau – Diversifikavimo tvarkos aprašas) nuostatomis.

4. Reikalavimai taikomi Taisyklių rengėjui ta apimtimi, kuria nebus taikoma išimtis, numatyta Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 10 straipsnio 2 dalyje.

5. Reikalavimuose vartojamos šios sąvokos:

Terminalo naudotojas – su Terminalo operatoriumi sudaręs sutartį asmuo, kuris naudojasi Terminalo teikiamomis paslaugomis.

Naudok arba prarask – perkrovos valdymo mechanizmas, kuomet nustačius, jog Terminalo naudotojai, užsisakę ilgalaikius pajėgumus, asmenims, pateikusiems prašymus užsakyti pajėgumus, reikalingo pajėgumų procento neišnaudoja per Taisyklėse numatytą laiką, tam tikras neišnaudotų užsisakytų pajėgumų procentas perleidžiamas pajėgumų prašantiems Terminalo naudotojams.

Techniniai pajėgumai – didžiausi nuolatiniai pajėgumai, kuriuos Operatorius gali siūlyti Terminalo naudotojams, atsižvelgdamas į Terminalo vientisumą ir Terminalo eksploatacijos reikalavimus.

6. Kitos šiuose Reikalavimuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatyme, Įstatyme ir Reglamente.

 

II. NAUDOJIMOSI TERMINALU PRINCIPAI

 

7. Taisyklių rengėjas Taisykles parengia, vadovaudamasis šiais bendraisiais principais:

7.1. skaidrumo ir viešumo;

7.2. Terminalo naudotojų nediskriminavimo, siekiant užtikrinti vienodas galimybes pasinaudoti Terminalu;

7.3. sąžiningumo;

7.4. saugumo ir patikimumo, siekiant išlaikyti Terminalo saugumą bei patikimumą;

7.5. aiškumo ir konkretumo, siekiant sukurti kiekvienam Terminalo naudotojui prieinamas ir aiškiai suprantamas taisykles;

7.6. techninio ir ekonominio efektyvumo, siekiant sukurti kuo efektyvesnius ir techniškai pagrįstus pajėgumų paskirstymo mechanizmus, perkrovos valdymo tvarką, ekonomiškai pagrįstas naudojimosi Terminalu kainas, pajėgumų skaičiavimo tvarką.

 

III. TAISYKLIŲ BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

8. Taisyklių rengėjas, vadovaudamasis Reikalavimų 7 punkto principais, rengdamas Taisykles reglamentuoja šias pagrindines naudojimosi Terminalu sritis:

8.1. bendrąsias nuostatas, įskaitant Taisyklių tikslą, pagrindines Taisyklėse vartojamas sąvokas, Taisyklių taikymo sritį bei asmenis, kuriems taikytinos Taisyklės;

8.2. Terminalo naudotojų teises ir pareigas bei suskystintų gamtinių dujų terminalo operatoriaus (toliau – Operatorius) teises ir pareigas, leidžiant naudotis Terminalu;

8.3. prašymo naudotis Terminalu pateikimo tvarką ir sąlygas;

8.4. teisės naudotis Terminalu suteikimo tvarką, naudojimosi Terminalu sutarties sudarymo tvarką, sąlygas ir formą;

8.5. naudojimosi Terminalu papildomų paslaugų, jeigu tokios teikiamos, teikimo tvarką, sąlygas ir kainų taikymo tvarką;

8.6. informacijos keitimosi tarp Terminalo naudotojų ir Operatoriaus tvarką;

8.7. Terminalo naudotojų bei Operatoriaus atsakomybę dėl Taisyklių reikalavimų nesilaikymo;

8.8. Terminalo perkrovos valdymo tvarką ir principus;

8.9. Terminalo pajėgumų paskirstymo mechanizmus ir sąlygas;

8.10. prekybos antrinėje rinkoje pajėgumais veikimo tvarką ir sąlygas;

8.11. techninių pajėgumų skaičiavimo tvarką;

