LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS APSAUGOS NORMATYVINIO DOKUMENTO LAND 86:2007 „STACIONARUS APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIAI. AUTOMATINĖS MATAVIMO SISTEMOS IR TYRIMO METODAI“ PATVIRTINIMO

 

2007 m. gruodžio 3 d. Nr. D1-654

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos standartizacijos įstatymo (2000, Nr. 35-972; 2007, Nr. 39-1435) 7 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1138 (Žin., 1998, Nr. 84-2353; 2002, Nr. 20-766), 6.8 ir 11.5 punktais,

1. Tvirtinu Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos normatyvinį dokumentą LAND 86:2007 „Stacionarus aplinkos oro taršos šaltiniai. Automatinės matavimo sistemos ir tyrimo metodai“ (pridedama).

2. Nustatau, kad šio įsakymo 1 punkte nurodytas aplinkos apsaugos normatyvinis dokumentas privalomas juridiniams ir fiziniams asmenims, nustatyta tvarka atliekantiems išmetamų į aplinkos orą teršalų tyrimus, taikant automatines matavimo sistemas.

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS

______________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007

m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. D1-654

 

LAND 86:2007. STACIONARŪS APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIAI. AUTOMATINĖS MATAVIMO SISTEMOS IR TYRIMO METODAI

 

Šiuo Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos normatyviniu dokumentu įteisinamas privalomas Lietuvos standartų taikymas stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių išmetamų teršalų tyrimams, naudojant automatines matavimo sistemas, atlikti:

1. LST EN 14181:2004. Stacionariųjų šaltinių išmetamieji teršalai. Automatinių matavimo sistemų kokybės užtikrinimas.

2. LST ISO 10155:2001. Stacionariųjų taršos šaltinių išmetamieji teršalai. Automatizuota dalelių masės koncentracijos kontrolė ir stebėsena. Darbinės charakteristikos, tyrimo metodai ir aprašai.

3. LST ISO 10155:2001/AC1:2003. Stacionariųjų taršos šaltinių išmetamieji teršalai. Automatizuota dalelių masės koncentracijos kontrolė ir stebėsena. Darbinės charakteristikos, tyrimo metodai ir aprašai (tapatus ISO 10155:1995/Cor.1:2002).

4. LST ISO 14164:2004. Stacionariųjų taršos šaltinių išmetamieji teršalai. Dujų srautų tūrio debito nustatymas dujotakiuose. Automatizuotas metodas (tapatus ISO 14164:1999).

______________