LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

N U T A R I M A S

 

DĖL NEIGIAMĄ POVEIKĮ NEPILNAMEČIŲ VYSTYMUISI DARANČIOS VIEŠOSIOS INFORMACIJOS ŽYMĖJIMO IR SKLEIDIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2010 m. liepos 21 d. Nr. 1121

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 91-3890; 2009, Nr. 86-3637) 7 straipsnio 4 ir 6 dalimis ir Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 71-1706; 2006, Nr. 82-3254) 19 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančios viešosios informacijos žymėjimo ir skleidimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 2 d. nutarimą Nr. 681 „Dėl Neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančios informacijos, priskirtos viešosios informacijos, kuri ribojama skelbti ir platinti, kategorijai, skelbimo ir platinimo tvarkos aprašo ir Neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančios viešosios informacijos žymėjimo, garso ir vaizdo priemonių sistemos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 89-3281).

3. Šis nutarimas įsigalioja 2010 m. lapkričio 1 dieną.

 

 

 

FINANSŲ MINISTRĖ,

PAVADUOJANTI MINISTRĄ PIRMININKĄ                                 INGRIDA ŠIMONYTĖ

 

 

 

KULTŪROS MINISTRAS                                                                     ARŪNAS GELŪNAS


Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1121

 

NEIGIAMĄ POVEIKĮ NEPILNAMEČIŲ VYSTYMUISI DARANČIOS VIEŠOSIOS INFORMACIJOS ŽYMĖJIMO IR SKLEIDIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančios viešosios informacijos žymėjimo ir skleidimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) tikslas – nustatyti neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančios viešosios informacijos žymėjimo ir skleidimo reikalavimus.

2. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatyme (Žin., 1996, Nr. 71-1706; 2006, Nr. 82-3254), Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatyme (Žin., 2002, Nr. 91-3890; 2009, Nr. 86-3637) (toliau – Įstatymas), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 5 d. nutarime Nr. 290 „Dėl Viešo naudojimo kompiuterių tinkluose neskelbtinos informacijos kontrolės ir ribojamos viešosios informacijos platinimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 24-1002) ir kituose teisės aktuose.

3. Jeigu kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai nustato papildomus ar griežtesnius neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančios viešosios informacijos žymėjimo ir (ar) skleidimo reikalavimus, taikomos tų teisės aktų nuostatos.

4. Filmų žymėjimą reglamentuoja Filmų indeksavimo pagal žiūrovų amžiaus cenzą tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 722 (Žin., 2003, Nr. 55-2462; 2007, Nr. 80-3266).

 

ii. VIEŠOSIOS informacijos ĮVERTINIMAS IR priskyrimas NEIGIAMĄ POVEIKĮ NEPILNAMEČIŲ VYSTYMUISI DARANČIOS viešosios informacijos kategorijai

 

5. Viešosios informacijos rengėjai, skleidėjai, jų dalyviai, žurnalistai ir kiti už visuomenės informavimo priemonių turinį atsakingi asmenys privalo patys nustatyti, ar ketinama skleisti informacija priskirtina neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančios viešosios informacijos kategorijai, vadovaudamiesi Įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 1–21 punktuose išvardytais kriterijais. Nustatę, kad informacija atitinka bent vieną iš Įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 1–21 punktuose išvardytų kriterijų, prieš ją viešai skelbdami ar kitaip skleisdami, jie privalo tokią informaciją klasifikuoti ir atitinkamai žymėti, laikydamiesi Apraše ir kituose jame nurodytuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

6. Nustatant, ar ketinama skleisti viešoji informacija priskirtina neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančios viešosios informacijos kategorijai, rekomenduojama atsižvelgti į jos turinį, tikslą, kontekstą ir poveikį (skleidžiamos informacijos poveikis priklauso nuo reiškinių vaizdavimo detalumo, scenų trukmės, dažnumo, informacijos įtaigumo) ir žurnalistų etikos inspektoriaus (toliau – inspektorius) parengtas Įstatymo 4 ir 6 straipsniuose pateiktų kriterijų ir Įstatymo 7 straipsnyje nustatytų ribojimų taikymo rekomendacinio pobūdžio gaires.

7. Jeigu viešosios informacijos rengėjai, skleidėjai, jų dalyviai, žurnalistai ir kiti už visuomenės informavimo priemonių turinį atsakingi asmenys negali savarankiškai nustatyti, ar ketinama rengti ir (ar) skleisti informacija priskirtina neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančios viešosios informacijos kategorijai, jie gali kreiptis į inspektorių ir prašyti, kad jis pateiktų savo rekomendacijas dėl konkrečios jų ketinamos rengti ir (ar) skleisti viešosios informacijos priskyrimo neigiamą poveikį nepilnamečiams darančios informacijos kategorijai, jos žymėjimo ir taikytinų skleidimo apribojimų.