8.12. Operatoriaus ir perdavimo sistemos operatoriaus bendradarbiavimo gaires;

8.12. kitas sritis, nustatančias naudojimosi Terminalu tvarką ir sąlygas.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI TAISYKLĖSE REGLAMENTUOJAMOMS SRITIMS

 

9. Terminalo naudotojų teisių ir pareigų bei Operatoriaus teisių ir pareigų, leidžiant naudotis Terminalu, sričiai, nurodytai Reikalavimų 8.2 punkte, Taisyklėse nustatomi šie specialieji reikalavimai:

9.1. Taisyklės turi skatinti Terminalo naudotojus efektyviai išnaudoti savo užsisakytus pajėgumus, o Operatorius – kuo efektyviau paskirstyti turimus pajėgumus;

9.2. Taisyklės turi apibrėžti Operatoriaus atsisakymo suteikti teisę naudotis Terminalu pagrindus. Operatoriui draudžiama nepagrįstai Terminalo naudotojams nesuteikti galimybės užsisakyti pajėgumų;

9.3. Taisyklės turi apibrėžti galimus atvejus, kada Operatorius turi teisę apriboti arba nutraukti naudojimosi Terminalu paslaugų teikimą, nustatyti tokių paslaugų apribojimo arba nutraukimo sąlygas, terminus ir tvarką;

9.4. Taisyklės turi numatyti Operatoriaus, Terminalo naudotojų teises bei pareigas avarinės situacijos, ekstremalios padėties atveju;

9.5. Taisyklės turi numatyti Reglamento 15 straipsnyje įtvirtintus reikalavimus.

10. Prašymo naudotis Terminalu pateikimo tvarkos ir sąlygų sričiai, nurodytai Reikalavimų 8.3 punkte, Taisyklėse nustatomi šie specialieji reikalavimai:

10.1. Taisyklėse turi būti apibrėžta prašymo pateikimo, nagrinėjimo procedūra ir vertinimo kriterijai;

10.2. Taisyklėse turi būti pateikta prašymo naudotis Terminalu forma bei kartu su prašymu pridedamų dokumentų sąrašas;

10.3. Taisyklėse nustatomi prašymo naudotis Terminalu nagrinėjimo terminai. Apie atsisakymo patenkinti prašymą naudotis Terminalu ir sprendimo motyvus, ne vėliau kaip kitą darbo dieną po sprendimo priėmimo turi būti informuota Komisija;

10.4. Taisyklės turi numatyti terminą, per kurį asmeniui, pateikusiam prašymą sudaryti sutartį, ir Operatoriui nesudarius naudojimosi Terminalu sutarties, asmens pateiktas prašymas pasinaudoti Terminalu nustoja galiojęs;

10.5. Taisyklėse turi būti numatyta Operatoriaus sprendimo dėl naudojimosi Terminalu apskundimo sąlygų ir skundų nagrinėjimo tvarka.

11. Teisės naudotis Terminalu suteikimo tvarkos, naudojimosi Terminalu sutarties sudarymo tvarkos, sąlygų ir formos sričiai, nurodytai Reikalavimų 8.4 punkte, Taisyklėse nustatomi šie specialieji reikalavimai:

11.1. Operatoriaus santykiai su Terminalo naudotojais grindžiami sutartimis;

11.2. Taisyklės turi numatyti, jog naudojimosi Terminalu sutarčių sąlygos visiems Terminalo naudotojams turi būti taikomos jų nediskriminuojant;

11.3. Taisyklės turi apibrėžti naudojimosi Terminalu sutarties turinį: sutarties šalys ir jų rekvizitai, gamtinių dujų kiekis, kokybė, kaina, naudojimosi Terminalu tvarka, naudojimosi Terminalu ribojimo ar nutraukimo sąlygos, informacijos apie gamtinių dujų, teikiamų paslaugų kainas pateikimo tvarka, paslaugų teikimo sąlygos, šalių įsipareigojimai, atsakomybė, bendra informacija apie baudas ir kompensavimo mechanizmus Terminalo naudotojams, atsiskaitymo tvarka, sutarties terminas, pakeitimo ir nutraukimo sąlygos, ginčų nagrinėjimo tvarka;

