LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2008 M. LIEPOS 2 D. ĮSAKYMO NR. D1-360 „DĖL CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ IR PREPARATŲ APSKAITOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2009 m. vasario 4 d. Nr. D1-47

Vilnius

 

Pakeičiu Cheminių medžiagų ir preparatų apskaitos tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. D1-360 „Dėl Cheminių medžiagų ir preparatų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 77-3049, Nr. 123-4688), ir

išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                        GEDIMINAS KAZLAUSKAS

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos

2008-12-18 raštu Nr. 10-7443


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2008 m. liepos 2 d.

įsakymu Nr. D1-360 (Lietuvos

Respublikos aplinkos ministro

2009 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. D1-47

redakcija)

 

CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ IR PREPARATŲ APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS

 

I. TVARKOS APRAŠO PASKIRTIS IR TAIKYMO SRITIS

 

1. Cheminių medžiagų ir preparatų apskaitos tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) paskirtis — nustatyti bendruosius cheminių medžiagų — atskirų ir preparatų ar gaminių sudėtyje esančių — ir preparatų, apibrėžtų Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymu (Žin., 2000, Nr. 36-987), ir 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančiu Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančiu Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančiu Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL 2006 L 396, p. 1) (toliau — Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006), apskaitos organizavimo reikalavimus, skirtus ūkio subjekto cheminių medžiagų ir preparatų apskaitai tvarkyti.

2. Cheminių medžiagų ir preparatų apskaitos tikslas – surinkti ir saugoti apie chemines medžiagas ir preparatus duomenis ir informaciją, kurios pagrindu būtų galima vykdyti ūkio subjektams Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 ir kitais teisės aktais nustatytas prievoles ir įpareigojimus, įskaitant informacijos teikimą Lietuvos ir Europos Sąjungos institucijoms; tinkamai klasifikuoti, ženklinti ir pakuoti chemines medžiagas ir preparatus, rengti jų saugos duomenų lapus, numatyti ir taikyti saugos priemones.

3. Tvarkos apraše nustatyti reikalavimai privalomi ūkio subjektams, gaminantiems, importuojantiems, tiekiantiems rinkai, naudojantiems pramoninėje, profesinėje, žemės ūkio, paslaugų teikimo ar kitoje ūkinėje veikloje, taip pat eksportuojantiems šio Tvarkos aprašo 1 punkte nurodytas chemines medžiagas ir preparatus.

4. Šis Tvarkos aprašas nenustato reikalavimų apskaitai:

4.1. atliekų;

4.2. augalų apsaugos ir biocidinių produktų;

4.3. neišsiskiriančių tarpinių medžiagų;

4.4. cheminių medžiagų, naudojamų žmonėms skirtuose arba veterinariniuose vaistuose, maisto produktuose arba pašaruose;

4.5. galutiniam vartotojui skirtų cheminių medžiagų, preparatų ir gaminių: kosmetikos gaminių, maisto produktų, pašarų, žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistų, taip pat invazinių medicinos įtaisų ar įtaisų, naudojamų tiesioginiam sąlyčiui su žmogaus kūnu;

4.6. radioaktyviųjų medžiagų ir jų turinčių preparatų;

4.7. cheminių medžiagų ir preparatų, kuriems privaloma muitinės kontrolė, jei jie nebuvo apdoroti ar perdirbti, ir kurie laikinai sandėliuojami ar saugomi laisvojoje zonoje arba laisvuosiuose sandėliuose, ketinant juos reeksportuoti, arba tranzitu gabenamų cheminių medžiagų ir preparatų;

4.8. pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų, jei jie gabenami oru, jūra, keliais, geležinkeliais ar vidaus vandenų keliais.