8. Inspektorius parengia ir viešai skelbia Įstatymo 4 ir 6 straipsniuose pateiktų kriterijų ir Įstatymo 7 straipsnyje nustatytų ribojimų taikymo rekomendacinio pobūdžio gaires.

 

III. TELEVIZIJOS PROGRAMŲ IR LAIDŲ, KURIOSE SKLEIDŽIAMA NEIGIAMĄ POVEIKĮ NEPILNAMEČIŲ VYSTYMUISI DARANTI VIEŠOJI INFORMACIJA, ŽYMĖJIMAS IR SKLEIDIMAS

 

9. Televizijos programos ir laidos, kuriose skleidžiama neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi daranti viešoji informacija, kai nenaudojamos techninės priemonės, kurios sudaro sąlygas atsakingiems už vaikų auklėjimą ir priežiūrą asmenims užtikrinti galimybę riboti tokios viešosios informacijos pasiūlą nepilnamečiams (toliau – televizijos programos ir laidos), turi būti klasifikuojamos į grupes pagal amžiaus cenzą:

9.1. televizijos programos ir laidos, darančios neigiamą poveikį žiūrovams iki 7 metų;

9.2. televizijos programos ir laidos, darančios neigiamą poveikį žiūrovams iki 14 metų;

9.3. televizijos programos ir laidos, darančios neigiamą poveikį žiūrovams iki 18 metų.

10. Priskirtos konkrečiai grupei pagal amžiaus cenzą televizijos programos ir laidos turi būti žymimos Įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje nurodytais indeksais.

11. Indeksai turi būti rodomi visą programos ar laidos transliavimo laiką.

12. Televizijos programų ir laidų indeksus būtina nurodyti programų tvarkaraštyje (gide), kuris skelbiamas visuomenės informavimo priemonėse.

13. Televizijos programos ir laidos gali būti transliuojamos tik suklasifikuotos, pažymėtos atitinkamais indeksais ir atitinkamu laiku, kaip nurodyta Įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje.

14. Televizijos programų ir laidų pristatyme (anonse), jeigu pristatoma (anonsuojama) televizijos programa ir (ar) laida gali daryti neigiamą poveikį tam tikro amžiaus žiūrovams, turi būti informacija apie šių televizijos programų ir (ar) laidų pobūdį ir tinkamumą nepilnamečiams žiūrovams: transliuojamo pristatymo (anonso) metu ekrane turi būti rodomas atitinkamas pristatomos (anonsuojamos) televizijos programos ar laidos indeksas su užrašu „Skiriama N-7“, „Skiriama N-14“, „Skiriama S“. Televizijos programų ir laidų pristatymai (anonsai), skirti pristatyti (anonsuoti) televizijos programas ir laidas, darančias neigiamą poveikį žiūrovams iki 18 metų, su užrašu „Skiriama S“ gali būti transliuojami tik nuo 23 iki 6 valandos.

15. Televizijos programų ir laidų pristatymai (anonsai) indeksais nežymimi. Jeigu jų turinyje yra neigiamą poveikį nepilnamečiams darančios informacijos, jiems taikomi Įstatymo ir Aprašo nustatyti transliavimo laiko reikalavimai.

16. Prieš televizijos programas, laidas ar jų dalis, kurios atitinka Įstatymo 5 straipsnio 1 dalies nuostatas, turi būti įspėjama žodžiu ir (ar) tekstu: „Informacija gali daryti neigiamą poveikį nepilnamečiams“.

17. Televizijos programoms ir laidoms, kurios atitinka Įstatymo 5 straipsnio 1 dalies nuostatas, šio skyriaus nuostatos, išskyrus 16 punktą, netaikomos.

 

IV. RADIJO PROGRAMŲ IR LAIDŲ, KURIOSE SKLEIDŽIAMA NEIGIAMĄ POVEIKĮ NEPILNAMEČIŲ VYSTYMUISI DARANTI VIEŠOJI INFORMACIJA, ŽYMĖJIMAS IR SKLEIDIMAS

 

18. Prieš radijo programų ir laidų, kuriose skleidžiama neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi daranti viešoji informacija, kai nenaudojamos techninės priemonės, kurios sudaro sąlygas atsakingiems už vaikų auklėjimą ir priežiūrą asmenims užtikrinti galimybę riboti tokios viešosios informacijos pasiūlą nepilnamečiams (toliau – radijo programos ir laidos), transliavimą turi būti įspėjama žodžiu: „Informacija gali daryti neigiamą poveikį nepilnamečiams“. Šis įspėjimas skelbiamas prieš radijo programą ar laidą, po reklamos intarpų, taip pat radijo programos ar laidos pristatymo (anonso) metu.