11.4. Taisyklėse turi būti numatyta galimybė Terminalo naudotojams perleisti nepanaudotus pajėgumus kitiems Terminalo naudotojams;

11.5. Taisyklės turi numatyti galimybę Terminalo naudotojams sudaryti naudojimosi Terminalu sutartis su Operatoriumi ir trumpesniam nei 12 mėnesių terminui;

11.6. Taisyklėse turi būti numatyta, kad naudojimosi Terminalu sutartyse turi būti nurodytos aplinkybės, galinčios paveikti galimybę pasinaudoti užsakytais Terminalo pajėgumais;

11.7. Taisyklėse turi būti nurodyta, kad naudojimosi Terminalu sutartyje nurodytų pajėgumų panaudojimo grafiko turi būti laikomasi bei turi būti nustatyti galimi naudojamų pajėgumų grafiko nuokrypiai, kuriems pasireiškus, Terminalo naudotojui nebus taikomos baudos. Jeigu Terminalo laisvi pajėgumai yra didesni nei Terminalo naudotojams nustatyti naudojamų pajėgumų grafiko nuokrypiai, laisvi pajėgumai gali būti suteikti papildomų pajėgumų prašančiam Terminalo naudotojui;

11.8. Taisyklėse turi būti reglamentuota, kad naudojimosi Terminalu sutartyje turi būti nurodyta baudų skyrimo Terminalo naudotojams ir Operatoriaus taikytinų kompensavimo mechanizmų tvarka ir sąlygos, kurioje turi būti numatytos aplinkybės, kurioms susiklosčius Terminalo naudotojams būtų skiriamos baudos ar taikomi kompensavimo mechanizmai; baudų ir kompensavimo mechanizmų nustatymo principai;

11.9. Taisyklėse turi būti numatyta, kad naudojimosi Terminalu sutartyje būtų įrašytas protingas terminas, kuriam praėjus laikoma, kad Terminalo naudotojas neišnaudoja užsisakytų pajėgumų ir pradedami taikyti Taisyklėse Operatoriaus nustatyti perkrovos valdymo mechanizmai.

12. Naudojimosi Terminalu papildomų paslaugų, jeigu tokios teikiamos, teikimo tvarkos, sąlygų ir kainų taikymo tvarkos sričiai, nurodytai Reikalavimų 8.5 punkte, Taisyklėse nustatomi šie specialieji reikalavimai:

12.1. Taisyklės turi nurodyti, kad Terminalo naudotojas privalo apmokėti už suteiktas naudojimosi Terminalu paslaugas naudojimosi Terminalu sutartyje nustatyta tvarka;

12.2. Taisyklės turi numatyti laikotarpį, už kurį ir per kurį Terminalo naudotojas atsiskaito už naudojimosi Terminalu paslaugas;

12.3. Taisyklėse nurodoma, jog Terminalo naudotojai už suteiktas naudojimosi Terminalu paslaugas moka Operatoriui pagal Operatoriaus pateikiamą sąskaitą;

12.4. Taisyklėse turi būti apibrėžta sąskaitos perrašymo tvarka, Terminalo naudotojui radus klaidą ar Operatoriui patikslinus sąskaitą;

12.5. Taisyklės turi numatyti terminą, per kurį abi sutarties šalys viena kitą raštu informuoja apie teisinio statuso, pavadinimo, adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimus.