 

II. SĄVOKOS

 

5. Šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

5.1. cheminių medžiagų ir preparatų apskaita – duomenų ir informacijos apie ūkio subjekto įsigytų, pagamintų, importuotų, patiektų rinkai, sunaudotų, eksportuotų cheminių medžiagų ir preparatų kiekį surinkimas, apibendrinimas rašytiniu ar elektroniniu būdu laisvai pasirinkta duomenų ir informacijos apskaitos suvestine, informacijos apie fizikines chemines, toksikologines ir ekotoksikologines savybes ir kitos susijusios informacijos, saugos duomenų lapų ar kitos tiekėjo gavėjui pateiktos informacijos rinkimas, kaupimas ir saugojimas;

5.2. CAS Nr. – Cheminių medžiagų santrumpų tarnybos registracijos numeris;

5.3. IUPAC – Tarptautinė teorinės ir taikomosios chemijos sąjunga;

5.4. ūkio subjektas – asmuo, kuris, vykdydamas ūkinę veiklą, susijusią su cheminių medžiagų ir preparatų įsigijimu, gamyba, importu, tiekimu rinkai, eksportu, naudojimu pramoninėje, profesinėje, žemės ūkio, paslaugų teikimo ar kitose veiklose, stengiasi gauti bet kokių pajamų.

6. Kitos šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatyme, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme (Žin., 2001, Nr. 98-3515), Reglamente (EB) Nr. 1907/2006 ir 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 689/2008 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo (OL 2008 L 204, p. 1).

 

III. BENDRIEJI CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ IR PREPARATŲ APSKAITOS REIKALAVIMAI

 

7. Ūkio subjektas turi turėti apskaitos dokumentus, patvirtinančius įsigytų, pagamintų, importuotų, patiektų rinkai, sunaudotų, eksportuotų cheminių medžiagų ir preparatų kiekį, saugos duomenų lapus ar kitą informaciją Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 nustatytais atvejais, taip pat informaciją apie cheminių medžiagų ir preparatų tapatybę, klasifikaciją, ženklinimą, fizikines chemines, toksikologines, ekotoksikologines savybes ir sudėtį.

8. 7 punkte nurodyti dokumentai ir informacija turi būti pateikti pareigūnams, įgaliotiems atlikti valstybinę cheminių medžiagų ir preparatų kontrolę, jiems pareikalavus.

9. Ūkio subjektas turi rengti cheminių medžiagų ir preparatų, išskyrus polimerus ir chemines medžiagas, įtrauktas į 2008 m. spalio 8 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 987/2008, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) IV ir V priedai (OL 2008 L 268, p. 14), duomenų ir informacijos apskaitos suvestinę ir įrašyti joje šio Tvarkos aprašo 15.1–15.7 punktuose nurodytus duomenis ir informaciją remdamasis 7 punkte nurodytais dokumentais ir informacija.

10. Ūkio subjektas, užsiimantis gamyba ir importu, duomenų ir informacijos apskaitos suvestinėje papildomai turi įrašyti šio Tvarkos aprašo 15.8 punkte nurodytus duomenis, jeigu preparate ar gaminyje esanti cheminė medžiaga tenkina Reglamente (EB) Nr. 1907/2006 nustatytas sąlygas, kurioms esant būtina cheminę medžiagą registruoti arba apie ją pranešti šio Reglamento nustatyta tvarka.

11. Už cheminių medžiagų ir preparatų apskaitos organizavimą ir su apskaita susijusių dokumentų išsaugojimą (prieinama naudojimui forma) atsako ūkio subjekto vadovas.

12. Cheminių medžiagų ir preparatų apskaitą tvarko ūkio subjekto vadovo paskirtas asmuo, kuris yra atsakingas, kad laiku ir teisingai cheminių medžiagų ir preparatų duomenų ir informacijos apskaitos suvestinėje būtų įrašyti visi duomenys, nurodyti šio Tvarkos aprašo 15 punkte.