19. Visuomenės informavimo priemonėse skelbiamame radijo programų tvarkaraštyje prie radijo programų ir laidų būtina nurodyti: „Informacija gali daryti neigiamą poveikį nepilnamečiams“.

20. Radijo programos ir (ar) laidos, skirtos asmenims nuo 18 metų, ir tokių radijo programų ir (ar) laidų pristatymai (anonsai) gali būti transliuojami tik nuo 23 iki 6 valandos.

21. Radijo programoms ir laidoms, kurios atitinka Įstatymo 5 straipsnio 1 dalies nuostatas, Aprašo 20 punktas netaikomas.

 

V. VIEŠOJO NAUDOJIMO KOMPIUTERIŲ TINKLUOSE SKLEIDŽIAMOS NEIGIAMĄ POVEIKĮ NEPILNAMEČIŲ VYSTYMUISI DARANČIOS VIEŠOSIOS INFORMACIJOS ŽYMĖJIMAS IR SKLEIDIMAS

 

22. Interneto tinklalapiai, kuriuose skleidžiama neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi daranti viešoji informacija, turi būti klasifikuojami į grupes pagal amžiaus cenzą:

22.1. interneto tinklalapiai, kuriuose skleidžiama informacija, daranti neigiamą poveikį asmenims iki 7 metų;

22.2. interneto tinklalapiai, kuriuose skleidžiama informacija, daranti neigiamą poveikį asmenims iki 14 metų;

22.3. interneto tinklalapiai, kuriuose skleidžiama informacija, daranti neigiamą poveikį asmenims iki 18 metų.

23. Interneto tinklalapiuose, priskirtuose atitinkamai grupei pagal amžiaus cenzą, turi būti įdiegtas tokių tinklalapių įžanginis puslapis (priešlapis), kuriame turi būti tik aiškiai įskaitomas įspėjamasis užrašas ta kalba (tomis kalbomis), kuria (kuriomis) skleidžiama informacija tame interneto tinklalapyje:

23.1. „Šiame tinklalapyje skleidžiama informacija gali daryti neigiamą poveikį asmenims iki 7 metų“;

23.2. „Šiame tinklalapyje skleidžiama informacija gali daryti neigiamą poveikį asmenims iki 14 metų“;

23.3. „Šiame tinklalapyje skleidžiama informacija gali daryti neigiamą poveikį asmenims iki 18 metų“.

24. Jeigu interneto tinklalapis neatitinka Aprašo 22 punkto nuostatų, tačiau jame gali būti informacijos, kuri daro neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi, prisijungiant prie konkrečios tame tinklalapyje esančios neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančios informacijos turi būti informuojama aiškiai įskaitomu įspėjamuoju užrašu ta kalba (tomis kalbomis), kuria (kuriomis) skleidžiama informacija tame interneto tinklalapyje, arba indeksu:

24.1. „Informacija gali daryti neigiamą poveikį asmenims iki 7 metų“ arba indeksu „N-7“;

24.2. „Informacija gali daryti neigiamą poveikį asmenims iki 14 metų“ arba indeksu „N-14“;

24.3. „Informacija gali daryti neigiamą poveikį asmenims iki 18“ arba indeksu „S“.

25. Interneto tinklalapio valdytojai gali imtis ir kitų papildomų priemonių, kad užtikrintų nepilnamečių apsaugą nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio.

 

VI. kompiuterinių žaidimų ŽYMĖJIMAS

 

26. Atsižvelgiant į Įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 1–21 punktuose išvardytus neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančios viešosios informacijos kriterijus, kompiuteriniai žaidimai turi būti klasifikuojami į grupes pagal amžiaus cenzą:

26.1. kompiuteriniai žaidimai, skirti asmenims nuo 3 metų;

26.2. kompiuteriniai žaidimai, skirti asmenims nuo 7 metų;

26.3. kompiuteriniai žaidimai, skirti asmenims nuo 12 metų;

26.4. kompiuteriniai žaidimai, skirti asmenims nuo 16 metų;

26.5. kompiuteriniai žaidimai, skirti asmenims nuo 18 metų.