13. Informacijos keitimosi tarp Terminalo naudotojų ir Operatoriaus tvarkos sričiai, nurodytai Reikalavimų 8.6 punkte, Taisyklėse nustatomi šie specialieji reikalavimai:

13.1. Operatorius interneto svetainėje skelbia informacijos, reikalingos Terminalo naudotojams pasinaudoti Terminalu, sąrašą, kurį sudaro: Operatoriaus siūlomų paslaugų ir mokesčių už jas sąrašas, toms paslaugoms sudaromų sutarčių sąrašas, išdujinimo pajėgumai ir vieno krovinio išdujinimo laiko periodas, gamtinių dujų patiekimo į gamtinių dujų perdavimo sistemą pajėgumų maksimali ir minimali ribos, gamtinių dujų patiekimo į gamtinių dujų perdavimo sistemą pajėgumai Terminalo prijungimo prie magistralinio dujotiekio taške, Terminalo minimalūs ir maksimalūs užpildymo pajėgumai, plaukiojančiosios suskystintų gamtinių dujų saugyklos talpinimo iš atplaukusio tanklaivio maksimalus laiko periodas suskystintų gamtinių dujų krovinio iškrovimui ir kita informacija, susijusi su Reikalavimų įgyvendinimu;

13.2. Taisyklėse turi būti nurodyta suskystintų gamtinių dujų krovinių iškrovimo tvarkaraščių sudarymo procedūra. Operatorius, vadovaudamasis šia procedūra, atsižvelgdamas į Taisyklėse nustatytą grafiką, interneto svetainėje skelbia krovinių iškrovimo datas;

13.3. Operatorius interneto svetainėje skelbia ir ne rečiau nei kartą per parą atnaujina turimus techninius ir laisvus Terminalo bei nuolatinius ir pertraukiamuosius, užsakytus pajėgumus;

13.4. Operatorius metams į priekį interneto svetainėje skelbia ir situacijai pasikeitus atnaujina Terminalo priežiūros planus;

13.5. Taisyklės turi numatyti informacijos keitimosi tarp Terminalo naudotojų ir Operatoriaus būdus ir formas;

13.6. Taisyklių rengėjas Taisyklėse nustato skelbiamos informacijos Terminalo naudotojams sąrašą;

13.7. Taisyklės turi atitikti Reglamento 19 straipsnyje įtvirtintus reikalavimus.

14. Terminalo perkrovos valdymo tvarkos ir reikalavimų sričiai, nurodytai Reikalavimų 8.8 punkte, Taisyklėse nustatomi šie specialieji reikalavimai:

14.1. Taisyklėse Operatoriaus pasirinkta perkrovos valdymo tvarka turi suteikti Terminalo naudotojams teisę perleisti nepanaudotus naudojimosi Terminalu sutartyje numatytus pajėgumus antrinėje rinkoje;

14.2. Taisyklės turi numatyti konkrečias procedūras, kurių imasi Operatorius Terminalo perkrovos atveju, bei jų terminus;

14.3. Operatoriaus nurodyta pasirinkta perkrovos valdymo tvarka turi netrukdyti ir nesukurti nepagrįstų kliūčių naujiems rinkos dalyviams patekti į rinką;

14.4. Operatoriaus nurodyta pasirinkta perkrovos valdymo tvarka turi sudaryti palankesnes sąlygas veiksmingam ir maksimaliam Terminalo techninių pajėgumų panaudojimui;

14.5. siekiant kuo efektyviau ir optimaliau paskirstyti Operatoriaus teikiamus pajėgumus, išvengiant Terminalo perkrovos, Operatorius pirminėje rinkoje siūlo ilgalaikius (nuo vienerių metų imtinai), trumpalaikius (iki metų) bei pertraukiamuosius pajėgumus;

14.6. tais atvejais, kai Operatorius negali patenkinti asmenų prašymų dėl ilgalaikių pajėgumų, bei asmenys, pateikę prašymą užsakyti pajėgumus, negauna reikalingų pajėgumų antrinėje rinkoje, Operatorius taiko ilgalaikių pajėgumų „naudok arba prarask“ perkrovos valdymo mechanizmą, kuomet nustačius, jog Terminalo naudotojai, užsisakę ilgalaikius pajėgumus, asmenims, pateikusiems prašymus užsakyti pajėgumus, reikalingo pajėgumų procento neišnaudoja taikant Reikalavimų 11.9 nustatytą mechanizmą, tam tikras neišnaudotų užsisakytų pajėgumų procentas perleidžiamas pajėgumų prašantiems Terminalo naudotojams;