13. Apskaitos dokumentai, patvirtinantys įsigytų, pagamintų, importuotų, patiektų rinkai, sunaudotų, eksportuotų cheminių medžiagų ir preparatų kiekį, saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka, laikantis Archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų dokumentų saugojimo terminų. Saugos duomenų lapai, cheminių medžiagų ir preparatų duomenų ir informacijos apskaitos suvestinės, kiti dokumentai, nurodyti šio Tvarkos aprašo 7 punkte, saugomi ne mažiau kaip 10 metų po to, kai ūkio subjektas cheminę medžiagą ar preparatą paskutinį kartą įsigijo, pagamino, importavo, patiekė rinkai, eksportavo ar naudojo.

14. Šio Tvarkos aprašo 9, 10 ir 12 punktuose išdėstyti bendrieji reikalavimai netaikomi:

14.1. ūkio subjektams, užsiimantiems mažmenine prekyba cheminių medžiagų ir preparatų, kuriuos jie parduoda galutiniam vartotojui asmeniniams ar namų ūkio poreikiams tenkinti;

14.2. ūkio subjektams, užsiimantiems žemės ūkio veikla, išskyrus atvejus, kai jie patys yra cheminių medžiagų ir preparatų tiekėjai rinkai;

14.3. ūkio subjektams, vykdantiems mokslinius ar technologinius tyrimus, laboratorinius tyrimus, išskyrus atvejus, kai laboratoriniai tyrimai tiesiogiai susiję su gamyba ar kita ūkine veikla;

14.4. ūkio subjektams, užsiimantiems naftos produktų prekyba ir laikymu degalinėse, skirtose naftos produktus priimti, laikyti ir parduoti galutiniam vartojimui, įskaitant žinybinio pobūdžio degalines, kurios skirtos tik savo poreikiams tenkinti;

14.5. ūkio subjektams, naudojantiems galutiniam vartojimui skirtas chemines medžiagas ir preparatus savo reikmėms ir (ar) vidaus poreikiams, nesusijusiems tiesiogiai su gamyba ar kita ūkine veikla, tenkinti.

 

IV. CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ IR PREPARATŲ DUOMENŲ IR INFORMACIJOS APSKAITOS SUVESTINĖ

 

15. Cheminių medžiagų ir preparatų duomenų ir informacijos apskaitos suvestinėje turi būti įrašyti šie duomenys:

15.1. ūkio subjekto tapatybė ir ryšio duomenys;

15.2. dokumento, patvirtinančio atsakingo už cheminių medžiagų ir preparatų duomenų ir informacijos suvestinės tvarkymą asmens paskyrimą, pavadinimas, data, numeris; asmens pareigos, vardas, pavardė ir parašas;

15.3. cheminės medžiagos – atskiros ir preparato ar gaminio sudėtyje esančios pavadinimas pagal IUPAC nomenklatūrą arba kitas tarptautinis cheminis pavadinimas, kiti pavadinimai (įprastas pavadinimas, prekinis pavadinimas, santrumpa);

15.4. cheminio preparato pavadinimas arba prekinis pavadinimas;

15.5. cheminės medžiagos – atskiros ir preparato ar gaminio sudėtyje esančios CAS numeris;

15.6. iš kur (šalies pavadinimas), tiekėjo pavadinimas (-ai) gauta (įsigyta) cheminė medžiaga ir preparatas;

15.7. įsigytas, pagamintas, importuotas, patiektas rinkai, sunaudotas, eksportuotas atskiros cheminės medžiagos ir cheminio preparato kiekis tonomis per kalendorinius metus ir metinis likutis;

15.8. pagamintas, importuotas cheminės medžiagos – preparato ar gaminio sudėtyje esančios kiekis tonomis per kalendorinius metus (pildo tik gamintojai ir importuotojai šio Tvarkos aprašo 10 punkte numatytais atvejais).

16. Praėjusių kalendorinių metų duomenys, cheminių medžiagų ir preparatų duomenų ir informacijos apskaitos suvestinėje įrašomi ne vėliau kaip iki vasario 15 d.

 

_________________