27. Kompiuteriniai žaidimai turi būti pažymėti indeksais, atsižvelgiant į kompiuterinio žaidimo priskyrimą konkrečiai grupei pagal amžiaus cenzą:

27.1. „N-3“ – kompiuteriniai žaidimai, skirti asmenims nuo 3 metų;

27.2. „N-7“ – kompiuteriniai žaidimai, skirti asmenims nuo 7 metų;

27.3. „N-12“ – kompiuteriniai žaidimai, skirti asmenims nuo 12 metų;

27.4. „N-16“ – kompiuteriniai žaidimai, skirti asmenims nuo 16 metų;

27.5. „S“ – kompiuteriniai žaidimai, skirti asmenims nuo 18 metų.

28. Kompiuterinių žaidimų indeksai turi būti pateikiami kompiuterinio žaidimo pakuotės viršutinėje dalyje ir nugarėlėje.

29. Kompiuterinių žaidimų, platinamų viešuosiuose kompiuterių tinkluose, indeksai turi būti pateikiami prieš žaidimo pradžią. 

30. Ant kompiuterinio žaidimo pakuotės šalia indekso turi būti aiškiai įskaitomi žodžiai, nurodantys kompiuteriniame žaidime skleidžiamos informacijos pobūdį ir jo priskyrimo atitinkamai grupei pagal amžiaus cenzą pagrindą, pavyzdžiui: „smurtas“, „erotika“, „patyčios“, „nusikalstama veikla“, „šeimos vertybių niekinimas“, „sąmoningas turto gadinimas“, „baimė“, „necenzūrinė kalba“, „priklausomybė“, „savižudybė ir savęs žalojimas“, „azartiniai žaidimai“.

31. Kompiuteriniai žaidimai, pažymėti pagal Visos Europos žaidimų informacijos (angl. Pan-European Game Information, PEGI) vertinimo sistemos nuostatus laikomi tinkamai įvertintais ir pažymėtais.

 

VII. KITAIS BŪDAIS SKLEIDŽIAMOS NEIGIAMĄ POVEIKĮ NEPILNAMEČIŲ VYSTYMUISI DARANČIOS VIEŠOSIOS INFORMACIJOS ŽYMĖJIMAS IR SKLEIDIMAS

 

32. Atsižvelgiant į Įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 1–21 punktuose išvardytus neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančios viešosios informacijos kriterijus, spaudos leidiniai, smulkūs spaudiniai (kortos, reklaminiai lankstinukai, atvirukai, paveikslėliai, lipdukai, pakuotės ir kita), garso ir vaizdo įrašai, taip pat kitos prekės turi būti klasifikuojami į grupes pagal amžiaus cenzą:

32.1. spaudos leidiniai, smulkūs spaudiniai (kortos, reklaminiai lankstinukai, atvirukai, paveikslėliai, lipdukai, pakuotės ir kita), garso ir vaizdo įrašai, taip pat kitos prekės, kuriose skleidžiama informacija, daranti neigiamą poveikį asmenims iki 7 metų;

32.2. spaudos leidiniai, smulkūs spaudiniai (kortos, reklaminiai lankstinukai, atvirukai, paveikslėliai, lipdukai, pakuotės ir kita), garso ir vaizdo įrašai, taip pat kitos prekės, kuriose skleidžiama informacija, daranti neigiamą poveikį asmenims iki 14 metų;

32.3. spaudos leidiniai, smulkūs spaudiniai (kortos, reklaminiai lankstinukai, atvirukai, paveikslėliai, lipdukai, pakuotės ir kita), garso ir vaizdo įrašai, taip pat kitos prekės, kuriose skleidžiama informacija, daranti neigiamą poveikį asmenims iki 18 metų.

33. Spaudos leidiniai, smulkūs spaudiniai (kortos, reklaminiai lankstinukai, atvirukai, paveikslėliai, lipdukai, pakuotės ir kita), garso ir vaizdo įrašai, taip pat kitos prekės, priskirtos 32.1 ir 32.2 punktuose nurodytoms grupėms, kai jos platinamos vietose, į kurias nepilnamečiai gali patekti, turi būti platinamos įdėkluose ar pakuotėse, kurių apipavidalinimas nedaro neigiamo poveikio nepilnamečių vystymuisi ir ant kurių turi būti aiškiai įskaitomas atitinkamas įspėjamasis užrašas arba indeksas:

33.1. „Informacija gali daryti neigiamą poveikį asmenims iki 7 metų“ arba „N-7“;

33.2. „Informacija gali daryti neigiamą poveikį asmenims iki 14 metų“ arba „N-14“.

