LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL MAŽOS, VIDUTINĖS IR DIDELĖS APIMTIES PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ KLIMATO KAITOS SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ, APLINKOSAUGINIŲ-TECHNINIŲ KRITERIJŲ PATVIRTINIMO

 

2011 m. vasario 10 d. Nr. D1-129

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo (Žin., 2009, Nr. 87-3662; 2010, Nr. 145-7427) 10 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1443 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymą“ (Žin., 2009, Nr. 135-5884) 1.2 punktu ir Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 42-2040), 55 ir 69 punktais,

tvirtinu Mažos, vidutinės ir didelės apimties projektų, finansuojamų iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų, aplinkosauginius-techninius kriterijus (pridedama).

 

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2011 m. vasario 10 d.

įsakymu Nr. D1-129

 

MAŽOS, VIDUTINĖS IR DIDELĖS APIMTIES PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ KLIMATO KAITOS SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ, APLINKOSAUGINIAI-TECHNINIAI KRITERIJAI

 

 

Kriterijaus pavadinimas

1.

Projektas atitinka aplinkos ministro įsakymu, kuriuo tvirtinamos Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo metinės sąmatos, nustatytas finansavimo kryptis

2.

Projektas atitinka nors vieną aplinkos ministro įsakymu, kuriuo tvirtinamos tinkamų projektų išlaidų kategorijos pagal Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo metinės sąmatos finansavimo kryptis, nustatytą išlaidų kategoriją

3.

Projekte siūloma įdiegti įranga atitinka technines savybes, kurios yra būtinos projekto rezultatams pasiekti

4.

Projekto numatyta įranga atitinka tokiai įrangai taikomas normas ir standartus

5.

Projektų metu numatyta įdiegti įranga, įrenginiai yra nauji ir nenaudoti kituose objektuose

6.

Projekte siūlomi finansuoti investiciniai sprendimai yra aiškūs ir konkretūs, techniškai įgyvendinami

7.

Projekte yra numatytas Pareiškėjo įnašas į projekto finansavimą

8.

Įgyvendinus projektą bus sumažintas išmetamų į aplinką šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis

9.

Įgyvendinus projektą bus naudojamos žemės ūkio, medienos atliekos, vėjo, hidro, geoterminė ar saulės energija

10.

Įgyvendinus projektą bus sumažintas centralizuotos šilumos, suskystintų naftos dujų, gamtinių dujų ar kito iškastinio kuro, elektros energijos naudojimas

 

_________________