14.7. Taisyklėse turi būti numatyta, kad Terminalo naudotojui neišnaudojus tam tikros dalies pajėgumų, nepanaudoti pajėgumai gali būti parduodami antrinėje rinkoje. Jeigu nepanaudoti pajėgumai per tam tikrą Taisyklėse nustatytą laiko tarpą nėra parduoti antrinėje rinkoje, šiuos pajėgumus Operatorius siūlo pirminėje rinkoje.

15. Pajėgumų paskirstymo mechanizmų ir sąlygų sričiai, nurodytai Reikalavimų 8.9 punkte, Taisyklėse nustatomi šie specialieji reikalavimai:

15.1. Taisyklėse nurodytas Operatoriaus pasirinktas pajėgumų paskirstymo mechanizmas turi užtikrinti:

15.1.1. Terminalo naudotojų teisę užsisakyti laisvus pajėgumus nediskriminaciniu būdu;

15.1.2. įvairios trukmės pajėgumų produktų pasiūlą, siekiant kuo efektyviau išnaudoti Terminalo technines galimybes;

15.1.3. kad pajėgumų paskirstymo mechanizmai būtų suderinti su pajėgumų paskirstymo mechanizmais, naudojamais gamtinių dujų perdavimo sistemoje, prie kurios prijungtas Terminalas;

15.2. Operatorius nuolat prižiūri pajėgumų paskirstymo mechanizmus ir siekia pasiūlyti visus įmanomus pajėgumus pirminėje rinkoje;

15.3. Operatorius trumpalaikius Terminalo pajėgumus gali paskirstyti taikant „pirmas atėjai, pirmas gavai“, proporcingumo, aukcionų ar kitus pajėgumų paskirstymo būdus Terminalo naudotojams, kuriems trumpalaikiai pajėgumai yra reikalingi. Pajėgumų paskirstymo principas „pirmas atėjai, pirmas gavai“ gali būti taikomas tik tuo atveju, kai Terminale nėra perkrovos;

15.4. Operatorius turi užtikrinti, jog paskirstomų pajėgumų trukmė atitiktų paskirstomų pajėgumų panaudojimo trukmę, numatytą naudojimosi Terminalu sutartyse;

15.5. Taisyklės turi nustatyti pajėgumų paskirstymo mechanizmą, kuris suteiktų galimybę Terminalo naudotojams įgyvendinti Suskystintų gamtinių dujų įstatymo 11 straipsnio bei Diversifikavimo tvarkos aprašo nuostatas;

15.6. Taisyklės turi apibrėžti, jog Operatoriaus siūlomi pajėgumai turi būti paskirstomi nediskriminaciniais principais;

15.7. Operatorius turi nurodyti pajėgumų paskirstymo tvarką avarinės situacijos Terminale atveju;

15.8. Operatoriaus pasirinktas pajėgumų paskirstymo mechanizmas turi atitikti Reglamento 17 straipsnyje įtvirtintus reikalavimus.

16. Prekybos antrinėje rinkoje pajėgumais veikimo tvarkos ir sąlygų sričiai, nurodytai Reikalavimų 8.10 punkte, Taisyklėse nustatomi šie specialieji reikalavimai:

16.1. Taisyklėse turi būti apibrėžtos antrinės rinkos dalyvių teisės ir pareigos;

16.2. Taisyklės turi numatyti prekybos antrinėje rinkoje tvarką ir sąlygas;

16.3. Taisyklės turi nurodyti, jog Operatorius nustato, kokiais pajėgumų produktais gali būti prekiaujama antrinėje rinkoje. Produktai turi būti suderinti su gamtinių dujų perdavimo sistemos, prie kurios prijungtas Terminalas, pajėgumais.