34. Spaudos leidiniai, smulkūs spaudiniai (kortos, reklaminiai lankstinukai, atvirukai, paveikslėliai, lipdukai, pakuotės ir kita), garso ir vaizdo įrašai, taip pat kitos prekės, priskirtos 32.3 punkte nurodytai grupei, kai jos platinamos vietose, į kurias nepilnamečiai gali patekti, turi būti platinamos nepermatomuose įdėkluose ar pakuotėse, kurių apipavidalinimas nedaro neigiamo poveikio nepilnamečių vystymuisi ir ant kurių turi būti aiškiai įskaitomas įspėjamasis užrašas: „Informacija gali daryti neigiamą poveikį asmenims iki 18 metų“, arba indeksas „S“.

35. Platinti ar kitaip viešai skleisti spaudos leidiniams, smulkiems spaudiniams (kortoms, reklaminiams lankstinukams, atvirukams, paveikslėliams, lipdukams, pakuotėms ir kitkam), garso ir vaizdo įrašams, taip pat kitoms prekėms, kuriose pateikiama neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi daranti informacija, draudžiama pasitelkti nepilnamečius.

36. Viešųjų renginių (parodų, diskotekų, koncertų, pasirodymų, pristatymų, eitynių, susirinkimų ir kitų renginių), kuriuose numatoma skleisti neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančią viešąją informaciją, organizatoriai privalo iš anksto (iki renginio pradžios ar prieš parduodant bilietus) informuoti dalyvius ir lankytojus apie neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančios informacijos turinį. Viešųjų renginių organizatoriai privalo užtikrinti, kad nepilnamečiai negalėtų dalyvauti tuose viešuosiuose renginiuose, kuriuose skleidžiama neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi daranti viešoji informacija.

37. Ant viešųjų renginių, kuriuose numatoma skleisti informaciją, priskirtiną neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančios informacijos kategorijai, reklaminių stendų, reklaminių lankstinukų, skrajučių, bilietų ir kitų informacinių spaudinių turi būti aiškiai įskaitomas įspėjamasis užrašas: „Informacija gali daryti neigiamą poveikį nepilnamečiams“.

38. Visais kitais būdais viešai skleidžiant neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančią viešąją informaciją, išskyrus tuos atvejus, kai tokia informacija skleidžiama vadovaujantis Įstatymo 7 straipsnio 1 dalimi, turi būti aiškiai informuojama apie neigiamo poveikio informacijos pobūdį ir tinkamumą nepilnamečiams.

39. Neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančią viešąją informaciją draudžiama tiesiogiai skleisti ar platinti nepilnamečiams – jiems siūlyti, perleisti ją ar kitaip leisti asmeniškai ja naudotis. Tokia viešoji informacija gali būti skleidžiama tik tose vietose, į kurias nepilnamečiai negali patekti, ir (arba) tokiu laiku, kai nepilnamečiai negali ja naudotis, arba kai techninėmis priemonėmis sudaromos sąlygos atsakingiems už vaikų auklėjimą ir priežiūrą asmenims riboti tokios viešosios informacijos pasiūlą nepilnamečiams.

 

viii. Viešosios informacijos rengėjŲ, skleidėjų, JŲ dalyviŲ IR ŽURNALISTŲ teisės ir pareigos

 

40. Viešosios informacijos rengėjai, skleidėjai, jų dalyviai, žurnalistai ir kiti už visuomenės informavimo priemonių turinį atsakingi asmenys:

40.1. turi teisę konsultuotis dėl Aprašo reikalavimų taikymo su inspektoriumi ir kitomis institucijomis, pagal kompetenciją vykdančiomis nurodytųjų reikalavimų priežiūrą;

40.2. turi neatlygintinai teikti institucijoms, vykdančioms Aprašo reikalavimų laikymosi priežiūrą, informaciją, kurios reikia šių institucijų funkcijoms atlikti.

 

IX. APRAŠO NUOSTATŲ PRIEŽIŪRĄ VYKDANČIŲ INSTITUCIJŲ TEISĖS IR PAREIGOS, ATSAKOMYBĖ UŽ APRAŠO NUOSTATŲ PAŽEIDIMUS

 

41. Už Aprašo nuostatų laikymosi priežiūrą pagal kompetenciją atsakingas inspektorius ir kitos Įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje išvardytos institucijos.

42. Aprašo 41 punkte nurodytos institucijos gali kreiptis į inspektorių dėl viešosios informacijos priskyrimo neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančios viešosios informacijos kategorijai, tarpusavyje bendradarbiauti, keistis informacija, kurios reikia Aprašo nuostatoms įgyvendinti.

43. Už Aprašo nuostatų pažeidimus atsakoma teisės aktų nustatyta tvarka.

_________________