LIETUVOS RESPUBLIKOS

Į S T A T Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ ĮSTATYMO PAPILDYMO

 

1995 m. balandžio 20 d. Nr. I-860

Vilnius

 

Papildyti Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo (Žin., 1994, Nr. 59-1153, Nr. 101-2017) 45 straipsnio trečiąją dalį sakiniu:

„Maitintojo netekimo pensijos kartu su senatvės ar invalidumo pensijomis nemokamos.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                       ALGIRDAS BRAZAUSKAS

______________