17. Techninių pajėgumų skaičiavimo tvarkos sričiai, nurodytai Reikalavimų 8.11 punkte, nustatomi šie specialieji reikalavimai:

17.1. Operatorius turi paskelbti išsamų metodų ir procesų aprašymą, kuriais vadovaujantis atliekami techninių pajėgumų skaičiavimai;

17.2. Terminalo techniniai išdujinimo pajėgumai negali būti naudojami, jei tai pagrįstai sąlygotų grėsmę gamtinių dujų perdavimo sistemos darbo saugumui ir patikimumui;

17.3. Operatorius turi siekti, jog pasirinkti metodai, skaičiuojant ir vėliau pateikiant pirminėje rinkoje pajėgumus, leistų kuo tiksliau ir optimaliau išnaudoti turimus maksimalius techninius pajėgumus;

17.4. didžiausias galimas paskirstyti Terminalo pajėgumų kiekis turi būti suderintas su gamtinių dujų perdavimo sistemos techniniais parametrais;

17.5. investavus į Terminalo plėtrą bei sukūrus naujus galimus pajėgumus, pajėgumų skaičiavimas turi būti peržiūrėtas, pajėgumai skelbiami 10-čiai metų į priekį;

17.6. Operatorius turi nustatyti vieną iš galimų siūlomų pajėgumų perskaičiavimo būdų:

17.6.1. automatinis būdas, pagrįstas kompiuterinių programų automatiniu skaičiavimu realiu laiko momentu, kuomet kiekvienai naudojimosi Terminalo sutarčiai pasibaigus, panaudoti pajėgumai vėl siūlomi rinkoje;

17.6.2. periodinio perskaičiavimo būdas, kuomet pajėgumų perskaičiavimas taikomas vertinant rinkos situaciją ne realiu laiku, o kas tam tikrą laiko atkarpą;

17.7. Taisyklėse turi būti numatyta, kad Operatorius rengia Techninių pajėgumų skaičiavimo tvarką, kuri gali būti nustatoma Naudojimosi Terminalu taisyklėse arba patvirtinama atskiru Operatoriaus dokumentu ir paskelbiama viešai.

18. Operatoriaus ir perdavimo sistemos operatoriaus bendradarbiavimo gairių sričiai, nurodytai Reikalavimų 8.12 punkte, Taisyklėse nustatomi šie specialieji reikalavimai:

18.1. Taisyklės turi nustatyti, kaip Operatorius ir gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius bendradarbiauja keisdamiesi būtina technine ir komercine informacija;

18.2. Taisyklės turi nurodyti apsikeičiamos informacijos teikimo mastus bei periodiškumą.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

19. Taisyklių rengėjas Taisykles parengia ir patvirtina ne vėliau kaip iki 2013 m. sausio 31 d. ir per 5 darbo dienas apie tai informuoja Komisiją.

20. Komisija per 30 kalendorinių dienų įvertina Taisyklių rengėjo parengtas ir patvirtintas Taisykles bei raštu informuoja Taisyklių rengėją dėl Taisyklių atitikimo šiems Reikalavimams.

21. Komisija turi teisę reikalauti, kad Taisyklių rengėjas pakeistų Taisykles taip, kad jos atitiktų Reikalavimus. Komisijos reikalavimas turi būti įvykdytas per 30 kalendorinių dienų nuo nurodymo gavimo dienos. Komisijos reikalavimo įvykdymo terminas gali būti pratęstas 20 kalendorinių dienų, esant motyvuotam Taisyklių rengėjo prašymui.

22. Taisyklių rengėjas privalo suderintas su Komisija Taisykles paskelbti viešai savo interneto tinklalapyje.

23. Taisyklių rengėjas raštu gavęs paklausimą iš Terminalo naudotojų ar ketinančių naudotis Terminalu Taisyklių nustatyta tvarka, privalo raštu atsakyti paklausėjui per ne ilgesnį nei 30 kalendorinių dienų terminą.

24. Už nustatytų Reikalavimų nesilaikymą Taisyklių rengėjas atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________