LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2004 M. VASARIO 11 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-209 „DĖL VALSTYBINĖS KALBOS EGZAMINO PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2009 m. birželio 4 d. Nr. ISAK-1189

Vilnius

 

 

Atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. balandžio 8 d. nutarimo Nr. 260 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimo Nr. 1687 „Dėl Valstybinės kalbos ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminų ir pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 42-1622) nuostatas,

pakeičiu Valstybinės kalbos egzamino programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. ISAK-209 „Dėl Valstybinės kalbos egzamino programos patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 33-1059):

1. Išdėstau 1 punktą taip:

„1. Valstybinės kalbos egzamino programa skiriama asmenims, siekiantiems gauti Lietuvos Respublikos pilietybę ar Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Bendrijoje (toliau vadinama – leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje) ir privalantiems pagal Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo ( Žin., 2002, Nr. 95-4087; 2008, Nr. 83-3293) ar Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (Žin., 2004, Nr. 73-2539; 2006, Nr. 137-5199) nuostatas išlaikyti valstybinės kalbos egzaminą.“

2. Įrašau 3 punkte po žodžio „pilietybę“ žodžius „ar leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje“.

3. Įrašau 4 punkte po žodžio „pilietybę“ žodžius „ar leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje“.

4. Išdėstau 6 punktą taip:

„6. Apibūdinant valstybinės kalbos gebėjimų turinį, orientuotasi į Europos Tarybos kalbos mokėjimo lygių aprašus, pateikiančius bendrą kalbos mokymo(si) ir vertinimo sistemą suaugusiesiems. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1687 „Dėl Valstybinės kalbos ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminų ir jų išlaikymą patvirtinančių dokumentų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 123-5617) nustatyta, kad asmenims, siekiantiems Lietuvos Respublikos pilietybės ar leidimo nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, taikoma pirmoji valstybinės kalbos mokėjimo kategorija, kuri Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ (Žin., 2003, Nr. 123-5618) siejama su Europos kalbų mokymosi turinio aprašo „Pusiaukelė“ lygiu, prilyginamu Europos Tarybos A2 lygiui. Toks kalbos mokėjimo lygis apibūdinamas kaip trumpų, aiškios sandaros sakytinių ir rašytinių sakinių supratimas, gebėjimas kalbėti apie konkrečius žinomus dalykus, gebėjimas pildyti paprasčiausių tipinių dokumentų formas, rašyti neoficialius trumpus tekstus.“

5. Įrašau 7 punkte po žodžio „pilietybės“ žodžius „ar gauti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje“.

 

 

 

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS                               GINTARAS STEPONAVIČIUS